DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1243/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului JustitieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 5 mai 2012

Avand in vedere:
 • Referatul Directiei resurse umane nr. 17.959 din 14 martie 2012;
 • prevederile art. 5 lit. c) si art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
  in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 3
  Instantele judecatoresti si Directia resurse umane vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.  ANEXA - REGULAMENT privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei


  Art. 1
  (1) Prezentul regulament reglementeaza evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale are drept scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.


  Art. 2
  (1) Activitatea personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti este evaluata anual de catre presedintele instantei, impreuna cu conducatorii compartimentelor in cadrul carora isi desfasoara activitatea.
  (2) Documentatia aferenta activitatii de evaluare se gestioneaza de catre presedintele instantei sau de catre o persoana desemnata de acesta.
  (3) Activitatea personalului contractual de executie, precum si a personalului contractual care indeplineste functia de conducere de sef serviciu sau sef birou in cadrul unor directii din aparatul propriu al Ministerului Justitiei este evaluata anual de conducatorul compartimentului in cadrul caruia persoana evaluata isi desfasoara activitatea.
  (4) Activitatea personalului contractual din Ministerul Justitiei cu functii de conducere, altul decat cel prevazut la alin. (3), se face, dupa caz, de secretarul general, subsecretarul de stat sau secretarul de stat coordonator.
  (5) La evaluarea activitatii personalului contractual cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
  (6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament detasat sau delegat la alte institutii se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.

  Art. 3
  (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
  (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate.
  (3) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
  a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al salariatului inceteaza, se suspenda sau se modifica in conditiile legii. In acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de munca. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raportului de munca;
  b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda ori se modifica, in conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
  c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite;
  d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat in grad profesional/treapta profesioala;
  e) la sfarsitul perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.

  Art. 4
  Performantele profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si din aparatul propriu al Ministerului Justitiei sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.

  Art. 5
  (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut de prezentul regulament are ca elemente de referinta:
  a) fisa postului, ca element de raportare la cerintele, activitatile si responsabilitatile corespunzatoare postului, prevazute in anexa nr. 1;
  b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
  c) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, stabilite in conditiile prezentului regulament.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face potrivit criteriilor mentionate in fisele de evaluare prevazute in anexele nr. 2 si 3.

  Art. 6
  Procedura de evaluare se realizeaza in 3 etape, dupa cum urmeaza:
  a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
  b) interviul;
  c) contrasemnarea fisei de evaluare.

  Art. 7
  (1) Fiecare criteriu de competenta profesionala si de performanta se noteaza cu note de la 1 la 10.
  (2) Semnificatia notelor prevazute la alin. 91) este urmatoarea: nota 1 nivel minim si nota 10 nivel maxim.
  (3) In urma notarii se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator".
  (4) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
  a) sub 6,00 nesatisfacator;
  b) intre 6,00 si 6,99 satisfacator;
  c) intre 7,00 si 8,50 bine;
  d) intre 8,51 si 10,00 foarte bine.

  Art. 8
  (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care au loc intre evaluator si salariat, in cadrul caruia:
  a) se aduc la cunostinta salariatului evaluat notarile evaluatorului din fisa de evaluare;
  b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre salariatul evaluat.
  (2) In cazul in care intre salariatul evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra evaluarii, evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.

  Art. 9
  (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 8, fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului.
  (2) In sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice.
  (3) In situatia in care calitatea de evaluator o are seful autoritatii sau institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.

  Art. 10
  (1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:
  a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
  b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
  (2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute de alin. (1) se aduc la cunostinta salariatului evaluat.

  Art. 11
  (1) Personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti si din Ministerul Justitiei nemultumit de rezultatul evaluarii poate sa il conteste in termen de 5 zile de la comunicare.
  (2) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti se depune la presedintele instantei si se solutioneaza, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop prin decizie a presedintelui instantei, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.
  (3) Comisia prevazuta la alin. (2) are in componenta un presedinte si 2 membri.

  Art. 12
  (1) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul Ministerului Justitiei prevazut la art. 2 alin. (3) se solutioneaza, dupa caz, de catre secretarul general, subsecretarul de stat sau secretarul de stat coordonator, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
  (2) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul Ministerului Justitiei prevazut la art. 2 alin. (4) se solutioneaza de catre ministrul justitiei, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
  (3) In solutionearea contestatiei, secretarul geenral, subsecretarul de stat, secretarul de stat sau ministrul justitiei, dupa caz, poate solicita evaluatorului orice informatii pe care le considera necesare, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.

  Art. 13
  (1) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea conestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
  (2) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.
  (3) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 11 si 12 se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.

  Art. 14
  Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut in prezentul regulament pentur anul 2011 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

  Art. 15
  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.


  ANEXA Nr. 1 la regulament - Fisa postului


  Aprob
  (conducatorul institutiei)
  Denumirea instantei/institutiei
  Denumirea structurii/biroului/compartimentului

  FISA POSTULUI
  Nr.

  A. Identificarea postului
  1. Denumirea postului
  2. Nivelul postului
  3. Pozitia postului din statul de functii
  4. Scopul principal al postului
  5. Functia
  6. Gradul/Treapta profesionala
  7. Relatii cu alte posturi:
  7.1. sfera relationala interna:
  - relatii ierarhice
  - relatii functionale
  - relatii de control
  - relatii de reprezentare
  7.2. sfera relationala externa:
  - relatii cu autoritati si institutii publice
  - relatii cu organizatii internationale
  - relatii cu persoane juridice private

  B. Cerinte specifice pentru ocuparea postului
  1. Pregatire:
  - studii
  - cursuri/programe de perfectionare/specializare
  - limbi straine si nivelul de cunoastere
  - cunostinte de operare/programe de calculator si nivelul de cunoastere
  - autorizatii specifice
  2. Abilitati, calitati, aptitudini necesare
  3. Experienta:
  - vechime in munca
  - vechime in specialitate
  4. Competenta manageriala (pentru posturile de conducere)

  C. Atributiile postului
  - descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului

  Intocmit
  Numele si prenumele
  Functia de conducere
  Semnatura
  Data intocmirii

  Avizat
  Numele si prenumele
  Functia de conducere
  Semnatura
  Data

  Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
  Numele si prenumele
  Semnatura
  Data


  ANEXA Nr. 2 la regulament - FISA DE EVALUARE a activitatilor profesionale individuale


  Numele ............ prenumele ...........
  Functia
  Locul de munca/Compartimentul
  Perioada evaluata

  Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale
  Nr. crt.  Denumirea criteriului        Nota    Observatiile evaluatorului
  1.      Cunostintele si experienta
  2.      Calitatea si complexitatea activitatii
  3.      Creativitatea si diversitatea activitatilor
  4.      Judecata si impactul deciziilor
  5.      Influenta, coordonare si supervizare
  6.      Contacte si comunicare
  7.      Conditii de munca
  8.      Incompatibilitati si regimuri speciale
  9.      Modul de indeplinire a atributiilor manageriale
  10.     Alte criterii specifice^*
  11.     Media aritmetica a notelor acordate
  12.     Calificativul rezultat
  
  Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
  1.
  2.
  
  Programe de instruire ce se recomanda a fi urmate in urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea:
  1.
  2.
  
  1. Numele si prenumele persoanei care a efectuat evaluarea
  Functia
  Semnatura
  Data
  2. Numele si prenumele persoanei evaluate
  De acord cu rezultatul evaluarii ....... Semnatura ....... data
  Contest rezultatul evaluarii .............. Semnatura ....... data
  3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza
  Functia
  Semnatura
  Data
  4. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia
  Functia
  5. Rezultatul contestatiei
  Calificativul acordat dupa contestatiei
  6. Luarea la cunostinta a rezultatului contestatiei
  Numele si prenumele
  Semnatura
  Data
  
  ^*) Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare in functie de specificul unitatii.
    ANEXA Nr. 3 la regulament - FISA DE EVALUARE a personalului contractual debutant la sfarsitul perioadei de stagiu

  Numele ............ prenumele
  Functia
  Locul de munca/Compartimentul
  Perioada de stagiu: de la .............. la

  Criteriile de evaluare pentru personalul contractual debutant

  Denumirea criteriului Nota
  Gradul de realizare a atributiilor prevazute in fisa postului
  Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate
  Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului
  Gradul de adaptare si flexibilitate in indeplinirea atributiilor
  Capacitatea de transmitere a ideilor in scris si verbal
  Capacitatea de lucru in echipa, de a se integra in aceasta, de a-si aduce contributia prin activitatea desfasurata la indeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.
  Mentiuni privind intervalul de evaluare
  Calificativul de evaluare
  Propuneri
  Recomandari

  1. Numele si prenumele evaluatorului
  Functia
  Data intocmirii
  Semnatura

  2. Numele si prenumele persoanei evaluate
  Semnatura
  Data

  3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza
  Functia
  Semnatura
  Data

  4. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia
  Functia
  Calificativul acordat dupa contestatie
  Semnatura
  Data
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
  Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
  Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
  Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
  Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
  Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
  Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
  Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
  HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
  Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
  Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
  Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
  HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
  Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  81 useri online

  Useri autentificati: