DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2911/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notarialePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 28 octombrie 2009

Avand in vedere Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 319 din 6 octombrie 2009 de aprobare a propunerilor privind modificarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.159/C/2007,
in baza dispozitiilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale dispozitiilor art. 27 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 2.159/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 4 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Directia servicii conexe vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Regulament de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notarialeCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Uniunea Nationala a Notarilor Publici, denumita in continuare Uniunea, organizeaza anual, de regula in termen de 60 de zile de la data comunicarii ordinului de actualizare a posturilor vacante, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale.
(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care isi desfasoara activitatea intr-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din alta circumscriptie judecatoreasca se face prin concurs pe post vacant, prevazut in ordinul de actualizare, numai in situatia in care pentru ocuparea postului s-au inscris mai multi candidati.
(3) In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista o singura cerere, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine proba scrisa de practica notariala.

Art. 2
(1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se va stabili de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) Data desfasurarii concursului, precum si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbarilor de sedii se vor publica pe pagina de internet a Uniunii si se vor afisa, la sediul tuturor camerelor notarilor publici, la loc vizibil si accesibil publicului, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.
(3) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale consta intr-o proba scrisa de practica notariala, cu durata de 3 ore.


Capitolul II - Procedura de inscriere


Art. 3
(1) Sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului, notarul public va depune la Camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla postul pentru care candideaza cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, insotita de copia ordinului de numire in functia de notar public, dovada inregistrarii biroului la curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea, precum si dovada eliberata de Camera notarilor publici ca exercita functia de notar public. In cererea de inscriere la concurs se va mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.
(2) Pentru verificarea conditiilor care trebuie indeplinite de candidati pentru a putea participa la concurs, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici va constitui o comisie formata din 3 membri ai Colegiului director. In termen de 48 de ore de la implinirea termenului de depunere a cererilor de inscriere la concurs, comisia va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna numarul cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care au stat la baza respingerii.
(3) Comisia intocmeste situatia centralizata a notarilor publici care s-au inscris la concurs, cu indicarea dosarelor admise sau respinse, si mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererilor. In situatia centralizata se mentioneaza si candidatii admisi conform dispozitiilor art. 1 alin. (3), cu mentiunea ca schimbarea sediului biroului notarial se face fara sustinerea probei scrise de practica notariala. Procesul-verbal si situatia centralizata a candidatilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici, se vor afisa la sediul acesteia si se vor inainta Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, prevazuta la art. 4 lit. a), impreuna cu contestatiile celor respinsi.
(4) Impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs notarul public poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii situatiei centralizate prevazute la alin. (3).
(5) Cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii concursului Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului va solutiona contestatiile formulate de notarii publici impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs, solutia fiind definitiva.
(6) Dupa solutionarea contestatiilor, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii concursului, Comisia pentru organizarea si in conformitate cu dispozitiile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti emite urmatorul ordin: supravegherea desfasurarii concursului va proceda la afisarea pe pagina de internet a Uniunii a situatiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs.
(7) Daca in urma admiterii contestatiei unui notar public pentru un post pentru care mai exista o alta cerere de inscriere admisa, celalalt notar public, care se afla in situatia ocuparii acestui post in conditiile art. 1 alin. (3), va fi instiintat de indata ca urmeaza sa participe la concurs.
(8) In situatia in care in urma admiterii contestatiei unui notar public nu mai exista o alta cerere pentru acelasi post, dispozitiile art. 1 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.


Capitolul III - Organizarea, functionarea si competenta comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale


Art. 4
Pentru organizarea si desfasurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor functiona urmatoarele comisii, constituite de catre Consiliul Uniunii:
a) Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, formata din 3—5 notari publici. Comisia va avea urmatoarele atributii:
1. cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii concursului, solutioneaza contestatiile formulate de candidati impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs;
2. cu cel putin 3 zile inaintea inceperii concursului, afiseaza situatia centralizata a candidatilor, cu repartizarea acestora pe sali, daca este cazul;
3. cu 24 de ore inaintea inceperii concursului, pregateste seturile de hartie care vor fi distribuite candidatilor si consemneaza intr-un proces-verbal numarul acestora. La sfarsitul concursului, consemneaza in procesul-verbal prevazut la pct. 7 numarul seturilor de hartie ramase neutilizate, pe care se inscrie mentiunea „Neutilizat”, precum si al celor anulate, pe care se inscrie mentiunea „Anulat”;
4. verifica identitatea candidatilor la intrarea acestora in sala de concurs;
5. distribuie seturile de hartie pentru concurs;
6. sigileaza colturile lucrarilor, cuprinzand datele de identificare ale candidatilor, si aplica stampila Uniunii pe toate filele lucrarilor;
7. completeaza procesul-verbal cu data, ora inceperii si ora incheierii concursului si preda lucrarile Comisiei de examinare;
8. anunta candidatilor momentul inceperii celor 3 ore, cu precizarea ca timpul de concurs incepe sa curga dupa dictarea si scrierea de catre candidati a subiectelor pe colile de hartie puse la dispozitie de organizator;
9. cu 30, respectiv 15 minute inainte de expirarea timpului de concurs, anunta candidatilor timpul efectiv ramas; 10. supravegheaza candidatii in timpul concursului si asigura respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfasurare a concursului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrarilor, comisia va verifica daca stampila este aplicata corect, se va asigura ca datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile si ii va solicita sa semneze borderoul de predare a lucrarii. Dupa ce va amesteca lucrarile, comisia le va numerota in spatiul anume delimitat pe prima fila a lucrarii, incepand cu cifra 1 (unu), fara a fi desfacute colturile, si le va preda Comisiei de examinare, pe baza de proces-verbal semnat de catre toti membrii Comisiei pentru organizarea si desfasurarea concursului si de catre presedintele Comisiei de examinare;
b) Comisia de examinare, constituita in vederea elaborarii subiectelor si a notarii lucrarilor, va fi formata din 3 sau 5 notari publici, dintre care unul va fi presedintele comisiei. Presedintele Comisiei de examinare este si presedintele concursului. Presedintele comisiei participa la notarea lucrarilor numai in cazurile in care intre notele acordate de cei 2 sau 4 corectori, membri ai comisiei, sunt diferente de cel putin 1,5 puncte si are ca atributii supravegherea organizarii si desfasurarii activitatii acestei comisii si a comisiei prevazute la lit. a), convocarea la termenele prevazute de prezentul regulament a comisiilor de concurs si intocmirea listei rezultatelor finale, prevazuta in anexa nr. 9. Atributiile comisiei sunt cele prevazute la art. 6—8;
c) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va fi formata din 3 sau 5 membri, dintre care unul este presedintele acestei comisii. Presedintele participa la notarea lucrarilor numai in cazurile in care intre notele acordate de cei 2 sau 4 corectori, membri ai comisiei, sunt diferente de cel putin 1,5 puncte si are ca atributii supravegherea desfasurarii activitatii acestei comisii.

Art. 5
(1) Numarul membrilor comisiilor prevazute in prezentul regulament si componenta acestora se stabilesc prin Hotarare a Consiliului Uniunii, in functie de numarul candidatilor inscrisi la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale.
(2) Comisiile prevazute in prezentul regulament vor avea in componenta si cate un membru supleant.


Capitolul IV - Stabilirea subiectelor si desfasurarea concursului


Art. 6
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de ora fixata pentru inceperea probei, Comisia de examinare formeaza 5 seturi a cate 5 subiecte de practica notariala.
(2) Seturile de subiecte se semneaza de catre membrii Comisiei de examinare, se introduc in plicuri care se sigileaza si se stampileaza cu stampila Uniunii, apoi se depoziteaza, luandu-se masurile de siguranta care se impun.
(3) Asigurarea si raspunderea pentru securitatea subiectelor revin presedintelui concursului.

Art. 7
(1) La ora stabilita pentru inceperea concursului, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta membrilor comisiei, prezinta candidatilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga unul dintre plicurile cu subiecte. Dupa extragere, se incheie procesul-verbal, cu mentionarea subiectelor, care va fi semnat de catre membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului si ai Comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) Dupa ora stabilita pentru inceperea concursului, accesul candidatilor si al oricaror altor persoane in sala de concurs este interzis. Dupa aceasta ora, candidatul care paraseste sala de concurs va preda lucrarea, neavand posibilitatea sa revina in sala pentru continuarea concursului. In cazuri exceptionale, candidatul poate parasi sala de concurs insotit de un membru al Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului. In cazul in care, dupa inscrierea subiectelor pe tabla, Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului constata ca pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la incheierea unui proces-verbal, cu mentiunea ca sunt aplicabile dispozitiile art. 1 alin. (3), candidatul urmand a parasi sala de concurs.
(3) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricaror altor mijloace de comunicare.
(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, constatand detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrarile celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distanta etc.), va elimina candidatul din sala, va inscrie pe lucrare mentiunea „Anulat” si va consemna cele intamplate in procesul-verbal prevazut la art. 4 lit. a) pct. 7.

Art. 8
(1) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de Uniune, purtand pe fiecare fila, in coltul din stanga sus, stampila acesteia aplicata pe semnatura unui reprezentant al Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului. Prima fila, al carei model este prevazut in anexa nr. 10, dupa inscrierea in coltul din dreapta a numelui, prenumelui si a camerei din care provine candidatul, va fi lipita in fata acestuia de catre unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, si se va aplica stampila Uniunii. Spatiile libere din cuprinsul si de la sfarsitul lucrarii se bareaza la predarea acesteia de catre unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului.
(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligatia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, semnand borderoul de predare a lucrarii, in care se va mentiona si numarul paginilor scrise ale lucrarii predate.
(3) Dupa predarea lucrarii, candidatul va parasi sala de concurs. Revenirea acestuia in sala este interzisa pana la incheierea tuturor formalitatilor de concurs. In sala de concurs va ramane cel putin inca un candidat pana la predarea lucrarii de catre ultimul candidat.


Capitolul V - Notarea lucrarilor


Art. 9
(1) Dupa comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se intruneste si stabileste baremul de notare, avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate ale fiecarui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, intre 1 si 3 puncte (fractiuni sau puncte intregi), in raport cu complexitatea subiectului, astfel incat suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte sa fie 10.
(2) Baremul va fi afisat la expirarea timpului de concurs, pentru a putea fi consultat de catre candidati.

Art. 10
(1) La finalul probei, dupa preluarea lucrarilor pe baza de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, membrii Comisiei de examinare incep notarea lucrarilor conform baremului intocmit. Predarea-primirea lucrarilor se face in prezenta tuturor membrilor celor doua comisii. Presedintele concursului repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de cei 2 sau 4 membri ai Comisiei de examinare, dupa caz, si apreciata separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.
(2) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat la fiecare subiect si nota lucrarii, reprezentand suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.
(3) In cazul in care, verificand borderourile celor 2 sau 4 corectori, presedintele Comisiei de examinare constata ca intre notele acordate de acestia nu sunt diferente mai mari de 1,5 puncte, nota finala a lucrarii este media aritmetica, cu doua zecimale, a notelor acordate de cei 2 sau 4 corectori. In situatia in care nota finala este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.
(4) In cazul in care, verificand borderourile celor 2 sau 4 corectori, presedintele comisiei constata ca intre notele acordate de acestia sunt diferente mai mari de 1,5 puncte, procedeaza la corectarea lucrarii, nota finala a acesteia fiind media aritmetica, cu doua zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(5) Nota individuala a fiecarui corector, precum si nota finala, stabilite conform dispozitiilor alin. (3) si (4), se inscriu in Centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 3, semnat de membrii comisiei.
(6) Inainte de deschiderea lucrarii, nota finala va fi trecuta pe lucrare, in spatiul anume delimitat, sub semnatura, de catre presedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
(7) Media minima de promovare este 7,00.

Art. 11
(1) Candidatii care efectueaza pe lucrare insemnari evidente in scopul identificarii vor fi sanctionati prin anularea lucrarii, care nu se mai corecteaza. Existenta acestor insemnari se constata de Comisia de examinare, care va hotari, cu majoritate de voturi, daca se va proceda la corectarea sau la anularea lucrarii. Mentiunea „Anulat” se va face atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatoare.
(2) Lucrarile anulate se vor deschide in prezenta tuturor membrilor comisiei.

Art. 12
(1) Dupa terminarea notarii lucrarilor si a intocmirii centralizatorului comun al lucrarilor, prevazut in anexa nr. 3, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta tuturor membrilor, dezlipeste colturile lucrarilor in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citesc numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinuta, intocmindu-se centralizatorul nominal, prevazut in anexa nr. 4, care va fi semnat de toti membrii comisiei.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista rezultatelor concursului, prevazuta in anexa nr. 5, care va fi semnata pe fiecare fila de membrii Comisiei de examinare. Lista va cuprinde numele si prenumele candidatilor si notele obtinute de acestia, in ordine descrescatoare.
(3) Lista prevazuta la alin. (2) se va publica de indata pe pagina de internet a Uniunii si se va comunica tuturor camerelor notarilor publici in vederea afisarii la sediul acestora, la loc vizibil si accesibil publicului, intocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care a fost afisata.
(4) Lucrarile de concurs impreuna cu borderourile, centralizatoarele si lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de catre presedintele Comisiei de examinare impreuna cu directorul general al Uniunii la sediul acesteia, in locuri de depozitare sigilate, pana la intrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului. Locul de depozitare va fi desigilat in prezenta tuturor membrilor Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, potrivit art. 14 alin. (1).


Capitolul VI - Solutionarea contestatiilor


Art. 13
(1) Candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot face contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, la sediul Camerei notarilor publici in a carei circumscriptie se afla postul vacant pentru care au optat, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(2) Termenul de 5 zile incepe sa curga din ziua afisarii rezultatelor si se sfarseste in cea de-a cincea zi, la ora la care se termina programul de lucru al Camerei notarilor publici.
(3) Pe contestatie se mentioneaza numarul si data si ora inregistrarii acesteia.
(4) In termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), camerele notarilor publici vor comunica Uniunii contestatiile depuse.

Art. 14
(1) In termen de 48 de ore de la primirea contestatiilor, presedintele concursului va solicita intrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului. Comisia va selecta lucrarile cu privire la care s-au formulat contestatii si le va resigila prin aplicarea unor etichete, astfel incat sa nu fie vizibile identitatea candidatului, numarul lucrarii si nota acordata de Comisia de examinare. Lucrarile a caror notare a fost contestata vor fi amestecate si renumerotate. Presedintele concursului nu participa la activitatea de resigilare a lucrarilor a caror notare a fost contestata.
(2) Presedintele concursului va preda lucrarile presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor, constituita conform art. 4 lit. c), pe baza de proces-verbal semnat de acesta.
(3) Comisia pentru solutionarea contestatiilor va analiza si va solutiona contestatiile in termen de 5 zile de la primirea lucrarilor.
(4) Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata independent de cei 2 sau 4 membri ai comisiei si apreciata separat, conform baremului de corectare.
(5) Fiecare corector trece in borderoul de notare, prevazut in anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat.
(6) In cazul in care, verificand borderourile celor 2 sau 4 corectori, presedintele comisiei constata ca intre notele acordate de acestia nu sunt diferente mai mari de 1,5 puncte, nota finala a lucrarii este media aritmetica, cu doua zecimale, a notelor acordate de cei 2 sau 4 corectori. In situatia in care nota finala este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.
(7) In cazul in care, verificand borderourile celor 2 sau 4 corectori, presedintele comisiei constata ca intre notele acordate de acestia sunt diferente mai mari de 1,5 puncte, procedeaza la corectarea lucrarii, nota finala a acesteia fiind media aritmetica, cu doua zecimale, a notelor acordate de cei 3 sau 5 corectori.
(8) Nota individuala a fiecarui corector, precum si nota finala, stabilite conform dispozitiilor alin. (6) si (7), se inscriu in Centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 6, semnat de membrii comisiei.
(9) Comisia de solutionare a contestatiilor, reexaminand lucrarea, nu poate micsora nota initiala obtinuta de candidat. In situatia in care, in urma analizarii contestatiei, nota obtinuta de candidat este inferioara notei acordate initial, contestatia va fi respinsa. Solutia data de Comisia de solutionare a contestatiilor este definitiva.
(10) Dispozitiile art. 12 alin. (1)—(3) se aplica in mod corespunzator, Comisia de solutionare a contestatiilor completand centralizatorul nominal, prevazut in anexa nr. 7, si intocmind lista rezultatelor contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 8.
(11) Lista rezultatelor contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 8, se va publica de indata pe pagina de internet a Uniunii si se va comunica tuturor camerelor notarilor publici, in vederea afisarii la loc vizibil si accesibil publicului.

Art. 15
Presedintele concursului, pe baza listei rezultatelor concursului, prevazuta in anexa nr. 5, si a listei rezultatelor contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 8, intocmeste lista rezultatelor finale ale concursului dupa solutionarea contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 9, care se va publica de indata pe pagina de internet a Uniunii si se va comunica tuturor camerelor notarilor publici, in vederea afisarii la sediul acestora la loc vizibil si accesibil publicului.


Capitolul VII - Validarea rezultatelor si ocuparea posturilor


Art. 16
(1) In termen de cel mult 3 zile de la solutionarea contestatiilor, presedintele concursului inainteaza lista finala a rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale si le va publica pe pagina de internet a Uniunii. Hotararea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicata, de indata, tuturor camerelor notarilor publici.
(2) Ocuparea posturilor de catre candidatii admisi se va face potrivit optiunii exprimate in cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, in ordinea mediilor obtinute si, dupa caz, a ordinii de prioritate prevazuta la alin. (3), si se va consemna de catre presedintele concursului intr-un procesverbal.
(3) La medii egale are prioritate candidatul care:
a) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
b) are vechimea mai mare in functia de notar public;
c) nu si-a schimbat sediul biroului notarial in ultimii 5 ani.
(4) Presedintele concursului va stabili ordinea de prioritate in baza criteriilor prevazute la alin. (3), a actelor depuse de candidat la inscrierea la concurs si a referatului intocmit de serviciul de specialitate al Uniunii, conform mapei profesionale a notarului public.

Art. 17
Dupa validarea rezultatelor concursului, presedintele Uniunii va inainta ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti hotararea de validare a rezultatelor, insotita de copia dosarelor de inscriere la concurs ale candidatilor si de procesulverbal prevazut la art. 16 alin. (2), in vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admisi la concurs.

Art. 18
(1) Locul ramas vacant ca urmare a decesului sau a incetarii calitatii de notar public a unui notar public asociat va fi ocupat, la cerere, de catre notarul public asociat cu acesta, care nu este numit in localitatea respectiva.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazurile in care notarul public mentioneaza in contractul de asociere faptul ca, in situatia decesului sau ori in caz de incetare a activitatii sale din functia de notar public, postul sau va fi ocupat de catre notarul asociat mentionat in contractul de asociere.
(3) In cazul in care notarul public decedat sau caruia i-a incetat calitatea a fost asociat cu mai multi notari publici si nu a precizat in contractul de asociere notarul public care va ocupa postul sau, Uniunea va organiza concurs, in conditiile prezentului regulament. La concurs, in acest caz, vor putea participa numai notarii publici care solicita schimbarea sediului biroului notarial pe locul ramas vacant si care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau caruia i-a incetat calitatea.

Art. 19
Membrii comisiilor prevazute la art. 4 beneficiaza de indemnizatii stabilite prin hotarare a Consiliului Uniunii si, daca este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare si transport. Pentru participarea la concurs, Consiliul Uniunii poate stabili o taxa de inscriere. In cazul in care notarul public se inscrie, dar nu participa la concurs, taxa se restituie integral.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 20
Anexele nr. 1—10 fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 21
Pe tot parcursul organizarii si desfasurarii concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevazute la art. 4 vor fi sprijinite de angajati ai Uniunii, numiti prin dispozitie a presedintelui Uniunii.

Art. 22
(1) Ducerea la indeplinire a dispozitiilor privind afisarea, publicarea si comunicarea datelor prevazute de prezentul regulament se asigura de catre angajatii Uniunii sau ai Camerei, prin grija presedintelui concursului si, dupa caz, a presedintelui Camerei.
(2) Procedurile privind afisarea datelor prevazute de prezentul regulament se consemneaza in procese-verbale intocmite de catre persoanele prevazute la alin. (1).

Art. 23
Cererile de inscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale care va avea loc in anul 2009, depuse anterior aprobarii prezentului regulament, raman valabile, fara a se mai relua procedura de inscriere la concurs, prevazuta de art. 3 alin. (1).


Anexele 1 - 10 la Regulament


Anexe - Ordin 2911/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale [click]

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Ordin 2881C/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 3.029/C/2013 privind actualizarea numarului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat in anul 2013
Hotararea 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, aprobat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Notari
Hotarare 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania
Legea 22/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Legea nr. 22/2014
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
Hotarare nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013
Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata 2011. Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
Legea 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 77/2012
Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012
Ordin nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
Ordin nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 2923/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Legislatia privind relatiile de drept international privat. Cod 552. Actualizat la 10.10.2014
Editie coordonata si prefatata de conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: