DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind prefectul si institutia prefectului, legea nr. 340/2004, republicata in 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 24/03/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.
(2) Guvernul numeste cāte un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
(3) Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local.
(4) Ministrii si conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.
(5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotarāre a Guvernului**).
___________
**) A se vedea Hotarārea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

Art. 2
(1) Pentru exercitarea de catre prefect a prerogativelor care ii revin potrivit Constitutiei si altor legi se organizeaza si functioneaza institutia prefectului, sub conducerea prefectului.
(2) Institutia prefectului este o institutie publica cu personalitate juridica, cu patrimoniu si buget propriu.
(3) Prefectul este ordonator tertiar de credite.
(4) Structura organizatorica si modul de functionare ale institutiei prefectului se stabilesc prin hotarāre a Guvernului*).

Art. 3
(1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este in municipiul resedinta de judet, intr-un imobil proprietate publica a statului, a judetului sau a municipiului, dupa caz.
(2) Pentru municipiul Bucuresti, respectiv judetul Ilfov, sediul institutiei prefectului este in municipiul Bucuresti.

Art. 4
(1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevazute la alin. (1) se aproba si se actualizeaza la propunerea ministrului internelor si reformei administrative, prin decizie a primuluiministru.

Art. 5
Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile:
a) legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii;
b) transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;
c) eficientei;
d) responsabilitatii;
e) profesionalizarii;
f) orientarii catre cetatean.

Art. 6
(1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercita in exclusivitate de catre prefect.
(2) Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale institutiei prefectului se realizeaza de catre prefect sau de catre o persoana anume desemnata prin ordin al acestuia.

Art. 7
(1) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si din alte surse legal constituite.
(2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internationala.

Art. 8
(1) Conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligatia sa transmita prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se inainteaza conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
(2) Situatiile financiare privind executia bugetara, intocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situatiile financiare se inainteaza conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
(3) Avizele prefectului prevazute la alin. (1) si (2) sunt consultative.

Art. 9
(1) Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor care ii revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti.
(2) Atributiile subprefectului se stabilesc prin hotarāre a Guvernului*).
___________
*) A se vedea Hotarārea Guvernului nr. 460/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

Art. 10
Prefectul si subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici.

Art. 11
Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.


Capitolul II - Drepturile si indatoririle prefectilor si subprefectilor


Art. 12
(1) Prefectii si subprefectii care nu detin o locuinta proprietate personala in municipiul resedinta de judet in care au fost numiti beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii de baza brute, precum si de locuinta de serviciu corespunzatoare, in conditiile legii, in baza unui contract de inchiriere, pe durata indeplinirii functiei.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor si subprefectilor si al familiilor acestora, la mutarea in localitatea in care isi are sediul institutia prefectului, si cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.
(3) Contractul de inchiriere a locuintei de serviciu se incheie pe perioada exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data incetarii exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de inchiriere inceteaza de drept.

Art. 13
Prefectii si subprefectii nu au dreptul la greva.

Art. 14
Prefectii si subprefectii nu pot sa infiinteze organizatii sindicale proprii.

Art. 15
Prefectii si subprefectii au obligatia sa informeze conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative ori de cāte ori calatoresc in afara judetului.

Art. 16
Ca reprezentant al Guvernului, prefectului in functie i se acorda onoruri militare, in conditiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judetului.

Art. 17
Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizatii careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, potrivit legii, sub sanctiunea destituirii lor din functia publica.

Art. 18
Prefectul si subprefectul raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savārsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.


Capitolul III - Atributiile prefectului


Art. 19
(1) In calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotarārilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;
b) actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii;
c) actioneaza pentru mentinerea climatului de pace sociala si a unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordānd o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;
d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare teritoriala;
e) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;
f) asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgenta;
g) dispune, in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste in acest sens sumele special prevazute in bugetul propriu cu aceasta destinatie;
h) utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de interventie in situatii de criza, in scopul desfasurarii in bune conditii a acestei activitati;
i) dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate;
j) asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana;
k) dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarāte de Guvern si a politicilor de integrare europeana;
l) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si din strainatate, in vederea promovarii intereselor comune;
m) asigura folosirea, in conditiile legii, a limbii materne in raporturile dintre cetatenii apartinānd minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate in unitatile administrativteritoriale in care acestia au o pondere de peste 20%.
(2) Prefectul indeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si insarcinarile stabilite de Guvern.

Art. 20
Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala si poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile legii.

Art. 21
(1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul in care isi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, in conditiile legii.
(2) Prefectul poate propune ministrilor si conducatorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.

Art. 22
(1) In fiecare judet functioneaza un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti si conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care isi au sediul in judetul respectiv.
(2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara.
(3) Colegiul prefectural se convoaca de catre prefect cel putin o data pe luna si oricānd se considera ca este necesar.
(4) Atributiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate care au sediul in judetul respectiv, precum si implementarea programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judetului sau al localitatilor acestuia si vor fi reglementate prin hotarāre a Guvernului*).
___________
*) A se vedea Hotarārea Guvernului nr. 460/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006.

Art. 23
(1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz, convocarea unei sedinte extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in cazuri care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.
(2) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unitatilor administrativteritoriale, prefectul poate solicita convocarea de indata a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 24
In situatii de urgenta sau de criza autoritatile militare si organele locale ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative au obligatia sa informeze si sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune in pericol ori afecteaza siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului inconjurator.

Art. 25
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul solicita institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate si in mod gratuit.


Capitolul IV - Actele prefectului


Art. 26
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, in conditiile legii.
(2) Ordinele prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise dupa consultarea conducatorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativteritoriale.
(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publica, potrivit legii.

Art. 27
(1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii catre persoanele interesate.
(2) Ordinele emise de prefect in calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostinta si sunt executorii.
(3) Ordinele cu caracter normativ se comunica de indata Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(4) Ministerul Internelor si Reformei Administrative poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale sau netemeinice.

Art. 28
(1) Prefectii sunt obligati sa comunice ordinele emise potrivit art. 26 alin. (2) conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale pot propune Guvernului masuri de anulare a ordinelor emise de prefect, daca le considera nelegale.
(2) Prefectul poate propune ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale masuri pentru imbunatatirea activitatii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 29
Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa comunice de indata prefectilor actele cu caracter normativ emise in domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.


Capitolul V - Cancelaria prefectului si oficiile prefecturale


Art. 30
(1) In cadrul institutiei prefectului se organizeaza si functioneaza cancelaria prefectului.
(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.
(3) Functia de secretar al cancelariei se asimileaza din punct de vedere al salarizarii cu functia de sef de cabinet. Pot fi numite in functia de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, in conditiile legii.
(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de catre prefect.
(5) Personalul din cadrul cancelariei prefectului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca incheiat, in conditiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de catre inaltul functionar public.
(6) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde in fata prefectului in acest sens.
(7) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. II lit. B - la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificarile ulterioare.

Art. 31
(1) Prefectul poate organiza, prin ordin, in cadrul numarului de posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. In municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale in fiecare sector.
(2) Ordinul prefectului de infiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(3) Oficiile prefecturale fac parte integranta din institutia prefectului.
(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de catre un sef al oficiului prefectural.
(5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv.
(6) Numirea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de catre prefect, in conditiile legii.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 32
Prevederile art. 7, 8 si 17 se aplica incepānd cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 33
Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, republicata, si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001**), republicata.
___________
*) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007.
**) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 si a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2008 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, si prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008.

Art. 34
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti" a cap. VIII "Prefectul" si ale art. 154 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare***), precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
___________
***) Prevederile art. 26 si 27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti" din cap. VIII "Prefectul" si ale art. 154 alin. (2) au fost abrogate la data intrarii in vigoare a prezentei legi si anterior republicarii Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2005 care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 340/2004 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 179/2005:
"Art. II

Functiilor publice de prefect si de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4)****) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
****) Alin. (4) al art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006.

Art. III
(1) Prefectii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pāna la 31 decembrie 2005 pot fi numiti in functii publice de prefect in urma promovarii unui examen de atestare pe post.
(2) Subprefectii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pāna la 31 decembrie 2005 pot fi numiti in functii publice de subprefect in urma promovarii unui examen de atestare pe post.
(3) Pot participa la examenul de atestare pe post si pot ocupa functiile publice in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15*) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor prevazute la lit. c)-e).
(4) Persoanele care nu promoveaza examenul de atestare pe post, in conditiile legii, vor fi eliberate din functiile detinute.
(5) Numirea in functii publice a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face incepānd cu data de 1 ianuarie 2006.
(6) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotarāre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea inaltilor functionari publici numita prin decizie a primului-ministru.
___________
*) Legea nr. 188/1999 a fost ulterior republicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, iar vechiul art. 15 a devenit art. 16.

Art. IV
(1) Incepānd cu data de 1 ianuarie 2006, functia publica de secretar general al prefecturii se transforma in functia publica de subprefect.
(2) Secretarii generali ai prefecturii in functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti in functia publica de subprefect incepānd cu data de 1 ianuarie 2006.
(3) Incepānd cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atributiile stabilite prin actele normative in vigoare in competenta secretarului general al prefecturii se exercita de catre unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului."Poate fi de interes si:
OUG 14/2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Ordonanta de urgenta nr. 14/2015
Participatia in dreptul penal
Razvan Horatiu Radu

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: