DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 8 septembrie 2010

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

In baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Comisia Nationala de Arheologie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se revoca.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Metodologie privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta metodologie cuprinde norme cu privire la procedura de atestare a personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inregistrarea sa in Registrul arheologilor, denumit in continuare Registru, pentru categoriile prevazute la art. 2.
(2) Atestarea se realizeaza de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, cu avizul Comisiei Nationale de Arheologie, denumita in continuare Comisia.

Art. 2
Atestarea persoanelor de specialitate si inregistrarea acestora in Registru se face pentru urmatoarele categorii:
a) arheolog debutant;
b) arheolog specialist;
c) arheolog expert.

Art. 3
Incadrarea in una dintre categoriile enumerate la art. 2 se va face pe baza criteriilor de apreciere profesionala si experienta practica a solicitantului, prevazute la art. 7 si 8.

Art. 4
Competentele conferite de atestarea in una dintre categoriile prevazute la art. 2 se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) arheolog debutant are dreptul de a fi membru al unui colectiv de cercetare arheologica;
b) arheolog specialist are dreptul de a conduce un sector din cadrul unui santier arheologic sistematic sau preventiv ori din cadrul santierelor de restaurare a monumentelor istorice. In anumite cazuri, Biroul executiv al Comisiei Nationale de Arheologie poate aproba conducerea unei cercetari preventive de catre un arheolog specialist;
c) arheolog expert are dreptul de a fi responsabil de santier arheologic sistematic sau preventiv si de a conduce cercetari in cadrul santierelor de restaurare a monumentelor istorice.

Art. 5
Trecerea de la o categorie la alta este decisa de Comisie si se realizeaza prin acumularea punctajului minim necesar pentru categoria imediat superioara, potrivit prezentei metodologii.


Capitolul II - Conditii de atestare


Art. 6
(1) Pot solicita atestarea ca arheolog in una dintre categoriile prevazute la art. 2 persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii generale:
a) au studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul istorie;
b) sunt absolventi ai unei forme de invatamant postuniversitar, in specializarile istorie veche si arheologie sau istoria Evului Mediu.
(2) De asemenea, pot solicita atestarea si absolventi ai unei forme de invatamant superior de lunga durata cu specializarea filologie clasica, sub conditia incadrarii in criteriile prevazute la art. 7 si 8.

Art. 7
Criteriile de apreciere profesionala avute in vedere la incadrarea in una dintre categoriile enumerate la art. 2 sunt:
a) absolvirea unor forme de invatamant postuniversitar in istorie veche, arheologie, istoria Evului Mediu;
b) doctorat in istorie;
c) lucrari publicate si comunicari stiintifice sustinute.

Art. 8
Criteriile de apreciere a experientei practice avute in vedere la incadrarea in una dintre categoriile enumerate la art. 2 sunt:
a) efectuarea practicii arheologice pe parcursul studiilor;
b) calitatea de membru al unui colectiv de cercetare arheologica;
c) calitatea de responsabil stiintific al unui sector din cadrul unui santier arheologic;
d) calitatea de responsabil stiintific de santier.

Art. 9
Incadrarea in categoriile prevazute la art. 2 se stabileste conform urmatoarei grile de punctaj:
a) arheolog debutant minimum 4 puncte acordate in urma evaluarii experientei practice, diploma de masterat;
b) arheolog specialist minimum 15 puncte acordate in urma evaluarii experientei practice, doctorand sau doctor in istorie, minimum 7 studii/lucrari de specialitate publicate;
c) arheolog expert minimum 25 de puncte acordate in urma evaluarii experientei practice, doctorat in istorie, 15 studii/lucrari de specialitate publicate, o carte.

Art. 10
Calcularea punctajului corespunzator experientei practice, prevazut la art. 9, se stabileste dupa cum urmeaza:
a) 0,5 puncte pentru fiecare unitate de timp de doua saptamani pe un santier arheologic pe perioada studiilor superioare de specialitate, adeverite printr-un inscris al responsabilului de santier;
b) un punct pentru fiecare unitate de timp de doua saptamani in care a participat pe un santier arheologic dupa inscrierea in Registru.


Capitolul III - Procedura de atestare si inscriere in Registru


Art. 11
In vederea atestarii, persoanele interesate vor depune la secretariatul Comisiei un dosar care va cuprinde:
a) cerere de atestare;
b) copia actului de identitate;
c) memoriu de activitate;
d) lista lucrarilor publicate si a comunicarilor stiintifice sustinute;
e) copii legalizate ale diplomelor de licenta, precum si ale documentelor ce dovedesc formele de invatamant postuniversitar absolvite sau documente de echivalare;
f) adeverinta de inscriere la doctorat;
g) copie a programului de pregatire a doctoratului;
h) copie a diplomei de doctor.

Art. 12
(1) Pentru atestarea ca arheolog debutant dosarul prevazut la art. 11 va cuprinde in plus doua scrisori de recomandare din partea unor experti sau specialisti cu care a colaborat.
(2) Evidenta dosarelor de atestare se tine intr-un registru special de catre secretariatul Comisiei.

Art. 13
(1) In cazul in care se constata ca dosarul de atestare este intocmit incorect sau este incomplet, Comisia il va informa pe solicitant cu privire la necesitatea completarii acestuia in conformitate cu art. 11, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile calendaristice de la primirea dosarului.
(2) Termenul de depunere a documentelor solicitate potrivit alin. (1) este de 15 zile de la data comunicarii.
(3) Nedepunerea documentelor in termenul prevazut la alin. (2) va conduce la respingerea solicitarii de atestare.

Art. 14
(1) In urma verificarii dosarului, Comisia hotaraste, prin decizie, acordarea atestarii, respectiv respingerea solicitarii, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. Comisia poate prelungi termenul o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice.
(2) Decizia de respingere se motiveaza in scris de catre Comisie si poate fi contestata in termen de 5 zile de la data comunicarii.

Art. 15
(1) Contestatiile se analizeaza, in termen de 10 zile de la depunerea lor, de catre o comisie numita prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.
(2) Persoanele nemultumite de modul de solutionare a contestatiilor se pot adresa instantelor de judecata, in conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 16
Dosarele de atestare se pot restitui solicitantilor respinsi, la cerere.

Art. 17
(1) In termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind acordarea atestarii, Ministerul Culturii si Patrimoniului National va elibera un atestat, conform modelelor prevazute in anexa nr. 1.
(2) Atestatul eliberat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National are ca efect inscrierea titularului in Registru.

Art. 18
(1) In baza atestatului, personalul de specialitate isi confectioneaza stampila individuala, potrivit categoriei pentru care a fost atestat, conform modelelor prevazute in anexa nr. 2.
(2) Atestatele si stampilele sunt netransmisibile.

Art. 19
Atestarea se face pentru o perioada nedeterminata.

Art. 20
(1) Inscrierea in Registru a persoanelor atestate ca arheologi cu drept de libera practica in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene se poate face ca urmare a solicitarii, insotita de copii ale documentelor de atestare corespunzatoare pentru una dintre cele 3 categorii prevazute la art. 2, emise de autoritatile/institutiile competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie in statul respectiv.
(2) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea inscrierii in Registru de catre persoanele prevazute la alin. (1), secretariatul Comisiei contacteaza autoritatile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European in cauza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI).

Art. 21
(1) Evidenta datelor cuprinse in Registru este asigurata de secretariatul Comisiei.
(2) Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura, prin Institutul de Memorie Culturala CIMEC, filiala cu personalitate juridica, centralizeaza si gestioneaza datele transmise de secretariatul Comisiei cu privire la Registru.


Capitolul IV - Situatii privind suspendarea sau retragerea atestarii


Art. 22
Comisia poate decide suspendarea sau retragerea atestarii, ca urmare a sesizarilor formulate de catre specialistii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National sau ai directiei de specialitate din minister ori de membrii Comisiei.

Art. 23
Atestarea se suspenda in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care impotriva persoanei atestate s-a pus in miscare o actiune penala in legatura cu activitatea pentru care a fost atestata. In acest caz, suspendarea certificatului de atestare se dispune pana la solutionarea definitiva a cauzei;
b) cand persoanele atestate se fac vinovate de incalcarea Codului deontologic al arheologilor din Romania;
c) in cazul in care persoanele atestate efectueaza cercetari arheologice neautorizate, potrivit legii.

Art. 24
Atestarea se retrage in urmatoarele cazuri:
a) cand persoanele atestate se fac vinovate de incalcarea prevederilor Regulamentului sapaturilor arheologice din Romania;
b) cand persoanele atestate au fost suspendate de doua ori, iar a treia oara savarsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendarile anterioare;
c) cand persoanele atestate valideaza, prin semnatura si stampila, documente pentru domenii de activitate in care nu au fost atestate sau isi continua activitatea in perioada de suspendare;
d) in cazul condamnarii definitive pentru fapta penala in legatura cu activitatea pentru care a fost atestat.

Art. 25
(1) Sesizarea intocmita de persoanele prevazute la art. 22 alin. (1) va fi supusa analizei Comisiei, care poate dispune clasarea sesizarii, suspendarea sau retragerea atestarii, dupa caz.
(2) Comisia are obligatia analizarii sesizarilor in termen de 30 de zile de la depunerea lor.

Art. 26
(1) Prin decizia de suspendare Comisia va stabili perioada pentru care se suspenda atestarea, precum si conditiile necesare anularii suspendarii.
(2) Indeplinirea conditiilor dispuse potrivit alin. (1) se constata de catre Comisie si determina incetarea suspendarii atestarii.

Art. 27
(1) Suspendarea, respectiv retragerea atestarii se motiveaza, in scris, de catre Comisie.
(2) Decizia de suspendare sau de retragere a atestarii se comunica persoanelor in cauza de catre secretariatul Comisiei si poate fi contestata, in scris, in termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 28
Atestatul suspendat, respectiv retras se preda de catre detinator secretarului Comisiei in termen de 10 zile de la comunicare. Suspendarea, respectiv retragerea atestarii se mentioneaza in Registru.

Art. 29
(1) Decizia de retragere a atestarii are ca efect radierea inscrierii personalului de specialitate atestat din Registru.
(2) Radierea se face in termen de 3 zile de la data emiterii deciziei Comisiei.

Art. 30
Pierderea calitatii de persoana de specialitate atestata si inscrisa in Registru poate interveni si in urmatoarele situatii:
a) la cerere, inaintata in scris presedintelui Comisiei;
b) deces.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 31
(1) Comisia organizeaza sesiuni de atestare lunar si anunta data si ora de desfasurare a acestora prin afisare la sediul Ministerului Culturii si Patrimoniului National si/sau pe site-ul propriu.
(2) Comisia se poate reuni si in afara sesiunilor lunare, in scopul analizarii situatiilor de suspendare sau retragere a atestarii, precum si in alte cazuri.

Art. 32
(1) Degradarea, distrugerea sau pierderea atestatului ori a stampilei, dupa caz, se declara, in scris, la secretariatul Comisiei, in termen de 48 de ore de la constatare si totodata va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, de catre persoana in cauza.
(2) Dupa publicarea anuntului prevazut la alin. (1), Comisia elibereaza un duplicat al certificatului de atestare sau aproba, dupa caz, confectionarea unei noi stampile, pe baza unei cereri scrise, insotita de copia anuntului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Art. 33
(1) Atestatele eliberate pana in prezent isi pastreaza valabilitatea.
(2) Personalul de specialitate atestat si inregistrat in Registru poate solicita Comisiei actualizarea atestatelor.

Art. 34
Prevederile prezentei metodologii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

Art. 35
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Anexele nr. 1 si 2 la Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual
Legislatia taxelor de timbru. Cod 561. Actualizat la 20.02.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 7.9 lei
6.72 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
43 useri online

Useri autentificati: