DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma privind prospectul schemei de pensii private, norma nr 7/2007
Intrare in vigoare: 21/07/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 02/04/2007

Avand in vedere prevederile art. 11, 12, 13, 15 si ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 16, 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta norma reglementeaza procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii private.

Art. 2
Prospectul schemei de pensii private, denumit in continuare prospect, este elaborat si propus de catre un administrator si se adreseaza participantilor la un fond de pensii administrat privat, denumit in continuare fond de pensii.

Art. 3
Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.


Capitolul II - Continutul prospectului


Art. 4
Prospectul va contine urmatoarele:
1. Informatii/date de identificare ale administratorului si ale fondului de pensii:
a) data publicarii, informatie care se va completa dupa obtinerea autorizatiei;
b) numele fondului de pensii;
c) denumirea administratorului fondului de pensii;
d) codul unic de inregistrare al administratorului;
e) numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al administratorului;
f) numarul si data deciziei de autorizare ca administrator, dupa obtinerea acesteia;
g) numarul si data de inscriere in Registrul Comisiei, dupa obtinerea deciziei prevazute la lit. f);
h) numarul deciziei de autorizare a prospectului, dupa obtinerea acesteia;
i) numarul deciziei de autorizare a fondului de pensii dupa obtinerea acesteia;
j) gradul de risc al fondului de pensii: ridicat/mediu/scazut;
k) datele de contact ale administratorului fondului de pensii: adresa, telefon, fax, adresa de web, adresa de e-mail;
l) fraza: "Autoritatea competenta in domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private".
2. Cuprinsul prospectului este urmatorul:
a) definitiile termenilor utilizati in continutul prospectului, in mod special ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor;
b) obiectivele fondului de pensii;
c) conditiile de eligibilitate, modalitatea de aderare si de dobandire a calitatii de participant la un fond de pensii, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) frazele:
(i) "Aderarea la un fond de pensii este o optiune individuala, oferirea oricarui fel de beneficii colaterale fiind interzisa.";
(ii) "Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii.";
(iii) "Toti participantii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.";
e) declaratia privind politica de investitii;
f) modalitatea de schimbare a politicii de investitii;
g) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;
h) pietele financiare pe care investeste administratorul;
i) structura portofoliului;
j) mentionarea in mod obligatoriu a frazelor:
(i) "Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.";
(ii) "Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii.";
(iii) "Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii private nu implica in niciun fel aprobarea sau evaluarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in instrumente financiare si nu ofera nicio garantie participantului.";
k) alte elemente pe care administratorul le considera necesare;
l) regimul fiscal al operatiunilor fondului de pensii;
m) procedura de calcul al valorii activului net si al valorii unitatii de fond sau mentiunea ca aceste proceduri sunt in conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicarii acestor valori;
n) procedura de calcul al ratei anuale a rentabilitatii fondului de pensii sau mentiunea ca aceasta procedura este in conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicarii acestei valori;
o) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea in mod obligatoriu a textului: "Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.";
p) modalitatea de transformare in unitati de fond a contributiilor si transferurilor de lichiditati in conturile individuale ale participantilor;
q) nivelul maxim si structura cheltuielilor, respectiv comisioanele si taxele suportate din contributii si din activul fondului de pensii;
r) modalitatile de transfer la un alt fond de pensii si valoarea penalitatilor, in conformitate cu norma privind transferul la un alt fond de pensii;
s) administratorul garanteaza:
(i) constituirea provizioanelor tehnice potrivit Legii;
(ii) separarea activelor fondului de pensii de activele sale;
t) obligatiile de raportare si informare ale administratorului, periodicitatea si tipurile de informari, informatiile gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;
u) procedura de modificare a prospectului;
v) informatii despre administrator:
(i) date despre membrii consiliului de administratie, comitetului de directie/conducatori, dupa caz, despre departamentele de investitii, analiza si risc din structura organizatorica a administratorului;
(ii) structura actionariatului;
(iii) informatii despre persoanele fizice si/sau juridice care detin, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile administratorului ori care ar putea sa exercite pozitie de control, daca este cazul;
w) informatii despre depozitar: denumirea, adresa sediului social, telefon, fax, e-mail, adresa de web, precum si numarul si data avizului Comisiei;
x) informatii despre auditorul financiar extern: denumirea, adresa sediului social, sedii secundare, telefon, fax, e-mail, web-site, precum si numarul si data avizului Comisiei.
3. Contractul de administrare a fondului de pensii intocmit in conformitate cu modelul contractului-cadru prevazut in anexa nr. 1.


Capitolul III - Autorizarea prospectului


SECTIUNEA 1 - Conditii generale


Art. 5
Pentru a administra un fond de pensii, administratorul elaboreaza si propune prospectul schemei de pensii private.

Art. 6
Administratorul trebuie sa obtina autorizarea prospectului pentru fondul de pensii administrat privat pe care intentioneaza sa il administreze.

Art. 7
(1) Decizia de autorizare a prospectului se elibereaza in baza unei cereri al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie odata cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii administrat privat, de catre reprezentantul legal al societatii de pensii.

Art. 8
Cererea pentru autorizarea prospectului este insotita de urmatoarele documente:
a) schema de pensii private, in baza careia se elaboreaza prospectul, intocmita in conformitate cu prevederile legii;
b) prospectul, in forma in care va fi distribuit potentialilor participanti;
c) proiectul contractului de administrare, intocmit in conformitate cu modelul contractului-cadru prevazut in anexa nr. 1;
d) proiectul contractului de depozitare;
e) proiectul contractului de societate civila;
f) imputernicire semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al administratorului, prin care acesta deleaga una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea in relatia cu Comisia, pe durata instrumentarii cererii pentru autorizarea prospectului.

SECTIUNEA 2 - Procedura de autorizare a prospectului


Art. 9
(1) Autorizarea prospectului se realizeaza in cadrul procesului de autorizare a societatii de pensii ca administrator.
(2) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(3) Decizia de autorizare a prospectului se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (2), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(5) in situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 10
(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.


Capitolul IV - Procedura de modificare a prospectului


Art. 11
Prospectul poate fi modificat doar dupa aplicarea procedurii prevazute in prezenta norma.

Art. 12
Administratorul trebuie sa obtina avizul Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, in conformitate cu procedura prevazuta in prezenta norma.

Art. 13
(1) Decizia de avizare a modificarii prospectului se elibereaza in baza unei cereri pentru avizarea modificarii prospectului, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta norma.
(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre administratorul care intentioneaza sa modifice prospectul.

Art. 14
Cererea pentru avizarea modificarii prospectului este insotita de urmatoarele documente:
a) modificarile propuse si nota de fundamentare a administratorului;
b) forma finala a prospectului, ce urmeaza a fi publicata in cazul obtinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului.

Art. 15
(1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea avizului de modificare a prospectului, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(3) in situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori inlocuire, dupa caz.

Art. 16
(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de eliberare a avizului pentru modificarea prospectului.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 17
O noua cerere de eliberare a avizului pentru modificarea prospectului poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 18
(1) Prospectul este pus in mod obligatoriu la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.
(2) Prospectul se publica in mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

Art. 19
(1) Prospectul modificat se publica cu respectarea normei privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora.
(2) Prospectul se republica integral, pe pagina de web a administratorului, dupa fiecare modificare avizata de Comisie.
(3) De asemenea, republicarea prospectului se anunta cel putin intr-un cotidian national.

Art. 20
Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza conform Legii.

Art. 21
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.


ANEXA Nr. 1 la norma - CONTRACTUL-CADRU DE ADMINISTRARE


- model - 
Prezentul contract se incheie intre:  
Societatea de Administrare a Fondului de Pensii ..................., cu sediul in ........................,
                            (denumirea)
persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ............, 
cod unic de inregistrare ......................., cod IBAN ....................., deschis la ....................,
nr. si data deciziei de autorizare ca administrator emise de Comisie ................................., nr. de
inr
egistrare in Registrul Comisiei ......................................................., reprezentata legal
prin ......................................................, in calitate de ....................., denumita in
   (numele, prenumele, C.I./B.I. seria ...... nr. ......)
continuare ......................, si participantii (numele ...................... prenumele ................,
cetatean ....................., cu domiciliul in ........................., C.I./B.I. seria ...... nr. ......,
CNP .....................................).  

Obiectul contractului  

Art. 1 - (1) Obiectul prezentului contract il constituie administrarea fondului de pensii ................ 
 ...........................................................................................................  
(2) Prin administrare, in sensul prezentului contract, partile inteleg:  
...........................................................................................................  
(3) Participantul la fondul de pensii imputerniceste administratorul in vederea realizarii obiectului
prezentului contract.  
(4) Principiile schemei de pensii private sunt:  
...........................................................................................................
(5) Administratorul fondului de pensii este obligat sa respecte eventualele limitari ce ar decurge din
prevederile prezentului contract.  

Durata contractului  
Art. 2 - Durata prezentului contract este ................................................................  
Pretul contractului; modalitati de plata  

Art. 3 - Pentru administrarea fondului de pensii, administratorul va retine un comision de administrare
care se compune dintr-un procent de ......% aplicat la contributiile platite de catre participant, inainte de
convertirea acestora in unitati de fond, si un procent de ......% pe luna aplicat la activul net total al
fondului de pensii.  

Art. 4 - Metoda de calcul si de percepere a comisioanelor este ...........................................
Obligatiile administratorului fondului de pensii  

Art. 5 - Obligatiile administratorului fondului de pensii sunt:  
...........................................................................................................  

Art. 6 - in vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor ce ii revin, administratorul fondului de pensii
va actiona numai in interesul participantilor la fondul de pensii si va lua toate masurile necesare pentru
prevenirea, inlaturarea, limitarea pierderilor, precum si pentru exercitarea si incasarea drepturilor cuvenite
aferente activelor din portofoliul administrat.  

Art. 7 - Evidentele administratorului fondului de pensii referitoare la participanti, contributii,
investitii si pensii administrate privat .....................................................................  

Art. 8 - Procedurile privind modalitatile de constatare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor,
precum si procedurile de remediere a deficientelor ...........................................................  

Art. 9 - Administratorul fondului de pensii va comunica participantilor la fondul de pensii orice
informatie ceruta de acestia si avand legatura cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Drepturile participantilor  

Art. 10 - Drepturile participantilor la fondul de pensii sunt:  
...........................................................................................................  
Obligatiile participantilor  

Art. 11 - Obligatiile participantilor la fondul de pensii sunt:  
...........................................................................................................  
Raspunderea partilor  

Art. 12 - Administratorul fondului de pensii raspunde pentru orice prejudiciu produs participantilor prin:  
a) incalcarea actelor normative si/sau a reglementarilor speciale in vigoare;  
b) dol;  
c) neexecutarea sau executarea defectuoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract.  

Depozitarea  
Art. 13 - Administratorul fondului de pensii este imputernicit prin prezentul act sa incheie un contract
cu o societate de depozitare avizata de Comisie, care sa fie responsabila pentru tinerea in siguranta a
tuturor activelor fondului de pensii, precum si pentru indeplinirea tuturor celorlalte obligatii legale in
legatura cu activitatea de depozitare.  

Auditul  
Art. 14 - Administratorul fondului de pensii este imputernicit prin prezentul act sa incheie un contract
cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, care sa fie responsabile pentru
auditarea situatiilor financiar-contabile ale fondului de pensii, precum si pentru indeplinirea tuturor
celorlalte obligatii legale in legatura cu activitatea de audit.  

Art. 15 - Modalitatile de control exercitate de catre auditori 
...........................................  
......................................................................................................... .  

Forta majora  
Art. 16 - Forta majora inlatura raspunderea, daca este comunicata in termen de ...... zile de la data a
paritiei si demonstrata in termen de ........................................ zile de la data aparitiei.  
Modificarea contractului  

Art. 17 - Modificarea prezentului contract se va face prin act aditional, intrarea in vigoare a
modificarilor contractului urmand a se realiza conform prevederilor legale in vigoare.  

Rezilierea contractului  
Art. 18 - (1) Prezentul contract inceteaza de plin drept si fara interventia instantei de judecata in
cazurile prevazute de lege si de reglementarile speciale privind pe oricare dintre parti.  
(2) Transferul activelor conturilor individuale ale participantilor se va realiza conform prevederilor
legale.  

Litigii  
Art. 19 - (1) Modul de rezolvare a litigiilor ............................................................  
(2) Instanta competenta este ............................................................................ . ANEXA Nr. 2 la norma

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   DATELE DE IDENTIFICARE  ¦        CERERE PENTRU AUTORIZAREA PROSPECTULUI SCHEMEI         ¦
¦    ALE SOLICITANTULUI   ¦               DE PENSII PRIVATE                ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  1. Denumirea fondului de pensii administrat privat: .......................................................¦
¦  ...........................................................................................................¦
¦  2. Denumirea solicitantului - administrator al fondului de pensii: ........................................¦
¦  3. Reprezentantul legal: ..........................................  ....................................¦
¦                (numele, prenumele si functia)           (numarul de telefon)   ¦
¦  4. Persoana de contact: ...........................................  ....................................¦
¦                (numele, prenumele si functia)           (numarul de telefon)   ¦
¦  5. Certificatul de inregistrare al administratorului fondului de pensii la Oficiul National al Registrului ¦
¦Comertului: ................................................................................................. ¦
¦                      (seria, numarul si data emiterii)                 ¦
¦  6. Codul unic de inregistrare al administratorului fondului de pensii la Oficiul National al Registrului  ¦
¦Comertului: ................................................................................................ .¦
¦  Prezenta cerere este insotita de opisul documentelor anexate si de un numar de ................. documente,¦
¦totalizand un numar de .................................. file.                        ¦
¦                                                       ¦
¦  Semnatura reprezentantului legal .......................                          ¦
¦  Data ..................................                     stampila administratorului¦
¦                                                       ¦
¦   False declaratii sau omisiuni intentionate ale unor fapte pot constitui incalcari ale legii penale.   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 3 la norma

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   DATELE DE IDENTIFICARE  ¦        CERERE PENTRU AVIZAREA MODIFICARII PROSPECTULUI        ¦
¦    ALE SOLICITANTULUI   ¦             SCHEMEI DE PENSII PRIVATE              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  1. Denumirea fondului de pensii administrat privat:                            ¦
¦  ...........................................................................................................¦
¦  2. Denumirea solicitantului - administrator al fondului de pensii: ........................................¦
¦  3. Reprezentantul legal: ..........................................  ....................................¦
¦                (numele, prenumele si functia)           (numarul de telefon)   ¦
¦  4. Persoana de contact: ...........................................  ....................................¦
¦                (numele, prenumele si functia)           (numarul de telefon)   ¦
¦  5. Certificatul de inregistrare al administratorului fondului de pensii la Oficiul National al Registrului ¦
¦Comertului: ..................................................................................................¦
¦                      (seria, numarul si data emiterii)                 ¦
¦  6. Codul unic de inregistrare al administratorului fondului de pensii la Oficiul National al Registrului  ¦
¦Comertului: ..................................................................................................¦
¦  7. Numarul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii administrat privat, emisa de   ¦
¦Comisie ......................................................................................................¦
¦                       (numarul si data emiterii)                   ¦
¦  8. Numarul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private, emisa de Comisie ..............¦
¦  ...........................................................................................................¦
¦                      (numarul si data emiterii)                     ¦
¦  Prezenta cerere este insotita de proces-verbal si de un numar de ............................... documente,¦
¦totalizand un numar de ........................ file.                             ¦
¦                                                       ¦
¦  Semnatura reprezentantului legal ...............                 stampila administratorului¦
¦  Data .............................                                     ¦
¦                                                       ¦
¦   False declaratii sau omisiuni intentionate ale unor fapte pot constitui incalcari ale legii penale.   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Cumulul pensiei cu venitul profesional. Cazul judecatorilor Curtii Constitutionale. Editia 2
Vlasceanu Ana-Maria,Athanasiu Alexandru

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: