DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 31/10/2008Art. I
Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"LEGE
privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de
drumuri de interes national, judetean si local"
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor masuri de pregatire prealabila a executarii lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local prevazute la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul prezentei legi, drumurile de interes national sunt considerate de importanta strategica si de securitate nationala.
(3) Coridorul de expropriere cuprinde elementele drumurilor astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si este stabilit de autoritatea centrala in domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor, pentru drumurile de interes national, sau de catre directiile de specialitate ale consiliilor judetene, pentru drumurile de interes judetean si local, cu avizul Ministerului Internelor si Reformei Administrative."
3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Prin prezenta lege se declara ca fiind de utilitate publica toate lucrarile de constructie de drumuri de interes national, judetean si local; expropriator este statul roman pentru drumurile de interes national, judetele pentru drumurile de interes judetean, iar municipiile, orasele si comunele pentru drumurile de interes local. In aplicarea prevederilor prezentei legi, statul roman este reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., iar unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale.
(2) In intelesul prezentei legi, prin lucrari de constructie de drumuri, denumite in continuare lucrari, se intelege lucrari de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a drumurilor de interes national, judetean si local.
(3) Fac parte din drumurile de interes national, judetean si local elementele drumurilor astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Terenurile necesare pentru relocarea utilitatilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, precum si cele necesare gropilor de imprumut pot fi expropriate si se supun prevederilor prezentei legi.
(5) Terenurile expropriate conform prevederilor alin. (4) se predau, dupa finalizarea lucrarilor, autoritatilor publice locale si nu pot fi instrainate."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Documentatia tehnico-economica aferenta lucrarilor de executie de drumuri de interes national, judetean si local se elaboreaza in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative aplicabile in materie de investitii publice de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. sau de catre autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, si va contine varianta finala a studiului de fezabilitate.
(2) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligati, dupa o prealabila instiintare, sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate.
(3) Dupa avizarea de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, a fiecarei documentatii cadastral-juridice de expropriere, aceasta are obligatia de a transmite unitatilor administrativ-teritoriale lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere. Dupa transmiterea acestei liste se interzice emiterea oricarui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.
(4) Documentatiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare constructiei obiectivelor prevazute la art. 1 se depun de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru lucrarile de interes national, respectiv de catre autoritatile administratiei publice locale, pentru lucrarile de interes judetean si local.
(5) Certificatele de urbanism pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei legi se elibereaza si se comunica Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru lucrarile de interes national, respectiv autoritatilor administratiei publice locale, pentru lucrarile de interes judetean si local, in termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei.
(6) Avizele, acordurile, permisele si autorizatiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu exceptia acordului de mediu, vor fi eliberate si comunicate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru lucrarile de interes national, respectiv autoritatilor administratiei publice locale, pentru lucrarile de interes judetean si local, in termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei pentru eliberarea lor.
(7) In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele si autorizatiile se considera acordate, daca acestea nu au fost transmise catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru lucrarile de interes national, respectiv catre autoritatile administratiei publice locale, pentru lucrarile de interes judetean si local, in termenele mentionate la alin. (5) si (6).
(8) In cazul aprobarii tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor, autoritatile competente sunt obligate sa emita documentul oficial in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii tacite.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se excepteaza de la eliberarea autorizatiei de construire realizarea obiectivelor prevazute la art. 1.
(10) Proiectele cuprinse in programul Ministerului Transporturilor sau in cele ale autoritatilor administratiei publice locale privind dezvoltarea de drumuri de interes national, respectiv de interes judetean si local sunt scutite de taxele catre Inspectoratul de Stat in Constructii mentionate in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si in Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la eliberarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor."
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevazute la art. 3 alin. (1), Guvernul sau autoritatea publica locala competenta, dupa caz, aproba, prin hotarare, indicatorii tehnico-economici, amplasamentul lucrarii, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, sursa de finantare, precum si declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, suma globala a despagubirilor estimata de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare, termenul in care aceasta se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului.
(2) Dupa publicarea hotararii prevazute la alin. (1), expropriatorul intocmeste documentatiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, avand in vedere si dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata. Documentatiile vor cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si planuri cu amplasamentul lucrarii care se avizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul lucrarii, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, care contine delimitarea imobilelor - teren si/sau constructii - propuse spre expropriere, cu indicarea numelor detinatorilor, precum si a ofertelor de despagubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de expropriere, si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
(3) Suma globala estimata a despagubirilor se vireaza la dispozitia expropriatorului, in termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii acestuia.
(4) Suma prevazuta la alin. (3) poate fi suplimentata, prin hotarare a Guvernului sau a autoritatii administratiei publice locale competente, dupa caz, la cererea expropriatorului, ca urmare a realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta, a modificarii numarului de imobile necesar a fi expropriate, precum si in orice alte situatii, temeinic motivate.
(5) Tabelele cu imobilele proprietate privata supuse exproprierii in conditiile prezentei legi, cuprinzand judetul, localitatea, indicatorul cadastral, suprafata (m2) si numele proprietarului/detinatorului, conform documentatiei cadastral-juridice, se vor afla la expropriator si vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei unitati administrativ-teritoriale si pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu 10 zile inainte de data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 6 alin. (1).
(6) Data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 6 alin. (1) si data la care vor fi afisate tabelele prevazute la alin. (5) se vor aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea unui anunt intr-un ziar local.
(7) In situatia in care, ca urmare a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii si la actualizarea tabelelor prevazute la alin. (5), cu respectarea reglementarilor in vigoare si fara a mai fi necesara modificarea hotararii Guvernului sau a autoritatii administratiei publice locale competente, dupa caz.
(8) Inainte de data inceperii activitatii prevazute la art. 6 alin. (1), un evaluator autorizat va intocmi un raport de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta. Raportul de evaluare a terenurilor forestiere va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."
6. La articolul 5, alineatele (2), (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul a tabelelor prevazute la art. 4 alin. (5).
(3) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de proba admise de lege, inclusiv in zonele in care se aplica Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, cu modificarile ulterioare, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul unor legi speciale.
...............................................................................................................................
(5) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane aparent indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si/sau hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Eventualele litigii amana eliberarea despagubirilor consemnate, dar nu suspenda transferul dreptului de proprietate catre expropriator.
(6) In situatia in care imobilele ce urmeaza a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama mostenitorilor aparenti. In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama mostenitorilor aparenti. Despagubirile vor fi eliberate numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila."
7. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificari de restituire vor fi expropriate in conditiile prezentei legi sau, dupa caz, transferate in domeniul public al statului si in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale - S.A. In ipoteza in care imobilul se afla in domeniul privat al statului, suma reprezentand cuantumul despagubirii se va consemna pe numele detinatorului si al persoanei care a facut notificarea. In situatia in care imobilul se afla in domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, acesta va face obiectul transferului in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta ipoteza persoana indreptatita la restituire va fi despagubita in conditiile Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
8. La articolul 5, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul in care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflati in concurs, nu este de acord cu despagubirea stabilita, suma reprezentand despagubirea se consemneaza pe numele titularului sau, dupa caz, al titularilor. Despagubirea va fi eliberata in baza cererii formulate in acest sens, insotita de acte autentice sau de hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de stabilire a cuantumului despagubirii ori, dupa caz, de declaratia autentica de acceptare a cuantumului despagubirii prevazute in hotararea de stabilire a despagubirii.
(9) Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate in litigiu, se va face numai in coordonate cadastrale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicata."
9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului, respectiv de la data publicarii hotararii autoritatii administratiei publice locale, prevazute la art. 4 alin. (1), expropriatorul numeste o comisie care verifica dreptul de proprietate ori alt drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.
(2) La cererea comisiei prevazute la alin. (1), solicitantul are obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea, in termen de 15 zile. In caz contrar, comisia prevazuta la alin. (1) va consemna despagubirea pe numele solicitantului, insa eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul isi va dovedi dreptul in conditiile prezentei legi."
10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii emisa in conditiile prevazute la art. 5 si 6 se comunica solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, dupa caz, titulari aparenti, se afiseaza in extras la sediul consiliului local pe raza caruia se afla situat imobilul expropriat si in extras, pe pagina proprie de internet a expropriatorului."
11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - In termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirilor, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, in conditiile art. 5 alin. (4)-(8) si ale art. 6."
12. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii consemnate in conditiile art. 5 alin. (4)-(8) si ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(2) In cazul in care hotararea nu a fost comunicata, orice persoana care se considera indreptatita la despagubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instantei judecatoresti competente, in termen de 3 ani de la data afisarii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii, in conditiile art. 7, sub sanctiunea decaderii.
(3) Actiunea formulata in conformitate cu prevederile prezentului articol se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in ceea ce priveste stabilirea despagubirii. La calcularea cuantumului despagubirii, expertii si instanta de judecata se vor raporta la momentul transferului dreptului de proprietate, in conditiile art. 15 din prezenta lege.
(4) Fac exceptie de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile in care imobilele sunt solicitate pentru expropriere in vederea realizarii lucrarilor de utilitate publica privind drumurile. In acest caz, persoanelor indreptatite li se va atribui de expropriator despagubirea legala.
(5) Lucrarile de utilitate publica privind drumurile care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat."
13. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul roman sau cu unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz, a dreptului la despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru."
14. Articolul 11 se abroga.
15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Actele juridice care se incheie dupa data comunicarii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii sau dupa data platii ori, dupa caz, a consemnarii sumelor stabilite ca despagubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale avand ca obiect imobilele afectate de expropriere, sunt lovite de nulitate absoluta, cu exceptia celor care clarifica ulterior exproprierii situatia juridica a imobilelor, in cazurile prevazute la art. 5 alin. (4)-(8) si art. 6 alin. (2) din prezenta lege.
(2) Incepand cu data publicarii hotararii prevazute la art. 4 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan in intravilan, precum si cele prin care se face trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele necesar a fi expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absoluta."
16. Articolul 13 se abroga.
17. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
"Art. 131. - Scoaterea, definitiva ori temporara, a terenurilor necesare pentru lucrari de constructie de drumuri de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (3) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic."
18. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Transferul imobilelor din proprietatea privata in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data platii despagubirilor pentru expropriere sau, dupa caz, la data consemnarii acestora, in conditiile prezentei legi."
19. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Serviciile privind inregistrarea, avizarea si receptionarea documentatiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii lucrarilor de construire de drumuri de interes national, judetean si local, precum si orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plata."
20. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:
"Art. 181. - (1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizatii emise unor terte persoane pentru imobilele supuse exproprierii de la data avizarii de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, a documentatiilor cadastral-juridice sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Neeliberarea in termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor de autoritatile in a caror sarcina cade eliberarea lor se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In situatia in care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii, constructorii inregistreaza intarzieri in executarea lucrarilor definite la art. 1, valoarea daunelor pretinse de catre acestia va fi suportata de institutiile care se fac vinovate de depasirea termenelor stabilite la art. 3 alin. (5), (6) si (8).
(6) Dispozitia prevazuta la alin. (5) se aplica si in cazul eliberarii unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii unor terte persoane pentru imobilele supuse exproprierii."
21. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului."

Art. II
Pentru lucrarile pentru care procedura de expropriere se afla in curs la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite cate o hotarare pentru fiecare lucrare, prin care va aproba declansarea procedurii de expropriere pentru toate imobilele ramase de expropriat, precum si suma globala estimata a despagubirilor.

Art. III
Orice documentatie tehnica sau de evaluare realizata anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se considera valabila.

Art. IV
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica normele metodologice prevazute la art. 19 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale si le va supune spre aprobare Guvernului.

Art. V
Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Lege nr. 163/2016
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
56 useri online

Useri autentificati: