DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, legea nr. 202/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 25/05/2006

Linkuri ulile:
 • Modificata de OUG nr. 84/2006
 • Modificata de OUG nr. 28/2007
 • Modificara de Legea nr. 271/2007


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, denumit in continuare Agentia Nationala, este institutie publica, cu personalitate juridica, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
  (2) Agentia Nationala este organizata si functioneaza in temeiul principiului tripartitismului.
  (3) Agentia Nationala are sediul in municipiul Bucuresti.

  Art. 2
  Agentia Nationala asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii unitatilor din subordine, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii atributiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

  Art. 3
  Agentia Nationala aplica politicile si strategiile privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca, elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, avand urmatoarele obiective principale:
  a) stimularea ocuparii fortei de munca si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;
  b) prevenirea somajului;
  c) participarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la serviciile de formare profesionala;
  d) asigurarea egalitatii de sanse pe piata interna a fortei de munca si combaterea oricaror forme de discriminare pe piata muncii;
  e) cresterea incluziunii sociale;
  f) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.


  Capitolul II - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale


  Art. 4
  (1) Agentia Nationala este organizata si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si ale statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
  (2) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

  Art. 5
  (1) Agentia Nationala are in subordine urmatoarele unitati cu personalitate juridica:
  a) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, denumite in continuare agentii teritoriale;
  b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor, denumite in continuare centre nationale;
  c) Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.
  (2) Agentia Nationala are in subordine unitati fara personalitate juridica de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.
  (3) Organizarea si functionarea unitatilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agentiei Nationale.

  Art. 6
  (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru alinierea la Strategia europeana de ocupare a fortei de munca;
  b) asigura implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene;
  c) asigura implementarea programelor avand ca obiectiv stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri;
  d) urmareste si asigura aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta;
  e) organizeaza, furnizeaza si finanteaza servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, in concordanta cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata interna a fortei de munca;
  f) organizeaza si presteaza, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca si pentru alte categorii de beneficiari prevazute de lege;
  g) consiliaza si orienteaza persoanele in cautarea unui loc de munca si mediaza intre acestea si angajatori;
  h) elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca, precum si actiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor si strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  i) fundamenteaza si propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
  j) administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei raportul sau de executie bugetara;
  k) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei proiecte de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca;
  l) organizeaza si asigura servicii de stabilire, plata si evidenta a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;
  m) acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  n) elaboreaza, finanteaza si/sau coordoneaza studii, rapoarte si analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor masurilor privind forta de munca si fundamentarea politicilor si programelor in domeniul sau de activitate;
  o) calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de munca, conform prevederilor legale;
  p) administreaza incasarea veniturilor si realizeaza executarea silita a creantelor aflate in administrarea sa, potrivit legii;
  q) editeaza materiale informative in domeniul sau de activitate.
  (2) Agentia Nationala indeplineste si alte atributii prevazute de lege.

  Art. 7
  (1) In vederea realizarii indicatorilor cantitativi si calitativi rezultati din cuantificarea masurilor cuprinse in Strategia guvernamentala in domeniul ocuparii fortei de munca, denumiti in continuare indicatori de performanta manageriala, intre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si presedintele Agentiei Nationale se incheie un contract anual de performanta manageriala, valabil atat pentru Agentia Nationala, cat si pentru agentiile teritoriale.
  (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei exercita controlul asupra modului in care sunt implementate strategiile si politicile elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca, precum si asupra realizarii indicatorilor de performanta manageriala.
  (3) Presedintele Agentiei Nationale prezinta trimestrial rapoarte cu privire la stadiul indeplinirii indicatorilor prevazuti in contractul de performanta manageriala.
  (4) Raportul anual privind indeplinirea indicatorilor de performanta manageriala se prezinta de catre presedintele Agentiei Nationale ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, pentru aprobare.

  Art. 8
  (1) Personalul Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine este format din functionari publici si salariati incadrati pe baza de contract individual de munca.
  (2) Personalul prevazut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar.

  Art. 9
  (1) Patrimoniul Agentiei Nationale este constituit din bunuri mobile si imobile aflate in proprietate publica sau detinute in proprietatea privata a acesteia.
  (2) Bunurile mobile si imobile aflate in proprietate publica sunt date in administrarea Agentiei Nationale, pentru indeplinirea functiilor sale, in conditiile legii.
  (3) Bunurile mobile si imobile detinute in proprietatea privata a Agentiei Nationale se constituie din surse proprii, donatii sau din alte surse, potrivit legii.

  Art. 10
  Pentru dezvoltarea activitatilor Agentiei Nationale, respectiv ale unitatilor din subordine, autoritatile publice centrale si locale atribuie, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii.

  Art. 11
  (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale si a unitatilor din subordine se asigura integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie.
  (2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea centrelor regionale se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.


  Capitolul III - Conducerea Agentiei Nationale


  SECTIUNEA 1 - Consiliul de administratie


  Art. 12
  (1) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie, format din reprezentanti ai Guvernului, precum si ai confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national, alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
  a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizie a primului-ministru;
  b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
  c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.
  (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile sindicale si patronale care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

  Art. 13
  (1) In consiliul de administratie poate fi desemnata persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) are capacitate deplina de exercitiu;
  b) are cetatenie romana si domiciliul in Romania;
  c) nu a suferit condamnari penale.
  (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplica cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European.

  Art. 14
  (1) Mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani, putand fi reinnoit.
  (2) In timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit.
  (3) In cazul vacantarii locurilor in consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocarii mandatului sau a decesului, in termen de 30 de zile lucratoare vor fi numite alte persoane pentru durata ramasa a mandatului.

  Art. 15
  (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, in sedinte ordinare, la initiativa presedintelui.
  (2) Consiliul de administratie se poate intruni ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la initiativa presedintelui sau a cel putin 7 din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
  (3) Convocarea consiliului de administratie se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.
  (4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a sedintei consiliului de administratie sunt puse la dispozitia membrilor sai cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei.

  Art. 16
  (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea numai in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
  (2) La sedintele consiliului de administratie, presedintele poate invita persoane ce detin functii de conducere in cadrul Agentiei Nationale, precum si specialisti.
  (3) In cazul in care nu poate participa la sedintele consiliului de administratie, presedintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita functia de presedinte de sedinta.
  (4) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor, respectiv cu intrunirea numarului de jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
  (5) Membrii consiliului de administratie, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbateri si nici la adoptarea hotararilor.

  Art. 17
  (1) Membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.
  (2) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului de administratie pentru participarea la sedinte este de maximum 20% din indemnizatia presedintelui Agentiei Nationale.

  Art. 18
  (1) In exercitarea actului de conducere, consiliul de administratie al Agentiei Nationale are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) coordoneaza activitatea Agentiei Nationale;
  b) aproba programele nationale anuale privind ocuparea si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
  c) aproba programele anuale de formare profesionala a personalului propriu al Agentiei Nationale si al unitatilor din subordine;
  d) aproba propunerile pentru fundamentarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj;
  e) aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj pe unitatile din subordinea Agentiei Nationale in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii;
  f) aproba situatia financiara anuala, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
  g) aproba programul anual de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
  h) stabileste masuri privind imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale;
  i) analizeaza activitatea unitatilor din subordinea Agentiei Nationale si propune masuri in vederea imbunatatirii acesteia;
  j) aproba organizarea compartimentelor functionale ale Agentiei Nationale in cadrul structurii organizatorice aprobate;
  k) aproba statul de functii al Agentiei Nationale;
  l) aproba infiintarea de centre regionale, in limita numarului de posturi aprobate, precum si judetele arondate acestora;
  m) aproba infiintarea de agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, de centre proprii de formare profesionala, precum si de puncte de lucru, in limita numarului de posturi aprobate;
  n) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale;
  o) aproba structurile organizatorice ale unitatilor aflate in subordine, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare al acestora;
  p) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
  q) aproba indicatorii specifici domeniului de activitate pe baza carora se incheie contractele de performanta manageriala cu unitatile din subordine.
  (2) Alte atributii ale consiliului de administratie pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adopta hotarari.
  (4) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate prin hotararile adoptate in exercitarea mandatului, in functie de votul exprimat, in conditiile stabilite de regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie.

  SECTIUNEA 2 - Presedintele


  Art. 19
  (1) Presedintele Agentiei Nationale este si presedinte al consiliului de administratie, fiind numit prin decizie a primului-ministru din randul reprezentantilor Guvernului in consiliul de administratie, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
  (2) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.
  (3) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.

  Art. 20
  (1) Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei deleaga atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj presedintelui Agentiei Nationale.
  (2) In situatiile prevazute la art. 21 alin. (2) si in situatia in care presedintele Agentiei Nationale se afla in imposibilitatea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), acestea se deleaga de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei directorului general sau inlocuitorului acestuia.

  Art. 21
  (1) Mandatul presedintelui este de 4 ani, putand fi reinnoit.
  (2) Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie, prin revocare, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, sau prin deces.

  Art. 22
  (1) In exercitarea actului de conducere, presedintele are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) conduce activitatea curenta a Agentiei Nationale;
  b) reprezinta Agentia Nationala in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tara si din strainatate;
  c) asigura punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie;
  d) conduce sedintele consiliului de administratie;
  e) aproba regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor aflate in subordinea Agentiei Nationale;
  f) dispune controale asupra activitatii compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale si al unitatilor subordonate;
  g) dezvolta relatii de colaborare cu institutii similare din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
  h) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale;
  i) indeplineste atributiile ce revin, potrivit legii, ordonatorului principal de credite;
  j) aproba numirea, promovarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului din subordine, in conditiile legii;
  k) coordoneaza activitatea de elaborare a indicatorilor de performanta specifici, pe baza carora se incheie contractele de performanta manageriala cu conducatorii unitatilor din subordine.
  (2) Alte atributii ale presedintelui pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, precum si in vederea indeplinirii hotararilor consiliului de administratie, presedintele emite ordine.

  SECTIUNEA 3 - Directorul general


  Art. 23
  (1) Activitatea executiva a Agentiei Nationale este coordonata de un director general.
  (2) Ocuparea postului de director general se face pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
  (3) Directorul general al Agentiei Nationale face parte din categoria inaltilor functionari publici si este numit in conditiile legii. Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 84 din 01/11/2006 Articolul 1 la 15/11/2006

  Art. 24
  (1) In exercitarea actului de conducere, directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) coordoneaza activitatea compartimentelor functionale din cadrul Agentiei Nationale, potrivit statutului acesteia;
  b) coordoneaza activitatea unitatilor aflate in subordinea Agentiei Nationale;
  c) asigura si urmareste elaborarea si realizarea programelor de ocupare si de formare profesionala la nivel national si teritorial.
  (2) Alte atributii ale directorului general pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale si se prevad in fisa postului.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.
  (4) Inlocuitorul de drept al directorului general se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

  Art. 25
  (1) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale, in conditiile legii.
  (2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii.


  Capitolul IV - Unitatile din subordinea Agentiei Nationale


  SECTIUNEA 1 - Agentiile teritoriale


  Art. 26
  (1) Agentiile teritoriale asigura implementarea la nivel judetean si al municipiului Bucuresti a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.
  (2) Pentru indeplinirea atributiilor, agentiile teritoriale coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum si cu partenerii sociali.

  Art. 27
  (1) In vederea realizarii sarcinilor ce le revin, cu aprobarea consiliului de administratie, in subordinea agentiilor teritoriale se pot infiinta agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, denumite in continuare agentii locale, centre proprii de formare profesionala, precum si puncte de lucru, unitati fara personalitate juridica.
  (2) Agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca se pot constitui la nivelul municipiilor resedinta de judet, la nivelul principalelor localitati din cadrul fiecarui judet, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.
  (3) Centrele proprii de formare profesionala se pot constitui la nivelul agentiilor teritoriale si la nivelul agentiilor locale.
  (4) Punctele de lucru se organizeaza si functioneaza in subordinea agentiilor locale.

  Art. 28
  (1) Conducerea agentiilor teritoriale se exercita de directori executivi si directori executivi adjuncti.
  (2) Conducerea agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se exercita de directori executivi adjuncti.

  Art. 29
  (1) Ocuparea posturilor de directori executivi si directori executivi adjuncti ai agentiilor teritoriale, precum si ai agentiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se face pe baza de concurs organizat in conditiile legii.
  (2) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, in conditiile legii.

  Art. 30
  Atributiile directorilor executivi si ale directorilor executivi adjuncti prevazuti la art. 28, precum si inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale si se prevad in fisa postului.

  Art. 31
  (1) Directorii executivi ai agentiilor teritoriale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
  (2) Directorii executivi pot delega aceasta calitate, precum si o parte din atributii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop.
  (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii.

  Art. 32
  In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agentiilor teritoriale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

  Art. 33
  Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale sunt alcatuite din cate 15 membri, dupa cum urmeaza:
  a) 5 membri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai serviciilor deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, numiti de prefect, cu consultarea agentiilor teritoriale. Entitatile de mai sus pot desemna cate o singura persoana in componenta consiliului consultativ;
  b) 5 membri numiti prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
  c) 5 membri numiti prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

  Art. 34
  Membrii consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale reprezentand sindicatele si patronatele vor fi stabiliti prin negocieri intre confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

  Art. 35
  Dispozitiile art. 13, 14 si 16 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale.

  Art. 36
  (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale se intrunesc lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea directorilor executivi sau a unei treimi din numarul membrilor acestora.
  (2) Convocarea consiliului consultativ se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.

  Art. 37
  (1) Pentru participarea la sedintele consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale, membrii acestora beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale.
  (2) In timpul mandatului lor, membrii consiliilor consultative pot fi revocati de cei care i-au numit. Revocarea poate fi efectuata si la propunerea agentiilor teritoriale, in situatia inregistrarii unui numar de 3 absente succesive la intrunirile desfasurate.
  (3) Cuantumul sumelor cuvenite lunar unui membru al consiliului consultativ pentru participarea la sedinte nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului executiv al agentiei teritoriale.

  Art. 38
  (1) Consiliile consultative ale agentiilor teritoriale au, in principal, urmatoarele atributii:

  A. consiliaza directorii executivi in adoptarea deciziilor cu privire la:
  a) masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevazuti in contractele de performanta manageriala;
  b) repartizarea intre subunitati a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanta manageriala;

  B. analizeaza:
  a) executia bugetara lunara si situatia financiara trimestriala;
  b) raportul anual de activitate, situatia financiara anuala si executia bugetara;

  C. fac propuneri cu privire la:
  a) programele de activitate ale subunitatilor din subordinea agentiilor teritoriale;
  b) proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala la nivelul judetului;
  c) proiectul de buget;
  d) infiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.
  (2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale agentiilor teritoriale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

  SECTIUNEA 2 - Centrele regionale


  Art. 39
  Centrele regionale organizeaza si realizeaza, la nivelul judetelor arondate prin hotarari ale consiliului de administratie, activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca.

  Art. 40
  Conducerea centrelor regionale se exercita de directori si directori adjuncti.

  Art. 41
  Dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator si directorilor si, respectiv, directorilor adjuncti ai centrelor regionale. Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 84 din 01/11/2006 Articolul 1 la 15/11/2006

  Art. 42
  Atributiile directorilor centrelor regionale, precum si inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale centrelor regionale si se prevad in fisa postului.

  Art. 43
  (1) Directorii centrelor regionale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
  (2) Directorii pot delega aceasta calitate, precum si o parte din atributii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop.
  (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii.

  Art. 44
  In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniti de consilii consultative tripartite.

  Art. 45
  Consiliile consultative ale centrelor regionale sunt alcatuite dupa cum urmeaza:
  a) cate un membru, reprezentant al fiecarei agentii teritoriale, numit de directorul executiv al agentiei, agentie care este arondata centrului regional;
  b) un membru reprezentant al agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea aferenta localitatii in care isi are sediul centrul regional, numit de conducatorul acesteia;
  c) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial intre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
  d) un membru stabilit prin negocieri la nivel teritorial intre confederatiile patronale reprezentative la nivel national.

  Art. 46
  (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale se intrunesc trimestrial sau, in mod exceptional, la cererea directorilor.
  (2) Convocarea consiliilor consultative se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.

  Art. 47
  Dispozitiile art. 13, 14 si 16 alin. (1), precum si ale art. 37 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliilor consultative ale centrelor regionale.

  Art. 48
  (1) Consiliile consultative ale centrelor regionale au, in principal, urmatoarele atributii:

  A. consiliaza directorii in adoptarea deciziilor cu privire la:
  a) elaborarea strategiei regionale de formare profesionala a adultilor, corelata cu cerintele pietei muncii din regiunea pe care o deservesc;
  b) adoptarea masurilor adecvate in scopul realizarii sarcinilor ce le revin potrivit planurilor, programelor de formare profesionala si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevazuti in contractele de performanta;

  B. analizeaza:
  a) executia bugetara lunara si situatia financiara trimestriala;
  b) raportul anual de activitate, situatia financiara anuala si executia bugetara;

  C. fac propuneri cu privire la:
  a) proiectul planului anual de formare profesionala;
  b) fundamentarea bugetului;

  D. promoveaza realizarea dialogului social la nivelul centrelor regionale, in domeniul formarii profesionale a persoanelor in cautarea unui loc de munca.
  (2) Alte atributii ale consiliilor consultative ale centrelor regionale pot fi stabilite prin statutul Agentiei Nationale.

  SECTIUNEA 3 - Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu


  Art. 49
  Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu asigura, pe baza strategiilor si programelor anuale de formare a personalului aprobate de consiliul de administratie, formarea si perfectionarea personalului Agentiei Nationale, precum si ale personalului din unitatile aflate in subordine.

  Art. 50
  (1) Conducerea Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu se exercita de un director executiv.
  (2) Conducerea activitatii financiar-contabile este asigurata de un director executiv adjunct.

  Art. 51
  Dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator si directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.

  Art. 52
  Atributiile directorului executiv si, respectiv, directorului executiv adjunct ai Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu, precum si inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu si se prevad in fisa postului.

  Art. 53
  (1) Directorul executiv al Centrului National de Formare Profesionala a Personalului Propriu are calitatea de ordonator tertiar de credite.
  (2) Directorul executiv poate delega o parte din atributii inlocuitorului de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop.
  (3) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii.


  Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 54
  (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Agentia Nationala va elabora statutul propriu si il va supune spre aprobare Guvernului, in termenul prevazut la alin. (1).

  Art. 55
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
  a) Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1);
  b) orice alte dispozitii contrare.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013
  Certificat de conformitate
  Lege pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, legea nr. 194/2005
  Codul muncii, republicat 2011
  Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006
  OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006
  Statut al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 2006
  Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe anii 2008-2009, contract nr. 631 din 05/12/2007
  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001,
  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 617/2004 privind infiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca, hotarare nr. 76/2008
  Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
  Contractul Colectiv de munca la nivel national 2007 - 2010
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 55/2006
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. 94/2007
  Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 65/2005
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. nr. 371/2005
  Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, ordin nr. 123/2008
  Ordin privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania nr. 170 din 10/03/2008
  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, consolidata


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: