DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 28 iunie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari/

1. La articolul I punctul 6, litera b^1) a articolului 8 se abroga.

2. La articolul I, dupa punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1-8^3, cu urmatorul cuprins:
"8^1. La articolul 15, alineatul (1^1) se abroga.

8^2. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 16^1
Regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art. 19 trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de catre autoritatea tutelara.»

8^3. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 19
Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro excelusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.»"

3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cazul in care autoritatea contractanta constata din oficiu ca sunt necesare clarificari cu privire la documentatia de atribuire, fiind pusa in imposibilitate de a respecta termenul prevazut la alin. (1), si prin clarificarea adusa se modifica informatiile deja publicate, se afecteaza modul de elaborare a ofertelor si devine necesara publicarea unei erate."

4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) autoritatea contractanta atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire."

5. La articolul I, dupa punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1-41^4, cu urmatorul cuprins:

"41^1. La articolul 186, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in confomitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).»

41^2. La articolul 190, alineatul (2) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
«(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevderilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).»

41^3. Dupa articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 193^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 193^1
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitaatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.»


41^4. Dupa articolul 196 se inroduce un nou articol, articolul 196^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 196^1
Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.»"

6. La articolul I punctul 44, alineatul (1^1) al articolului 202 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara T.V.A., reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv."

7. La articolul I, dupa punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu urmatorul cuprins:
"44^1. La articolul 203, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 203
(1) Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp stabilita de autoritatea contractanta si care nu poate fi mai scurta de 3 zile, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.»"

8. La articolul I, dupa punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu urmatorul cuprins:
"72^1. Dupa articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 288^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 288^1
Partile pot conveni ca litigiile in legatura cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta sa fie solutionate prin arbitraj.»"

9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) si (3) ale articolului 294 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. f), l^1), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 80,000 lei."

10. La articolul I punctul 76, dupa alineatul (3) al articolului 294 se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Contraventia prevazuta la art. 293 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(3^2) Contraventia prevazuta la art. 293 lit. e^1) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei."

11. La articolul I punctul 76, dupa alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru contractele a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), amenda prevazuta ca sanctiune pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 293 reprezinta 50% din sumele prevazute la alin. (2), (3), (3^1) si (4). Prevederile alin. (3^2) raman aplicabile.
(9) In cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prevederile alin. (1)-(3) se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) In cazul prevazut la alin. (9), constatarile Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ca urmare a actiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achizitie publica, sunt transmise spre valorificare, autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene."

12. La articolul I, dupa punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu urmatorul cuprins:
"77^1. Articolul 296^1 se abroga."

13. La articolul I, punctele 78-81 se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
Ordin nr. 5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale – clasa pregatitoare, invatamant special
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: