DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3110/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului Limbii Romane
Institutul Limbii RomanePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 / 2 martie 2009

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII Si INOVARII

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 34/1999 privind infiintarea Institutului Limbii Romane, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 257262 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Institutului Limbii Romane, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevedere contrara.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
Institutul Limbii Romane asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Institutului Limbii RomaneCapitolul I - Descrierea Institutului Limbii Romane


Art. 1
(1) Institutul Limbii Romane, denumit in continuare I.L.R., este organ de specialitate al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, infiintat in temeiul Hotararii Guvernului nr. 34/1999 privind infiintarea Institutului Limbii Romane, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sediul I.L.R. este in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, camera 89, sectorul 1.
(3) Obiectul de activitate al I.L.R. este promovarea cunoasterii limbii romane, sprijinirea persoanelor care invata aceasta limba si atestarea cunostintelor de limba romana.

Art. 2
(1) Prin indeplinirea atributiilor sale, I.L.R. isi asuma urmatoarele obiective:
a) contributia la promovarea limbii romane, la insusirea si raspandirea acesteia;
b) organizarea, pe baze contractuale, a cursurilor de limba romana;
c) eliberarea certificatelor autorizate care atesta cunoasterea limbii romane;
d) continuarea si dezvoltarea traditiei lectoratelor romanesti din strainatate;
e) organizarea concursului pentru nominalizarea lectorilor care predau in universitati din strainatate, in baza acordurilor interguvernamentale, protocoalelor incheiate intre I.L.R. si institutii de invatamant superior de peste hotare sau in baza altor acte normative;
f) promovarea proiectului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene;
g) promovarea invatarii limbii romane ca limba straina in unitati de invatamant de peste hotare;
h) promovarea proiectuiui privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca pentru copiii angajatilor misiunilor diplomatice ale Romaniei din strainatate;
i) dezvoltarea si promovarea de programe de limba romana in colaborare cu institutii ce promoveaza direct dezvoltarea limbii romane si cu mass-media.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, I.L.R. promoveaza parteneriate si relatii de colaborare cu unitati si institutii de invatamant de toate gradele, din tara si din strainatate.

Art. 3
Prin infiintarea si sustinerea lectoratelor de limba romana in strainatate, I.L.R. are ca scop predarea limbii, literaturii si civilizatiei romanesti in mediul universitar din strainatate si sustinerea platii cadrelor didactice nominalizate la nivelul salariilor medii platite in mediul universitar din statele respective.

Art. 4
(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, I.L.R. deruleaza proiectul privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene, avand ca tinte:
a) predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca elevilor de origine romana inscrisi in unitati de invatamant din tari unde prezenta romaneasca este relevanta;
b) asigurarea conditiilor necesare prezervarii identitatii culturale pentru elevii de origine romana.
(2) Proiectul privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca pentru copiii angajatilor misiunilor diplomatice ale Romaniei din strainatate vizeaza asigurarea conditiilor de prezervare a identitatii culturale pentru acesti copii, precum si facilitarea reintegrarii lor in sistemul de educatie din tara.
(3) Cursurile de limba romana si atestarea nivelului de cunostinte sunt concepute conform Cadrului comun european de referinta pentru limbi. In concordanta cu politica lingvistica a Consiiiului Europe!, sunt vizate invatarea limbii romane ca limba straina, evaluarea gradului de insusire a acesteia si eliberarea unor atestate corespunzator nivelurilor de competenta descrise in Portofoliul lingvistic european.
(4) Prin colaborarea cu mass-media si cu institutiile care se ocupa in mod direct cu dezvoltarea limbii romane, I.L.R. urmareste dezvoltarea si derularea de proiecte si programe care sa contribuie la imbunatatirea modului de folosire a limbii romane.


Capitolul II - Structura organizatorica a I.L.R.


Art. 5
(1) Structura organizatorica este formata din ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor organizatorice si al relatlilor dintre acestea, constituite astfel incat sa asigure reaiizarea obiectivelor I.L.R.
(2) Functia constituie factorul care generalizeaza posturi asemanatoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere, al autoritatii si responsabilitatii.
(3) Functiile din cadrul I.L.R. sunt:
a) de coordonare;
b) de conducere;
c) de executie;
d) de control.
(4) Functia de coordonare a activitatii I.L.R. este asigurata de un consiliu de coordonare format din 7 membri care sunt propusi de institutiile subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, Academiei Romane, Uniunii Scriitorilor din Romania si de alte institutii cu preocupari in domeniul promovarii limbii romane. Componenta Consiliului de coordonare este stabilita prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Presedintele Consiliului de coordonare este propus de acesta si este numit in functie prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, in conditiile legii.
(5) Functia de conducere a activitatii I.L.R. este asigurata de catre un director, ajutat de un director adjunct, numiti in functie prin ordin al ministruiui educatiei, cercetarii si inovarii, in conditiile legii.
(6) Functia de executie este asigurata de personalul organizat, dupa caz, in servicii, birouri si oficii.
(7) Functia de control este asigurata de contabilul-sef, pentru domeniul financiar-contabil, si de Oficiul juridic, in privinta legalitatii activitatii I.L.R. Directorul adjunct urmareste modul in care sunt respectate si indeplinite deciziile.
(8) Organigrama I.L.R. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul reguiament.


Capitolul III - Consiliul de coordonare


Art. 6
Consiliul de coordonare este un organism cu rol consultativ. Componenta acestuia este stabilita, in conformitate cu dispozitiile art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 34/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii. Secretarul Consiliului de coordonare este coordonatorul de programe.

Art. 7
Atributiile Consiliului de coordonare sunt urmatoarele:
a) avizeaza strategiile si planurile de activitate ale I.L.R.;
b) avizeaza strategia I.L.R. de promovare a cunoasterii limbii romane, de sprijinire a persoanelor care doresc sa invete aceasta limba si de atestare a cunostintelor de limba romana;
c) analizeaza si aproba planul de invatamant pentru cursurile de limba romana.

Art. 8
(1) Consiliul de coordonare se intruneste o data pe trimestru in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare.
(2) Hotararile Consiliului de coordonare se adopta cu majoritatea simpla a numarului total de membri.


Capitolul IV - Conducerea


Art. 9
(1) Conducerea generala a activitatii I.L.R. este asigurata de un director, sprijinit de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, in conditiile legii.
(2) Directorul adjunct se subordoneaza directorului si urmareste asigurarea controlului executarii deciziilor conducerii.
(3) Serviciul financiar-contabil, resurse umane si administrativ se afla in subordinea directorului si in coordonarea contabilului-sef.
(4) Coordonarea directa a activitatii Serviciului programe este asigurata de coordonatorul de programe.

Art. 10
Directorul I.L.R. indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea intregii activitati a I.L.R. si raspunde de buna desfasurare a acesteia;
b) aproba strategia I.L.R. de dezvoltare pe termen mediu si lung;
c) reprezinta I.L.R. in relatiile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, in mod direct sau prin delegatii sai desemnati special in acest scop;
d) incheie in numele I.L.R. acorduri si contracte cu persoane fizice sau juridice;
e) exercita functia de ordonator de credite;
f) incadreaza si concediaza personalul I.L.R.;
g) stabileste atributiile personalului din subordine;
h) propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii statul de functii;
i) aproba regulamentele speciale subsecvente prezentului regulament;
j) aproba eliberarea certificate lor de atestare a cunostintelor de limba romana;
k) asigura aplicarea si respectarea prezentului regulament de organizare si functionare, precum si a celorlalte dispozitii legale in vigoare;
l) aplica reglementarile in vigoare privind acordarea stimulentelor salariale;
m) aproba, in conditiile legii, perioadele de concediu de odihna, pe baza solicitarilor scrise, pentru personalul angajat;
n) poate delega, in conditiile legii, competentele sale directorului adjunct sau contabilului-sef;
o) in caz de imposibilitate de exercitare a functiei, deleaga atributiile directorului adjunct.

Art. 11
In indeplinirea atributiilor sale, directorul emite decizii si instructiuni.

Art. 12
(1) Conducerea I.L.R. aproba in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, regulamentul de ordine interioara.
(2) Regulamentul de ordine interioara cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul I.L.R.;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura discipiinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractual specifice.


Capitolul V - Controlul activitatii I.L.R.


Art. 13
- Directorul adjunct ai I.L.R. indeplineste urmatoarele atributii:
a) urmareste executarea deciziiior de catre personalul angajat al I.L.R.;
b) sprijina activitatea directorului;
c) indeplineste sarcinile delegate de catre director;
d) coordoneaza Serviciul programe si Serviciul lectorate;
e) indeplineste orice alte activititi prevazute in acte normative, regulamente sau in decizii ale directorului.

Art. 14
(1) Functia de control este asigurata de contabilul-sef, pentru domeniul financiar-contabil, si de Oficiul juridic, in privinta legalitatii activitatii I.L.R. Directorul adjunct urmareste executarea deciziilor de catre personalul angajat al I.L.R.
(2) Contabilui-sef are urmatoareie atributii:
a) asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea, potrivit prevederilor legale in vigoare, a activitatii financiar-contabile a I.L.R.;
b) asigura indeplinirea obligatiilor legate catre bugetul de stat sau catre terti, precum si intocmirea lucrarilor de bilant periodice;
c) raspunde de indeplinirea obligatiilor ce ii revin la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si cu privire la controlul financiar preventiv, potrivit legii;
d) asigura intocmirea, circuitul, arhivarea si conservarea documentelor justificative, care stau la baza inregistrarilor contabile;
e) sesizeaza directorul in legatura cu nerespectarea disciplinei financiar-contabile, precum si cu normele nou-elaborate, aplicabile in materie;
f) asigura intocmirea formalitatilor cerute de actele normative si de regulamentele in vigoare in legatura cu deplasarile si cu deconturile de deplasare;
g) reprezinta I.L.R. in fata organelor de control financiar;
h) controleaza din punct de vedere financiar deciziiie emise de conducere.
(3) Contabilul-sef se subordoneaza direct directorului.

Art. 15
(1) Activitatea juridica este asigurata de Oficiul juridic, organizat in subordinea directa a directorului I.L.R.
(2) Oficiul juridic are un post de consilier juridic.
(3) Principalele atributii ale consilierului juridic sunt:
a) asigura elaborarea strategiei, politicilor si procedurilor privind acordarea asistentei juridice in I.L.R. si controleaza modul de implementare si aplicare a acestora;
b) initiaza masuri pentru actualizarea strategiei I.L.R. in domeniul managementului juridic, in functie de evolutia structurii organizatorice si de atributiile acestuia;
c) asigura reprezentarea intereselor I.L.R. in fata instantelor de judecata si a altor autoritati jurisdictionale;
d) avizeaza pentru legalitate proiectele de decizii si instructiuni intocmite;
e) participa, din dispozitia conducerii I.L.R., la sustinerea proiectelor realizate de acesta;
f) avizeaza pentru legalitate si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de conducerea I.L.R., precum si documentatia intocmita pe linie de achizitii publice de bunuri, servicii si concesiune de lucrari;
g) asigura consultanta juridica, la cerere, conducerii I.L.R.;
h) participa la negocierea de conventii, acorduri si intelegeri incheiate de I.L.R. in domeniile sate de competenta;
i) dispune masuri pentru obtinerea titluriior executorii in cauzele in care este citat I.L.R., pentru punerea acestora in executare, potrivit legii;
j) prezinta in sedintele conducerii informari cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenta juridica si face propuneri pentru eficientizarea muncii in acest domeniu;
k) organizeaza si desfasoara audientele, asigura rezolvarea petitiilor cetatenilor, potrivit competentelor I.L.R.;
l) semneaza notele de prezentare elaborate la nivelul I.L.R.
(4) Atributiile consilierului juridic se regasesc in fisa postului, intocmita conform reglementarilor in vigoare.


Capitolul VI - Activitatea de executie


Art. 16
(1) Activitatea de executie se exercita prin coordonatorul de programe si prin personalul din cadrul Serviciului programe, Serviciului lectorate, Serviciului financiar-contabil, resurse umane si administrativ.
(2) Coordonatorul de programe pune in aplicare programele si proiectele I.L.R. si in acest sens:
a) asigura informarea permanenta a directorului si a directorului adjunct asupra activitatii programelor derulate;
b) este mandatat de catre director in iegatura cu organizarea si gestionarea activitatilor din programele derulate;
c) urmareste aplicarea hotararilor Consiliului de coordonare.
(3) Coordonatorul de programe se subordoneaza directorului si directorului adjunct ai I.L.R.
(4) Atributiile coordonatorului de programe sunt stabilite in fisa postului.

Art. 17
(1) Serviciul programe este format din personal cu atributii in dezvoltarea de programe si proiecte de promovare a limbii, culturii si civilizatiei romanesti in tara si in afara acesteia.
(2) Serviciul programe functioneaza in subordinea directa a coordonatorului de programe.
(3) Principalele atributii aie Serviciului programe sunt:
a) promovarea proiectului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene;
b) promovarea invatarii limbii romane ca limba straina in unitati de invatamant de peste hotare;
c) promovarea proiectului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca copiilor angajatilor misiunilor diplomatice ale Romaniei din strainatate;
d) dezvoltarea si promovarea de programe de limba romana in colaborare cu institutii ce promoveaza direct dezvoltarea limbii romane si cu mass-media;
e) eliberarea atestatelor de competenta lingvistica;
f) organizarea sesiunilor de verificare, la cerere, a cunostintelor de limba romana, in vederea eliberarii certificatelor de competenta lingvistica pentru persoanele care nu au absolvit cursul organizat de I.L.R., dar doresc o atestare a cunostintelor de limba romana;
g) organizarea, pe baze contractuale, a cursurilor de invatare a limbii romane.

Art. 18
(1) Serviciul lectorate este format din personalul cu atributii in desfasurarea activitatii lectoratelor.
(2) Atributiile Serviciului lectorate sunt:
a) pune in practica strategia I.L.R. de promovare a cunoasterii limbii romane, de sprijinire a persoanelor care doresc sa invete aceasta limba si de atestare a cunostintelor de limba romana;
b) elaboreaza strategia I.L.R. de infiintare de noi lectorate de limba romana in strainatate si de sustinere a celor existente;
c) organizeaza, prin persoanele nominalizate sa predea iimba romana in strainatate, expozitii, conferinte, proiectii de fiime, simpozioane, actiuni de promovare a elementelor de cultura si civilizatie romaneasca;
d) afiseaza pe internet informatii legate de institutiile si persoanele din strainatate implicate in promovarea limbii romane peste hotare;
e) popularizeaza, prin intermediul internetuiui, manifestarile organizate in mediul universitar din strainatate de lectorii nominalizati de I.L.R.;
f) propune si coordoneaza programe de colaborare interregionala transfrontaliera in domeniul invatamantului in limba romana;
g) organizeaza concursurile pentru nominalizarea persoanelor care vor preda limba romana in strainatate, in mediul universitar si preuniversitar;
h) poarta corespondenta oficiala cu institutii din strainatate pentru depistarea oportunitatiior ivite pentru infiintarea de noi lectorate.

Art. 19
(1) Serviciul financiar-contabil, resurse umane si administrativ este format din personal care exercita urmatoarele atributii:
a) urmareste permanent niveiul de executie bugetara si informeaza periodic despre modul de utilizare a resurselor materiale si financiare;
b) elaboreaza proiectul de buget, pe care il inainteaza spre avizare conducerii I.L.R.;
c) elaboreaza/aplica instrumentele de evaluare si stabileste calificativele anuale pentru personalul angajat al I.L.R.;
d) propune directorului I.L.R. strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei in vigoare;
e) inainteaza propuneriie cu privire la investitiile necesare, pe care le transmite conducerii I.L.R.;
f) asigura functionarea casieriei;
g) raspunde de intocmirea si realizarea programului anual de achizitii, pe care il supune aprobarii directorului I.L.R.; asigura incheierea si executarea contractelor in care este parte I.L.R.
(2) Organizarea, conducerea si controlul Serviciului financiar-contabil, resurse umane si administrativ sunt indeplinite de contabilul-sef, sub coordonarea directorului I.L.R.

Art. 20
Pentru realizarea programelor sale, I.L.R. poate utiliza personal de specialitate, in conditiile legii.

Art. 21
Ocuparea posturilor vacante se realizeaza prin concurs specific, pe baza unei metodologii aprobate in acest sens, in conditiile legii.

Art. 22
Atributiile personalului I.L.R. se stabilesc in fisa postului.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 23
Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederiie legisiatiei in vigoare.


ANEXA la regulament - ORGANIGRAMA Institutului Limbii Romane

				DIRECTOR
				  |
 ----------------------------------------------------------------------------------
|		|         |                        |	 	
|		|         |                        |		
|     DIRECTOR ADJUNCT    |--------- CONTABIL SEF			OFICIUL JURIDIC	
|		|         |      |				  
|		|         |      |     
|	 -------|----------- 	  |------- SERVICIUL FINANCIAR- 
|    |          |   |   CONTABIL, RESURSE UMANE	 	
|------ COORDONATOR   SERVICIUL | 	
|	PROGRAME	 LECTORATE	
|	|
|   SERVICIUL
 ----- PROGRAME-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate. Ordonanta de urgenta nr. 7/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
Legea 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, republicata 2013. Lege nr. 356/2003 republicata in 2013
Legea 191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu
OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013
OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013
OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea
Legea 180/2013 privind aprobarea OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 180/2013
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii s
Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 4
Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania Badin,Matei Ion,Emilian Meiu,Moglan Raluca,Sorescu Laurentiu,Ungureanu Diana,Vidu Stelian Ioan,Liviu Zidaru,Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: