DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23/05/2008

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Unitatii de politici publice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament de organizare si functionare a Unitatii de politici publice, 2008Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Unitatea de politici publice, la nivel directie, a fost infiintata in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Unitatea de politici publice, denumita in continuare Unitate, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, fara personalitate juridica, care are, potrivit legii, competenta generala in domeniul intaririi capacitatii manageriale a ministerului, contribuind la imbunatatirea procesului de elaborare, implementare si coordonare a documentelor de politici publice, precum si al controlului si monitorizarii modului de aplicare a acestora de catre toate structurile ministerului in domeniile sale de responsabilitate.

Art. 3
Activitatea Unitatii este coordonata de secretarul de stat pentru reforma in administratia publica.

Art. 4
Unitatea exercita atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare, in domeniile: implementarea si monitorizarea procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice, planificarea strategica si planificarea bugetara pe programe in domeniile de competenta ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 5
Unitatea coopereaza cu unitatile aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative si colaboreaza pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu structurile de politici publice ale altor autoritati ale administratiei publice centrale, precum si cu organizatiile nonguvernamentale, sociale si economice.


Capitolul II - Organizarea Unitatii


Art. 6
Unitatea de politici publice este organizata la nivel de directie in aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 7
(1) Unitatea are urmatoarea structura organizatorica:
a) conducerea, formata din director si director adjunct;
b) Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice;
c) Serviciul planificare strategica;
d) Serviciul planificare bugetara pe programe;
e) Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale;
f) Compartimentul informatica, documente clasificate, secretariat si administrativ.
(2) Organigrama unitatii este prezentata in anexa nr. 1.

Art. 8
(1) Relatiile intre conducerea Unitatii si celelalte structuri sunt ierarhice, iar relatiile intre structurile Unitatii sunt functionale si de cooperare.
(2) Relatiile intre Unitate si structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si cele cu alte institutii publice sunt prezentate in anexa nr. 2.


Capitolul III - Atributiile Unitatii


Art. 9
Unitatea de politici publice are drept misiune dezvoltarea capacitatii manageriale a ministerului, prin imbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul structurilor aparatului central, inspectoratelor generale, structurilor subordonate, agentiilor, institutiilor si autoritatilor coordonate de minister, precum si sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in acest domeniu.

Art. 10
Obiectivele generale ale Unitatii sunt:
a) cresterea eficientei politicilor publice elaborate la nivelul ministerului;
b) cresterea transparentei decizionale in timpul derularii procedurilor de elaborare si fundamentare a politicilor publice;
c) fundamentarea superioara a politicilor, in vederea cresterii eficientei actului decizional;
d) imbunatatirea sistemului de consultare intre structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice;
e) corelarea activitatilor de planificare a politicilor publice cu cele de planificare strategica, precum si cu cele de planificare bugetara pe baza de programe;
f) urmarirea realizarii programelor, a eficientei si eficientizarii utilizarii fondurilor bugetare, prin analize periodice ale stadiului indeplinirii acestora;
g) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a politicilor publice in domeniile specifice Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 11
Atributiile generale ale Unitatii sunt urmatoarele:
a) implementeaza, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de politici publice, sprijina si acorda consultanta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale cu privire la formularea si implementarea prevederilor documentelor de politici publice;
b) elaboreaza, in colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, institutii si agentii subordonate sau aflate in coordonarea ministerului, forma finala a urmatoarelor documente: Calendarul de aplicare a masurilor necesare indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in domeniul specific ministerului, strategii, propuneri de politici publice, planuri de actiune, Planul strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de actiuni/lucru anual, programele bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si alte documente de politici publice;
c) organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile si masurile aferente politicilor publice, strategiilor, planurilor strategice, planurilor de actiune si programelor bugetare din domeniul specific ministerului;
d) efectueaza studii si analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate si implementate, in domeniul de competenta al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in concordanta cu prevederile Programului de guvernare;
e) faciliteaza comunicarea si coordonarea structurilor in cadrul procesului de analiza, formulare si implementare a documentelor de politici publice;
f) acorda consultanta, sprijin si indrumare metodologica structurilor din minister si autoritatilor administratiei publice locale cu privire la formularea si implementarea prevederilor documentelor de politici publice;
g) sintetizeaza analizele, studiile si rapoartele primite de la unitatile aparatului central si inspectoratele generale sau alte structuri similare, cu privire la impactul aplicarii strategiilor si politicilor publice, si propune, dupa caz, conducerii ministerului variante si modalitati de implementare a corectiilor ce se impun;
h) realizeaza baza de date informatizata necesara formularii, implementarii si monitorizarii documentelor de politici publice, in cadrul ministerului;
i) monitorizeaza si evalueaza, la nivelul ministerului, activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a documentelor de politici publice, identifica aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formuland propuneri de imbunatatire a activitatii;
j) organizeaza intalniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central al ministerului, inspectoratelor generale si altor structuri similare, in vederea informarii privind obiectivele specifice, actiunile preconizate, rezultatele asteptate si termenele de indeplinire a obiectivelor asumate;
k) organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu factorii implicati in procesul de formulare si implementare a documentelor de politici publice, inclusiv cu cei din administratia publica locala;
l) organizeaza si deruleaza activitatile pentru implementarea componentei de programare bugetara a Planului strategic;
m) intocmeste Raportul-sinteza privind evaluarea stadiului derularii programelor bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
n) realizeaza mape documentare si studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale ministerului si asigura difuzarea acestora catre structurile interesate;
o) intocmeste rapoartele de informare asupra stadiului de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul de actiuni/lucru anual al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in vederea prezentarii in sedintele Colegiului ministerului;
p) elaboreaza materialul integrator de evaluare anuala a activitatilor ministerului, precum si sinteza, ce se prezinta anual Consiliului Superior de Aparare a Tarii;
q) monitorizeaza Calendarul de aplicare a masurilor necesare indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in domeniile de competenta ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informeaza periodic Comisia Nationala de Prognoza;
r) asigura secretariatul tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;
s) coopereaza, in domeniile de munca specifice Unitatii, cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatului general al Guvernului;
t) propune publicarea in pagina de internet a ministerului a unor informatii relevante despre activitatea ministerului, din domeniile de competenta ale Unitatii;
u) asigura aplicarea prevederilor legale in domeniile specifice de activitate;
v) elaboreaza si prezinta Colegiului ministerului, ori de cate ori este nevoie, prin director sau inlocuitorul legal, analize, studii si informari pe probleme din sfera sa de activitate;
w) desemneaza specialisti care sa insoteasca conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe timpul efectuarii unor activitati de control in unitatile centrale si teritoriale, cat si proprii reprezentanti in organisme din afara ministerului;
x) indeplineste si alte atributii ce ii revin potrivit actelor normative in vigoare.


Capitolul IV - Conducerea Unitatii


Art. 12
Unitatea este condusa de un director si un director adjunct.

Art. 13
(1) Directorul conduce intreaga activitate a Unitatii si o reprezinta in relatiile cu conducatorii celorlalte structuri ale ministerului, cu institutiile si organismele din afara sistemului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, potrivit competentelor.
(2) In aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum si a ordinelor, instructiunilor si regulamentelor emise de ministrul internelor si reformei administrative, directorul da dispozitii subordonatilor.
(3) In conditiile actelor normative in vigoare, directorul poate delega atributii din competenta sa directorului adjunct, sefilor de serviciu, de birouri sau altor persoane din subordine.

Art. 14
Directorul raspunde in fata conducerii ministerului de intreaga activitate pe care o desfasoara Unitatea, potrivit prevederilor fisei postului, prezentata in anexa nr. 3.

Art. 15
Directorul adjunct raspunde de activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor care ii sunt incredintate spre coordonare si indrumare potrivit prevederilor fisei postului, prezentata in anexa nr. 4.


Capitolul V - Atributiile serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura Unitatii


Sectiunea 1 - Atributii comune ale structurilor Unitatii


Art. 16
Serviciile, biroul si compartimentul din structura Unitatii au urmatoarele atributii comune:
a) implementeaza, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de politici publice si a procedurilor de planificare bugetara pe programe;
b) elaboreaza, in cooperare cu celelalte structuri ale ministerului, forma finala a urmatoarelor documente: Calendarul de aplicare a masurilor necesare indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in domeniile specifice ministerului, strategii, propuneri de politici publice, planuri de actiune, Planul strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de actiuni/lucru anual, programele bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si alte documente de politici publice;
c) asigura asistenta tehnica necesara parcurgerii etapelor premergatoare elaborarii Planului strategic al ministerului, a Planului de lucru anual, monitorizarea acestor etape, precum si asistenta in procesul de formulare a documentelor de politici publice;
d) participa la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative trimise Unitatii pentru formularea de propuneri si observatii;
e) participa la organizarea sedintelor de lucru ale consiliilor interministeriale coordonate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, desfasurand activitati specifice secretariatelor tehnice;
f) participa la pregatirea datelor si documentelor necesare ministrului internelor si reformei administrative pentru activitatile desfasurate la Guvern;
g) participa la activitatea comisiilor de inspectie si a colectivelor de control, sprijin si indrumare in unitati;
h) participa la intocmirea documentelor de planificare a activitatilor Unitatii si a materialului de evaluare anuala a Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
i) participa la intocmirea tematicii de pregatire continua a personalului Unitatii;
j) elaboreaza documentele de planificare a activitatilor proprii si analiza indeplinirii sarcinilor;
k) participa la organizarea si desfasurarea convocarilor, cursurilor de perfectionare a pregatirii personalului;
l) participa la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern, care reglementeaza activitatea specifica domeniului de competenta a Unitatii;
m) organizeaza si planifica personalul pentru efectuarea serviciului de permanenta in cadrul Unitatii;
n) coordoneaza, indruma si controleaza structurile centrale si teritoriale ale caror domenii de activitate sunt vizate prin aplicarea prevederilor documentelor de politici publice;
o) asigura cooperarea permanenta cu structurile de politici publice ale ministerelor sau cu alte structuri similare ale altor autoritati publice centrale si locale;
p) asigura respectarea prevederilor legale privind multiplicarea, difuzarea, retragerea si distrugerea documentelor clasificate;
q) executa alte activitati ordonate.

Sectiunea 2 - Atributiile Serviciului implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice


Art. 17
Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice are urmatoarele obiective generale:
a) cresterea eficientei activitatilor de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului;
b) asigurarea transparentei decizionale pe timpul derularii procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice;
c) fundamentarea variantelor de solutionare prezentate in propunerile de politici publice, in vederea cresterii eficientei actului decizional;
d) gestionarea procedurilor de consultare intre structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice;
e) corelarea activitatii de elaborare a propunerilor de politici publice cu obiectivele precizate in documentele de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe;
f) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului.

Art. 18
Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice are urmatoarele atributii generale:
a) implementeaza sistemul standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;
b) elaboreaza proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea propunerilor de politici publice care se deruleaza la nivelul ministerului;
c) efectueaza studii si analize privind variantele de solutionare recomandate prin propunerile de politici publice ce se impun a fi formulate si implementate, in domeniul de competenta al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in concordanta cu prevederile Programului de guvernare, Planului Strategic si ale Planului de actiuni/lucru anual;
d) faciliteaza comunicarea in cadrul procesului de analiza, formulare si implementare a variantelor de solutionare precizate in propunerile de politici publice;
e) acorda consultanta structurilor ministerului, cu privire la implementarea standardelor si procedurilor de formulare a propunerilor de politici publice;
f) analizeaza calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicarii standardelor si procedurilor privind elaborarea si implementarea propunerilor de politici publice;
g) monitorizeaza si evalueaza activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a propunerilor de politici publice, identifica aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formuland propuneri de imbunatatire a activitatii;
h) propune, dupa caz, organizarea unor intalniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central, inspectoratelor generale si altor structuri similare, in vederea informarii lor asupra prioritatilor din propunerile de politici publice;
i) sintetizeaza analizele, studiile si rapoartele privind impactul aplicarii propunerilor de politici publice si propune, dupa caz, conducerii ministerului variante si modalitati de implementare a corectiilor ce se impun;
j) propune publicarea in pagina de internet a ministerului a unor informatii relevante despre activitatea proprie;
k) constituie si dezvolta o baza de date informatizata necesara formularii, implementarii si monitorizarii propunerilor de politici publice;
l) organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu factorii implicati in procesul de formulare si implementare a propunerilor de politici publice;
m) coopereaza cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatului general al Guvernului si cu celelalte structuri de politici publice aflate in coordonarea celorlalte institutii cu competente in domeniu;
n) elaboreaza si prezinta, ori de cate ori este nevoie, prin directorul Unitatii, Colegiului ministerului analize, studii si informari pe probleme din sfera sa de activitate;
o) participa la elaborarea documentelor de evaluare si analiza la nivel institutional;
p) desfasoara activitati de coordonare, indrumare si control la structurile centrale si teritoriale in domeniile de competenta.

Sectiunea 3 - Atributiile Serviciului planificare strategica


Art. 19
Serviciul planificare strategica are urmatoarele obiective generale:
a) cresterea eficientei activitatii de elaborare, implementare si evaluare a documentelor de planificare;
b) fundamentarea superioara a documentelor de planificare strategica, in vederea cresterii eficientei actului managerial;
c) imbunatatirea sistemului de consultare intre structurile ministerului si armonizarea interministeriala a documentelor de planificare strategica;
d) corelarea activitatilor de planificare strategica cu cele de planificare a politicilor publice;
e) elaborarea si implementarea procedurilor de evaluare si monitorizare a modului de indeplinire a obiectivelor prevazute in documentele de planificare strategica.

Art. 20
Serviciul planificare strategica are urmatoarele atributii generale:
a) asigura asistenta tehnica, la nivelul fiecarei structuri a ministerului, pentru parcurgerea etapelor precizate in metodologie, in procesul de elaborare a Planului strategic al ministerului;
b) elaboreaza forma finala a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, conform propunerilor si observatiilor formulate in urma sedintelor Colegiului ministerului;
c) organizeaza si deruleaza activitatile pentru implementarea componentei de management a Planului strategic;
d) asigura asistenta tehnica pentru efectuarea analizei de impact a masurilor precizate in Planul strategic si in celelalte documente derivate din acesta;
e) pe baza Planului strategic, elaboreaza anual Planul de lucru/actiuni al ministerului;
f) actualizeaza anual, prin consultarea structurilor ministerului, Planul strategic al ministerului;
g) coreleaza obiectivele si indicatorii stabiliti pentru fiecare directie de actiune din Planul strategic;
h) analizeaza obiectivele propuse pentru fiecare directie de actiune din Planul strategic, pentru a verifica corespondenta dintre valoarea indicatorilor de performanta propusi si resursele solicitate;
i) asigura asistenta tehnica pentru actualizarea valorii indicatorilor de performanta din Planul strategic in functie de resursele alocate;
j) elaboreaza proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea Planului strategic al ministerului;
k) executa activitatea de evaluare a modului in care sunt indeplinite obiectivele stabilite in Planul strategic si alte documente de politici publice, intocmind in acest sens sinteze, rapoarte de evaluare a modului in care se realizeaza implementarea Planului strategic, precum si alte documente care sa asigure derularea procesului decizional la nivelul Colegiului ministerului, in domeniul planificarii strategice;
l) elaboreaza propunerile Ministerului Internelor si Reformei Administrative privind Calendarul de masuri si actiuni pentru ducerea la indeplinire a Programului de guvernare;
m) coopereaza cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatul general al Guvernului in domeniul planificarii strategice;
n) monitorizeaza Calendarul de masuri si actiuni pentru ducerea la indeplinire a Programului de guvernare in domeniile de competenta ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informeaza periodic Comisia Nationala de Prognoza;
o) elaboreaza materialul integrator de evaluare anuala a activitatilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si sinteza, ce se prezinta anual in Consiliul Superior de Aparare a Tarii;
p) implementeaza, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a strategiilor;
q) elaboreaza, in colaborare cu celelalte structuri ale ministerului, forma finala a strategiilor si planurile de actiune pentru implementarea acestora in domeniile specifice ministerului;
r) acorda consultanta specialistilor din minister cu privire la implementarea strategiilor si procedurilor de formulare a planurilor de actiune;
s) analizeaza calitatea procesului de aplicare a strategiilor, la nivelul ministerului, prin monitorizarea implementarii planurilor de actiune;
t) monitorizeaza si evalueaza, la nivelul ministerului, activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a strategiilor si planurilor de actiune si identifica aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formuland propuneri de imbunatatire a activitatii;
u) organizeaza intalniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central al ministerului, inspectoratelor generale si altor structuri similare, in vederea informarii lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatelor asteptate, precum si termenelor de indeplinire a obiectivelor propuse in planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;
v) sintetizeaza analizele, studiile si rapoartele primite de la inspectoratele generale sau alte structuri similare cu privire la impactul aplicarii strategiilor formulate;
w) realizeaza baza de date informatizata necesara formularii, implementarii si monitorizarii strategiilor, in cadrul ministerului;
x) organizeaza sedintele de informare si dezbatere, precum si seminariile cu specialistii din cadrul ministerului implicati in procesul de formulare si implementare a strategiilor si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;
y) realizeaza mape documentare si studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si asigura difuzarea acestora catre structurile interesate;
z) intocmeste lunar Graficul cu principalele activitati ale Unitatii si prezinta, in sedinta de lucru din prima saptamana a lunii urmatoare, stadiul de indeplinire al acestuia; aa) intocmeste Planul de activitati trimestrial al Unitatii si monitorizeaza activitatile cuprinse in acesta;
ab) aplica prevederile legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului, precum si ale ordinelor, regulamentelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor, in domeniile specifice de activitate;
ac) elaboreaza si prezinta, ori de cate ori este nevoie, prin directorul Unitatii, Colegiului ministerului analize, studii si informari pe probleme din sfera sa de activitate;
ad) desfasoara activitati de coordonare, indrumare si control la structurile centrale si teritoriale, in domeniile de competenta.

Sectiunea 4 - Atributiile Serviciului planificare bugetara pe programe


Art. 21
Serviciul planificare bugetara pe programe are urmatoarele obiective generale:
a) cresterea eficientei activitatii de planificare bugetara la nivelul ministerului;
b) fundamentarea superioara a programelor bugetare;
c) imbunatatirea sistemului de consultare intre structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a programelor bugetare;
d) corelarea activitatilor de planificare bugetara pe baza de programe cu cele de planificare a politicilor publice;
e) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a programelor bugetare specifice Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 22
Serviciul planificare bugetara pe programe are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza si deruleaza activitatile pentru implementarea componentei de programare bugetara a Planului strategic;
b) elaboreaza proceduri si metodologii pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite in Planul strategic;
c) acorda asistenta de specialitate directorilor de programe, pentru elaborarea programelor bugetare multianuale;
d) organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile si masurile aferente programelor bugetare din domeniul specific ministerului;
e) elaboreaza proceduri pentru evaluarea din punctul de vedere al resurselor financiare a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice;
f) analizeaza masurile si obiectivele propuse pentru a fi incluse in Planul strategic, din punctul de vedere al posibilitatii de finantare;
g) analizeaza propunerile de politici publice din punctul de vedere al impactului financiar al fiecarei variante de solutionare;
h) elaboreaza, in colaborare cu Directia generala financiara, bugetul pe programe al Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru anul financiar corespunzator anului de plan si, orientativ, pentru anii urmatori, in baza propunerilor directorilor de programe;
i) analizeaza, din punctul de vedere al implicatiilor financiare, corelarea dintre obiectivele Planului strategic, obiectivele din Planul de lucru/actiuni anual si din propunerile de politici publice;
j) colaboreaza cu Directia generala financiara in vederea corelarii activitatii de executie bugetara cu masurile de diminuare a riscurilor specifice;
k) desfasoara activitati de coordonare, indrumare si control la structurile centrale si teritoriale in domeniile de competenta.

Sectiunea 5 - Atributiile Biroului coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale


Art. 23
Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale are urmatoarele obiective generale:
a) cresterea eficientei activitatilor de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate de autoritatile administratiei publice locale;
b) asigurarea transparentei decizionale pe timpul derularii procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice;
c) acordarea de consultanta autoritatilor administratiei publice locale pentru fundamentarea variantelor de solutionare prezentate in propunerile de politici publice;
d) gestionarea procedurilor de consultare intre structurile ministerului si autoritatile administratiei publice locale pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice;
e) elaborarea si implementarea procedurilor de evaluare si monitorizare a propunerilor de politici publice elaborate de autoritatile administratiei publice locale.

Art. 24
Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale are urmatoarele atributii generale:
a) sprijina si asigura consultanta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale pentru implementarea sistemului standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;
b) elaboreaza proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea propunerilor de politici publice care se deruleaza la nivelul autoritatilor administratiei publice locale;
c) faciliteaza comunicarea in cadrul procesului de analiza, formulare si implementare a variantelor de solutionare precizate in propunerile de politici publice;
d) acorda consultanta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale si faciliteaza activitatea de comunicare intre structurile administratiei publice locale si structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
e) analizeaza calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicarii standardelor si procedurilor privind elaborarea si implementarea propunerilor de politici publice;
f) propune, dupa caz, organizarea unor intalniri periodice cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale in scopul identificarii problematicii aparute in procesul de elaborare a propunerilor de politici publice;
g) constituie si dezvolta, prin consultarea reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale, o baza de date informatizata necesara formularii, implementarii si monitorizarii propunerilor de politici publice;
h) organizeaza cursuri de perfectionare, inclusiv cu sprijinul unor experti straini, cu factorii implicati in procesul de formulare si implementare a propunerilor de politici publice;
i) elaboreaza si prezinta Colegiului ministerului, ori de cate ori este nevoie, prin directorul Unitatii, analize, studii si informari pe probleme din sfera sa de activitate;
j) participa la elaborarea documentelor de evaluare si analiza la nivel institutional;
k) desfasoara activitati de sprijin si indrumare la structurile administratiei publice locale in domeniile de competenta.

Sectiunea 6 - Atributiile Compartimentului informatica, documente clasificate, secretariat si administrativ


Art. 25
Compartimentul informatica, documente clasificate, secretariat si administrativ are ca obiectiv organizarea si derularea activitatilor din domeniile informatica, gestiune documente, secretariat si administrativ, la nivelul Unitatii.

Art. 26
Compartimentul informatica, documente clasificate, secretariat si administrativ are urmatoarele atributii generale:
a) proiecteaza aplicatii informatice pentru toate structurile Unitatii, sub coordonarea si cu acordul/avizul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei;
b) instruieste personalul Unitatii in utilizarea tehnicii de calcul din dotare si exploatarea aplicatiilor proprii;
c) participa la culegerea si introducerea informatiilor in bazele de date;
d) asigura intretinerea tehnicii de calcul din dotare;
e) elaboreaza diferite rapoarte si sinteze, folosind datele stocate pe suporti magnetici in cadrul Unitatii;
f) asigura, prin intermediul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, aprovizionarea cu materiale consumabile necesare bunei functionari a tehnicii de calcul din dotarea Unitatii;
g) indeplineste si raspunde de aplicarea procedurilor legale in vigoare privind prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiilor clasificate in format electronic;
h) asigura activitatea de registratura si repartizare a corespondentei la nivelul Unitatii;
i) asigura predarea-primirea zilnica a corespondentei cu informatii clasificate sau neclasificate, inregistrarea acesteia in registrele de evidenta si repartizarea pe servicii, birouri si compartimente;
j) asigura multiplicarea, evidenta, pastrarea si manipularea corespondentei si a documentelor cu informatii clasificate sau neclasificate, intocmite in cadrul Unitatii, si a celor primite de la alte unitati, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
k) asigura rechizitele si materialele necesare desfasurarii activitatilor si intocmirii lucrarilor in cadrul Unitatii;
l) intocmeste zilnic situatia cu raspandirea efectivelor Unitatii si dispozitia zilnica a directorului;
m) raspunde de pastrarea, manipularea si securitatea arhivei Unitatii;
n) controleaza, indruma si raspunde de aplicarea integrala de catre personalul Unitatii a actelor normative privind manipularea documentelor clasificate si apararea secretului de stat;
o) elaboreaza metodologia privind modul de redactare si circuitul documentelor in cadrul Unitatii;
p) gestioneaza, in deplina siguranta, autoturismele repartizate unitatii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 27
Unitatea isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor prezentului regulament, a Planului de actiuni/lucru anual, a planurilor de activitati trimestriale si a Graficului lunar cu principalele activitati ale Unitatii.

Art. 28
(1) Unitatea pregateste si desfasoara evaluarea activitatii anuale, de regula in luna ianuarie pentru anul anterior.
(2) Structurile prevazute la art. 7 pregatesc si desfasoara evaluari trimestriale si anuale cu personalul propriu.

Art. 29
Personalul incadrat in Unitate este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile prezentului regulament, in partile ce il privesc.

Art. 30
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament - ORGANIGRAMA Unitatii de politici publice

ORGANIGRAMA Unitatii de politici publiceANEXA Nr. 2 la regulament - DIAGRAMA DE RELATII a Unitatii de politici publice

DIAGRAMA DE RELATII a Unitatii de politici publiceANEXA Nr. 3 la regulament


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

FISA POSTULUI

A. Identificarea postului
1. Compartimentul: Unitatea de politici publice
2. Denumirea si codul postului: director/consilier gradul IA (director)
3. Pozitia postului in statul de organizare: 1
4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65
5. Relatii cu alte posturi:
a) ierarhice:
 • se subordoneaza nemijlocit secretarului de stat pentru reforma in administratia publica;
 • este sef direct al intregului personal din cadrul Unitatii de politici publice;
 • coordoneaza si indruma nemijlocit activitatile serviciilor si compartimentelor Unitatii, dupa cum urmeaza:
  1. Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice: a) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice in domeniul ordine si siguranta publica; b) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice pentru administratia publica;
  2. Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale;
  3. Compartimentul informatica, documente clasificate, secretariat si administrativ;
  b) functionale:
 • colaboreaza cu sefii unitatilor din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, inspectoratelor generale si institutiile de invatamant;
 • colaboreaza cu sefii structurilor similare din Ministerul Apararii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Unitatea de politici publice a Secretariatului General al Guvernului;
 • reprezinta Unitatea, pe linia de munca specifica, in raport cu celelalte institutii;
  c) de cooperare:
 • cu autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, pe linia planificarii strategice, precum si elaborarii si implementarii politicilor publice in domeniile ordine, siguranta publica si administratie publica;
 • cu autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, autoritatile administratiei publice locale pentru indeplinirea atributiilor in comun;
  d) de control:
 • coordoneaza controlul activitatilor de implementare a masurilor stabilite prin strategiile, politicile publice si planurile de actiune pentru implementarea acestora de catre structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, permanent si in cadrul echipelor de control, la ordin;
 • coordoneaza activitatile de control, precum si pe cele de sprijin si indrumare, executate la structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pe liniile de responsabilitate ale Unitatii.
  6. Definirea sumara a atributiilor postului: realizeaza impreuna cu sefii serviciilor managementul Unitatii, conform prevederilor actelor normative in vigoare si regulamentului de organizare si functionare aprobat de ministrul internelor si reformei administrative.

  B. Cerintele postului
  1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie/personal contractual
  2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minim inspector de politie/gradul IA
  3. Pregatirea necesara ocupantului postului:
  3.1. pregatire de baza: studii superioare de lunga durata militare sau civile, cu diploma de licenta;
  3.2. pregatire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, in domeniul management ori administratie publica;
  3.3. cunostinte: cultura generala, cunostinte generale cu privire la sistemul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
  3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: poate elabora si are acces la informatii clasificate din clasa secretelor de stat si la informatii clasificate NATO;
  3.5. limbi straine: citit/scris/vorbit: o limba de circulatie internationala - bine.
  4. Experienta:
  4.1. in munca: cel putin 5 ani;
  4.2. in specialitate: cel putin 5 ani;
  4.3. manageriala: cel putin 5 ani;
  4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.
  5. Aptitudini si abilitati necesare:
 • aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control), spirit de observatie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte buna;
 • poate sa lucreze sub presiunea timpului;
 • poseda cultura de specialitate si generala;
 • are gandire analitica si conceptuala buna;
 • disponibilitate pentru dialog si negocieri;
 • poate sa desfasoare activitati in conditii de supervizare redusa;
 • utilizarea tehnicii informatice si a aplicatiilor MS Office: dezvoltare foarte buna.
  6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
 • conduita morala foarte buna;
 • spirit de initiativa: dezvoltare foarte buna;
 • capacitatea de lucru in echipa: dezvoltare foarte buna;
 • imaginatie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;
 • pasiune, receptivitate fata de nou, perspicacitate, stabilitate emotionala;
 • flexibilitate in gandire: dezvoltare foarte buna;
 • perseverenta: dezvoltare foarte buna;
 • exigenta: dezvoltare foarte buna;
 • spirit de autodepasirie de sine si de perfectionare: dezvoltare foarte buna;
 • spirit de autodisciplina: dezvoltare foarte buna;
 • capacitate de organizare: dezvoltare foarte buna;
 • suplete intelectuala si comportamentala: dezvoltare foarte buna;
 • fermitate, perseverenta, independenta si stabilitate: dezvoltare foarte buna.
  7. Parametri privind starea sanatatii somatice: apt medical pentru functia de conducere
  8. Trasaturi psihice si de personalitate: apt psihologic pentru functia de conducere.

  C. Conditii specifice de munca
  1. Locul de munca: sediul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
  2. Deplasari curente: conform planurilor, programelor si ordinelor ministrului internelor si reformei administrative.
  3. Conditii de munca: expunere la radiatii electromagnetice; incadrarea conditiilor corespunzatoare locului de munca si activitatilor se face potrivit dispozitiilor actelor normative in vigoare.
  4. Riscuri implicate de post: stres, afectarea starii fizice generale din cauza radiatiilor electromagnetice.
  5. Compensari:
 • indemnizatie de conducere;
 • sporuri si alte compensari acordate conform dispozitiilor actelor normative in vigoare.

  D. Descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului
  1. Sarcini si indatoriri:
  a) munca de fiecare zi:
 • coordoneaza si conduce, prin sefii serviciilor, principalele activitati planificate, asigura solutionarea lucrarilor Unitatii in termenele prevazute de actele normative in vigoare;
  b) saptamanal:
 • desfasoara sedinte de conducere cu sefii serviciilor;
 • urmareste indeplinirea obiectivelor si activitatilor planificate;
  c) lunar:
 • verifica si aproba Graficul cu principalele activitati ale Unitatii;
  d) trimestrial:
 • aproba planurile de activitate ale serviciilor;
 • participa la bilanturile acestora;
  e) anual:
 • prezinta spre aprobare Planul cu principalele activitati ale Unitatii;
 • pregateste si sustine raportul de evaluare al Unitatii;
 • coordoneaza activitatea de evaluare anuala a personalului Unitatii;
  f) ocazional
 • prezinta rapoarte si informari pe probleme de specialitate in sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • coordoneaza, la ordin, elaborarea unor studii si cercetari de specialitate in vederea descoperirii eventualelor disfunctionalitati in implementarea strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • participa la controalele de fond si tematice desfasurate la inspectorate generale (similare), precum si la intocmirea documentelor organizatorice, concluziilor si masurilor ce se impun, pe probleme specifice Unitatii;
 • coordoneaza elaborarea Informarii privind stadiul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea in sedintele de conducere ale ministerului;
 • coordoneaza secretariatele tehnice ale consiliilor interministeriale prezidate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.
  2. Atributiile postului:
 • coordoneaza implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode si proceduri de formulare a strategiilor si politicilor publice;
 • coordoneaza monitorizarea si evaluarea, la nivelul ministerului, a activitatii secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune, prezentand conducerii ministerului propuneri de imbunatatire a activitatii;
 • propune, dupa caz, organizarea unor intalniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al inspectoratelor generale (similare), in vederea informarii lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatele asteptate, precum si termenele de indeplinire a obiectivelor propuse in planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;
 • coordoneaza si organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu specialistii din cadrul ministerului, implicati in procesul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;
 • coordoneaza elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului strategic al ministerului si a celorlalte documente de politici publice care reglementeaza activitatile din competenta ministerului;
 • coordoneaza elaborarea materialului integrator de evaluare anuala a activitatilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a sintezei ce se prezinta anual Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
 • coordoneaza elaborarea si monitorizarea Calendarului de aplicare a masurilor necesare indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in domeniile de competenta ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informarea periodica a Comisiei Nationale de Prognoza;
 • coordoneaza elaborarea si monitorizarea indeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • coordoneaza elaborarea informarii privind stadiul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea in sedintele Colegiului ministerului;
 • coordoneaza activitatile pentru implementarea componentei de programare bugetara a Planului strategic;
 • coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor si metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite in Planul strategic;
 • coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice.
  3. Responsabilitati:
  3.1. responsabilitati de planificare:
 • raspunde din punct de vedere tehnic de elaborarea Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • coordoneaza activitatile de elaborare si prezinta spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activitati ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de lucru anual al Unitatii si alte documente de politici publice;
  3.2. responsabilitati de raportare:
 • prezinta rapoarte si informari pe probleme de specialitate in sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
  3.3. atributii de lucru cu publicul:
 • reprezinta Unitatea in relatiile cu publicul;
 • acorda audienta persoanelor solicitante;
  3.4. Luarea deciziilor:
 • exercita autoritatea de sef al intregului personal si ia decizii potrivit competentelor, in toate problemele specifice Unitatii;
  3.5. Accesul la informatii:
 • are acces la toate documentele ce reprezinta domenii din competenta Unitatii in raporturile cu Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si asigura transmiterea la termen a documentelor.

  E. Standarde de performanta asociate postului
  1. indicatori cantitativi: verificarea si avizarea in termen a tuturor lucrarilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;
  2. indicatori calitativi: asigura realizarea eficienta si la termen a obiectivelor, actiunilor, masurilor stabilite si a lucrarilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii ministerului;
  3. timp: in termenele stabilite de actele normative specifice, precum si de dispozitiile sefilor ierarhici;
  4. utilizarea resurselor: antreneaza personalul in activitati de conceptie, analiza si sinteza, precum si in luarea deciziilor; dezvolta spiritul inovativ al subordonatilor; stimuleaza la personalul din subordine loialitatea fata de institutie si integritatea morala in toate actiunile pe care acestia le intreprind;
  5. mod de realizare: individual si in echipa; conduce prin exemplul personal; indruma, dezvolta si antreneaza subordonatii; deleaga din atributii personalului cu functii de conducere aflat in subordine.


  ANEXA Nr. 4 la regulament


  MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

  FISA POSTULUI

  A. Identificarea postului
  1. Compartimentul: Unitatea de politici publice
  2. Denumirea postului: director adjunct/consilier gradul IA (director adjunct)
  3. Pozitia postului in statul de organizare: 2
  4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65
  5. Relatii cu alte posturi:
  a) ierarhice:
 • se subordoneaza nemijlocit directorului Unitatii;
 • coordoneaza si indruma nemijlocit activitatile serviciilor Unitatii, dupa cum urmeaza:
  1. Serviciul planificare strategica: a) planificare strategica, monitorizare si evaluare in domeniul ordine si siguranta publica;
  b) planificare strategica, monitorizare si evaluare pentru administratia publica;
  2. Serviciul planificare bugetara pe programe; a) planificare bugetara pe programe in domeniul ordine si siguranta publica; b) planificare bugetara pe programe pentru administratia publica;
  b) functionale:
 • colaboreaza cu sefii unitatilor din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, inspectoratelor generale si institutiile de invatamant pentru elaborarea documentelor de planificare strategica si programare bugetara;
 • in absenta directorului, reprezinta Unitatea, pe linia de munca specifica, in raport cu celelalte institutii;
  c) de cooperare:
 • cu autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, in domeniul planificarii strategice si a programarii bugetare;
  d) de control:
 • coordoneaza procesul de evaluare si monitorizare a modului in care sunt implementate masurile stabilite in documentele de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe de catre structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, permanent, si in cadrul echipelor de control, la ordin;
 • coordoneaza activitatile de control, precum si activitatile de sprijin si indrumare, executate la structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, in domeniul planificarii strategice si programare bugetara.
  6. Definirea sumara a atributiilor postului: asigura impreuna cu sefii serviciilor pe care le coordoneaza managementul activitatilor specifice de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe, conform prevederilor actelor normative in vigoare si regulamentului de organizare si functionare aprobat de ministrul internelor si reformei administrative; este functionarul de securitate al Unitatii.

  B. Cerintele postului
  1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie/personal contractual.
  2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin inspector de politie/gradul IA.
  3. Pregatirea necesara ocupantului postului:
  3.1. pregatire de baza: studii superioare de lunga durata militare sau civile, cu diploma de licenta;
  3.2. pregatire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, in domeniul management ori administratie publica;
  3.3. cunostinte: cultura generala, cunostinte generale cu privire la sistemul de formulare si implementare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe;
  3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: poate elabora si are acces la informatii clasificate din clasa secretelor de stat si informatii clasificate NATO;
  3.5. limbi straine: citit/scris/vorbit: o limba de circulatie internationala - bine.
  4. Experienta:
  4.1. in munca: cel putin 5 ani;
  4.2. in specialitate: cel putin 5 ani;
  4.3. manageriala: cel putin 5 ani;
  4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.
  5. Aptitudini si abilitati necesare:
 • aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control), spirit de observatie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bune;
 • poate sa lucreze sub presiunea timpului;
 • poseda cultura de specialitate si generala;
 • are gandire analitica si conceptuala buna;
 • disponibilitate pentru dialog si negocieri;
 • poate sa desfasoare activitati in conditii de supervizare redusa;
 • utilizarea tehnicii informatice si a aplicatiilor MS OFFICE: dezvoltare foarte buna.
  6. Atitudini necesare/comportament solicitat:
 • conduita morala foarte buna;
 • spirit de initiativa: dezvoltare foarte buna;
 • capacitatea de lucru in echipa: dezvoltare foarte buna;
 • imaginatie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;
 • pasiune, receptivitate fata de nou, perspicacitate, stabilitate emotionala;
 • flexibilitate in gandire: dezvoltare foarte buna;
 • perseverenta: dezvoltare foarte buna;
 • exigenta: dezvoltare foarte buna;
 • spirit de autodepasire de sine si de perfectionare: dezvoltare foarte buna;
 • spirit de autodisciplina: dezvoltare foarte buna;
 • capacitate de organizare: dezvoltare foarte buna;
 • suplete intelectuala si comportamentala: dezvoltare foarte buna;
 • fermitate, perseverenta, independenta si stabilitate: dezvoltare foarte buna.
  7. Parametri privind starea sanatatii somatice: apt medical pentru functia de conducere.
  8. Trasaturi psihice si de personalitate: apt psihologic pentru functia de conducere.

  C. Conditii specifice de munca
  1. Locul de munca: sediul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
  2. Deplasari curente: conform planurilor, programelor si ordinelor ministrului internelor si reformei administrative.
  3. Conditii de munca: expunere la radiatii electromagnetice; incadrarea conditiilor corespunzatoare locului de munca si activitatilor se face potrivit dispozitiilor actelor normative in vigoare.
  4. Riscuri implicate de post: stres, afectarea starii fizice generale din cauza radiatiilor electromagnetice.
  5. Compensari:
 • indemnizatie de conducere;
 • sporuri si alte compensari acordate conform reglementarilor actelor normative in vigoare.

  D. Descrierea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului
  1. Sarcini si indatoriri:
  a) munca de fiecare zi:
 • coordoneaza si conduce, prin sefii serviciilor pe care le coordoneaza, principalele activitati planificate; asigura solutionarea in termen a lucrarilor din domeniul de competenta;
  b) saptamanal:
 • desfasoara sedinte de conducere cu sefii serviciilor pe care ii coordoneaza;
 • urmareste indeplinirea obiectivelor si activitatilor planificate din domeniul de competenta;
  c) lunar:
 • verifica in domeniul de competenta si inainteaza directorului, in vederea aprobarii, Graficul cu principalele activitati ale Unitatii.
  d) trimestrial:
 • aproba planurile de activitate ale serviciilor pe care le coordoneaza;
 • participa la bilanturile acestora;
  e) anual:
 • prezinta spre aprobare proiectul Planului cu principalele activitati ale Unitatii;
 • pregateste si sustine raportul de evaluare a serviciilor pe care le coordoneaza;
 • coordoneaza nemijlocit activitatea de evaluare anuala a personalului din serviciile cu atributii in domeniul planificarii strategice si planificarii bugetare pe programe;
  f) ocazional
 • coordoneaza, la ordin, elaborarea unor studii si cercetari de specialitate in vederea descoperirii eventualelor disfunctionalitati in implementarea documentelor de planificare si a programelor bugetare;
 • participa la controalele de fond si tematice desfasurate la inspectorate generale (similare), precum si la intocmirea documentelor organizatorice, concluziilor si masurilor ce se impun, pe probleme specifice de planificare si programare bugetara;
 • coordoneaza nemijlocit elaborarea Informarii privind stadiul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea in sedintele de conducere ale ministerului;
  g) pe linia asigurarii protectiei informatiilor clasificate:
 • elaboreaza si supune aprobarii conducerii Unitatii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
 • intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia;
 • coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
 • asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
 • consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
 • informeaza conducerea Unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
 • acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
 • organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
 • asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
 • actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
 • intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de Unitate, pe clase si niveluri de secretizare;
 • prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
 • efectueaza, cu aprobarea conducerii Unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
 • exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.
  2. Atributiile postului:
 • coordoneaza implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe;
 • coordoneaza monitorizarea si evaluarea, la nivelul ministerului, a activitatii secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe;
 • propune, dupa caz, organizarea unor intalniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al inspectoratelor generale (similare), in vederea informarii lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatele asteptate, precum si termenele de indeplinire a obiectivelor propuse in planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;
 • coordoneaza si organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu specialistii din cadrul ministerului, implicati in procesul de formulare si implementare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara pe baza de programe;
 • coordoneaza elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului strategic al ministerului si a celorlalte documente de planificare, precum si programele bugetare ale ministerului;
 • coordoneaza elaborarea materialului integrator de evaluare anuala a activitatilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a sintezei ce se prezinta anual Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
 • coordoneaza elaborarea si monitorizarea Calendarului de aplicare a masurilor necesare indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in domeniile de competenta ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informarea periodica a Comisiei Nationale de Prognoza;
 • coordoneaza elaborarea si monitorizarea indeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • coordoneaza nemijlocit elaborarea informarii privind stadiul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea in sedintele Colegiului ministerului;
 • coordoneaza nemijlocit activitatile pentru implementarea componentei de programare bugetara a Planului strategic;
 • coordoneaza nemijlocit activitatea de elaborare a procedurilor si metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite in Planul strategic;
 • coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice;
 • indeplineste toate atributiile prevazute in actele normative, ce decurg din calitatea de functionar de securitate al Unitatii.
  3. Responsabilitati:
  3.1. responsabilitati de planificare:
 • coordoneaza activitatile de elaborare si prezinta spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activitati ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de lucru anual al Unitatii si alte documente de politici publice;
  3.2. responsabilitati de raportare:
 • prezinta rapoarte si informari pe probleme de specialitate in sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
  3.3. atributii de lucru cu publicul:
 • reprezinta Unitatea in relatiile cu publicul; acorda audienta persoanelor solicitante;
  3.4. luarea deciziilor:
 • exercita autoritatea de sef al intregului personal si ia decizii, potrivit competentelor, in toate problemele specifice Unitatii;
  3.5. accesul la informatii:
 • are acces la toate documentele ce reprezinta domenii din competenta Unitatii in raporturile cu Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si asigura transmiterea documentelor in termenele prevazute sau solicitate.

  E. Standarde de performanta asociate postului
  1. indicatori cantitativi: verificarea si avizarea in termen a tuturor lucrarilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;
  2. indicatori calitativi: asigurarea realizarii eficiente si la termen a obiectivelor, actiunilor si masurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor conducerii ministerului si ale directorului; realizarea de lucrari cu un continut si o forma reprezentative pentru serviciile pe care le conduce nemijlocit;
  3. timp: in termenele stabilite de actele normative, precum si de dispozitiile sefilor ierarhici;
  4. utilizarea resurselor: antreneaza personalul in activitati de conceptie, analiza si sinteza, precum si in luarea deciziilor; dezvolta spiritul inovativ al subordonatilor; stimuleaza la personalul din subordine loialitatea fata de institutie si integritatea morala in toate actiunile pe care acestia le intreprind;
  5. mod de realizare: individual si in echipa; conduce prin exemplul personal; indruma, dezvolta si antreneaza subordonatii; deleaga din atributii personalului cu functii de conducere aflat in subordine.  Poate fi de interes si:
  OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
  Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
  Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
  Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
  Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate
  Hotarare nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie a Societatii Romane de Radiodifuziune
  OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
  OUG 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice loca
  OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
  Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
  Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
  Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
  Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
  Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
  Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
  Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
  Curierul Fiscal, Nr. 1/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.11 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  42 useri online

  Useri autentificati: