DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 24/10/2008

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.
(2) Functia de control a Curtii de Conturi se realizeaza prin proceduri de audit public extern prevazute in standardele proprii de audit, elaborate in conformitate cu standardele de audit internationale general acceptate.
(3) Curtea de Conturi isi desfasoara activitatea in mod autonom, in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si in prezenta lege, si reprezinta Romania in calitatea sa de institutie suprema de audit in organizatiile internationale ale acestor institutii.
(4) Litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi se solutioneaza de instantele judecatoresti specializate.
(5) In unitatile administrativ-teritoriale, functiile Curtii de Conturi se exercita prin camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, structuri fara personalitate juridica.
(6) Sediul Curtii de Conturi este in municipiul Bucuresti, iar sediile camerelor de conturi sunt in orasele resedinta de judet si in municipiul Bucuresti."
2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) control - activitatea prin care se verifica si se urmareste modul de respectare a legii privind constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice;
b) audit public extern - activitatea de audit desfasurata de Curtea de Conturi, care cuprinde, in principal, auditul financiar si auditul performantei;
c) audit financiar - activitatea prin care se urmareste daca situatiile financiare sunt complete, reale si conforme cu legile si reglementarile in vigoare, furnizandu-se in acest sens o opinie;
d) audit al performantei - evaluarea independenta a modului in care o entitate, un program, o activitate sau o operatiune functioneaza din punctele de vedere ale eficientei, economicitatii si eficacitatii;
e) auditor public extern - persoana angajata in cadrul Curtii de Conturi, care desfasoara activitati specifice de audit extern in sectorul public;
f) eficacitate - gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective;
g) eficienta - maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate;
h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate;
i) standarde de audit - setul de concepte, principii directoare, proceduri si metode pe baza carora auditorul public determina ansamblul etapelor si procedurilor de verificare, care sa permita atingerea obiectivului fixat;
j) entitate auditata - autoritatea publica, compania/societatea nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine, singur sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;
k) opinie de audit - concluzia auditorului, care se exprima in scris, asupra situatiilor financiare si/sau a programului sau activitatii auditate, in legatura cu realitatea, fidelitatea si conformitatea acestora cu reglementarile aplicabile domeniului;
l) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, imprumuturi interne contractate de autoritatile administratiei publice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;
m) autoritate publica - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, autoritatile administrative autonome, autoritati ale administratiei publice locale si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul lor de finantare;
n) legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii acesteia;
o) ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispuna si sa aprobe actiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora;
p) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitatilor administrativteritoriale se refera exclusiv la bunurile din sectorul public;
q) regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte;
r) Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit - INTOSAI cuprinde institutiile supreme de audit din statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, care emite standarde de audit, metodologii si asigura instruirea in domeniul auditului public."
3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de activitate."
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exercitiul bugetar expirat, cuprinzand si neregulile constatate.
(2) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de gestionare a resurselor publice si raporteaza cele constatate.
(3) Ori de cate ori considera necesar, Curtea de Conturi inainteaza Parlamentului si, prin camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, consiliilor locale, judetene si al municipiului Bucuresti rapoarte in domeniile in care este competenta.
(4) Raportul anual al Curtii de Conturi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a."
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Curtea de Conturi are acces neingradit la acte, documente, informatii, necesare exercitarii atributiilor sale.
(2) Entitatile auditate de Curtea de Conturi sunt obligate sa ii transmita actele, documentele, informatiile solicitate, la termenele si in structura stabilite de Curtea de Conturi, si sa ii asigure accesul in sediile acestora.
(3) La solicitarea auditorilor publici, persoanele fizice sau juridice detinatoare de acte sau documente sunt obligate sa le puna la dispozitia acestora.
(4) Entitatile auditate sunt obligate sa sprijine activitatea auditorilor publici, in cazul efectuarii misiunilor de audit la sediile acestora, prin asigurarea unor spatii de lucru adecvate si a accesului logistic corespunzator.
(5) Entitatile auditate poarta intreaga raspundere pentru actiunile lor si nu pot fi absolvite de aceasta raspundere prin invocarea rapoartelor Curtii de Conturi.
(6) Autoritatile publice cu atributii de control financiar, control fiscal, precum si de control sau de supraveghere prudentiala in alte domenii au obligatia sa efectueze cu prioritate verificari specifice, la solicitarea Curtii de Conturi.
(7) Daca, in exercitarea functiilor sale, Curtea de Conturi ia cunostinta de informatii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul acestora si sa le faca cunoscute numai autoritatilor indreptatite."
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Curtea de Conturi isi intocmeste si aproba bugetul propriu, pe care il transmite Guvernului, in vederea includerii acestuia in proiectul bugetului de stat supus aprobarii Parlamentului."
7. Articolul 6 se abroga.
8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Plenul Curtii de Conturi se compune din 18 membri, numiti, in conditiile prezentei legi, de Parlament, care sunt consilieri de conturi.
(2) In structura Curtii de Conturi se cuprind departamente, camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti si un secretariat general."
9. Articolul 9 se abroga.
10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Conducerea Curtii de Conturi se exercita de plenul Curtii de Conturi. Conducerea executiva a Curtii de Conturi se exercita de catre presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti, care sunt consilieri de conturi.
(2) La sedintele plenului Curtii de Conturi pot participa secretarul general, precum si, in calitate de invitati, specialisti cu inalta pregatire in diferite domenii de activitate ce intra in competenta Curtii.
(3) Presedintele Curtii de Conturi conduce sedintele plenului. In lipsa presedintelui, un vicepresedinte va prezida sedintele.
(4) Presedintele Curtii de Conturi si ceilalti membri ai acesteia sunt independenti in exercitarea atributiilor si in luarea deciziilor si respecta principiile conducerii colective, publicitatii si transparentei."
11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Departamentele sunt conduse de cate un consilier de conturi, care indeplineste si functia de sef de departament, numit de plenul Curtii.
(2) In cadrul departamentelor pot fi organizate directii, servicii, birouri si compartimente de specialitate.
(3) Camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti sunt conduse de catre un director si un director adjunct. In structura camerelor de conturi judetene pot functiona servicii si birouri.
(4) Structura organizatorica a Curtii de Conturi, statul de functii, numarul de posturi de conducere si de executie, domeniile de activitate si atributiile departamentelor, ale secretariatului general, precum si ale celorlalte structuri se stabilesc de plenul Curtii de Conturi.
(5) Personalul de control financiar incadrat la Curtea de Conturi dobandeste calitatea de auditor public extern. Pe aceasta functie pot fi incadrate persoane cu studii superioare economice, juridice si de alta specialitate, necesare desfasurarii activitatii Curtii de Conturi."
12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Coordonarea activitatilor desfasurate in cadrul departamentelor si al camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti se realizeaza de catre consilierii de conturi si directorii camerelor de conturi, in conditiile normelor si procedurilor stabilite de plenul Curtii de Conturi.
(2) Organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati se efectueaza potrivit regulamentului aprobat de plenul Curtii de Conturi, in temeiul prezentei legi.
(3) Regulamentul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
13. Articolul 13 se abroga.
14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - In vederea indeplinirii unor obligatii in domeniul auditului extern, ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, este organizata si functioneaza Autoritatea de audit pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana prin programele PHARE, ISPA si SAPARD, pentru fondurile structurale si de coeziune, pentru Fondul European de Garantare in Agricultura, pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum si pentru fondurile ce vor fi acordate in perioada postaderare, denumita in continuare Autoritatea de Audit, care are atributii si proceduri de lucru proprii."
15. Articolul 141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 141. - (1) Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, cu sediul in municipiul Bucuresti. In teritoriu, Autoritatea de Audit are structuri regionale organizate in judetele in care isi desfasoara activitatea agentii, autoritati de management si/sau organismele intermediare care gestioneaza fondurile comunitare.
(2) Autoritatea de Audit este singura autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala, asupra fondurilor prevazute la art. 14.
(3) Autoritatea de Audit poate efectua audit public extern si asupra altor categorii de fonduri decat cele prevazute la art. 14, urmand ca reglementarile care vizeaza fondurile respective sa prevada si asigurarea resurselor necesare acestei activitati."
16. Articolul 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 142. - (1) In conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si nationale, cu standardele de audit acceptate pe plan international, Autoritatea de Audit efectueaza audit de sistem si audit al operatiunilor.
(2) Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt urmatoarele:
a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare;
b) verificarea, pe baza de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art. 14;
c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operatiunilor cu reglementarile comunitare;
d) verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare national;
e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati, precum si pentru contul Euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi;
f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emise de agentiile de plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;
g) emiterea declaratiilor de inchidere, insotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau masura finantata din fondurile prevazute la art. 14, dupa caz;
h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii si dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica si financiara a acestora;
i) urmarirea modului de implementare de entitatile auditate a recomandarilor formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.
(3) Pentru fondurile comunitare nerambursabile, destinate sustinerii agriculturii si dezvoltarii rurale, Autoritatea de Audit indeplineste rolul de organism de certificare.
(4) Pentru realizarea atributiilor ce ii revin, Autoritatea de Audit poate incheia acorduri cu structurile responsabile pentru managementul fondurilor prevazute la art. 14.
(5) Autoritatea de Audit raporteaza Comisiei Europene asupra modului de utilizare a fondurilor comunitare nerambursabile prevazute la art. 14, iar principalele constatari si recomandari rezultate in urma auditurilor efectuate sunt incluse in raportul public anual al Curtii de Conturi.
(6) Autoritatea de Audit are acces neingradit la acte, documente si informatii necesare exercitarii atributiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice detinatoare.
(7) Autoritatea de Audit poate incheia contracte cu societati specializate sau cu experti autorizati pentru realizarea unor activitati, in vederea indeplinirii atributiilor sale."
17. Articolul 143 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 143. - (1) Autoritatea de Audit este condusa de un presedinte si 2 vicepresedinti numiti de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care acestia au fost numiti. Mandatul nu poate fi reinnoit.
(2) Pentru organizarea si functionarea structurilor centrale si regionale pe care le coordoneaza, presedintele Autoritatii de Audit emite decizii si instructiuni.
(3) Atributiile presedintelui Autoritatii de Audit sunt, in principal, urmatoarele:
a) aproba rapoartele de audit si semneaza opiniile de audit privind evaluarea conformitatii sistemelor de management si control cu prevederile legale comunitare, pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit;
b) aproba rapoartele de audit si semneaza opiniile de audit de operatiuni, ca urmare a verificarii cheltuielilor declarate de autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art. 14;
c) aproba rapoartele anuale privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute la art. 14, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operatiunilor cu reglementarile comunitare;
d) aproba rapoartele de verificare a existentei si corectitudinii elementului de cofinantare nationala;
e) semneaza certificatele de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati, precum si pentru contul Euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi;
f) semneaza opiniile asupra declaratiilor de asigurare, emise de agentiile de plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;
g) semneaza declaratiile de inchidere si aproba rapoartele de audit pentru fiecare program sau masura finantata din fondurile prevazute la art. 14, dupa caz;
h) reprezinta Autoritatea de Audit si asigura relatiile acesteia cu institutiile si autoritatile publice nationale si comunitare, precum si cu organismele nationale si internationale de profil;
i) aproba deplasarea personalului Autoritatii de Audit pentru indeplinirea atributiilor acesteia, inclusiv participarea la diverse reuniuni si grupuri ale auditorilor din tara sau strainatate, specifice domeniului gestionarii si controlului fondurilor prevazute la art. 14;
j) aproba regulile de procedura ale Autoritatii de Audit privind activitatea specifica a acesteia in ceea ce priveste auditul fondurilor prevazute la art. 14;
k) aproba manualele si strategiile de audit necesare indeplinirii cerintelor specifice Autoritatii de Audit, prevazute in regulamentele comunitare;
l) aproba si transmite, dupa caz, serviciilor Comisiei Europene programele anuale de activitate a Autoritatii de Audit;
m) avizeaza regulamentul propriu de organizare si functionare a Autoritatii de Audit, pe care il supune aprobarii plenului Curtii de Conturi;
n) avizeaza structura organizatorica si statul de functii ale Autoritatii de Audit, numirea directorilor, a directorilor adjuncti, a sefilor de serviciu si le prezinta plenului Curtii de Conturi, in vederea aprobarii;
o) aproba criteriile de promovare a personalului Autoritatii de Audit si stabileste atributiile acestuia, specifice auditului fondurilor europene, prin fisa postului;
p) aproba criteriile specifice pentru ocuparea posturilor necesare exercitarii auditului fondurilor europene si scoaterea la concurs a posturilor vacante ale Autoritatii de Audit;
q) informeaza, semestrial si ori de cate ori considera necesar, plenul Curtii de Conturi asupra principalelor constatari rezultate din actiunile de audit desfasurate si asupra masurilor luate in concordanta cu reglementarile comunitare;
r) prezinta plenului Curtii de Conturi sinteza constatarilor si a rezultatelor activitatii de audit asupra fondurilor europene, in vederea includerii in raportul public anual ce se inainteaza Parlamentului;
s) indeplineste alte atributii, stabilite in conditiile legii.
(4) Exercitarea unora dintre atributiile prevazute la alin. (3) poate fi delegata vicepresedintilor Autoritatii de Audit.
(5) Fondurile necesare indeplinirii atributiilor Autoritatii de Audit se asigura de la bugetul de stat si sunt reflectate distinct in bugetul Curtii de Conturi."
18. Articolul 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 144. - (1) Structura organizatorica, numarul de personal si statul de functii ale Autoritatii de Audit se aproba de plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui Autoritatii de Audit. Coordonarea si atributiile structurilor centrale si regionale din aparatul propriu al Autoritatii de Audit si ale personalului de la nivel central si regional se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii de Audit, care este parte integranta a regulamentului de organizare si functionare a Curtii de Conturi.
(2) In scopul realizarii atributiilor sale, Autoritatea de Audit poate angaja si personal de alta specialitate decat cea economica."
19. Articolul 147 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 147. - Pentru desfasurarea activitatii Autoritatii de Audit, Guvernul si Curtea de Conturi au obligatia sa asigure conditiile necesare angajarii si pregatirii profesionale a personalului, spatiile de lucru, dotarile si logistica aferente."
20. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III
Competenta si atributiile Curtii de Conturi"
21. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv, unitatilor administrativteritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.
(2) Curtea de Conturi poate exercita auditul performantei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si a oricaror fonduri publice.
(3) Activitatea de audit extern exercitata de Curtea de Conturi se desfasoara cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor de audit internationale general acceptate.
(4) Prin constatarile si recomandarile sale, auditul performantei urmareste diminuarea costurilor, sporirea eficientei utilizarii resurselor si indeplinirea obiectivelor propuse."
22. La articolul 17, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - In cadrul competentelor prevazute la art. 16, Curtea de Conturi isi desfasoara atributiile specifice asupra urmatoarelor domenii:
.....................................................................................................................
b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat;".
23. La articolul 17, literele g1) si h) se abroga.
24. La articolul 18, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - In cadrul competentelor prevazute la art. 16, Curtea de Conturi isi desfasoara activitatile specifice asupra urmatoarelor categorii de entitati publice:"
25. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Curtea de Conturi poate hotari desfasurarea activitatilor stabilite de lege si la alte persoane decat cele prevazute la art. 18, care:
a) beneficiaza de garantii guvernamentale pentru credite, de subventii sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a altor institutii publice;
b) administreaza, in temeiul unui contract de concesiune sau de inchiriere, bunuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
c) administreaza si/sau utilizeaza fonduri publice, in sensul prezentei legi, verificarile urmand a se efectua numai in legatura cu legalitatea administrarii si/sau utilizarii acestor fonduri."
26. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Controlul executiei bugetelor Camerei Deputatilor, Senatului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului se exercita exclusiv de Curtea de Conturi."
27. Articolul 21 se abroga.
28. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Curtii de Conturi"
29. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Curtea de Conturi efectueaza auditul financiar asupra urmatoarelor conturi de executie:
a) contul general anual de executie a bugetului de stat;
b) contul anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) conturile anuale de executie a fondurilor speciale;
d) conturile anuale de executie a bugetelor locale, ale municipiului Bucuresti, ale judetelor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale municipiilor, ale oraselor si comunelor;
e) contul anual de executie a bugetului Trezoreriei Statului;
f) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice autonome;
g) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, de la bugetele locale si de la bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
h) conturile anuale de executie a bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
i) contul general anual al datoriei publice a statului;
j) conturile anuale de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile;
k) alte conturi de executie a unor bugete prevazute de lege."
30. Articolul 23 se abroga.
31. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Curtea de Conturi are competenta sa stabileasca limitele valorice minime de la care conturile prevazute la art. 22 sunt supuse controlului sau in fiecare exercitiu bugetar, astfel incat in termenul legal de prescriptie sa se asigure verificarea tuturor conturilor."
32. Articolul 25 se abroga.
33. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Curtea de Conturi efectueaza auditul performantei utilizarii resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.
(2) Curtea de Conturi efectueaza o evaluare independenta asupra economicitatii, eficientei si eficacitatii cu care o entitate publica, un program, un proiect, un proces sau o activitate utilizeaza resursele publice alocate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.
(3) Auditul performantei se poate efectua atat la finalul, cat si pe parcursul desfasurarii proiectelor, programelor, proceselor sau activitatilor.
(4) Activitatea de audit al performantei se desfasoara in conformitate cu metodologia proprie, adoptata pe baza standardelor de audit INTOSAI si a celor mai bune practici in domeniu, si se finalizeaza prin elaborarea unui raport de audit.
(5) Prin constatarile si recomandarile facute, auditul performantei trebuie sa conduca la diminuarea costului resurselor sau la sporirea rezultatelor."
34. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Prin verificarile sale la persoanele prevazute la art. 18 si 19, Curtea de Conturi urmareste, in principal:
a) exactitatea si realitatea situatiilor financiare, asa cum sunt stabilite in reglementarile contabile in vigoare;
b) evaluarea sistemelor de management si control la autoritatile cu sarcini privind urmarirea obligatiilor financiare catre bugete sau catre alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;
c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinatiei stabilite;
d) calitatea gestiunii economico-financiare;
e) economicitatea, eficacitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice."
35. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Obiectivele controalelor Curtii de Conturi dispuse de Camera Deputatilor sau de Senat ori dispuse de Curte se stabilesc de acestea prin hotarare si se aduc la cunostinta celor interesati."
36. La capitolul III, titlul sectiunii a 3-a se modifica si avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 3-a
Certificarea conturilor"
37. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Curtea de Conturi certifica acuratetea si veridicitatea datelor din conturile de executie verificate.
(2) Nicio alta autoritate nu se poate pronunta asupra datelor inscrise in conturile de executie, decat provizoriu."
38. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Curtea de Conturi exercita auditarea la sediu sau la fata locului.
(2) Auditorii publici externi desemnati sa auditeze conturile, precum si celelalte activitati pentru care Curtea de Conturi are competenta intocmesc rapoarte in care prezinta constatarile si concluziile, formuleaza recomandari cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si isi exprima opinia fata de acestea, cu respectarea procedurilor proprii, stabilite prin regulamentul aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).
(3) In cazul in care conturile prezentate nu intrunesc conditiile care sa faca posibila verificarea lor, auditorii publici externi le restituie titularilor acestora, fixand termen pentru completarea sau refacerea lor, dupa caz. Daca titularii conturilor nu se conformeaza acestei masuri, completarea sau refacerea conturilor se face pe cheltuiala acestora de catre un expert contabil numit de Curtea de Conturi."
39. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Activitatea de valorificare a rapoartelor de audit se face potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).
(2) In situatia in care se constata regularitatea conturilor, se emite certificatul de conformitate si se comunica entitatii auditate.
(3) In situatiile in care se constata existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunica conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea acestuia devin obligatie a conducerii entitatii auditate.
(4) In situatiile in care in rapoartele de audit se constata existenta unor fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale, conducatorul departamentului sesizeaza organele in drept pentru asigurarea valorificarii constatarii si informeaza entitatea auditata.
(5) Atunci cand se constata imposibilitatea intocmirii unui raport de audit, se dispune entitatii auditate completarea si/sau refacerea conturilor verificate."
40. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de raspundere juridica."
41. Articolul 33 se abroga.
42. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Entitatea auditata poate face obiectii scrise la constatarile din rapoartele intocmite de auditorii publici externi, in termen de 15 zile de la data primirii acestora. Obiectiile formulate se depun la sediul institutiei din care face parte auditorul public extern si vor fi avute in vedere la valorificarea constatarilor."
43. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Pentru motive intemeiate, in termen de un an de la data la care s-a certificat contul verificat, procedura examinarii contului poate fi redeschisa."
44. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - In situatia in care, in urma verificarilor efectuate pe parcursul executiei bugetului la persoanele juridice prevazute la art. 18 si 19, rezulta fapte prin care au fost constatate prejudicii sau abateri cu caracter financiar, valorificarea constatarilor se face potrivit prevederilor art. 31."
45. Articolele 37-39 se abroga.
46. Capitolul IV, cuprinzand articolele 40-88, se abroga.
47. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93. - (1) In indeplinirea atributiilor pe care i le confera legea, Curtea de Conturi mai are urmatoarele atributii:
a) sa evalueze activitatea de control financiar propriu si de audit intern a persoanelor juridice controlate, prevazute la art. 18;
b) sa solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspectie bancara ale Bancii Nationale a Romaniei, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, in cadrul atributiilor lor legale;
c) sa ceara si sa utilizeze, pentru exercitarea functiilor sale de control si de audit, rapoartele celorlalte organisme cu atributii de control financiar, fiscal, audit intern si inspectie bancara;
d) sa ceara unor institutii specializate ale statului, ori de cate ori este necesar, sa efectueze verificari de specialitate care sa contribuie la clarificarea unor constatari.
(2) Persoanele juridice supuse controlului Curtii de Conturi sunt obligate sa transmita acesteia, pana la sfarsitul trimestrului I pentru anul precedent, raportul privind desfasurarea si realizarea programului de audit intern.
(3) Curtea de Conturi va dezvolta colaborarea cu structurile de audit intern de la nivelul persoanelor juridice, in vederea asigurarii complementaritatii si a cresterii eficientei activitatii de audit."
48. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94. - In baza constatarilor sale, Curtea de Conturi stabileste:
a) suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor legale din domeniul financiar, contabil si fiscal;
b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora;
c) inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila sau fiscala controlata."
49. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95. - Masurile prevazute la art. 94 se iau potrivit regulamentului aprobat in temeiul prevederilor art. 12 alin. (2)."
50. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 96. - Curtea de Conturi cere celor in drept suspendarea din functie, in conditiile legii, a persoanelor acuzate de savarsirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate in urma controalelor sau a auditurilor efectuate, pana la solutionarea definitiva a cauzelor in care sunt implicate."
51. Capitolul VI, cuprinzand articolele 97-103, se abroga.
52. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente pentru buget, finante si banci ale celor doua Camere, pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.
(2) Curtea de Conturi se innoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de Parlament, din 3 in 3 ani, incepand cu data expirarii mandatului actualilor consilieri de conturi in functie.
(3) Consilierii de conturi in functie numiti de Parlament isi vor continua activitatea pana la expirarea mandatului.
(4) Inainte de a incepe sa isi exercite mandatul, membrii Curtii de Conturi depun urmatorul juramant in fata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: Jur sa respect Constitutia si celelalte legi ale tarii, sa apar interesele Romaniei, ordinea de drept, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin ca membru al Curtii de Conturi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!
(5) Pe perioada exercitarii mandatului, consilierii de conturi pot fi revocati din functiile in care au fost numiti numai in cazurile si in conditiile prezentei legi.
(6) Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi ocupate doar pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatului celui a carui activitate a incetat."
53. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 105. - (1) Dintre consilierii de conturi, Parlamentul numeste presedintii si vicepresedintii Curtii de Conturi si ai Autoritatii de Audit.
(2) Pentru a fi numiti consilieri de conturi, se cere indeplinirea urmatoarelor conditii: studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani in specialitatea studiilor absolvite si pregatire profesionala temeinica."
54. Dupa articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 1051, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1051. - (1) In subordinea presedintilor si a vicepresedintilor Curtii de Conturi, precum si ai Autoritatii de Audit se organizeaza si functioneaza cate un cabinet, care se incadreaza cu personal contractual.
(2) Structura si numarul personalului de la cabinetele respective se stabilesc de plenul Curtii de Conturi."
55. Articolul 106 se abroga.
56. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toata durata acestuia. Acestia sunt demnitari de stat si sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori.
(2) Se interzice membrilor Curtii de Conturi sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.
(3) Membrilor Curtii de Conturi le este interzisa exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert, participarea la administrarea ori conducerea unor societati comerciale sau civile. Ei nu pot fi experti sau arbitri desemnati de parte intr-un arbitraj.
(4) Persoanele care au indeplinit functia de consilier de conturi pe durata unui mandat complet beneficiaza, la data pensionarii, de pensie de serviciu, in cuantumul prevazut de lege pentru magistrati."
57. La articolul 108 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 108. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt obligati:
a) sa isi indeplineasca functia incredintata, cu impartialitate si cu respectarea Constitutiei;
.....................................................................................................................
c) sa isi exprime votul afirmativ sau negativ in adoptarea actelor Curtii de Conturi, abtinerea de la vot nefiind permisa. In caz de vot negativ, acesta trebuie motivat in scris;".
58. La articolul 108, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate prevazute la art. 104 alin. (1)."
59. La articolul 108, alineatul (4) se abroga.
60. Articolele 109, 110 si 113 se abroga.
61. Articolul 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 111. - (1) Auditorii publici externi sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de Codul etic al profesiei.
(2) Persoanele care au indeplinit functia de controlor financiar sau auditor public extern pe o durata de cel putin 14 ani in cadrul Curtii de Conturi beneficiaza la data pensionarii de pensii de serviciu, in conditiile prevazute de lege pentru functionarul public parlamentar."
62. Dupa articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1111. - (1) Personalul de specialitate al Curtii de Conturi, inclusiv cel cu functii de conducere, este supus mobilitatii in cadrul aceleiasi categorii profesionale, prin modificarea raporturilor de serviciu. Mobilitatea se realizeaza pentru eficientizarea activitatii Curtii de Conturi si in interesul personalului acesteia, pentru dezvoltarea carierei profesionale.
(2) Mobilitatea personalului Curtii de Conturi se realizeaza conform Statutului auditorului public extern, aprobat in conditiile prezentei legi.
(3) Deciziile care vizeaza mobilitatea personalului Curtii de Conturi sunt luate prin hotarari ale plenului Curtii de Conturi.
(4) Auditorii publici externi se pot constitui intr-o asociatie profesionala, avand ca scop promovarea si dezvoltarea auditului public extern, perfectionarea pregatirii profesionale, cresterea prestigiului profesiei, precum si asigurarea cooperarii cu alte organisme similare din tara si din strainatate."
63. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 112. - Auditorii publici externi se bucura de stabilitate."
64. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114. - De la data trimiterii in judecata penala, membrii Curtii de Conturi si auditorii publici externi sunt suspendati de drept din functiile lor. In caz de condamnare definitiva, ei sunt demisi de drept, iar in caz de achitare, suspendarea inceteaza."
65. Articolul 115 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 115. - Personalul cu functii de conducere este numit de plenul Curtii de Conturi, iar celelalte categorii de personal, de presedintele Curtii."
66. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 116. - (1) Mandatul de membru al Curtii de Conturi inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de demitere de drept ori de deces;
b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei mai mult de 6 luni consecutive;
c) in cazul revocarii din functie.
(2) Dupa incetarea mandatului, in conditiile legii, consilierii de conturi au dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea lor la Curtea de Conturi s-a facut de pe un post dintr-o institutie publica.
(3) Pe perioada in care postul este rezervat, acesta poate fi ocupat numai prin contract de munca pe durata determinata."
67. Articolele 117-120 se abroga.
68. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 121. - Raspunderea disciplinara a auditorilor publici externi, conditiile si procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curtii de Conturi."
69. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 122. - Atributiile plenului Curtii de Conturi sunt urmatoarele:
a) adopta politicile si strategiile Curtii de Conturi;
b) aproba normele proprii privind activitatea specifica a Curtii de Conturi;
c) aproba manualele de audit si ghiduri pe domenii specifice, elaborate pe baza normelor proprii ale Curtii de Conturi, precum si alte norme procedurale;
d) aproba programele anuale de activitate a Curtii de Conturi;
e) aproba modul de desfasurare a unor actiuni specifice, solicitate prin hotararile Camerei Deputatilor sau ale Senatului, care nu sunt deja prevazute in program;
f) aproba statul de functii al personalului Curtii de Conturi;
g) aproba denumirea, sfera de activitate si structura organizatorica a departamentelor Curtii de Conturi;
h) aproba proiectul de buget al Curtii de Conturi;
i) dezbate si hotaraste transmiterea executiei bugetului Curtii de Conturi catre Parlament;
j) aproba regulamentul propriu al plenului, regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi, regulamentul concediilor personalului Curtii de Conturi, regulamentul prevazut la art. 12 alin. (2), codul de conduita etica si profesionala a personalului Curtii de Conturi, precum si alte regulamente specifice;
k) aproba Statutul auditorului public extern;
l) aproba structura organizatorica a Curtii de Conturi, numeste directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, secretarul general al Curtii de Conturi si stabileste atributiile acestora, prin fisa postului;
m) aproba rapoartele prevazute a fi comunicate Parlamentului;
n) emite avize, potrivit prevederilor art. 92;
o) aproba structura organizatorica a secretariatului general si atributiile compartimentelor din cadrul acestuia;
p) hotaraste asupra modificarii organizarii interne a Curtii de Conturi, in limitele legii;
q) solicita periodic si examineaza rapoartele asupra activitatii departamentelor Curtii de Conturi si a camerelor de conturi;
r) examineaza si aproba propunerea de ordine de zi a sedintei plenului, formulata de presedintele Curtii;
s) aproba lista cuprinzand posturile vacante care urmeaza a fi scoase la concurs, precum si tematicile si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
s) aproba contractarea de lucrari, bunuri, servicii sau alte prestatii necesare functionarii Curtii de Conturi;
t) alte atributii stabilite in conditiile legii."
70. Articolele 124 si 125 se abroga.
71. La articolul 126 alineatul (1), literele c), d), f), g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) sa convoace si sa prezideze dezbaterile plenului si sa asigure executarea hotararilor acestuia;
d) sa propuna ordinea de zi a sedintelor plenului si sa o supuna aprobarii acestuia;
.....................................................................................................................
f) sa numeasca personalul Curtii de Conturi, cu exceptia celui numit de plen, si sa dispuna, daca este cazul, detasarea sau revocarea din functie a acestuia, in conditiile legii; pentru personalul Autoritatii de Audit, aceasta atributie se exercita numai cu acordul presedintelui acesteia;
g) sa exercite actiunea disciplinara, potrivit prevederilor art. 121, si sa aplice sanctiuni disciplinare in cazurile prevazute de Codul etic al profesiei;
.....................................................................................................................
i) alte atributii ce pot fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi."
72. La articolul 126, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atributiile vicepresedintilor si consilierilor de conturi se stabilesc si se aproba prin regulamentul propriu de plenul Curtii de Conturi, la propunerea presedintelui acesteia."
73. La articolul 126, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Curtii de Conturi emite ordine."
74. Dupa articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1261. - Paza Curtii de Conturi se asigura la nivel central de Serviciul de Protectie si Paza, iar la nivel teritorial, de Jandarmeria Romana, in mod gratuit."
75. La articolul 127, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) neindeplinirea masurilor dispuse in temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) lit. b)-d) si ale art. 96, cu amenda civila egala cu salariul de la 2 pana la 5 luni al persoanei din vina careia nu au fost duse la indeplinire masurile stabilite."
76. Dupa articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 1281, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1281. - Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmaririi de conducerea entitatii a masurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
77. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 129. - (1) Abaterile prevazute la art. 127 si 128 se constata de auditorii publici externi ai Curtii de Conturi, iar amenda se stabileste potrivit regulamentului aprobat conform prevederilor art. 12 alin. (2).
(2) Sumele reprezentand amenzi civile se fac venit la bugetul de stat."
78. Articolele 130-135 se abroga.

Art. II
In scopul aplicarii prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in tot cuprinsul Legii nr. 94/1992 sintagma "controlor financiar" se va inlocui cu sintagma "auditor public extern".

Art. III
In conditiile Legii nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa incetarea mandatului, consilierii de conturi cu studii juridice, in functie de data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi numiti magistrati, in conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 16 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Drept penal. Partea speciala. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice
Andra Roxana Trandafir,Cristina Rotaru,Valerian Cioclei

Pret: 24.9 lei
21.16 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: