DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, ordin nr. 218/2008

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 11/04/2008

In baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (4) si ale art. 8 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avand in vedere Avizul Consiliului National de Vanatoare nr. 1/2007 si Referatul de aprobare nr. 248.463 din 6 august 2007, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 95/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 279/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de calcul al tarifelor de atribuire in gestiune, respectiv de pornire la licitatia pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 509/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea in gestiune, precum si modificarea si completarea art. 17 din anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 126/2004 pentru aprobarea modelului de contract-cadru de gestionare a fondurilor de vanatoare specifice fiecarei categorii de gestionari prevazute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 590 din 7 iulie 2005.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, 2008


Art. 1
(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vanatoare se realizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, denumita in continuare administrator, prin atribuire directa pentru:
a) gestionarul propus de proprietarul de teren sau de asociatia de proprietari de terenuri, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. a) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) administratorul padurilor proprietate publica a statului, institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic si institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) gestionarul consacrat, astfel cum este definit de Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea acestuia, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) din aceeasi lege.
(2) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vanatoare se realizeaza de catre administrator prin licitatie publica pentru fondurile de vanatoare neatribuite in conditiile alin. (1).

Art. 2
Atribuirea directa prevazuta la art. 1 alin. (1) nu se realizeaza in urmatoarele cazuri:
a) categoriile de gestionari care au dreptul la acest tip de atribuire potrivit legii nu isi exprima acest drept;
b) contractul de gestionare incheiat pentru fondul de vanatoare respectiv a fost reziliat la initiativa administratorului din motive imputabile gestionarului care solicita atribuirea;
c) raporturile contractuale dintre administrator si gestionarul care solicita atribuirea faunei cinegetice din cuprinsul aceluiasi fond de vanatoare au incetat ca urmare a solicitarii acestuia din urma.

Art. 3
(1) Atribuirea directa a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vanatoare se realizeaza numai daca solicitantul dovedeste indeplinirea uneia dintre urmatoarele conditii:
a) este propus, prin inscrisuri autentificate, pentru atribuirea directa de catre o persoana fizica sau o persoana juridica ce dovedeste, prin inscrisuri legalizate, proprietatea asupra a minimum 51% din suprafata fondului de vanatoare in cauza, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) detine calitatea de gestionar prevazuta la art. 7 lit. d), e) si f) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si fac dovada prin inscrisuri legalizate a detinerii in proprietatea statului a minimum 51% din suprafata fondului de vanatoare, pentru atribuirea prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. b);
c) detine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedita prin inscrisuri legalizate, pentru situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. c).
(2) In situatia in care doua sau mai multe persoane fizice, juridice ori asociatii de proprietari fac dovada ca detin minimum 51% din suprafata fondului de vanatoare, atribuirea se realizeaza in favoarea gestionarului propus de cea care detine suprafata cea mai mare.

Art. 4
(1) Pentru recunoasterea detinerii in proprietate a minimum 51% din suprafata fiecarui fond de vanatoare, pentru situatia prevazuta la art. 3 lit. a) in cazul asociatiilor de proprietari, acestea trebuie sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) sunt constituite conform legii;
b) au ca scop alegerea si propunerea gestionarului fondului de vanatoare in cuprinsul caruia persoanele asociate detin in proprietate mai mult de 51% din suprafata acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate incheia contract de gestionare;
c) fac dovada proprietatii cu inscrisuri oficiale sau autentice, dupa caz.
(2) Dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face prin depunerea urmatoarelor documente in copie legalizata:
a) act constitutiv si statut care trebuie sa cuprinda suprafata detinuta prin asocierea proprietarilor si scopul prevazut la alin. (1) lit. b);
b) hotarare judecatoreasca de infiintare;
c) certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 5
Fondurile de vanatoare destinate institutiilor de invatamant de stat si celor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania se atribuie in gestiune prin ordin al conducatorului administratorului, potrivit legii si prezentului regulament.

Art. 6
Pentru a beneficia de atribuirea directa in conditiile art. 3 solicitantii trebuie sa depuna o cerere, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, si sa faca dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) detin licenta, conform prevederilor legale in vigoare;
b) ofera o garantie bancara de participare la nivelul de minimum jumatate din valoarea tarifelor stabilite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fondurile de vanatoare ce fac obiectul solicitarii de atribuire, prin indisponibilizarea acestei sume intr-un cont bancar la dispozitia administratorului;
c) consimt ca, la data stabilita de administrator pentru incheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor de vanatoare pentru care au obtinut dreptul de gestionare, sa aiba angajata cu contract individual de munca cate o persoana pentru exercitarea in principal a atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare fond de vanatoare atribuit.

Art. 7
(1) Dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 6 se face prin depunerea urmatoarelor documente:
a) copie de pe licenta emisa de administrator;
b) scrisoare de garantie bancara, in original, intocmita in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2;
c) consimtamantul prevazut la art. 6 lit. c), intocmit in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3.
(2) Documentele prevazute la alin. (1), cele prevazute la art. 3 si art. 4 alin. (2) se depun odata cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare si constituie dosarul de atribuire directa.
(3) Intocmirea necorespunzatoare a documentelor care constituie dosarul de atribuire directa, precum si nedepunerea in termenul stabilit de catre administrator si publicarea in presa a documentelor prevazute la alin. (2) atrag respingerea solicitarii de atribuire directa.

Art. 8
(1) Demararea procedurilor de atribuire se face publica de catre administrator cu minimum 15 zile calendaristice anterior termenului limita de depunere a dosarelor de atribuire directa, prin afisarea anuntului la sediul acestuia, pe site-ul propriu si prin publicarea acestuia intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian judetean din judetul/judetele in care sunt situate fondurile de vanatoare care urmeaza sa fie atribuite.
(2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile de vanatoare care fac obiectul atribuirii;
b) valoarea tarifelor de atribuire;
c) locul de depunere a solicitarilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii de atribuire.
(3) Analiza dosarelor de atribuire se face in termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului limita prevazut la alin. (1), de catre o comisie alcatuita din 5 membri, a carei componenta se aproba prin ordin al conducatorului administratorului, si este alcatuita din:
a) conducatorul directiei de specialitate din cadrul administratorului, care indeplineste functia de presedinte al comisiei;
b) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul administratorului - membru;
c) un reprezentant al directiei de politici, strategii si reglementari silvice din cadrul administratorului - membru;
d) un reprezentant al directiei juridice din cadrul administratorului - membru;
e) un reprezentant al directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul administratorului - membru.
(4) Secretariatul tehnic al comisiei prevazute la alin. (3) este asigurat de 2 reprezentanti ai directiei de specialitate din cadrul administratorului.
(5) Hotararile comisiei prevazute la alin. (3) se pot lua si in prezenta a 3 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezenta presedintelui.
(6) In termenul prevazut la alin. (3) comisia de atribuire directa afiseaza la sediul administratorului o lista care cuprinde fondurile de vanatoare a caror atribuire urmeaza a se face in mod direct si gestionarii admisi.

Art. 9
(1) Hotararile comisiei prevazute la art. 8 alin. (3) pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea listei prevazute la art. 8 alin. (6).
(2) Contestatiile se solutioneaza de o comisie de analiza a contestatiilor, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) este numita prin decizie a conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, alcatuita din:
a) conducatorul directiei de politici, strategii si reglementari silvice din cadrul administratorului - presedinte;
b) un reprezentant al directiei dezvoltare forestiera si consolidare paduri private, cu studii de specialitate juridice, din cadrul administratorului - membru;
c) un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul administratorului - membru.

Art. 10
Rezultatele atribuirii directe realizate conform art. 8 si 9 se afiseaza la sediul administratorului si pe site-ul acestuia.

Art. 11
(1) Demararea actiunii de atribuire in gestiune prin licitatie publica se anunta de catre administrator in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor atribuirii directe prevazute la art. 10, prin afisarea anuntului la sediul acestuia si pe site-ul propriu.
(2) Anuntul prevazut la alin. (1) cuprinde:
a) fondurile de vanatoare care fac obiectul atribuirii prin licitatie publica;
b) valoarea tarifelor de pornire la licitatie a acestora;
c) termenul si locul de depunere a solicitarilor si eventuale alte informatii necesare pentru desfasurarea in bune conditii a licitatiei.
(3) Atribuirea prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre aceeasi comisie prevazuta la art. 8 alin. (3).
(4) Solicitarile de participare la licitatie se depun in termen de 10 zile calendaristice incepand cu data afisarii anuntului privind organizarea licitatiei, la sediul administratorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(5) Pentru participarea la licitatie, solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 6.
(6) Dosarul de licitatie va cuprinde solicitarea prevazuta la alin. (4), precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1).
(7) Intocmirea necorespunzatoare a documentelor care constituie dosarul de licitatie, precum si nedepunerea in termenul stabilit de catre administrator a documentelor prevazute la alin. (6) atrag respingerea solicitarii de participare la licitatie.

Art. 12
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 11 alin. (4) comisia de licitatie va afisa la sediul administratorului un anunt privind data licitatiei, precum si rezultatele verificarii dosarelor de licitatie, respectiv solicitantii admisi sa participe la licitatie.
(2) Rezultatele prevazute la alin. (1) pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la afisare.
(3) Licitatia publica se organizeaza numai daca sunt admisi sa participe minimum 2 ofertanti, iar atribuirea prin licitatie publica se realizeaza numai daca exista minimum doua oferte peste valoarea de pornire la licitatie.
(4) In caz contrar prevederilor alin. (3), fondul de vanatoare in discutie se va scoate in termen de maximum 5 zile calendaristice la o noua licitatie.
(5) In cazul in care nici pentru cea de-a doua sedinta de licitatie nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (3), dar este inscris, respectiv a fost admis sa participe un singur solicitant, fondul de vanatoare in discutie se atribuie acestuia la tariful de pornire la licitatie.
(6) In cazul in care pentru un fond de vanatoare pentru care s-au parcurs etapele prevazute la alin. (3), (4) si (5) nu exista, respectiv nu a fost admisa nicio solicitare de atribuire a dreptului de gestionare, fauna cinegetica de pe acesta se incredinteaza pentru gestionare Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie pana se asigura atribuirea conform prezentului regulament.

Art. 13
(1) Procedura de desfasurare a licitatiilor incepe prin anuntarea de catre presedintele comisiei de licitatie a fondului de vanatoare scos la licitatie, a tarifului de pornire la licitatie, a pasului de licitatie, a timpului maxim de exprimare a fiecarei oferte, a solicitantilor admisi la licitatie, precum si a ordinii de strigare a ofertelor.
(2) Pasul de licitatie se stabileste prin aplicarea cotei de 10% din tariful de pornire la licitatie, iar exprimarea in continuare a ofertelor se va face prin pasi intregi sau multipli intregi ai acestuia.
(3) Participantii la licitatie vor putea face oferta prin strigare, care nu poate fi mai mica decat un pas de licitatie peste tariful de pornire la licitatie, respectiv cu un pas peste oferta anterioara.
(4) Procedura stabilita la alin. (3) se repeta pana in momentul in care nu se mai fac oferte intr-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat castigator al licitatiei.
(5) Tariful de atribuire in gestiune prin licitatie publica a unui fond de vanatoare este constituit din tariful de pornire la licitatie a fondului de vanatoare respectiv, la care se adauga valoarea cumulata a pasilor oferiti de licitatori, si se rotunjeste in plus la nivelul unitatilor.
(6) Procesul-verbal de desfasurare a licitatiilor se intocmeste de catre secretariatul tehnic al comisiei de licitatie si se insuseste de catre membrii comisiei de licitatie, secretariat si ofertanti. Hotararile comisiei se afiseaza la sediul administratorului si pe site-ul acestuia.
(7) Tariful de atribuire prevazut la alin. (5) este exprimat in euro si se consemneaza in procesul-verbal de desfasurare a licitatiei.
(8) Hotararile comisiei de licitatie pot fi contestate in termen de 3 zile lucratoare de la data desfasurarii licitatiei.
(9) Analiza contestatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si art. 13 alin. (8) se realizeaza de catre comisia prevazuta la art. 9 alin. (3) in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea acestora, comunicandu-se rezultatele contestatarilor.

Art. 14
(1) Rezultatele atribuirii se comunica, dupa incheierea hotararii de adjudecare, inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, in vederea incheierii contractelor de gestionare.
(2) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea prevazuta la alin. (1) inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare incheie contractele de gestionare conform modelului-cadru aprobat de administrator.
(3) Neprezentarea, la data stabilita de administrator pentru incheierea contractelor de gestionare, a contractelor individuale de munca incheiate pentru persoanele cu atributii de paza si ocrotire a vanatului pentru fondurile de vanatoare pentru care a fost obtinut dreptul de gestionare atrage revocarea actului de atribuire si, implicit, a dreptului de a incheia contracte de gestionare.

Art. 15
(1) In cazul revocarii solicitarii initiale de atribuire a dreptului de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vanatoare sau al refuzului incheierii contractelor de gestionare de catre cel caruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele prevazute in scrisoarea de garantie bancara se fac venit la bugetul administratorului.
(2) Sumele prevazute in scrisoarea de garantie bancara corespunzatoare fondului/fondurilor de vanatoare in cauza se fac venit la bugetul administratorului daca gestionarul nu respecta prevederile art. 6 lit. c).
(3) In situatia in care gestionarul caruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare a unuia sau mai multor fonduri de vanatoare refuza incheierea contractelor de gestionare, acesta nu mai are dreptul de participare la niciuna dintre actiunile de atribuire pentru fondul/fondurile de vanatoare in cauza.

Art. 16
Gestionarii ale caror contracte de gestionare a faunei cinegetice inceteaza ca urmare a solicitarii acestora sau ca urmare a rezilierii de catre administrator nu mai au dreptul la atribuirea in gestiune a faunei cinegetice din acelasi fond de vanatoare pentru care contractele au incetat in astfel de conditii.

Art. 17
(1) Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice din fondurile de vanatoare care au facut obiectul atribuirii se face dupa finalizarea lucrarii anuale de evaluare a faunei cinegetice, dar nu mai tarziu de incheierea sezonului de vanatoare, prin proces-verbal de predare-primire incheiat intre noul gestionar al acesteia si cel care a gestionat-o pana la acel moment.
(2) La predarea-primirea gestiunii prevazute la alin. (1) participa in calitate de reprezentant al administratorului cate un delegat din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare la care sunt arondate judetele in care se gasesc fondurile de vanatoare in cauza.
(3) Gestionarii fondurilor de vanatoare pe care sunt amplasate mijloace fixe, altele decat instalatiile vanatoresti, pot prelua, dupa caz, de la fostii gestionari ai acestora aceste mijloace fixe prin acordul partilor.

Art. 18
(1) Tarifele de atribuire directa, precum si cele de pornire la licitatie se stabilesc potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Tarifele anuale de gestionare se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru fondurile de vanatoare atribuite direct, proportional cu cotele de recolta aprobate si cu valorile de calcul ale tarifelor de gestionare, dupa procedura prevazuta la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru fondurile de vanatoare atribuite prin licitatie publica se determina un indice de multiplicare prin raportul dintre valoarea stabilita prin licitatie si valoarea tarifului de pornire la licitatie, indice cu care se multiplica valoarea anuala stabilita in functie de cotele de recolta si de valoarea de calcul al tarifului de gestionare, conform procedurii prevazute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament

.................................................
(gestionar)
Nr. ................. din ...................

Catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Comisia de atribuire directa

Subsemnatul, ........................................., avand, in conformitate cu imputernicirea/delegatia anexata, calitatea de reprezentant legal al ......................., cu sediul in .........................., infiintata prin .............................., in temeiul prevederilor Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 218/2008, solicit atribuirea directa a dreptului de gestionare pentru urmatoarele fonduri de vanatoare:
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦        Fondul de vanatoare        ¦Tariful de atribuire¦
¦ crt. +-------------------------------------------------¦    (lei)    ¦
¦    ¦  Nr.  ¦ Denumirea ¦    Judetul     ¦          ¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
¦ ... ¦  ...  ¦   ...   ¦     ...      ¦          ¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
¦Total: ¦     ¦       ¦            ¦          ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


Depun anexat urmatoarele documente:
a) copie de pe licenta;
b) scrisoare de garantie bancara de participare, in original;
c) consimtamantul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare fond de vanatoare pentru care se obtine dreptul de gestionare.

Reprezentant legal,
.......................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 2 la regulament


  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE PARTICIPARE  Nr. .............../...............
 pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice 

Banca ...............                Termen de valabilitate*)
Filiala/Sucursala ...............         .............................
Adresa ...............                 (ziua, luna, anul) 


___________
*) Valabilitatea scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie de minimum 90 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire directa, respectiv a dosarului de atribuire prin licitatie publica.

La cererea clientului nostru, denumit ..............., care a inaintat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a unor fonduri de vanatoare, confirmam prin prezenta ca garantam in favoarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru suma de ............... lei, reprezentand jumatate din valoarea cumulata a tarifelor de atribuire directa in gestiune, respectiv de pornire la licitatie, a fondurilor de vanatoare solicitate, suma pe care ne angajam sa o achitam corespunzator, la cererea scrisa a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cazul in care clientul nostru se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) revoca solicitarea initiala de atribuire a dreptului de gestionare pentru unul sau mai multe fonduri de vanatoare;
b) refuza incheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;
c) la data incheierii contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare pentru care au obtinut dreptul de gestionare nu are angajata minimum o persoana pentru exercitarea atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare fond de vanatoare atribuit.
Scrisoarea de garantie bancara devine nula in cazul in care solicitarea de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare nu a fost admisa de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.
Valabilitatea prezentei scrisori de garantie bancara se poate prelungi in situatii de exceptie, la solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul clientului.

Director, Contabil-sef,
............................................. ...............
(numele, prenumele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 3 la regulament


.................................................
(gestionar)
Nr. ................ din ...................

Catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Subsemnatul, ............................................., avand, in conformitate cu imputernicirea/delegatia anexata, calitatea de reprezentant legal al ................................., cu sediul in ......................, infiintata prin ................................., in temeiul prevederilor Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 218/2008, consimt ca la data incheierii contractului/contractelor de gestionare a fondului/fondurilor de vanatoare pentru care se obtine dreptul de gestionare, ................................... (denumirea gestionarului) sa aiba angajata minimum o persoana pentru exercitarea atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare dintre aceste fonduri de vanatoare.
In cazul nerespectarii acestui angajament, accept neconditionat consecintele prevazute la art. 15 alin. (3) din regulamentul anterior mentionat.

Reprezentant legal,
..............................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 4 la regulament


.................................................
(gestionar)
Nr. ................ din ...................

Catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Comisia de licitatie
Subsemnatul, ......................................................., avand, in conformitate cu imputernicirea/delegatia anexata, calitatea de reprezentant legal al ..............., cu sediul in ......................................., infiintata prin ......................................., in temeiul prevederilor Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 218/2008, solicit participarea la licitatia publica cu strigare de oferte pentru atribuirea dreptului de gestionare a urmatoarelor fonduri de vanatoare:
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦        Fondul de vanatoare        ¦ Tariful de pornire ¦
¦ crt. +-------------------------------------------------¦  la licitatie  ¦
¦    ¦  Nr.  ¦ Denumirea ¦    Judetul     ¦    (lei)    ¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
¦ ... ¦  ...  ¦   ...   ¦     ...      ¦          ¦
+-------+----------+-------------+------------------------+--------------------¦
¦Total: ¦     ¦       ¦            ¦          ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


Depun anexat urmatoarele documente:
a) copie de pe licenta;
b) scrisoare de garantie bancara de participare, in original;
c) consimtamantul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atributiilor de paza si de ocrotire a vanatului pentru fiecare fond de vanatoare pentru care se obtine dreptul de gestionare.

Reprezentant legal,
.................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)Poate fi de interes si:
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
Legea 205/2004 privind protectia animalelor republicata. Legea nr. 205/2014 republicata 2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incide
Legea 191/2012 pentru aprobarea OUG 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 191/2012
OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011
Ordin nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare
OG 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice. Ordonanta nr. 2/2010
HG 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, Ordonanta de urgenta 155/2001, consolidata 2009
Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
Legea nr. 72/2002, legea zootehniei
Legea nr. 191/2002, legea gradinilor zoologice si acvariilor publice
Legea nr 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, legea nr. 9/2008
Statut al medicului veterinar, 2005
Ordin nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor
Veress Emod

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: