DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 5 decembrie 2011

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

Avand in vedere prevederile art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 13/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(2) Facilitatile prevazute la art. 2 se acorda de catre casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

Art. 2
(1) Pentru obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:
a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);
b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora sunt stinse prin plata pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).
(2) Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

Art. 3
(1) Prin obligatii de plata principale restante la data de 31 august 2011 se intelege contributiile de asigurari sociale datorate pana la data de 1 august 2011 si neachitate pana la data de 25 august 2011.
(2) Prin dobanzi aferente obligatiilor principale, conform art. 2, se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.
(3) Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile prevazute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 200630 iunie 2010.

Art. 4
Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile de plata stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Art. 5
(1) In vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritoriala de pensii competenta, prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art. 2 alin. (1), precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
(2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordante, casa teritoriala de pensii competenta poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situatiei reale.
(3) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, casa teritoriala de pensii comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1) si intocmeste un borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata ce pot face obiectul facilitatii prevazute la art. 2.
(4) Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1) se sting prin plata obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, casa teritoriala de pensii competenta valideaza borderoul provizoriu de scadere. In acest caz, in termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritoriala de pensii competenta emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
(5) Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, casa teritoriala de pensii competenta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:
a) decizia de anulare a penalitatilor de intarziere, pentru penalitatile de intarziere si cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 1;
b) decizia de reducere a penalitatilor de intarziere, pentru
50% din penalitatile de intarziere, precum si pentru 50% din cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut in anexa nr. 2.
(6) Deciziile prevazute la alin. (5) se intocmesc in doua exemplare fiecare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la casa teritoriala de pensii.

Art. 6
Daca obligatiile de plata nu se sting in termenul prevazut la art. 5 alin. (4) sau, dupa caz, in situatia in care nu se sting obligatiile de plata accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se opereaza in evidenta casei teritoriale de pensii repunerea obligatiilor de plata ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 2.

Art. 7
Contribuabilii care nu au depus cererea prevazuta la art. 5 alin. (1), dar sting prin plata toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la casa teritoriala de pensii competenta. Dispozitiile art. 5 alin. (5) si (6) sunt aplicabile in mod corespunzator. In acest caz, sumele care formeaza obiectul facilitatii prevazute la art. 2 vor ramane in evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare.

Art. 8
Procedurile de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala se aplica si pentru obligatiile de plata cu scadenta dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate in termenul legal de plata.

Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - Decizie de anulare a penalitatilor de intarziere


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Casa Judeteana de Pensii ............................./
Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
Adresa: ........................................................


Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele si prenumele ........................................
Adresa ..............................
Codul numeric personal ..............
Datele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ........................................
Adresa ............................
Codul numeric personal ............

In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. a) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,

avand in vedere Cererea nr ...... din data de ....., inregistrata la casa teritoriala de pensii cu nr. ..... din data de .........., luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,

se emite urmatoarea decizie:
Se anuleaza penalitatile de intarziere, precum si o cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011, in suma totala de ........ lei, reprezentand:

lei
Nr.  Denumirea obligatiei   Anularea a 50% din majorarile de   Anularea penalitatilor de intarziere
crt.              intarziere
0     1               2                   3

1.

2.
...


Total general:Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la casa teritoriala de pensii emitenta a deciziei.

Director executiv
Numele si prenumele ...............................
Semnatura si stampila unitatii ....................


ANEXA Nr. 2 - Decizie de reducere a penalitatilor de intarziere


CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Casa Judeteana de Pensii ............................./
Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
Adresa: ........................................................

Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele si prenumele ........................................
Adresa ..............................
Codul numeric personal ..............
Datele de identificare a imputernicitului
Denumirea/Numele si prenumele ........................................
Adresa ............................
Codul numeric personal ............

In temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
avand in vedere Cererea nr. ....... din data de ........, inregistrata la casa teritoriala de pensii cu nr. ........ din data de .........,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,

se emite urmatoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitatile de intarziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011, in suma totala de ............ lei, reprezentand: ...


lei
Nr. Denumirea obligatiei   Reducerea cu 50% a unei cote de 50%   Reducerea cu 50% a penalitatilor de
crt.              din majorarile de intarziere      intarziere
0     1             2                   3
1.
2.
...
Total general:


Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la casa teritoriala de pensii emitenta a deciziei.

Director executiv
Numele si prenumele ................................
Semnatura si stampila unitatii ...................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
Ordin 8/2013 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
Ordin 286/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea competentelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale institutiilor si structurilor aflate in subordine, in aplicarea OUG 69/2012 privind asigurarea unei contributi
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012
Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012
OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 17/2012
Ordin nr. 492/914/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta 17/2012
Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol). Lege nr. 55/2012
Cumulul pensiei cu venitul profesional. Cazul judecatorilor Curtii Constitutionale. Editia 2
Vlasceanu Ana-Maria,Athanasiu Alexandru

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: