DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 07/05/2008

Agentia Nationala a Functionarilor Publici Avand in vedere:
 • prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (4) si (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
 • prevederile art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificarile ulterioare;
 • prevederile art. 55 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina;
 • necesitatea indeplinirii activitatilor prevazute de conditionalitatea nr. 4 I. "Prevenirea faptelor de coruptie", masura 4 "Monitorizarea respectarii normelor de conduita si a standardelor etice in administratia publica", etapa 4.2 "Stabilirea metodelor de colectare a informatiilor relevante privind incalcarea normelor de etica de catre functionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora si prezentarea lor intr-un format unic" si etapa 4.3 "Colectarea informatiilor relevante privind masurile luate pentru reducerea oportunitatilor de coruptie, precum si evaluarea impactului acestora. Raportarea masurilor luate pentru reducerea oportunitatilor de coruptie, precum si a sanctiunilor luate impotriva functionarilor publici, in particular a celor din administratia publica de la nivel local. Pregatirea si diseminarea de catre mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale", cuprinse in Planul de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.346/2007, in temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  (1) Prin prezentul ordin se asigura un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere si colectare periodica, in formate standard de raportare si centralizare, a datelor si informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
  (2) Scopul prezentului ordin il constituie asigurarea conditiilor necesare imbunatatirii procesului de monitorizare si evaluare a implementarii normelor de conduita si a efectelor procedurilor disciplinare in sistemul functiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, in vederea facilitarii prelucrarii datelor si a cresterii obiectivitatii si calitatii procesului de analiza.

  Art. 2
  (1) Prezentul ordin se aplica urmatoarelor autoritati si institutii publice:
  a) autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;
  b) serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
  c) autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala.
  (2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) indeplinesc obligatiile prevazute de prezentul ordin prin consilierii etici si presedintii comisiilor de disciplina, potrivit responsabilitatilor exprese ale acestora prevazute de prezentul ordin.

  Art. 3
  (1) Se aproba Instructiunile de completare si transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduita si a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevazute in anexa nr. 1, denumite in continuare instructiuni.
  (2) Se aproba formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduita, prevazut in anexa nr. 2.
  (3) Se aproba formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevazut in anexa nr. 3.

  Art. 4
  (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de raportare a datelor si informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare, in forma si in continutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3.
  (2) Formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 se completeaza cu respectarea regulilor procedurale prevazute in instructiuni.
  (3) Autoritatilor si institutiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii datelor si informatiilor completate in formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3, care se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 5
  (1) Raportul privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici se intocmeste trimestrial, in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2, de catre consilierul etic din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
  (2) Raportul prevazut la alin. (1) se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, se comunica functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice si se transmite trimestrial Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in primele 7 zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare sfarsitului fiecarui trimestru al anului.
  (3) Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare se intocmeste semestrial, in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 3, de catre presedintele comisiei de disciplina, se comunica conducatorului autoritatii sau institutiei publice si consilierului etic si se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici de catre consilierul etic in primele 7 zile lucratoare ale lunii imediat urmatoare sfarsitului fiecarui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat in conditiile prezentului alineat se transmite de consilierul etic odata cu formatul standard de raportare prevazut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea, si, respectiv, al patrulea al anului.

  Art. 6
  (1) in vederea aplicarii unitare de catre autoritatile si institutiile publice a prevederilor art. 5, Agentia Nationala a Functionarilor Publici publica pe portalul institutiei modelul formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 si modelul formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 3, in format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Formate de raportare".
  (2) Cele doua modele ale formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 se publica pe portalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la adresa prevazuta la alin. (1), cu 20 de zile calendaristice inainte de sfarsitul fiecarui trimestru, respectiv semestru.
  (3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa descarce, trimestrial si, respectiv, semestrial, modelul celor doua formate standard de raportare si sa le completeze in format Excel, cu respectarea conditiilor tehnice de formatare si de completare stabilite in instructiunile prevazute in anexa nr. 1, pentru a permite prelucrarea automata a datelor.
  (4) Fisierul tip .xls trimestrial, respectiv fisierele tip .xls semestriale completate in conditiile prevazute la alin. (3) se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici numai in format electronic, ca atasament al unui singur e-mail transmis de consilierul etic din cadrul autoritatii sau institutiei publice, cu respectarea alin. (5).
  (5) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:
  a) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
  b) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in unitatile administrativ-teritoriale;
  c) prin comunicarea electronica la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.

  Art. 7
  (1) Datele si informatiile cuprinse in formatele de raportare completate si transmise in conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) sunt centralizate si prelucrate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pe baza unor programe informatice.
  (2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea si prelucrarea datelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate decide invalidarea formatelor de raportare si neintegrarea datelor si informatiilor cuprinse in acestea, ca masura procedurala specifica ce se aplica in situatia neconformitatii cu instructiunile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc in urmatoarele situatii:
  a) netransmiterea formatelor de raportare in termenul prevazut la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3);
  b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3);
  c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4);
  d) netransmiterea formatelor de raportare in conditiile prevazute la art. 6 alin. (5);
  e) constatarea de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici a unor date nereale sau erori procedurale in completarea formatelor de raportare.

  Art. 8
  (1) Pe baza datelor si informatiilor cuprinse in formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si in formatele de raportare semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici elaboreaza rapoarte semestriale, pe care le publica pe portalul institutiei, dupa cum urmeaza:
  a) in luna iulie, pentru semestrul I al anului in curs;
  b) in luna ianuarie a anului urmator, pentru semestrul II al anului precedent.
  (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate prezenta in cuprinsul rapoartelor semestriale prevazute la alin. (1) si lista institutiilor si autoritatilor publice care nu au transmis de doua ori consecutiv formatele standard de raportare completate in conditiile si termenele prevazute in prezentul ordin.

  Art. 9
  Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2), formatele standard de raportare privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici pe trimestrul I al anului 2008 se intocmesc si se transmit, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, pana la data de 20 mai 2008.

  Art. 10
  Agentia Nationala a Functionarilor Publici recomanda consiliilor judetene sa acorde sprijinul necesar primariilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatica, la cererea acestora, in vederea comunicarii electronice a formatelor de raportare, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (5) lit. c).

  Art. 11
  (1) in vederea exercitarii atributiilor prevazute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, precum si pentru a se asigura consolidarea rolului institutional al consilierului etic, Agentia Nationala a Functionarilor Publici recomanda autoritatilor si institutiilor publice urmatoarele:
  a) desemnarea consilierului etic sa se faca, de regula, din cadrul compartimentului de resurse umane;
  b) calitatea de consilier etic sa nu fie atribuita conducatorului compartimentului de resurse umane;
  c) persoana desemnata consilier etic sa nu fie membru al comisiei de disciplina;
  d) atributiile functionarului public desemnat consilier etic sa fie revizuite astfel incat atributiile corespunzatoare calitatii de consilier etic sa aiba o pondere proportionala cu importanta si volumul activitatii de consiliere etica si de monitorizare a respectarii normelor de conduita in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice;
  e) sa sprijine activitatea consilierului etic;
  f) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului etic la programe de perfectionare profesionala avand tematici precum etica, conduita si integritate, masuri anticoruptie si comunicare;
  g) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului etic la dezbaterile si evenimentele organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea dezvoltarii retelei consilierilor etici.
  (2) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici domenii prioritare de instruire a consilierilor etici.
  (3) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si alte tematici pentru perfectionarea profesionala a consilierilor etici, in raport cu necesitatile de instruire ale acestora identificate in cadrul procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale si de oferta disponibila a furnizorilor de formare profesionala.

  Art. 12
  Anexele nr. 1- 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 13
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  ANEXA Nr. 1 - INSTRUCTIUNI de completare si transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduita si a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare

  Capitolul I - Dispozitii comune aplicabile pentru completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 SECTIUNEA 1 Scopul instructiunilor si responsabilitati ale autoritatilor si institutiilor publice in implementarea instructiunilor
  Art. 1
  Scopul prezentelor instructiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementari unitare aplicabile autoritatilor si institutiilor publice, coordonarea metodologica necesara pentru completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduita prevazut in anexa nr. 2 si a formatului de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevazut in anexa nr. 3.
  Art. 2
  (1) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice implicate in procesul de raportare il desemneaza pe consilierul etic responsabil de implementarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 si de transmiterea acestuia si a formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 3 in conditiile si in termenele reglementate.
  (2) Presedintii comisiilor de disciplina, cu sprijinul secretarilor comisiilor, au obligatia de a completa semestrial formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 3. Acesta se comunica conducatorului autoritatii sau institutiei publice si consilierului etic si se transmite semestrial Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, de catre consilierul etic.
  (3) Comisiile de disciplina si compartimentele de resurse umane au obligatia de a pune la dispozitia consilierului etic datele si informatiile necesare pentru transmiterea formatelor de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3, in conditiile si termenele reglementate.
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru comisiile de disciplina constituite in temeiul prevederilor art. 6, 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina, completarea formatului de raportare prevazut in anexa nr. 3 se face de catre presedintele comisiei de disciplina si se transmite Agentiei, in conditiile si termenele reglementate. La completarea formatului de raportare prevazut in anexa nr. 3, presedintii comisiilor de disciplina vor avea in vedere si actele administrative privind sanctionarea disciplinara comunicate de autoritati si institutii publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
  Art. 3
  (1) Consilierul etic este persoana de contact in relatia cu Agentia.
  (2) Coordonatele de contact ale consilierului etic sunt utilizate de Agentie pentru a lamuri anumite aspecte legate de raportare.
  (3) Agentia introduce coordonatele de contact ale consilierilor etici intr-o baza de date, administrata si utilizata in vederea dezvoltarii retelei de consilieri etici.
  (4) Coordonatele de contact ale consilierilor etici se completeaza, alaturi de celelalte date solicitate, in tabelul I al formatului standard de raportare cuprins in anexa nr. 2 si se actualizeaza ori de cate ori pe parcursul raportarilor intervin modificari in ceea ce priveste persoana desemnata consilier etic.
  Art. 4
  (1) Completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 se fac cu respectarea prezentelor instructiuni.
  (2) Formatul de raportare privind respectarea normelor de conduita prevazut in anexa nr. 2 se completeaza si se transmite trimestrial.
  (3) Formatul de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevazut in anexa nr. 3 se completeaza si se transmite semestrial.
  (4) Trimestrele si semestrele sunt corespunzatoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face incepand cu luna ianuarie a fiecarui an.
  Art. 5
  (1) Formatele de raportare se completeaza numai in format Excel, prin utilizarea modelului formatelor standard de raportare prevazute de anexele nr. 2 si 3, stabilite de Agentie, postate la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Formate de raportare".
  (2) Formatele de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 contin tabele care se completeaza cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite specifice modelului fiecarui format de raportare stabilit de Agentie, potrivit alin. (3)-(7).
  (3) Fiecare coloana sau rubrica a tabelelor afiseaza in momentul selectarii un marcaj electronic care contine indrumari metodologice de completare si se refera la principalele dispozitii speciale despre modul de completare a coloanei sau rubricii respective, cuprinse in prezentele instructiuni.
  (4) Coloanele sau rubricile care nu trebuie completate sunt blocate. Coloanele sau rubricile care trebuie completate sunt formatate in ceea ce priveste dimensiunea, culoarea si proprietatile caracterelor.
  (5) Coloanele sau rubricile evidentiate prin culoare mai inchisa se completeaza numai cu cifre. Este obligatorie completarea acestor rubrici. In cazul in care nu exista date exprimate in cifre pentru trimestrul sau, dupa caz, semestrul pentru care se completeaza formatul de raportare, se inscrie in mod obligatoriu cifra 0 (zero). Inscrierea cifrei zero este necesara pentru a permite utilizarea formulelor si prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agentie. Fiecarei coloane sau rubrici care trebuie completata ii sunt atribuite limite ale valorilor numerice care pot fi inscrise. La completarea cu text sau in momentul in care coloana sau rubrica se completeaza cu alte valori numerice decat cele considerate admisibile din punct de vedere procedural se afiseaza automat un mesaj de eroare, fiind necesara revizuirea modului de completare a coloanei sau rubricii respective.
  (6) Coloanele sau rubricile neevidentiate prin culoare mai inchisa se completeaza cu text care poate contine si cifre.
  (7) Modificarea oricarui tabel sau completarea cu litere a coloanelor ori rubricilor evidentiate prin culoare mai inchisa il face inutilizabil.
  Art. 6
  (1) Transmiterea formatelor de raportare completate se face ca atasament al unui singur e-mail trimis de consilierul etic la urmatoarele adrese:
  a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
  b) conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in unitatile administrativ-teritoriale;
  c) conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.
  (2) Subiectul e-mailului prin care se transmit Agentiei formatele de raportare completate trebuie sa cuprinda specificatii referitoare la tipul autoritatii sau institutiei publice, trimestrul, respectiv semestrul, anul si indicatii privind continutul raportarii. Completarea in subiectul e-mailului a acestor specificatii se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) Tipul institutiei este, dupa caz:
  (i) CEN, daca institutia care raporteaza este din administratia publica centrala;
  (ii) DEC, daca institutia care raporteaza este serviciu public deconcentrat;
  (iii) PRF, daca raportarea provine de la institutia prefectului;
  (iv) CJ, daca raportarea provine de la un consiliu judetean;
  (v) P, daca raportarea provine de la o primarie de municipiu, oras sau comuna;
  b) Trimestrul, respectiv semestrul se numeroteaza cu cifre romane, dupa caz, de la I la IV;
  c) Anul se scrie cu cifre arabe;
  d) Indicatiile despre continutul raportarii se specifica in subiectul e-mailului astfel:
  (i) in cazul raportarii trimestriale a formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 se specifica litera R daca raportarea contine date sau litera N daca autoritatea sau institutia publica nu are nimic de raportat pentru trimestrul respectiv;
  (ii) in cazul raportarii semestriale, cand se comunica prin acelasi e-mail atat formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 completat pentru trimestrul al II-lea, respectiv trimestrul al IV-lea al anului, cat si formatul de raportare prevazut in anexa nr. 3, completat pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul al II-lea al anului, se specifica literele RR, daca raportarea contine date despre ambele formate de raportare, sau literele NN, daca autoritatea sau institutia publica nu are nimic de raportat pentru perioada respectiva;
  (iii) in cazul raportarii semestriale, cand se comunica prin acelasi e-mail atat formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 completat pentru trimestrul al II-lea, respectiv trimestrul al IV-lea al anului, cat si formatul de raportare prevazut in anexa nr. 3, completat pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul al II-lea al anului, se specifica literele RN, daca raportarea contine date despre formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 si nu contine date despre formatul de raportare prevazut de anexa nr. 3, sau literele NR, daca raportarea nu contine date despre formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 si contine date despre formatul de raportare prevazut in anexa nr. 3.
  (3) In inscrierea subiectului e-mailului, intre fiecare dintre specificatiile prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se insereaza caracterul "." (punct).
  (4) Specificatiile prevazute la alin. (2) trebuie sa fie corect inscrise in subiectul e-mailului pentru a facilita procesul de centralizare si prelucrare a datelor la nivelul Agentiei.
  (5) Autoritatile sau institutiile publice care nu au nimic de raportat cu privire la niciunul dintre formatele de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3 completeaza numai tabelul nenumerotat si tabelul I al formatului de raportare prevazut in anexa nr. 2 si il transmit Agentiei, in conditiile prevazute la alin. (1)-(4). SECTIUNEA a 2-a Reguli si responsabilitati privind evaluarea si imbunatatirea procesului de implementare
  Art. 7
  (1) Evaluarea si imbunatatirea procesului de implementare a prezentelor instructiuni se realizeaza:
  a) la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora si a solutiilor considerate adecvate pentru cresterea calitatii implementarii prezentelor instructiuni;
  b) la nivelul Agentiei, pe baza analizei generale a procesului de raportare si implementare a prezentelor instructiuni la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, precum si pe baza analizei interne a procesului de centralizare si prelucrare a datelor si informatiilor transmise de autoritati si institutii publice.
  (2) Pentru asigurarea calitatii procesului de implementare a prezentelor instructiuni, Agentia poate posta pe portalul institutiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Formate de raportare", urmatoarele:
  a) unele modele cu caracter exemplificativ privind completarea unor rubrici sau coloane cuprinse in tabelele din formatele standard de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3, in scopul facilitarii intelegerii si aplicarii prezentelor instructiuni;
  b) recomandari privind imbunatatirea procesului de raportare sau, dupa caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agentia le efectueaza cu privire la aplicarea prezentelor instructiuni si la desfasurarea procesului de implementare.
  (3) Persoanele si compartimentele cu responsabilitati in implementarea prezentelor instructiuni, prevazute la art. 2, au obligatia de a consulta trimestrial, respectiv semestrial, anterior completarii si transmiterii formatelor de raportare prevazute in anexele nr. 2 si 3, portalul Agentiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Formate de raportare", in vederea informarii lor cu privire la masurile de natura celor prevazute la alin. (2).

  Capitolul II - Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduita prevazut in anexa nr. 2 SECTIUNEA 1 Reguli generale de completare si transmitere a formatului standard de raportare prevazut in anexa nr. 2
  Art. 8
  Datele si informatiile cuprinse in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2 se refera la trimestrul pentru care acesta se completeaza la nivelul autoritatilor si institutiilor publice si se transmite Agentiei.
  Art. 9
  Formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 contine un tabel nenumerotat, identificabil pe baza titlului, si 6 tabele identificabile pe baza numerotarii cu cifre romane si a titlului. Titlul fiecarui tabel reflecta in sinteza obiectul datelor si informatiilor la care se refera. SECTIUNEA a 2-a Reguli referitoare la completarea tabelelor cuprinse in formatul standard de raportare prevazut in anexa nr. 2
  Art. 10
  Tabelele cuprinse in formatul de raportare prevazut in anexa nr. 2 se completeaza cu respectarea dispozitiilor comune prevazute in cap. I si a dispozitiilor speciale prevazute in cap. II din prezentele instructiuni.
  Art. 11
  Tabelul "Raport privind respectarea normelor de conduita" este singurul tabel nenumerotat din acest format de raportare si cuprinde informatii referitoare la anul si la trimestrul pentru care se face raportarea. Acest tabel nu se completeaza de catre consilierii etici. Informatiile cuprinse in acest tabel se actualizeaza periodic de Agentie.
  Art. 12
  In tabelul I "Date despre consilierul etic" se completeaza numai coloana 2, dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Denumire institutie/autoritate publica" se completeaza cu denumirea integrala a institutiei sau autoritatii publice;
  b) rubrica "Judet" se completeaza cu indicativul judetului;
  c) rubrica "Nr. functionari publici din institutie" se completeaza cu numarul de functionari publici incadrati in autoritatea sau institutia publica, actualizat la data raportarii, comunicat de compartimentul de resurse umane.
  d) rubrica "Numele si prenumele" se completeaza cu numele si prenumele persoanei de contact - consilierul etic;
  e) rubrica "Departament" se completeaza cu denumirea departamentului in care consilierul etic isi desfasoara activitatea;
  f) rubrica "Cursuri de formare urmate de consilierul etic" se completeaza cu denumirea cursurilor urmate de acesta in domenii relevante;
  g) rubrica "Nr. telefon" se completeaza cu numarul de telefon, inclusiv prefixul telefonic interurban si interiorul, acolo unde este cazul, la care consilierul etic poate fi contactat;
  h) rubrica "Nr. fax" se completeaza cu numarul de fax, inclusiv prefixul telefonic interurban la care consilierul etic poate primi corespondenta referitoare la activitatea de raportare;
  i) rubrica "E-mail" se completeaza cu adresa de e-mail de serviciu la care consilierul etic poate primi corespondenta referitoare la activitatea de raportare. Completarea acestei rubrici nu este obligatorie.
  Art. 13
  Tabelul II "Date privind activitatea de consiliere etica" se completeaza, pe baza rezultatelor activitatii consilierului etic, dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. de functionari publici care au solicitat consiliere etica" se completeaza cu numarul de functionari publici care au solicitat consilierului etic sfaturi sau informatii referitoare la respectarea normelor de conduita, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 1 - de conducere si coloana 2 - de executie. Nu se va inscrie aici numarul de situatii in care a fost solicitata consilierea etica, ci numarul efectiv de persoane care au solicitat consiliere etica. Cifrele inscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea si nu vor insuma si cifrele raportate in trimestrele anterioare.
  b) rubrica "Problemele care au constituit obiectul consilierii etice" - coloana 3 se completeaza prin rezumarea aspectelor asupra carora a fost solicitata consilierea.
  c) rubrica "Numarul de functionari publici carora li s-a acordat consiliere etica" se completeaza cu numarul de functionari publici carora consilierul etic le-a acordat consiliere etica, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 4 - de conducere sau coloana 5 - de executie. Nu se va inscrie aici numarul de situatii in care a fost acordata consilierea etica, ci numarul efectiv de functionari publici care au beneficiat de consiliere. Cifrele inscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea si nu vor insuma si cifrele raportate in trimestrele anterioare.
  d) rubrica "Modalitatile de actiune ulterioara a functionarului public" - coloana 6 se completeaza prin rezumarea modului in care functionarii publici care au beneficiat de consiliere etica s-au comportat ulterior in ceea ce priveste aspectele consiliate, respectiv masura in care functionarii publici au respectat sau nu normele de conduita referitor la care au solicitat consiliere.
  e) rubrica "Observatii" - coloana 7 se completeaza cu acele aspecte pe care consilierul etic le-a remarcat cu ocazia indeplinirii indatoririlor sale.
  Art. 14
  (1) Tabelul III "Cauzele si consecintele nerespectarii normelor de conduita la nivelul institutiei sau autoritatii publice" se completeaza dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Cauzele nerespectarii normelor de conduita" - coloana 1 se completeaza cu informatii referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au favorizat ori au condus la nerespectarea normelor de conduita. Se completeaza cu o scurta descriere obiectiva a acelor imprejurari care au favorizat sau determinat functionarul public sa incalce dispozitiile legale. Cauzele apar anterior sau concomitent savarsirii faptei prin care se incalca o norma legala.
  b) rubrica "Consecintele nerespectarii normelor de conduita" - coloana 2 cuprinde identificarea consecintelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de nerespectare a normelor de conduita, indicate in coloana 1. Consecintele sunt, de regula, reprezentate de efectele juridice produse sau, dupa caz, de urmarile negative ale faptei functionarului public. Consecintele survin ulterior savarsirii faptei si sunt strans legate de aceasta si de cauza producerii ei.
  (2) In cuprinsul coloanelor 1 si 2 se completeaza si informatii privind:
  a) identificarea situatiilor in care asupra functionarului public au fost exercitate constrangeri sau amenintari care l-au determinat sa incalce dispozitiile legale;
  b) cazurile in care functionarilor publici li s-a cerut sa actioneze sub presiunea factorului politic.
  Art. 15
  Tabelul IV "Cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica" se completeaza dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. cazuri" - coloana 1 se completeaza prin inscrierea numarului de cazuri care au prezentat interes pentru opinia publica;
  b) rubrica "Descrierea pe scurt a cazurilor" - coloana 2 se completeaza prin identificarea faptei, a cauzelor si consecintelor produse;
  c) rubrica "Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentand interes pentru opinia publica" - coloana 3 se completeaza prin indicarea modalitatii/contextului care a determinat aparitia interesului pentru opinia publica si efectul creat.
  Art. 16
  (1) Tabelul V "Modalitatile de prevenire a incalcarii normelor de conduita in cadrul autoritatii sau institutiei publice" se completeaza prin specificarea de catre consilierul etic a acelor masuri, identificate si implementate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, care pot contribui la prevenirea incalcarii normelor de conduita.
  (2) Se recomanda ca masurile de prevenire a incalcarii normelor de conduita sa aiba la baza:
  a) analize prealabile ale mediului organizational intern si extern, precum si asupra modului in care mediul intern si extern autoritatii sau institutiei publice poate influenta conduita functionarilor publici;
  b) previzionarea si evaluarea riscurilor care pot aparea in activitatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice;
  c) identificarea domeniilor de activitate sau a activitatilor cu risc ridicat de expunere la vulnerabilitati care ar putea conduce la incalcarea normelor de conduita sau la fapte mai grave de incalcare a legii;
  d) identificarea factorilor care genereaza vulnerabilitati sau care favorizeaza incalcarea normelor de conduita; studierea comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilitatilor identificate atat la nivel individual, cat si la nivelul autoritatii sau institutiei publice, care pot conduce la incalcarea normelor de conduita;
  e) masuri manageriale si administrative menite sa contribuie la imbunatatirea climatului de lucru;
  f) identificarea si implementarea masurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot aparea in activitate si care pot conduce la incalcarea normelor legale;
  g) identificarea si implementarea masurilor de limitare a interventiei factorilor care genereaza vulnerabilitati si de aparitie a situatiilor cu potential impact negativ asupra conduitei functionarilor publici.
  (3) Masurile de prevenire trebuie sa fie specifice si adaptate situatiilor susceptibile de nerespectare a normelor de conduita. Acestea trebuie sa aiba un caracter preventiv prin implementarea acestora inainte de a constata incalcari ale normelor legale.
  (4) Masurile de prevenire a incalcarii normelor de conduita pot viza:
  a) actiuni de constientizare a functionarilor publici asupra riscurilor incalcarii normelor de conduita;
  b) actiuni de informare, educare si modificare a comportamentelor;
  c) dupa caz, alte masuri care sunt identificate si considerate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice adecvate pentru prevenirea aparitiei unor situatii de incalcare a normelor de conduita.
  (5) Masurile si actiunile prevazute la alin. (2) si (4) nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si implementa si alte masuri pe care le considera adecvate domeniului de competenta si activitatii.
  Art. 17
  (1) Tabelul VI "Masuri privind reducerea/eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita la nivelul institutiei sau autoritatii publice" se completeaza prin specificarea de catre consilierul etic a acelor masuri, identificate si implementate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, care pot contribui la eliminarea sau reducerea cazurilor de nerespectare a normelor de conduita.
  (2) Masurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduita sunt implementate, de regula, dupa ce au fost identificate cazuri de nerespectare a normelor de conduita la nivelul autoritatii sau institutiei publice.
  (3) Se recomanda ca masurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduita sa aiba la baza:
  a) identificarea cauzelor care au condus la nerespectarea normelor de conduita;
  b) identificarea si evaluarea consecintelor produse in cazurile concrete de nerespectare a normelor de conduita;
  c) identificarea si implementarea masurilor de inlaturare a cauzelor care au condus la nerespectarea normelor de conduita si de eliminare a consecintelor care s-ar fi putut produce.
  (4) Masurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduita pot viza:
  a) eliminarea/diminuarea incidentei cauzelor care stau la baza producerii de incalcari ale normelor de conduita;
  b) masuri manageriale si administrative menite sa contribuie la imbunatatirea climatului de lucru;
  c) masuri de sanctionare disciplinara aplicate si ulterior urmate de actiuni de constientizare a personalului institutiei cu privire la consecintele incalcarii normelor de conduita si ale sanctionarii disciplinare;
  d) implementarea masurilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita;
  e) dupa caz, alte masuri care sunt identificate si considerate la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice adecvate pentru reducerea/eliminarea cazurilor de incalcare a normelor de conduita.
  (5) Masurile si actiunile prevazute la alin. (3) si (4) nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si implementa si alte masuri pe care le considera adecvate domeniului de competenta si activitatii.
  Art. 18
  Datele si informatiile din tabelele II-VI vor fi sintetizate de consilierul etic pe baza rezultatelor activitatii de consiliere etica, a analizei rapoartelor comisiei de disciplina si a masurilor implementate la nivelul autoritatilor sau institutiilor publice.

  Capitolul III - Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevazut in anexa nr. 3
  Art. 19
  Formatul de raportare prevazut in anexa nr. 3 contine un tabel nenumerotat, identificabil pe baza titlului, si un tabel identificabil pe baza numerotarii cu cifre romane si a titlului. Titlul fiecarui tabel reflecta in sinteza obiectul datelor si informatiilor la care se refera.
  Art. 20
  Tabelul "Raport privind situatia implementarii procedurilor disciplinare" este singurul tabel nenumerotat din acest format de raportare si cuprinde informatii referitoare la anul si la semestrul pentru care se face raportarea. Acest tabel nu se completeaza de catre presedintii comisiilor de disciplina. Informatiile cuprinse in acest tabel se actualizeaza periodic de catre Agentie.
  Art. 21
  Tabelul I "Situatia implementarii procedurilor disciplinare", cuprins in formatul de raportare prevazut in anexa nr. 3, se completeaza cu respectarea dispozitiilor comune prevazute in cap. I si a dispozitiilor speciale prevazute in prezentul capitol.
  Art. 22
  (1) Tabelul prevazut la art. 21 se completeaza cu datele si informatiile solicitate, care se raporteaza ulterior finalizarii procedurilor de cercetare administrativa, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007.
  (2) In sensul prezentelor instructiuni, se considera necesare pentru completarea tabelului datele si informatiile privind finalizarea procedurii de cercetare administrativa, in urmatoarele cazuri:
  a) comisia de disciplina a aplicat solutia clasarii sesizarii in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
  b) comisia de disciplina a formulat, prin raportul sau, propunerea de sanctionare disciplinara a functionarului public, iar actul administrativ de sanctionare disciplinara nu a fost emis in conditiile si in termenul prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
  c) persoana care are competenta legala a emis actul administrativ privind sanctionarea disciplinara a functionarului public, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
  d) procedura disciplinara a fost suspendata in conditiile art. 77 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  e) au fost sesizate organele de cercetare penala pentru fapta functionarului public, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007.
  Art. 23
  (1) Tabelul se completeaza, cu respectarea prevederilor art. 5, de catre presedintele comisiei de disciplina, pe baza datelor si informatiilor care rezulta din activitatea comisiei de disciplina si, acolo unde este cazul, pe baza datelor furnizate de compartimentul de resurse umane.
  (2) Rubrica "Capacitatea de sesizare" se completeaza dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. de functionari publici pentru care a fost sesizata comisia de disciplina" se completeaza prin indicarea numarului de functionari publici, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 1 "De conducere" sau coloana 2 "De executie", impotriva carora a fost formulata o sesizare la comisia de disciplina, al carei obiect a vizat nerespectarea normelor legale si pentru care procedura de cercetare administrativa a fost finalizata in semestrul pentru care se face raportarea - prin clasare, aplicarea unei sanctiuni disciplinare prin act administrativ de catre persoana care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare, sau au fost luate masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala.
  (i) coloana 1 "De conducere" se completeaza cu numarul de functionari publici de conducere pentru care, in semestrul pentru care se face raportarea, sunt intrunite urmatoarele conditii:
 • cercetarea disciplinara s-a incheiat, comisia de disciplina a intocmit un raport prin care a propus o sanctiune disciplinara; si
 • persoana care are competenta legala a aplicat o sanctiune disciplinara (aceeasi cu cea propusa de comisie sau alta);
  sau
 • comisia de disciplina a pronuntat solutia clasarii sesizarii;
  sau
 • au existat indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea penala si comisia de disciplina a luat masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala;
  (ii) coloana 2 "De executie" se completeaza cu numarul de functionari publici de executie pentru care, in perioada de raportare, sunt intrunite urmatoarele conditii:
 • cercetarea disciplinara s-a incheiat, comisia de disciplina a intocmit un raport prin care a propus o sanctiune disciplinara; si
 • persoana care are competenta legala a aplicat o sanctiune disciplinara (aceeasi cu cea propusa de comisie sau alta);
  sau
 • comisia de disciplina a pronuntat solutia clasarii sesizarii;
  sau
 • au existat indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea penala si comisia de disciplina a luat masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala;
  (iii) in coloanele 1 si 2 nu se va inregistra numarul de sesizari, ci numarul de functionari publici impotriva carora au fost formulate sesizari la comisia de disciplina. In situatia in care mai multe sesizari au fost indreptate impotriva unui singur functionar public, se va avea in vedere un functionar public si nu mai multe sesizari;
  b) rubrica "Nr. de sesizari adresate comisiei de disciplina" se completeaza cu numarul de sesizari inregistrate, pentru care s-a finalizat procedura de cercetare administrativa, coloana 3 se completeaza cu numarul de sesizari vizand functionari publici de conducere, iar coloana 4 se completeaza cu numarul de sesizari vizand functionari publici de executie;
  c) rubrica "Conducatorul institutiei" - coloana 5 se completeaza cu numarul de sesizari formulate de conducatorul institutiei. Cifra poate fi obtinuta de la comisia de disciplina;
  d) rubrica "Conducatorul compartimentului in care este incadrat functionarul public" - coloana 6 se completeaza cu numarul de sesizari formulate de conducatorul compartimentului in care acesta este incadrat;
  e) rubrica "Alti functionari publici sau alte categorii de personal din institutie" - coloana 7 se completeaza cu numarul de sesizari formulate de functionari publici, altii decat cei inscrisi in categoriile precedente, sau de alte categorii de personal din institutie;
  f) rubrica "Beneficiari ai serviciului public" - coloana 8 se completeaza cu numarul de sesizari formulate de cetateni, beneficiari ai serviciului public oferit de autoritatea sau institutia publica;
  g) rubrica "Avertizorul in interes public" - coloana 9 se completeaza cu numarul de sesizari formulate de catre avertizorul in interes public, astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii;
  h) rubrica "Motivele sesizarilor" - coloana 10 se completeaza prin indicarea obiectului si a principalelor motive pe baza carora autorii sesizarilor le-au formulat. Informatiile pot fi sintetizate de consilierul etic pe baza rapoartelor intocmite de comisia de disciplina.
  (3) Rubrica "Modalitatea de finalizare a procedurii disciplinare" se completeaza avandu-se in vedere sesizarile pentru care a fost aplicata functionarilor publici o sanctiune disciplinara sau, dupa caz, a fost aplicata solutia clasarii ori sesizarea organelor de cercetare penala in cursul semestrului pentru care se face raportarea. Aceasta rubrica se completeaza dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. de functionari publici in cazul carora s-a propus clasarea sesizarii" - coloana 11 se completeaza cu numarul de cazuri in care comisia de disciplina a dispus clasarea sesizarii;
  b) rubrica "Normele juridice incalcate" - coloana 12 se completeaza cu textul/textele legale incalcate, cu precizarea articolului, alineatului si actului normativ in vigoare incalcat;
  c) rubrica "Numar si tip de sanctiuni propuse de comisia de disciplina" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare propuse de comisia de disciplina, defalcat pe tip de sanctiuni si categorii de functionari publici. Vor face obiectul raportarii numai propunerile inaintate de comisia de disciplina persoanei care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara, care s-au finalizat prin emiterea actului administrativ de sanctionare in semestrul pentru care se face raportarea;
  d) rubrica "Nr. de mustrari scrise" se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse in trimestrul pentru care se face raportarea, defalcat, in coloana 13 completandu-se numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar in coloana 14, numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;
  e) rubrica "Nr. de diminuari salariale" se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, in coloana 15 completandu-se numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar in coloana 16, cu numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;
  f) rubrica "Nr. de suspendari ale dreptului la avansare/promovare" se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, in coloana 17 completandu-se numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar in coloana 18, cu numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;
  g) rubrica "Nr. de retrogradari" se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, in coloana 19 completandu-se numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar in coloana 20, cu numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;
  h) rubrica "Nr. de destituiri" se completeaza cu numarul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, in coloana 21 completandu-se numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar in coloana 22, cu numarul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;
  i) rubrica "Numar si tip de sanctiuni disciplinare dispuse de persoana care are competenta legala de aplicare" reflecta numarul sanctiunilor disciplinare aplicate de persoana care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare, care pot fi aceleasi ca si cele propuse de comisia de disciplina sau alte sanctiuni;
  j) rubrica "Nr. de mustrari scrise" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate in semestrul pentru care se face raportarea, coloana 23 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 24 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;
  k) rubrica "Nr. de diminuari salariale" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate in semestrul pentru care se face raportarea, coloana 25 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 26 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;
  l) rubrica "Nr. de suspendari ale dreptului la avansare/promovare" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate in semestrul pentru care se face raportarea, coloana 27 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 28 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;
  m) rubrica "Nr. de retrogradari" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate in semestrul pentru care se face raportarea, coloana 29 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 30 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;
  n) rubrica "Nr. de destituiri" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate in semestrul pentru care se face raportarea, coloana 31 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 32 cu numarul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie.
  (4) Datele si informatiile necesare completarii rubricilor prevazute la lit. d)-h) se obtin din cuprinsul rapoartelor comisiei de disciplina cu privire la propunerea de sanctionare disciplinara.
  (5) Datele si informatiile necesare completarii rubricilor prevazute la lit. j)-n) se obtin din cuprinsul actelor administrative de sanctionare emise de catre persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara si transmise comisiei de disciplina conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
  (6) Rubrica "Motivele aplicarii unei sanctiuni diferite" - coloana 33 se completeaza prin sintetizarea motivelor care au determinat persoana care are competenta legala de a aplica o alta sanctiune decat cea propusa de comisia de disciplina si care are obligatia de a motiva aceasta decizie. Motivele aplicarii unei alte sanctiuni disciplinare decat cea propusa de comisia de disciplina pot fi obtinute din cuprinsul actului administrativ de sanctionare disciplinara.
  (7) Rubrica "Cazuri in care au fost sesizate organele de cercetare penala" contine referiri la situatiile in care fapta a fost sesizata si ca infractiune sau fapte asupra carora au existat indicii ca poate fi atrasa raspunderea penala, pe baza sesizarii formulate si pentru care au fost sesizate organele de cercetare penala de catre comisia de disciplina. Aceasta rubrica se completeaza dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. de cazuri" se completeaza cu numarul de cazuri in care fapta a fost sesizata ca infractiune sau pentru care au existat indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea penala si au fost luate masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor de cercetare penala, defalcat in coloana 34 pe numarul aferent functionarilor publici de conducere, iar in coloana 35 pe numarul aferent functionarilor publici de executie;
  b) la rubrica "Fapte sesizate ca infractiuni" - coloana 36 se indica pe scurt fapta sesizata, considerata a intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penala.
  (8) Rubrica "Decizia organelor de cercetare penala/instantelor de judecata" reflecta modul de finalizare a cazurilor in care au fost sesizate organele abilitate de catre comisia de disciplina sau de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, completandu-se dupa cum urmeaza:
  a) rubrica "Nr. de cazuri in care s-a dispus condamnarea penala prin hotarare judecatoreasca definitiva" - coloana 37 reflecta cazurile respective, astfel cum rezulta pe baza hotararilor judecatoresti definitive pronuntate in semestrul pentru care se face raportarea;
  b) rubrica "Incadrarea juridica a faptei pentru care s-a dispus condamnarea penala" - coloana 38 se completeaza cu identificarea articolului din Codul penal, prevazut in hotararea definitiva de condamnare, si cu pedeapsa aplicata care se regaseste in dispozitivul hotararii judecatoresti;
  c) rubrica "Alte decizii" - coloana 39 se completeaza cu masura dispusa, alta decat una dintre cele prevazute in coloanele 37 si 38.
  (9) Pentru cazurile in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea ori incetarea procesului penal. In situatiile in care se dispune una dintre aceste masuri si inceteaza suspendarea procedurii angajarii raspunderii disciplinare, reluandu-se cursul derularii acesteia, date si informatii despre acesta se raporteaza la momentul la care procedura de cercetare administrativa a fost finalizata in semestrul pentru care se face raportarea, in conditiile art. 22 alin. (2) lit. a)-c).
  (10) Rubrica "Solutii ale instantelor de judecata pronuntate in cazurile contestarii actului administrativ de sanctionare" colecteaza date referitoare la modul de solutionare a cauzelor privind contestarea, modificarea sau anularea actelor administrative de sanctionare disciplinara care au facut obiectul unor litigii judecatoresti:
  a) rubrica "Numar de sanctiuni disciplinare contestate in instanta" se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare care au fost contestate in instanta si pentru care instanta de judecata a pronuntat o hotarare definitiva si irevocabila in perioada pentru care se face raportarea. Coloana 40 se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare contestate de catre functionarii publici de conducere, iar coloana 41 se completeaza cu numarul de sanctiuni disciplinare contestate de functionarii publici de executie;*)
  b) rubrica "Numar de hotarari judecatoresti pronuntate de instanta" se completeaza cu numarul de hotarari definitive si irevocabile pronuntate de instanta de judecata in perioada de raportare, dupa cum urmeaza: prin care s-a mentinut sanctiunea disciplinara initiala - coloana 42, prin care instanta judecatoreasca a dispus aplicarea unei sanctiuni mai usoare decat cea initiala - coloana 43 si prin care instanta a dispus anularea sanctiunii disciplinare initiale - coloana 44.

  ANEXA Nr. 2
  +---------------------------------------------------------+
  ¦   RAPORT PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITA   ¦
  +---------------------------------------------------------¦
  ¦ Anul:           Trimestrul:          ¦
  +---------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------+
  ¦       I. DATE DESPRE CONSILIERUL ETIC       ¦
  +---------------------------------------------------------¦
  ¦           1            ¦  2   ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦    Denumire institutie/autoritate publica:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦                    Judet:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦    Nr. functionari publici din institutie:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦             Numele si prenumele:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦                Departamentul:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦Cursuri de formare urmate de consilierul etic:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦                 Nr. telefon:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦                   Nr. fax:¦     ¦
  +----------------------------------------------+----------¦
  ¦                    E-mail:¦     ¦
  +---------------------------------------------------------+
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦                II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSILIERE ETICA                ¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦  Nr. de functionari  ¦          ¦ Numarul de functionari ¦           ¦        ¦
  ¦publici care au solicitat¦Problemele care au ¦ publici carora li s-a ¦  Modalitatile de  ¦        ¦
  ¦  consiliere etica   ¦constituit obiectul¦acordat consiliere etica ¦actiune ulterioara a ¦  Observatii  ¦
  +-------------------------¦ consilierii etice +-------------------------¦functionarului public¦        ¦
  ¦De conducere¦De executie ¦          ¦De conducere¦De executie ¦           ¦        ¦
  +------------+------------+-------------------+------------+------------+---------------------+----------------¦
  ¦   1   ¦   2   ¦     3     ¦   4   ¦   5   ¦     6     ¦    7    ¦
  +------------+------------+-------------------+------------+------------+---------------------+----------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦III. CAUZELE SI CONSECINTELE NERESPECTARII NORMELOR DE CONDUITA LA NIVELUL INSTITUTIEI SAU AUTORITATII PUBLICE¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦    Cauzele nerespectarii normelor de conduita    ¦ Consecintele nerespectarii normelor de conduita ¦
  +----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------¦
  ¦              1               ¦             2             ¦
  +----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦             IV. CAZURI CARE AU PREZENTAT INTERES PENTRU OPINIA PUBLICA             ¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  ¦Nr. de¦     Descrierea pe scurt a cazurilor     ¦ Motivele pentru care cazurile au fost considerate ¦
  ¦cazuri¦                          ¦  ca prezentand interes pentru opinia publica  ¦
  +------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------¦
  ¦ 1  ¦             2             ¦             3             ¦
  +------+---------------------------------------------------+---------------------------------------------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦ V. MODALITATILE DE PREVENIRE A iNCALCARII NORMELOR DE CONDUITA iN CADRUL AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE ¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦      VI. MASURI PRIVIND REDUCEREA/ELIMINAREA CAZURILOR DE NERESPECTARE A NORMELOR DE CONDUITA      ¦
  ¦                LA NIVELUL INSTITUTIEI SAU AUTORITATII PUBLICE                ¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  


  ANEXA Nr. 3
  Poate fi de interes si:
  OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
  OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
  Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
  OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: