DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1678/2010 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publiciPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 2 iulie 2010

MINISTERUL JUSTITIEI

In conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia resurse umane si Directia generala sprijin logistic vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Procedura privind organizarea si desfasurarea examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


Art. 1
Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a examenului prevazut la art. 100 alin. (3) din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
(1) Examenul prevazut la art. 1 consta in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa;
b) interviul.
(2) Conditiile de participare la examen si de desfasurare a examenului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii examenului se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei, cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru proba scrisa.

Art. 3
In vederea participarii la examen, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului de examen, candidatii depun o cerere de Inscriere la examen la secretariatul compartimentului de resurse umane din Ministerul Justitiei.

Art. 4
(1) In vederea organizarii si desfasurarii examenului prevazut la art. 1 se constituie comisii de examen, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin Ordin al ministrului justitiei, alcatuite din 3 membri, din care cel putin unul trebuie sa aiba calitatea de functionar public definitiv.
(2) Presedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul de constituire a comisiilor.
(3) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul prevazut la alin. (1) dintre functionarii publici din cadrul compartimentului resurse umane.

Art. 5
Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) este sau urmeaza a fi, in situatia ocuparii unei functii publice de conducere pentru care se organizeaza examenul, direct subordonat ierarhic oricaruia dintre candidati.

Art. 6
(1) Nu poate fi desemnata membru in comisia de examen sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionata disciplinar, daca sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 7
(1) Situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 6, precum si situatiile de conflict de interese prevazute la art. 5 se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati sau de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii examenului.
(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
(3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.
(4) In cazul in care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constata ulterior desfasurarii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfasurare a examenului se reia.

Art. 8
(1) Comisia de examen are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
b) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul;
d) transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise si a interviului;
b) Transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
(3) Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
a) primeste cererile de inscriere la examen ale candidatilor;
b) convoaca membrii comisiei de examen;
c) intocmeste procesul-verbal de desfasurare a examenului;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) asigura transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul Ministerului Justitiei;
c) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

Art. 9
(1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de examen, precum si la cele ale comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de examen si al comisiilor de solutionare a contestatiilor au dreptul la o indemnizatie de 1% din salariul de baza, stabilit conform legii.

Art. 10
Desfasurarea examenului consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a cererilor candidatilor si numirea in functiile publice vacante pentru care s-a organizat examenul.

Art. 11
Etapele examenului se evalueaza de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent.

Art. 12
(1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii functiei publice pentru care se organizeaza examenul. In cadrul probei scrise se testeaza, in mod obligatoriu, inclusiv cunostintele generale ale candidatului in domeniul administratiei publice.

Art. 13
(1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul functiilor publice pentru care se organizeaza examenul.
(2) Comisia de examen stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.
(3) Membrii comisiei de examen raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse.
(4) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de examen si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila compartimentului de resurse umane.
(5) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
(6) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii examenului, anterior corectarii lucrarilor.

Art. 14
(1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
(2) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de examen prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen.
(3) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
(4) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
(5) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (4) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia de examen, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
(6) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de Ministerul Justitiei, purtand stampila compartimentului de resurse umane pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila compartimentului de resurse umane.
(7) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

Art. 15
In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

Art. 16
(1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa.
(2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de examen in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
a) abilitatile de comunicare;
b) capacitatea de analiza si sinteza;
c) abilitatile impuse de functie;
d) motivatia candidatului;
e) comportamentul in situatiile de criza.
(3) Pentru functiile de conducere planul de interviu include si elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea manageriala.

Art. 17
(1) Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
(2) Data si ora sustinerii interviului se afiseaza obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisa.

Art. 18
(1) In cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de examen va adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(2) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza audio cu acordul candidatului sau se consemneaza in scris in anexa la procesul-verbal al examenului, care se semneaza de membrii comisiei de examen si de candidat.
(3) Inregistrarea interviului se pastreaza, in conditiile legii, timp de minimum un an de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului.

Art. 19
Pentru etapele examenului, punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 20
(1) Anterior inceperii corectarii lucrarilor la proba scrisa, fiecare lucrare va fi numerotata.
(2) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regula, in termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecarei probe.
(3) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
(4) Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisa, si se noteaza in borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisa se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(5) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulat” se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal al examenului.
(6) In situatia in care pentru o lucrare se inregistreaza diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorecteaza de catre toti membrii acesteia. Procedura recorectarii se reia ori de cate ori se constata ca exista diferente mai mari de 10 puncte intre punctajele acordate de membrii comisiei de examen.
(7) Se interzice desigilarea lucrarilor anterior recorectarii in conditiile prevazute la alin. (6).

Art. 21
(1) Lucrarile scrise, dupa acordarea punctajelor finale la proba scrisa cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (4) si (6), se desigileaza.
(2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisa si mentiunea "admis” ori "respins” se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la art. 20 alin. (2), astfel incat sa se asigure ramanerea a cel putin 48 de ore pana la sustinerea urmatoarei probe, pentru depunerea si solutionarea unor eventuale contestatii.
(3) Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 22
(1) Interviul se noteaza pe baza criteriilor prevazute la art. 16 alin. (2) si (3) si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu.
(2) Membrii comisiei de examen acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute la art. 16 alin. (2) si (3). Punctajele se acorda de catre fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat, si se noteaza in borderoul de notare.
(3) Prevederile art. 20 alin. (4) si (6) se aplica in mod corespunzator pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecarui candidat.
(4) Punctajele finale obtinute de fiecare dintre candidati la interviu, cu mentiunea "admis” ori "respins”, se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei in termenul prevazut la art. 20 alin. (2).
(5) Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de executie;
b) minimum 70 de puncte, in cazul examenelor organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere.

Art. 23
(1) Punctajul final al examenului se calculeaza prin insumarea punctajelor finale obtinute la proba scrisa si la interviu.
(2) Punctajele finale ale examenului, in ordine descrescatoare, sunt inscrise intr-un centralizator nominal, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examen.
(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea "admis” sau "respins”, se face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe, prin afisare la sediul Ministerului Justitiei.
(4) Se considera admis la examen candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu, in urma caruia comisia de examen va decide asupra candidatului admis, cu respectarea termenului prevazut la alin. (3).

Art. 24
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa sau la interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise ori al interviului, la secretariatul compartimentului de resurse umane, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Art. 25
Comisia de solutionare a contestatiilor analizeaza lucrarea scrisa sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 26
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand punctajul final acordat de comisia de examen, in situatia in care constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau ca punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului.

Art. 27
Contestatia se respinge in situatia in care punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului.

Art. 28
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Ministerului Justitiei, imediat dupa solutionarea acestora.

Art. 29
La finalizarea examenului se intocmeste un proces-verbal privind desfasurarea examenului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia, la care se anexeaza rezultatele probei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, dupa caz, rezultatele contestatiilor depuse.

Art. 30
(1) Ministerul Justitiei pune la dispozitie candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.
(3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului, dupa corectarea si notarea acesteia.

Art. 31
Candidatul admis pentru ocuparea functiei publice pentru care s-a organizat examenul se numeste in functie in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
Abuzul de pozitie dominanta
Laura Lazar,Laura Lazar

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: