DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Legea privind sistemul national de asistenta sociala, legea nr. 47/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 16/03/2006


DreptOnline.ro recomanda Indaco


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de asistenta sociala in Romania.

Art. 2
(1) Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea locala si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.
(2) Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.

Art. 3
(1) In vederea promovarii procesului de incluziune sociala, prezenta lege reglementeaza coordonarea si organizarea unitara a sistemului de servicii sociale si prestatii sociale.
(2) Scopul prezentei reglementari este de a crea conditiile necesare implementarii masurilor si actiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecarei persoane aflate intr-o situatie de nevoie sociala, datorata unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, de a beneficia de servicii sociale si prestatii sociale.

Art. 4
In vederea garantarii accesului egal la drepturile prevazute de legislatia in vigoare, sistemul de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele principii generale:
a) universalitatea, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala in conditiile prevazute de lege;
b) respectarea demnitatii umane, potrivit caruia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii;
c) solidaritatea sociala, potrivit caruia comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale;
d) parteneriatul, potrivit caruia autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile de drept public si privat, structurile asociative, precum si institutiile de cult recunoscute de lege coopereaza in vederea acordarii serviciilor sociale;
e) subsidiaritatea, potrivit caruia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;
f) participarea beneficiarilor, potrivit caruia beneficiarii masurilor si actiunilor de asistenta sociala contribuie activ la procesul de decizie si de acordare a acestora;
g) transparenta, potrivit caruia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
h) nediscriminarea, potrivit caruia accesul la drepturile de asistenta sociala se realizeaza fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Art. 5
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) procesul de incluziune sociala reprezinta setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii-comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
b) nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata, in vederea integrarii sociale;
c) prestatiile sociale sunt masuri de redistributie financiara destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege;
d) serviciile sociale reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, pentru cresterea calitatii vietii si promovarea coeziunii sociale; serviciile sociale se pot organiza in forme diverse, stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale;
e) furnizorii de servicii sociale sunt persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, care acorda servicii sociale in conditiile prevazute de lege;
f) asezamantul reprezinta amplasamentul social organizat pentru desfasurarea serviciilor sociale si a altor activitati de interes obstesc;
g) colectivitatea locala reprezinta totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, cu interese, credinte sau norme de viata comune;
h) comunitatea locala reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale, precum si alte institutii publice ori private din domeniul educatiei, sanatatii sau altele asemenea;
i) acreditarea reprezinta procesul prin care furnizorul de servicii sociale isi demonstreaza propria capacitate functionala, organizationala si administrativa in acordarea serviciilor sociale, cu conditia respectarii standardelor de calitate in vigoare, iar statul recunoaste competenta acestuia de a acorda servicii sociale;
j) standardele generale si specifice de calitate reprezinta ansamblul de norme pe baza carora sunt evaluate si monitorizate activitatea furnizorilor si calitatea serviciilor sociale acordate;
k) ancheta sociala este o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor, avand rol de diagnostic social;
l) dezvoltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate isi identifica anumite probleme prioritare, se implica si coopereaza in rezolvarea lor, folosind preponderent resurse interne;
m) societatea civila este formata din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele; formele asociative pot fi, in principal, asociatii si fundatii, organizatii sindicale si patronale, organizatii culturale si de cult, precum si grupuri comunitare informale.

Art. 6
(1) Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma responsabilitatea de realizare a masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind prestatiile sociale si serviciile sociale.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale asigura transferul atributiilor si al mijloacelor financiare necesare catre autoritati ale administratiei publice locale si societatea civila, inclusiv catre institutiile de cult recunoscute de lege.


Capitolul II - Dreptul la asistenta sociala


Art. 7
(1) Dreptul la asistenta sociala este garantat, in conditiile legii, pentru toti cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, fara nici un fel de discriminare.
(2) Cetatenii altor state, apatrizii, precum si orice alta persoana care a dobandit o forma de protectie si care are domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul la asistenta sociala, in conditiile legislatiei romane si ale acordurilor si tratatelor la care Romania este parte.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) au dreptul de a fi informate asupra continutului si modalitatilor de acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala.

Art. 8
(1) Drepturile la asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, in conformitate cu prevederile legii.
(2) Serviciile sociale si prestatiile sociale se acorda in functie de situatia persoanei sau familiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 9
Drepturile la asistenta sociala se acorda in conditiile prevazute de legile speciale care le reglementeaza.


Capitolul III - Sistemul de servicii si prestatii sociale


Sectiunea 1 - Serviciile sociale


Art. 10
(1) Serviciile sociale pot fi servicii primare si servicii specializate.
(2) Serviciile sociale primare sunt masuri si actiuni de proximitate si preventie acordate in comunitate, in scopul identificarii si limitarii situatiilor de risc in care se poate afla la un moment dat persoana, familia sau grupul.
(3) Serviciile sociale specializate sunt masurile de suport si asistenta care au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor persoanei ori familiei, aflata in situatii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere sociala, si sunt acordate de personal calificat si specializat.

Art. 11
(1) Furnizarea serviciilor sociale se organizeaza intr-un sistem descentralizat, la nivelul comunitatilor locale, pentru a raspunde cat mai adecvat nevoilor sociale identificate, tipologiei potentialilor beneficiari si conditiilor particulare in care acestia se afla.
(2) Sistemul de servicii sociale se reglementeaza prin legi speciale.

Art. 12
(1) Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale, cu sau fara gazduire, dupa cum urmeaza:
a) in comunitate;
b) la domiciliul beneficiarului;
c) in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.
(2) Centrele de zi si rezidentiale reprezinta asezaminte in care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat si care dispun de infrastructura adecvata furnizarii acestora; in centrele rezidentiale persoana este gazduita mai mult de 24 de ore.
(3) Serviciile sociale se pot organiza in forme diverse, stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 13
(1) Serviciile sociale sunt acordate de furnizori de servicii sociale care sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
(2) Furnizorii de servicii sociale si serviciile sociale acordate se acrediteaza in conditiile prevazute de lege.
(3) Furnizorii de servicii sociale acreditati, precum si serviciile sociale acordate de acestia se inregistreaza in registrul electronic unic, organizat la nivel national pe baza ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Art. 14
(1) Asigurarea calitatii serviciului social se realizeaza prin respectarea standardelor generale si specifice de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
(2) Respectarea standardelor de calitate este supusa unui proces de evaluare si monitorizare.
(3) Metodologia de evaluare si monitorizare a indeplinirii de catre furnizori a standardelor de calitate se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 15
Furnizorii de servicii sociale acreditati pot incheia conventii de parteneriat sau contracte pentru acordarea serviciilor sociale.

Art. 16
Serviciile sociale sunt organizate intr-un sistem flexibil, multidisciplinar si coordonat si pot fi furnizate in sistem integrat cu serviciile de sanatate, invatamant, locuire, ocupare a fortei de munca si altele asemenea, in functie de complexitatea situatiei.

Sectiunea 2 - Prestatiile sociale


Art. 17
(1) Prestatiile sociale reprezinta transferuri financiare si cuprind: alocatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii si facilitati.
(2) Alocatiile familiale se acorda familiilor si au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor.
(3) Ajutoarele sociale se acorda persoanelor sau familiilor aflate in dificultate si ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viata, evaluate prin ancheta sociala, precum si prin alte instrumente specifice.
(4) Indemnizatiile si facilitatile se acorda persoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei vieti autonome; indemnizatiile cu caracter reparatoriu se acorda persoanelor si, dupa caz, familiilor acestora, care au suferit daune in urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe si calamitati naturale, recunoscute prin lege.

Art. 18
Principalele criterii pe baza carora se acorda prestatiile sociale sunt urmatoarele:
a) evaluarea contextului familial;
b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia;
c) conditiile de locuire;
d) starea de sanatate si gradul de dependenta.

Art. 19
(1) Statul acorda prestatiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(2) Prestatiile sociale se acorda in bani sau in natura, din bugetul de stat ori, dupa caz, din bugetul local, si sunt reglementate prin legi speciale.


Capitolul IV - Personalul din sistemul de asistenta sociala


Art. 20
(1) In domeniul asistentei sociale activeaza personal de specialitate in asistenta sociala, precum si personal cu diverse calificari si competente.
(2) Formarea personalului de specialitate in asistenta sociala se realizeaza in institutii de invatamant de stat si private, care functioneaza in conditiile legii, precum si in procesul de formare continua.
(3) Personalul implicat in furnizarea serviciilor sociale isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul profesiei, al dispozitiilor Codului muncii, precum si al altor dispozitii legale, dupa caz.

Art. 21
(1) Serviciile sociale sunt furnizate de asistenti sociali, precum si de persoane cu diverse calificari si competente, specifice domeniului de interventie.
(2) In procesul de furnizare a serviciilor sociale se pot implica, alaturi de personalul prevazut la alin. (1), membri de familie, alte persoane fizice, precum si voluntari, in conditiile legii.
(3) In functie de complexitatea si de forma de organizare, serviciile sociale sunt acordate de echipe pluridisciplinare.
(4) Coordonarea echipelor pluridisciplinare, precum si a activitatilor legate de solutionarea cazului social se realizeaza de managerul de caz sau de responsabilul de caz.

Art. 22
Personalul care activeaza in domeniul asistentei sociale are obligatia:
a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea profesiei;
c) sa respecte intimitatea beneficiarilor;
d) sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale si furnizorii de servicii sociale;
e) sa respecte etica profesionala;
f) sa implice activ beneficiarii de servicii sociale si, dupa caz, familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale;
g) sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei.

Art. 23
(1) Unele categorii ale personalului din sistemul public de asistenta sociala pot beneficia de sporuri la salariul de baza, in functie de conditiile specifice de activitate.
(2) Categoriile de personal, conditiile de acordare si nivelul sporurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Capitolul V - Organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala


Sectiunea 1 - Administratia publica centrala


Art. 24
(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este autoritatea publica centrala care elaboreaza politica de asistenta sociala si promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si ale oricaror alte persoane aflate in nevoie.
(2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste strategia nationala si sectoriala de dezvoltare in domeniul social, coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora, sustine financiar si tehnic programele sociale si exercita controlul asupra acordarii serviciilor sociale si prestatiilor sociale. In elaborarea strategiei nationale si sectoriale, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se consulta cu autoritatile publice centrale si locale care au responsabilitati in finantarea si acordarea serviciilor sociale, precum si cu reprezentanti ai societatii civile cu activitati in domeniu.
(3) In domeniul protectiei copilului, familiei si a persoanelor cu handicap functioneaza organe si institutii de specialitate, organizate la nivel de autoritati sau agentii nationale, subordonate Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, infiintate prin lege.
(4) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte institutii publice si cu organisme de drept privat.
(5) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate constitui structuri executive sau consultative in scopul implementarii si monitorizarii politicilor sociale, precum si a programelor de dezvoltare in domeniu.

Art. 25
In vederea realizarii rolului sau in domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniu;
b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele si directiile prioritare de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala, in concordanta cu politicile sociale stabilite de Guvern;
c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul asistentei sociale;
d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;
e) de coordonare, prin care se asigura functionarea unitara si eficienta a sistemului de asistenta sociala;
f) de armonizare, prin care se asigura transpunerea reglementarilor Uniunii Europene in legislatia nationala;
g) de administrare, prin care se asigura gestionarea resurselor umane, materiale si financiare, conform legii;
h) de mediere sociala, prin care se asigura solutionarea pe cale amiabila a contestatiilor.

Art. 26
In domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza politici si programe de dezvoltare unitara in domeniu;
b) stabileste obiectivele prioritare si directiile de actiune ale politicilor din domeniul asistentei sociale;
c) elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si alte reglementari privitoare la organizarea, functionarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala;
d) initiaza si sustine proiecte-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistentei sociale;
e) monitorizeaza si evalueaza sistemul de servicii sociale si prestatii sociale;
f) finanteaza sau, dupa caz, finanteaza in parteneriat programe din domeniul asistentei sociale;
g) elaboreaza, propune si monitorizeaza indicatorii sociali din domeniu;
h) dezvolta instrumente si metodologii necesare asigurarii calitatii serviciilor sociale;
i) initiaza si asigura participarea la programe de formare profesionala in domeniu;
j) reglementeaza si organizeaza un sistem unic si coerent de acreditare in domeniul serviciilor sociale.

Art. 27
Aplicarea unitara, la nivel teritorial, a legislatiei si a strategiilor nationale din domeniul asistentei sociale este asigurata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin structurile sale deconcentrate.

Art. 28
(1) Se infiinteaza Observatorul Social, institutie publica cu personalitate juridica, ce functioneaza ca organ de specialitate in directa coordonare a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Observatorul Social are drept scop eficientizarea procesului de elaborare si implementare a politicilor sociale la nivel national.
(3) Organizarea, functionarea si finantarea Observatorului Social se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 29
(1) Se infiinteaza Inspectia Sociala, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflat in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Inspectia Sociala are ca scop controlul implementarii legislatiei in domeniu, precum si inspectarea activitatii institutiilor publice si private, responsabile cu furnizarea prestatiilor si serviciilor sociale.
(3) Organizarea, functionarea si finantarea Inspectiei Sociale se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 30
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu scopul crearii unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale isi desfasoara activitatea prin structuri organizate in fiecare municipiu, resedinta de judet, precum si in municipiul Bucuresti.
(3) Structurile organizate conform prevederilor alin. (2) pot infiinta filiale locale, cu sau fara personalitate juridica, in functie de numarul si de categoriile de persoane beneficiare, precum si de complexitatea activitatii la nivel teritorial.
(4) Organizarea, functionarea si finantarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale se stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Sectiunea 2 - Administratia publica locala


Art. 31
(1) Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale infiinteaza si organizeaza servicii publice de asistenta sociala.
(2) Autoritatile administratiei publice locale raspund de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale.

Art. 32
Consiliile judetene infiinteaza si organizeaza, in subordinea lor, serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie generala, cu urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si implementeaza strategiile si planurile de actiune la nivel judetean, in concordanta cu strategiile si planurile nationale de actiune in domeniu, precum si cu programul propriu de dezvoltare comunitara;
b) initiaza si aplica masuri de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura solutionarea urgentelor sociale;
c) coordoneaza infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale, in concordanta cu nevoia sociala identificata, asigurand o acoperire echitabila a dezvoltarii acestora pe intreg teritoriul judetului, si acorda sprijin financiar si tehnic pentru sustinerea acestora;
d) propune infiintarea si administreaza serviciile sociale specializate, direct sau in parteneriat, ori prin contractare cu alte autoritati si institutii publice si private, forme de asociere a societatii civile, inclusiv cu institutii de cult recunoscute de lege, implicate in derularea programelor de asistenta sociala;
e) acorda sprijin autoritatilor locale, in scopul dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale;
f) asigura activitatile de informare, formare si consiliere, in vederea cresterii performantei serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor;
g) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale infiintate si administrate;
h) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu;
i) acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative, ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala;
j) elaboreaza si propune consiliului judetean proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.

Art. 33
(1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor infiinteaza, in subordinea lor, serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie sau, dupa caz, serviciu, cu urmatoarele atributii principale:
a) identifica nevoile sociale ale comunitatii si le solutioneaza in conditiile legii;
b) raspunde de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare;
c) dezvolta si gestioneaza servicii sociale specializate, dupa caz, in conditiile legii;
d) incheie conventii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private, structuri asociative, precum si cu institutii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile locale identificate si cu prevederile planului judetean de actiune;
e) furnizeaza informatiile si datele solicitate de serviciul public de asistenta sociala judetean, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in domeniu;
f) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu;
g) elaboreaza si propune consiliului local al municipiului, orasului sau comunei proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru indeplinirea atributiilor prevazute la acelasi alineat, consiliile locale si primariile de la nivelul comunelor, care nu dispun de capacitatea si resursele necesare infiintarii unui serviciu public de asistenta sociala, angajeaza personal cu competente in domeniul asistentei sociale, cu contract individual de munca.

Art. 34
Consiliul General al Municipiului Bucuresti infiinteaza si organizeaza in subordinea sa Serviciul public de asistenta sociala la nivel de directie generala, cu urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza strategiile de dezvoltare si planurile de actiune in domeniul asistentei sociale pentru municipiul Bucuresti si asigura o dezvoltare unitara si echitabila a serviciilor sociale la nivelul intregii capitale;
b) identifica si evalueaza nevoile sociale, categoriile de beneficiari si tipurile de servicii sociale dezvoltate la nivelul municipiului Bucuresti;
c) colaboreaza cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul sectoarelor, precum si cu formele de asociere ale societatii civile, in vederea organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale in mod echitabil, pe intreg teritoriul municipiului Bucuresti;
d) avizeaza proiectele de servicii sociale, initiate la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, privind conformitatea acestora cu strategia municipala de dezvoltare in domeniu;
e) initiaza si aplica programe de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala, asigura solutionarea urgentelor sociale si dezvolta proiecte de servicii sociale destinate, in principal, categoriilor de persoane ale caror nevoi nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, cum ar fi centre-pilot, centre de tranzit si altele asemenea;
f) creeaza sistemul informational managerial necesar implementarii activitatilor de evaluare, monitorizare si comunicare in domeniu;
g) furnizeaza datele si informatiile solicitate de autoritatile administratiei publice centrale;
h) elaboreaza si propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.

Art. 35
Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti infiinteaza si organizeaza in subordinea lor serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie generala, cu urmatoarele atributii principale:
a) identifica nevoile sociale din raza sectorului si le solutioneaza, in conditiile legii;
b) elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza planurile de actiune in domeniul asistentei sociale, in concordanta cu nevoile proprii de dezvoltare, precum si cu strategiile si planurile de dezvoltare nationale si ale municipiului Bucuresti;
c) raspunde de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare si specializate, in conditiile legii;
d) incheie conventii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private, structuri asociative, precum si cu institutii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile locale identificate si cu prevederile planului de actiune al municipiului Bucuresti;
e) furnizeaza datele si informatiile solicitate de Serviciul public de asistenta sociala al municipiului Bucuresti, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in domeniu;
f) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale infiintate si administrate;
g) initiaza si aplica programe de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura solutionarea urgentelor sociale;
h) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu;
i) elaboreaza si propune consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti proiectul de buget anual, pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.

Art. 36
Modelul regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul administratiei publice locale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.


Capitolul VI - Finantarea prestatiilor sociale si a serviciilor sociale


Art. 37
(1) Asistenta sociala se finanteaza, in principal, din fonduri alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
(2) Modul de finantare a asistentei sociale se stabileste prin legile speciale care reglementeaza acordarea de prestatii sociale si furnizarea serviciilor sociale.

Art. 38
(1) Finantarea serviciilor sociale din sursele publice se face pe principiile concurentei si al eficientei.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale pot contracta servicii sociale in conditiile legii.

Art. 39
De la bugetul de stat se asigura:
a) finantarea prestatiilor sociale reglementate prin legi speciale;
b) finantarea programelor de interes national, elaborate pe baza programelor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in scopul infiintarii, dezvoltarii si sustinerii serviciilor sociale;
c) functionarea si administrarea institutiilor publice cu atributii in domeniul asistentei sociale, aflate in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
d) acordarea de subventii in vederea dezvoltarii serviciilor sociale si a asigurarii functionarii acestora;
e) finantarea in parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuitatii serviciului, in conformitate cu nevoia sociala si cu principiul subsidiaritatii;
f) finantarea proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asistentei sociale.

Art. 40
(1) De la bugetele judetelor, bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la bugetul municipiului Bucuresti se aloca fonduri pentru:
a) finantarea serviciilor sociale organizate la nivelul judetului, al sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti;
b) finantarea prestatiilor sociale stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale municipiilor, ale oraselor si ale comunelor sau prin legi speciale, dupa caz.
(2) De la bugetele judetelor se poate asigura finantarea in parteneriat a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor.
(3) De la bugetele locale ale municipiilor, oraselor si comunelor se asigura finantarea:
a) serviciilor sociale realizate de consiliile locale, singure sau in parteneriat cu formele de asociere ale societatii civile;
b) ajutoarelor sociale si facilitatilor acordate pe plan local.
(4) Consiliile locale de la toate nivelurile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele proprii, distinct, fondurile necesare pentru servicii sociale si prestatii sociale, stabilite prin legi speciale si hotarari ale consiliilor locale.

Art. 41
(1) La finantarea serviciilor sociale sunt utilizate si sume provenite din venituri proprii, din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice, din tara si din strainatate, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
(2) In functie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finantarea acordarii serviciilor sociale, conform legii.
(3) Sumele incasate drept contributii, in conditiile alin. (2), se utilizeaza pentru finantarea serviciilor sociale.

Art. 42
(1) Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activitati lucrative numai pentru autofinantarea serviciilor sociale acordate.
(2) Veniturile obtinute din activitatile prevazute la alin. (1) se utilizeaza si pentru lucrari de modernizare, reamenajare si renovare a centrelor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c).

Art. 43
Actualizarea sau corectarea cuantumului prestatiilor sociale reglementate prin legi speciale se realizeaza anual, cu indicele preturilor de consum, prin hotarare a Guvernului.


Capitolul VII - Jurisdictia sistemului national de asistenta sociala


Art. 44
(1) Cererea pentru acordarea prestatiilor sociale se inregistreaza la serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliilor locale sau, in situatia prevazuta la art. 33 alin. (2), la primaria comunei in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana solicitanta.
(2) Dupa caz, cererea se poate inregistra la structurile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau la serviciul public de asistenta sociala organizat in subordinea consiliului judetean, respectiv in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) Cererea pentru acordarea serviciilor sociale se inregistreaza la furnizorul de servicii sociale, public sau privat, dupa caz.
(4) Procedura de inregistrare si solutionare a cererii de acordare a serviciilor sociale si a prestatiilor sociale se reglementeaza prin legi speciale.

Art. 45
(1) Dreptul la prestatii sociale se stabileste prin decizia structurilor deconcentrate ale Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.
(2) In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale, plata prestatiilor sociale se efectueaza incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
(3) Incetarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.

Art. 46
(1) Decizia de stabilire a dreptului la servicii sociale si prestatii sociale poate fi contestata la Comisia de mediere sociala.
(2) Comisia de mediere sociala este obligata sa se pronunte in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii de mediere.
(3) Deciziile Comisiei de mediere sociala pot fi atacate in termen de 30 de zile de la data emiterii lor, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 47
(1) Comisia de mediere sociala este organizata si functioneaza in aparatul structurilor deconcentrate ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de mediere sociala se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 48
Cererile adresate instantelor judecatoresti pentru solutionarea litigiilor in legatura cu acordarea serviciilor sociale si a prestatiilor sociale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 49
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, gestiunea si plata prestatiilor sociale se asigura de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
(2) In perioada 2006-2008, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei testeaza modalitatea de organizare si functionare a sistemului de administrare si gestionare a prestatiilor sociale la nivelul unor centre-pilot si va constitui baza nationala de date.

Art. 50
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Inspectia Sociala preia atributiile si responsabilitatile referitoare la inspectie, precum si personalul aferent de la Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap si de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 51
(1) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza modificarile si completarile corespunzatoare la actele normative in vigoare din domeniul asistentei sociale.
(2) Pana la elaborarea modificarilor si completarilor prevazute la alin. (1), actele normative in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor aplica in continuare, cu exceptia dispozitiilor care contravin prevederilor prezentei legi.

Art. 52
(1) Dispozitiile art. 28, 29 si 30 se vor aplica la datele prevazute de legile speciale.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 decembrie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.Poate fi de interes si:
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
OUG 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din OUG 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri in acordarea unor bene
Legea 52/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 52/2016
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 39/2015 privind aprobarea OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Lege nr. 39/2015
Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
Ordin nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational de asistenta tehnica
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
Infractiuni rutiere. Jurisprudenta rezumata. Editia 2
Raluca-Elena Simonescu-Diaconu,Andreescu Marius

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: