DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege nr. 94/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 18/04/2008


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, inainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu urmatorul cuprins:
"Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
«Art. 21. - (1) Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor pentru personalul Agentiei se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituita in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2).
(2) Sesizarile care vizeaza activitatea personalului Agentiei se solutioneaza de Consiliu, prin comisia prevazuta la art. 25 alin. (2).»"
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7. - (1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lamurirea neconcordantelor dintre valoarea declarata si valoarea reala a bunurilor mentionate in declaratie.»"
3. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(5) Personalul Agentiei are obligatia de a nu divulga datele sau informatiile la care a avut acces altfel decat in conditiile legii. Aceasta obligatie se mentine timp de 5 ani si dupa incetarea activitatii, sub sanctiunea legii penale.»"
4. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) In termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publica declansarea procedurii de selectie a presedintelui sau a vicepresedintelui, prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei, in cel putin 3 ziare cu acoperire nationala si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea concursului sau a examenului in vederea numirii presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, dupa caz, se asigura de catre aceasta."
5. La articolul I punctul 6, alineatul (10) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa verifice si sa comunice acesteia apartenenta sau colaborarea candidatilor cu serviciile de informatii inainte de anul 1990. Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul candidatului."
6. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc sase noi puncte, punctele 71-76, cu urmatorul cuprins:
"71. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Constatarea situatiei prevazute la art. 24 lit. b) se face de o comisie alcatuita din 5 membri desemnati de Consiliu, la propunerea presedintelui Consiliului, care, pe baza informarilor si a rapoartelor intocmite de Agentie, asigura evaluarea capacitatii manageriale a functiilor Agentiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezinta Consiliului si se inainteaza Senatului de presedintele Consiliului.»
72. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
«(21) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.»
73. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
«e1) prezinta Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de cate ori este necesar, informarile referitoare la activitatea Agentiei;».
74. La articolul 27 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«g) asigura intocmirea strategiei Agentiei privind activitatea de control al averilor si de verificare a conflictelor de interese, tinand seama si de recomandarile Consiliului. Strategia se intocmeste anual si se prezinta pentru aprobare Consiliului;».
75. La articolul 28, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt salarizati potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, si beneficiaza de indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeasi ordonanta, pentru presedinte, respectiv pct. 2 pentru vicepresedinte, si de alte sporuri, premii si drepturi salariale prevazute de lege pentru inspectorii de integritate.
.....................................................................................................................
(4) Personalul Agentiei beneficiaza pentru activitatea desfasurata de un spor de confidentialitate de 30%, calculat la salariul de baza, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui Agentiei, precum si a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidentialitate de 50%, calculat la salariul de baza.»
76. La articolul 28, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
«(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie de sedinta egala cu 20% din venitul salarial brut pe care il incaseaza presedintele Agentiei, iar presedintele Consiliului va avea o indemnizatie de sedinta mai mare cu 10% decat indemnizatia ce se acorda membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impoziteaza in conditiile legii.
(8) Agentia suporta pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, in cazul in care domiciliul acestora se afla in alta localitate decat municipiul Bucuresti, precum si celelalte cheltuieli necesare efectuarii deplasarilor in tara si in strainatate, in interesul realizarii obiectivelor prezentei legi.»"
7. La articolul I punctul 10, articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - (1) Presedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel putin jumatate plus unu dintre membri, in termen de 5 zile de la data sedintei de constituire a Consiliului.
(2) Presedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor Consiliului, in cazul in care a incalcat Constitutia si legile tarii sau a executat cu rea-credinta atributiile ce ii revin prin functia detinuta."
8. La articolul I, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"12. La articolul 36, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
«(31) Supleantul participa cu drepturi depline la sedintele Consiliului, in absenta membrului Consiliului pe care il inlocuieste.
(32) In cazurile prevazute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, dupa caz, a supleantilor acestora se face potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) si (2).»"
9. La articolul I, dupa punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 121-125, cu urmatorul cuprins:
"121. La articolul 37 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1, cu urmatorul cuprins:
«b1) aproba prin hotarare regulamentul sedintelor Consiliului;».
122. La articolul 37 alineatul (2), literele d) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«d) analizeaza informarile si rapoartele pe care le prezinta presedintele Agentiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de cate ori sunt cerute de Consiliu, prin presedintele acestuia;
.....................................................................................................................
g) inainteaza Senatului, anual si ori de cate ori considera necesar, un raport despre activitatea Agentiei».
123. La articolul 37, alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
«h) orice alte atributii prevazute de lege.»
124. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
«Art. 371. - Membrii Consiliului au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agentiei si sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.»
125. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 38. - (1) Consiliul se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.»"
10. La articolul I, punctul 13 se abroga.
11. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu urmatorul cuprins:
"131. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobata prin Legea nr. 158/2005, care se aplica in mod corespunzator.»"
12. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu urmatorul cuprins:
"161. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Inspectorul de integritate comunica persoanei verificate actul de constatare, in termen de cel mult 5 zile de la data intocmirii.»"
13. La articolul I punctul 22, articolul 531 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 531. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de persoanele imputernicite din cadrul Agentiei. Impotriva actelor de sanctionare se poate face plangere in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
14. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu urmatorul cuprins:
"221. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 56. - Pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei, documentele se depun la Consiliu.»"
15. La articolul I, dupa punctul 23 se introduc doua noi puncte, punctele 231 si 232, cu urmatorul cuprins:
"231. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) si (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 si 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;».
232. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
«(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese si de constatare a incompatibilitatilor nu se aplica magistratilor in activitatea de solutionare a cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata si al parchetelor de pe langa acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilitatilor.»"
16. La articolul I punctul 24, punctul 3 al articolului 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 20. - Sentintele curtii de apel - sectia de contencios administrativ si fiscal pot fi atacate cu recurs de partile interesate, de Agentie si procuror, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.»"

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
OUG 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Ordonanta de urgenta 5/2013
Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificar
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, oug nr. 138/2007
Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, Legea ANI, lege nr. 144/2007
Hotarare nr. 11/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate
Infractiuni contra vietii, integritatii sau sanatatii persoanei
Ruxandra Raducanu,Diaconescu Horia

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: