DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 3278/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatorestiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 24 octombrie 2012

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere:
 • Referatul Directiei resurse umane nr. 104.313 din 12 septembrie 2012;
 • prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art. 5 lit. c) si 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare;
  in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instanelor judecatoresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 3
  Instantele judecatoresti si Directia resurse umane vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.


  ANEXA - REGULAMENT privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor jduecatoresti


  Art. 1
  (1) Prezentul regulament se aplica personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

  Art. 2
  (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al instantelor judecatoresti este evaluata anual de catre conducatorul instantei judecatoresti in care isi desfasoara activitatea, prin acordarea calificativelor"foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator", la propunerea grefierului-sef sau al primului grefier, dupa caz.
  (2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un punctaj care se are in vedere la evaluarea anuala a personalului auxiliar al instantelor judecaroresti.
  (3) Evaluarile si calificativele anuale se pastreaza la dosarul profesional personal.

  (4) In cazul specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei si se semneaza atat de presedintele instantei, cat si de catre seful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justitiei.
  (5) La evaluarea activitatii personalului auxiliar de specialitate cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
  (6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament, detasat sau delegat la alte institutii, se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.

  Art. 3
  (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
  (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 ianuarie 1 martie din anul urmator perioadei evaluate.
  (3) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:
  a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
  b) persoanele al caror contract individual de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.

  Art. 4
  In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
  a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al salariatului inceteaza, se suspenda sau se modifica in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de munca. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raportului de munca;
  b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, sa realizeze evaluarea performanelor profesionale individuale ale salariatilor din surbordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performanelor profesionale individuale ale acestora;
  c) la sfarsitul perioadei de stagiu pentru personalul debutant.

  Art. 5
  (1) Performantele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.
  (2) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal auxiliar de specialitate si personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti, care, astfel stabilite, se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.

  Art. 6
  (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut de prezentul regulament are ca elemente de referinta:
  a) fisa postului, ca element de raportare la cerintele, activitatile si responsabilitatile corespunzatoare postului anexa nr. 5;
  b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
  c) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, stabilite in conditiile prezentului regulament.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face potrivit criteriilor prevazute in fisele de evaluare anexele nr. 1, 2, 3 si 4.

  Art. 7
  Procedura de evaluare se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
  a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
  b) interviul.

  Art. 8
  (1) Fiecare criteriu de competenta profesionala si de performanta se noteaza cu note de la 1 la 5.
  (2) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 nivel minim si nota 5 nivel maxim.
  (3) In urma notarii se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator".
  (4) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si a criteriilor de evaluare, prin acordarea pentru fiecare obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire.
  (5) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
  (6) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
  a) media intre 1,00 si 2,00 calificativul "nesatisfacator";
  b) media intre 2,01 si 3,00 calificativul "satisfacator";
  c) media intre 3,01 si 4,00 calificativul "bine";
  d) media intre 4,01 si 5,00 calificativul "foarte bine".

  Art. 9
  (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si salariat, in cadrul caruia:
  a) se aduc la cunostinta salariatului evaluat notarile evaluatorului in fisa de evaluare;
  b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre salariatul evaluat.
  (2) In cazul in care intre salariatul evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra evaluarii, evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.

  Art. 10
  (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti nemultumit de rezultatul evaluarii poate sa il conteste in termen de 5 zile de la comunicare.
  (2) Contestatia se depune la presedintele instantei si se solutioneaza, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop prin decizie a presedintelui instantei, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.
  (3) Comisia prevazuta la alin. (2) are in componenta un presedinte si 2 membri numiti de catre colegiul de conducere al instantei.

  Art. 11
  (1) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
  (2) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.

  Art. 12
  Personalul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 10 se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.

  Art. 13
  Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), evaluarea performantelor individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti pentru anul 2011 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament.

  Art. 14
  Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1 la regulament - CRITERII GENERALE de evaluare a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti


  I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupa posturi de conducere:

  1. cunostinte si experienta;
  2. compelxitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor;
  3. judecata si impactul deciziilor;
  4. influenta, coordonarea si supervizarea;
  5. contacte si comunicare;
  6. conditii de munca;
  7. gradul de realizare a atributiilor;
  8. incompatibilitati si regimuri speciale.

  II. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupa posturi de executie:

  1. cunostinte si experienta;
  2. complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
  3. judecata si impactul deciziilor;
  4. contacte si comunicare;
  5. conditii de munca;
  6. gradul de realizare a atributiilor;
  7. incompatibilitati si regimuri speciale.


  Anexa nr. 2 la regulament - FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupa posturi de conducere


  Numele ................. prenumele ......................
  Functia .................................
  Locul de munca/compartimentul .........................
  Perioada evaluata ......................

  Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale

  Nr. crt. Denumirea criteriului Nota acordata pentru indeplinirea criteriului Observatiile evaluatorului
  1 Cunostinte si experienta
  2 Complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor
  3 Judecata si impactul deciziilor
  4 Contacte si comunicare
  5 Conditii de munca
  6 Gradul de realizare a atributiilor
  7 Incompatibilitati si regimuri speciale
  8 Influenta, coordonarea si supervizarea
  9 Absolvirea oricarei forme de pregatire continua organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, instituiile de profil
  10 Alte criterii specifice*)

  Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare:
  Calificativul acordat:
  Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
  Programe de instruire recomandate a fi urmate in urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea:

  1. Numele si prenumele persoanei care a facut evaluarea .................................
  Functia .................................
  Semnatura ...........................
  Data ........................................
  2. Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................................
  De acord cu rezultatul evaluarii .............. Semnatura ................... data ..................
  Contest rezultatul evaluarii ..................... Semnatura ................... data ..................
  3. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia ................
  Functia ..........................
  4. Rezultatul contestatiei ......................
  Calificativul acordat dupa contestatie ........................
  5. Luarea la cunostinta a rezultatului contestatiei
  Numele si prenumele ..................
  Semnatura ......................
  Data ....................
  *) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal, potrivit regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti.


  Anexa nr. 3 la regulament - FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupa posturi de executie


  Numele ................. prenumele ......................
  Functia .................................
  Locul de munca/compartimentul .........................
  Perioada evaluata ......................

  Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale

  Nr. crt. Denumirea criteriului Nota acordata pentru indeplinirea criteriului Observatiile evaluatorului
  1 Cunostinte si experienta
  2 Complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor
  3 Judecata si impactul deciziilor
  4 Contacte si comunicare
  5 Conditii de munca
  6 Gradul de realizare a atributiilor
  7 Incompatibilitati si regimuri speciale
  8 Absolvirea oricarei forme de pregatire continua organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, instituiile de profil
  9 Alte criterii specifice*)

  Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare:
  Calificativul acordat:
  Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
  Programe de instruire recomandate a fi urmate in urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea:

  1. Numele si prenumele persoanei care a facut evaluarea .................................
  Functia .................................
  Semnatura ...........................
  Data ........................................
  2. Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................................
  De acord cu rezultatul evaluarii .............. Semnatura ................... data ..................
  Contest rezultatul evaluarii ..................... Semnatura ................... data ..................
  3. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia ................
  Functia ..........................
  4. Rezultatul contestatiei ......................
  Calificativul acordat dupa contestatie ........................
  5. Luarea la cunostinta a rezultatului contestatiei
  Numele si prenumele ..................
  Semnatura ......................
  Data ....................

  *) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare, in functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal, potrivit regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti.


  Anexa nr. 4 la regulament - FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate/personalului conex care ocupa posturi de debutant, la sfarsitul perioadei de stagiu


  Numele ................. prenumele ......................
  Functia .................................
  Locul de munca/compartimentul .........................
  Perioada de stagiu: de la ...................... la .......................

  Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale

  Denumirea criteriului Nota
  Gradul de realizare a atributiilor prevazute in fisa postului
  Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate
  Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului
  Gradul de adaptare si flexibilitate in indeplinirea atributiilor
  Capacitatea de transmitere a ideilor in scris si verbal
  Capacitatea de lucru in echipa, de a se integra in aceasta, de a-si aduce contributia, prin activitatea desfasurata, la indeplinirea obiectivelor echipei, respectara regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.
  Mentiuni privind intervalul de evaluare .....................
  calificativul de evaluare ..................................
  Propuneri .................................
  Recomandari ........................

  1. Numele si prenumele persoanei evaluatorului .................................
  Functia .................................
  Data intocmirii .....................................
  Semnatura ...........................
  2. Numele si prenumele persoanei evaluate ..................................................
  Semnatura ...................
  Data ..................
  3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ................
  Functia ..........................
  Semnatura .....................
  Data ..............................
  4. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia ...................
  Functia ...................
  Calificativul acordat dupa contestatie ..............
  Data ....................


  Anexa nr. 5 la regulament


  Denumirea instantei
  Denumirea structurii/biroului/compartimentului

  Aprob
  (conducatorul instantei)

  FISA POSTULUI
  Nr. ................

  A. Identificarea postului
  1. Denumirea postului
  2. Nivelul postului
  3. Pozitia postului din statul de functii
  4. Scopul principal al postului
  5. Functia
  6. Gradul/Treapta profesionala
  7. Relatii cu alte posturi:
  7.1. sfera relationala interna:
  - relatii ierarhice
  - relatii functionale
  - relatii de control
  - relatii de reprezentare
  7.2. sfera relationala externa:
  - relatii cu autoritati si institutii publice
  - relatii cu organizatii internationale
  - relatii cu persoane juridice private

  B. Cerinte specifice pentru ocuparea postului
  1. Pregatire:
  - studii
  - cursuri/programe de perfectionare/specializare
  - limbi straine si nivelul de cunoastere
  - cunostinte de operare/programe pe calculator si nivelul de cunoastere
  - autorizatii speciale
  2. Abilitati, calitati, aptitudini necesare
  3. Experienta:
  - vechime in munca
  - vechime in specialitate
  4. Competenta manageriale (pentru posturile de conducere)

  C. Atributiile postului
  - descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului

  D. Intocmit de:
  Numele si prenumele ...............
  Functia de conducere ................
  Semnatura .................
  Data intocmirii ..............
  Avizat de:
  Numele si prenumele ...............
  Functia de conducere ................
  Semnatura .................
  Data ..............
  Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
  Numele si prenumele ...............
  Semnatura .................
  Data ..............
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 58/2016 privind aprobarea OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative
  HG 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Supe
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Legea 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 138/2014
  Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
  Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
  Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Ordin nr. 143C/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
  Legea 296/2013 pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Lege nr. 296/2013
  Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
  Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
  Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
  Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
  Editura C.H. Beck

  Pret: 38.9 lei
  33.07 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  82 useri online

  Useri autentificati: