DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 10 aprilie 2012

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Avand in vedere:
 • Nota de fundamentare nr. 1.062 din 22 martie 2012 a Directiei de reglementare si autorizare;
 • prevederile art. 2 alin. (1) pct. 21 si art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 si 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat;
  in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

  Art. 1
  Se aproba Norma nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 3
  Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


  ANEXA - NORMA Nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

  Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (1) pct. 21 si art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 si 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat,
  in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, emite prezenta norma.


  Art. I
  Norma nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "d) validarea informatiilor cuprinse in actele individuale de aderare si repartizarea aleatorie a participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
  .........
  f) actualizarea informatiilor referitoare la participanti, continute in Registrul participantilor, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, si de catre casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;".

  2. La articolul 2 alineatul (2), literele e)-h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "e) lista de atentionare – documentul transmis de CNPP si/sau de casele de pensii sectoriale administratorilor, prin care sunt semnalate neconcordante in legatura cu informatiile referitoare la participantii la un fond de pensii administrat privat;
  f) persoana eligibila – persoana in varsta de pana la 35 de ani la data luarii in evidenta de catre institutia de evidenta in sistemul asigurarilor sociale, in baza documentului de asigurare, precum si persoana care nu a implinit varsta de 45 de ani la data semnarii actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurata la sistemul public de pensii si a carei identitate nu constitutie informatie clasificata, potrivit legii;
  g) repartizare aleatorie – procesul prin care persoanele eligibile in varsta de pana la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativa la un fond de pensii administrat privat in termenul stabilit de Lege si de prezenta norma sau care au semnat mai multe contracte individuale de aderare, iar informatiile cuprinse in acestea au fost raportate la institutia de evidenta in aceeasi perioada de raportare, sunt repartizate aleatoriu de catre aceasta;
  h) validare – procesul ulterior aderarii, care consta in inregistrarea de catre institutia de evidenta in Registrul participantilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informatiilor cuprinse in actul individual de aderare, transmis de catre administratori, si/sau in baza datelor din documentul de asigurare."

  3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3
  Persoana eligibila dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat la indeplinirea uneia dintre urmatoarele conditii:
  a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare si institutia de evidenta a validat actul individual de aderare;
  b) a fost repartizata aleatoriu de catre institutia de evidenta la un fond de pensii administrat privat."

  4. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 3^1
  (1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. l) lit. c) din Legea pensiilor publice, a caror identitate nu constituie informatie clasificata, potrivit legii, care pana la data de 22 noiembrie 2011 nu au implinit varsta de 35 de ani sau care implinesc aceasta varsta la aceasta data si care indeplinesc conditiile de eligibilitate trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat, in termen de 7 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.
  (2) Persoanele prevazute la alin. (1) care la data de 22 noiembrie 2011 nu au implinit varsta de 45 de ani si sau care implinesc aceasta varsta la aceasta data si care indeplinesc conditiile de eligibilitate pot adera la un fond de pensii administrat privat."

  5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4
  Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat inceteaza la data radierii acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta, in urmatoarele cazuri:
  a) prin deschiderea dreptului la pensie privata;
  b) prin decesul participantului;
  c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totala a capacitatii de munca, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, dupa caz;
  d) prin decizia a administratorului emisa in baza constatarii lipsei viramentelor in contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioada de 36 de luni consecutive de la data inscrierii in Registrul participantilor;
  e) prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de desfiintare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;
  f) prin decizie a administratorului de desfiintare a actului individual de aderare in baza constatarii incalcarii art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamatiei participantului;
  g) alte situatii prevazute in normele Comisiei."

  6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Administratorii notifica institutiei de evidenta cu privire la:
  a) cererile primite de la participantii care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afecteaza ireversibil capacitatea de munca, definite potrivit Legii pensiilor publice, dupa finalizarea platii activului net, comunicand ca «data stare»:
  (i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, inscrisa in decizia administrativa privind acordarea pensiei de invaliditate eliberata de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, dupa caz, in cazul participantilor pensionati de invaliditate care nu mai sunt supusi revizuirii medicale incepand de la data acordarii drepturilor de pensie de invaliditate;
  (ii) data de la care nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, data inscrisa in decizia medicala asupra capacitatii de munca, in cazul participantilor pensionati de invaliditate care nu mai sunt supusi revizuirii medicale ulterior inscrierii initiale la pensia de invaliditate;
  (b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicita contravaloarea drepturilor cuvenite, dupa finalizarea platii activului net cuvenit beneficiarului/beneficiarilor, comunicand ca «data stare» data decesului;
  c) cererile primite de la persoanele care indeplinesc conditiile de plata unica a activului personal net, avand in vedere indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, prevazute de lege, dupa finalizarea platii activului net, comunicand ca «data stare» data acordarii pensiei pentru limita de varsta, data inscrisa in decizia de pensionare.
  (2) Notificarea prevazuta la alin. (1) este transmisa de catre administratori la acelasi termen si impreuna cu raportul lunar prevazut la art. 16 alin. (1) lit. d), avand inscrisa data cererii prevazute la alin. (1) si specificatia:
  a) «invalid», pentru participantii care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II si nu mai sunt supusi revizuirii medicale;
  b) «decedat», in cazul decesului participantilor;
  c) «pensionat», pentru participantii care se incadreaza in aceasta situatie.
  (3) Institutia de evidenta transmite administratorilor, la implinirea a 12 luni care curg incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei comunicate ca «data stare», un raport separat continand urmatoarele informatii:
  a) cifra «0» pentru suma totala virata/retinuta pe luna;
  b) cifra «0» pentru codul unic de identificare al angajatorului.
  (4) In cadrul raportului prevazut la alin. (3) institutia de evidenta precizeaza ca informatiile mentionate la lit. a) si b) reprezinta ultima informatie in legatura cu viramentele contributiilor pentru participantii in cauza si nicio modificare referitoare la contributii nu mai poate avea loc dupa aceasta data.
  (5) In cazurile specificate la alin. (1) lit. a) administratorul detine copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate si ale deciziei medicale asupra capacitatii de munca.
  (6) Prin exceptie, daca data cererii prevazute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicita plata drepturilor cuvenite, este ulterioara termenului de 12 luni de la «data stare», institutia de evidenta transmite administratorului raportul prevazut la alin. (3), in maximum 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la alin. (1)."

  7. La articolul 6, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6
  1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat in caz de invaliditae si in caz de deces, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Norma nr. 19/2008.
  ....................
  (4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile de la data primirii raportului de la institutia de evidenta prevazut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueaza, dupa caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, prevazuta la art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008, pana in acel moment si ii inchid contul participantului."

  8. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile de la data primirii raportului de la institutia de evidenta prevazut la art. 5 alin. (3), administgratorii efectueaza, dupa caz, transferul contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, prevazuta la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008, pana in acel moment si ii inchid contul participantului decedat."

  9. La articolul 7^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Dupa incheierea perioadei mentionate la alin. (2), in termen de 10 zile de la data primirii raportului de la institutia de evidenta prevazut la art. 5 alin. (3), administratorii efectueaza, dupa caz, plata contravalorii activului personal net acumulat de la data platii, prevazuta la art. 9 alin. (4) din Norma 19/2008, pana in acel moment si ii inchid contul participantului pensionat."

  10. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15
  (1) Institutia de evidenta intocmeste Registrul participantilor prevazut la art. 34 din Lege.
  (2) Institutia de evidenta completeaza lunar Registrul participantilor cu informatiile referitoare la persoanele eligibile prevazute la:
  a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat;
  b) art. 30 alin. (2) din Lege, care isi exprima optiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat."

  11. La articolul 15, alineatul (3) literele a) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) numele, prenumele si domiciliul tuturor participantilor aflati in evidenta institutiei de evidenta;
  ........
  h) codul de identificare fiscala si denumirea angajatorului sau a angajatorilor, dupa caz;."

  12. La articolul 16, alineatul (1), litera e) se mdifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) de a transmite lunar raportul prevazut la lit. d) catre institutia de evidenta si catre Comisie, la data de 25 a fiecarei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnatura electronica extinsa."

  13. La articolul 16, alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "h) codul de identificare fiscala si denumirea angajatorului;".

  14. La articolul 16, alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
  "k) denumirea casei de pensii la care este inregistrat participantul, inscrisa pe actul individual de aderare."

  15. la articolul 16, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Odata cu transmiterea raportului prevazut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligatia sa transmita Comisiei, in format electronic, sub semnatura electronica extinsa, copiile scanate ale actelor individuale de aderare si ale actelor de identitate ale persoanelor ale caror date au fost inregistrate in raport, insotite de un raport centralizator.
  (4) Procedurile tehnice cu privire la modul de intocmire si transmitere a documentelor prevazute la alin. (3) sunt descrise in Portalul de documentatie tehnica al Comisiei."

  16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17
  (1) Pe baza raportului transmis lunar de catre administratori, institutia de evidenta verifica:
  a) daca persoana este inscrisa in Registrul participantilor;
  b) daca persoana este inscrisa in Registrul propriu de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, daca are varsta de maximum 45 de ani la data semnarii actului de aderare si daca datoreaza cel putin o contributie de asigurari sociale in ultimele 6 luni anterioare datei validarii, in conformitate cu unul dintre documentele de asigurare depuse la institutia de evidenta;
  c) daca persoana figureaza cu un singur act individual de aderare raportat la institutia de evidenta in cadrul aceleiasi raportari.
  (2) Pana la data de 10 a lunii urmatoare cele pentru care se intocmeste raportul, institutia de evidenta actualizeaza Registrul participantilor si inscrie in acesta, ca validate, informatiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).
  (3) Institutia de evidenta invalideaza informatiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:
  a) figureaza cu un singur act de aderare raportat de catre administratori, dar nu sunt inregistrate in Registrul propriu de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii sau nu se regasesc cu cel putin o obligatie de plata in ultimele 6 luni anterioare datei validarii in documentele de asigurare inregistrate la institutiile de evidenta;
  b) au aderat si nu au fost validate anterior raportarii lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare in cadrul aceleiasi raportari lunare;
  c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informatiile solicitate, cu exceptia denumirii si a codului de identificare fiscala al angajatorului, precum si a numarului de telefon si e-mailul persoanelor eligibile."

  17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 18
  (1) In cazul persoanelor ale caror acte individuale de aderare au fost invalidate intrucat acestea nu figureaza in Registrul de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul detine un act individual de aderare completat si semnat, precum si copia actului de identitate, administratorul include datele acestora in urmatoarele maximum 3 rapoarte transmise catre institutia de evidenta si catre Comisie, incepand cu luna urmatoare semnarii actului individual de aderare.
  (2) In data de 12 a fiecarei luni, institutia de evidenta transmite administratorilor si Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participantilor, care contine informatiile prevazute la art. 16 alin. (2), campurile aferente codurilor de validare si motivele invalidarilor, pe baza datelor din Registrul de evidenta a asiguratilor din sistemul public de pensii, precum si data validarii si inscrierii in Registrul participantilor.
  (3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului institutiei de evidenta prevazut la alin. (2), administratorul are obligatia de a notifica in scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.
  (4) Notificarea persoanelor prevazute la alin. (3) se va face o singura data, dupa ultimul raport primit de la institutia de evidenta referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior."

  18. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In data de 10 a fiecarei luni, institutia de evidenta incepe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat si pentru care niciun administrator nu a transmis informatiile prevazute la art. 16 alin. (2) in rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile si sunt obligate prin lege sa adere."

  19. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a caror identitate nu consitutie informatie clasificata, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie la expirarea termen ului de 7 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2011. Urmatoarele procese de repartizare aleatorie se vor efectua conform alin. (2)."

  20. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 20
  In vederea organizarii repartizarii aleatorii, institutia de evidenta clasifica persoanele eligibile care urmeaza a fi repartizate in functie de urmatoarele criterii:
  a) varsta;
  b) gen."

  21. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21
  (1) Institutia de evidenta organizeaza datele persoanelor care urmeaza a fi repartizate aleatoriu pe categorii, dupa criteriul de varsta, astfel:
  a) persoanele cu varsta de pana la 25 de ani;
  b) persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 35 de ani.
  ......
  (3) Categoriile de persoane care urmeaza a fi repartizate aleatoriu de catre institutiile de evidenta sunt:
  a) prima grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;
  b) a doua grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;
  c) a treia grupa de persoane ce urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;
  d) a patra grupa de persoane care urmeaza a fi repartizata catre fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) de genul masculin."

  22. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22
  (1) Institutia de evidenta repartizeaza persoanele eligibile din fiecare categorie prevazuta la art. 21 alin. (3) in cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.
  (2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecarei grupe se efectueaza, una cate una, in ordinea crescatoare a varstei, incepand cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare numar de participanti."

  23. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23
  1) Repartizarea aleatorie lunara este finalizata de catre institutia de evidenta pana cel tarziu la data de 15 a lunii respective.
  (2) La finalizarea repartizarii aleatorii, institutia de evidenta inregistreaza ca validate informatiile aferente persoanelor eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, genereaza serii si numere unice de inregistrare a persoanelor repartizate aleatoriu si actualizeaza informatiile din Registrul participantilor."

  24. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24
  In data de 18 a lunii respective institutia de evidenta notifica fiecarui administrator si Comisiei lista cu elementele de identificare – nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact – domiciliul, precum si seria si numarul alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validarii si inscrierii in Registrul participantilor."

  25. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 25
  Administratorul caruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de catre institutia de evidenta are obligatia de a informa in scris, prin intermediul serviciilor postale, in termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii prevazute la art. 24, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia, precum si cu privire la numarul, seria si data repartizarii aleatorii."

  26. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 26
  In cadrul procesului de aderare, institutia de evidenta actualizeaza Registrul participantilor in baza:
  a) rapoartelor lunare transmise de catre administratori cu informatiile cuprinse in actele individuale de aderare;
  b) rapoartelor lunare transmise de catre administratori cu informatiile cu privire la datele de identificare si de contact ale participan tilor cuprinse in documentele justificative ale participantilor sau angajatorilor;
  c) informatiilor cuprinse in documentele de asigurare initiale sau rectificative;
  d) informatiilor primite de la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare DEPABD;
  e) informatiilor primite de la Oficiul Roman pentru Imigrari, denumit in continuare ORI;
  f) deciziilor Comisiei;
  g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participantilor a persoanelor care se afla in situatia prevazuta la art. 4."

  27. La articolul 27, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27
  (1) Ori de cate ori este cazul, administratorii intocmesc, suplimentar fata de raportul prevazut la art. 16 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit catre institutia de evidenta la termenul prevazut la art. 16 alin. (1) lit. e), in baza:
  a) cererilor primite din partea participantilor;
  b) listelor de atentionare primite de la institutia de evidenta;
  c) cererilor primite de la beneficiari, in cazul decesului participantului;
  d) cererilor primite de la participantii care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (1) si (2) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de desfiintare a actului individual de aderare;
  e) altor situatii care conduc la radierea participantului din Registrul participantilor.
  (2) Cererile primite din partea participantilor sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotarari judecatoresti,precum si ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru pierderea totala a capacitatii de munca si ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privata sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.
  (3) Administratorii au obligatia efectuarii de indata a tuturor modificarilor cu privire la elementele de identificare si de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care il administreaza, dupa confirmarea operarii acestora in Registrul participantilor de catre insitutia de evidenta."

  28. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28
  Rapoartele prevazute la art. 27 alin. (1) transmise la institutia de evidenta de catre administratori contin un cod de descriere a tipului de operatiuni cu valori distincte pentru:
  a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participantilor ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de desfiintare a actului individual de aderare;
  b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;
  c) solicitarea de schimbare a numelui si prenumelui participantului, a seriei si numarului actului de identitate;
  d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbarii cetateniei;
  e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;
  f) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii capacitatii de participant prin dobandirea calitatii de pensionar de invaliditate;
  g) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii calitatii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privata;
  h) solicitarea privind luarea in evidenta a incetarii calitatii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de catre beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de mostenitor;
  i) solicitarea de radiere din Registrul participantilor pentru situatiile prevazute la art. 4 lit. d) si f) si oricare alte situatii prevazute in normele Comisiei."

  29. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 29
  (1) Pe baza datelor si informatiilor continute in rapoartele primite de la administratori, corelate cu informatiile existente in baza de date a asiguratilor la sistemul public de pensii, institutia de evidenta actualizeaza elementele de identificare ale participantilor referitoare la codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numele si prenumele, domiciliul si/sau Registrul participantilor cu privire la incetarea calitatii de participant.
  (2) Pe baza datelor primite de la DEPABD, ORI sau de la administratori, institutia de evidenta intocmeste, dupa caz, listele de atentionare prevazute la art. 30."

  30. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 30
  (1) In data de 12 a fiecarei luni, institutia de evidenta transmite administratorilor listele de atentionare."

  31. La articolul 30 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) informatii referitoare la participantii decedati sau la cei care au pierdut ori au primit cetatenia romana, obtinute lunar de catre institutiile de evidenta de la DEPABD sau ORI."

  32. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 31
  (1) In cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atentionare, administratorii analizeaza situatia si se adreseaza, dupa caz, fiecarui participant mentionat in lista, angajatorilor sau altor administratori, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, in vederea clarificarii situatiei notificate."

  33. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 32
  (1) In cazul in care institutia de evidenta constata ca pentru acelasi cod numeric personal exista diferente semnificative intre numele participantului transmis prin informatiile cuprinse in actul individual de aderare si numele din documentul de asigurare, institutia de evidenta notifica administratorului aceasta situatie in lista de atentionare.
  (2) In cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atentionare, administratorul se adreseaza in scris participantului mentionat in lista si, dupa caz, angajatorului, in vederea clarificarii situatiei descrise la alin. (1).
  (3) In cazul in care se constata ca datele apartin aceluiasi participant, iar eroarea materiala a aparut in declaratia nominala de asigurare, administratorul notifica participantului faptul ca trebuie sa solicite angajatorului indreptarea erorii materiale si transmiterea unei declaratii rectificative, care sa contina numele corect.
  (4) In cazul in care se constata ca datele apartin aceluiasi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbari legale de nume, respectiv casatorie, divort sau pe cale administrativa, operate in baza de date administrativa de DEPABD, si modificarile nu au fost comunicate angajatorilor de catre participant, administratorul notifica participantului sa solicite angajatorului inscrierea noului nume in urmatorul document de asigurare transmis la institutia de evidenta.
  (5) In cazul in care modificarile legale de nume sunt comunicate administratorului de catre participant, administratorul are obligtatia de a intocmi raportul prevazut la art. 27 alin. (1) si de a notifica institutia de evidenta cu privire la noul nume al participantului, prin inscrierea unei pozitii avand mentiunea «modificari de elemente de identificare», continand noul nume al participantului, in termenul prevazut la art. 16 alin. (1) lit. e), atasand la raport copia actului de identitate.
  (6) Institutia de evidenta, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informatiile existente in baza de date a asiguratilor la sistemul public de pensii, opereaza modificarea numelui participantului in Registrul participantilor si informeaza pe administrator asupra operarii modificarii."

  34. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 33
  (1) In cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (1) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de desfiintare a actului individual de aderare se intreprind urmatoarele actiuni:
  a) persoana transmite administratorului la care este inregistrat ca participant, precum si institutiei de evidenta o copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile;
  b) la primirea copiei hotararii judecatoresti, administratorul comunica institutiei de evidenta desfiintarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin inscrierea mentiunii «radierea participantului din Registrul participantilor», si ii remite o copie a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile;
  c) institutia de evidenta procedeaza la recuperarea contributiei brute virate pana la momentul eliminarii din Registrul participantilor, in vederea returnarii acesteia bugetului asigurarilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data urmatorului virament lunar;
  d) institutia de evidenta inscrie in listele nominale de viramente, la urmatorul termen de virament, pentru participantul in cauza, suma reprezentand contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupa eliminarea din Registrul participantilor;
  e) in cazul in care activul personal al participantului este mai mare decat valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se acopera din veniturile administratorului prevazute la art. 85 lit. a) din Lege;
  f) in cazul in care activul personal al participantului este mai mare decat valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv;
  g) dupa efectuarea operatiunilor prevazute la lit. a)-f), administratorul inchide contul participantului."

  35. La articolul 33, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins;
  "(3) In cazul cererilor primite de administrator de la persoana care se afla in situatia prevazuta la art. 30 alin. (2) din Lege si care au obtinut o hotarare judecatoareasca definitiva si irevoca bila de desfiintare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. 91) si alin. (2) lit. a).
  ......
  (5) In cazul prevazut la art. 4 lit. f) din prezenta norma si la art. 30 alin. (2) din Lege se aplica prevederile alin. (1) lit. c)-g) si alin. (2) lit. a), dupa ce administgratorul a comunicat institutiei de evidenta desfiintarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv si a remis acesteia o copie a deciziei de desfiintare a actului individual de aderare."

  36. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 34
  (1) In cazul in care institutia de evidenta nu comunica administratorului informatiile referitoare la domiciliul participantilor repartizati aleatoriu, administratorul procedeaza astfel:
  a) identifica participantii care au fost repartizati aleatoriu la fondul de pensii pe care il administreaza si care nu figureaza cu adresa de domiciliu;
  b) identifica angajatorul dupa codul de identificare fiscala si i se adreseaza acestuia in scris, in vederea identificarii adresei de domiciliu a participantului;
  c) dupa primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicita in scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
  d) in urmatorul raport transmis institutiei de evidenta, administratorul ii comunica adresa participantului prin mentiunea «modificari de date personale» si ataseaza copia actului de identitate.
  (2) In baza raportului mentionat la alin. (1) lit. d) si a documentelor justificative primite, institutia de evidenta inscrie in evidentele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant."

  37. La articolul 35, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Angajatorul, la primirea notificarii prevazute la alin. (1) si a copiilor documentelor justificatived, transmite o declaratie nominala rectificativa, la urmatorul termen de depunere prevazut de lege.
  (3) Administratorul notificat conform alin. (1) informeaza institutia de evidenta prin inscrierea in urmatorul raport lunar a respectivei modificari, in vederea modificarii codului numeric personal al participantului in Registrul participantilor.
  (4) Institutia de evidenta, in baza raportului si a documentelor justificative de la administratori, precum si a informatiilor cuprinse in declaratia nominala rectificativa, opereaza modificarea codului numeric personal in Registrul participantilor, dupa consultarea DEPABD sau ORI, si informeaza administratorul la data prevazuta la art. 30 alin. (1).
  (5) Administratorul, in baza informarii din partea institutiei de evidenta, opereaza modificarea codului numeric personal al participantului in evidentele proprii."

  38. La articolul 36, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Administratorul notifica institutia de evidenta in vederea inscrierii noului cod numeric personal in Registrul participantilor pentru participantul in cauza.
  (3) Institutia de evidenta, in baza raportului si a documentelor justificative primite de la administrator, precum si a informatiilor aferente documentelor de asigurare, opereaza modificarea codului numeric personal in Registrul participantilor si informeaza administratorul la data prevazuta la art. 30 alin. (1).
  (4) Administratorul, in baza informarii din partea institutiei de evidenta, opereaza modificarea codului numeric personal al participantului in evidentele proprii."

  39. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 39
  (1) Angajatorii, persoane fizice si juridice, altii decat cei din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sunt obligati sa puna la dispozitia Comisiei si administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele si documentele necesare pentru identificarea participantilor la fondurile de pensii administrate privat."

  40. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) si (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1) si art. 141 alin. (1) lit. g) si alin. (2)-(11) din Lege."

  41. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 41
  Toate rapoartele transmise de catre institutia de evidenta vor fi in format electronic, sub semnatura electronica extinsa, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin protocol sau prin act aditional la protocolul incheiat intre aceste institutii, dupa caz."

  42. Anexa la norma se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta norma.

  Art. II
  (1) In termen de 5 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei norme, administratorii au obligatia sa solicite Comisiei avizarea modificarii actului individual de aderare conform anexei la Norma nr. 22/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Procesul de aderare pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepe de la data de 1 mai 2012.

  ANEXA (Anexa la norma) - ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

  Nr. deciziei de autorizare ca administrator
  Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private
  Nr. deciziei de autorizare a fondului de pensii administrate privat
  Numele si prenumele participantului
  Cod numeric personal ....., act de identitate seria .... nr. ......, eliberat la data de ......... de catre .......
  Data nasterii (zz/ll/aaaa)
  Adresa de domiciliu
  (localitatea, judetul/sectorul, strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul postal)
  Adresa de corespondenta
  (localitatea, judetul/sectorul, strata, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul postal)
  Numarul de telefon ........, adresa de e-mail .....
  Denumirea fondului de pensii administrat privat
  Administrat de
  (denumirea administratorului)
  Adresa administratorului
  (localitatea, judetul/sectorul, strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul postal)
  Denumirea angajatorului ........, CIF ....
  Denumirea casei de pensii la care este inregistrat participantul^*:
  Casa Nationala de Pensii Publice
  Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale
  Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Administratiei si Internelor
  Casa de Pensii Sectoriala a Serviciului Roman de Informatii
  (Se marcheaza cu X de catre participant.)

  Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "administratorului, agentului de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:
  1. sa ofere beneficii colaterale in scopul de a convinge o persoana sa adere la un fond de pensii sau sa ramana participant la acesta;
  2. sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti."

  Participantul semneaza prezentul act in vederea:
  aderarii
  transferului la un alt fond de pensii administrat privat.

  Participantul a luat la cunostinta de prevederile prospectului schemei de pensii private si este de acord sa fie parte la contractul de societate civila si la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.
  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si de a solicita stergerea datelor, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata ....... (denumiea administratorului) care prelucreaza datele participantului continute in prezenta anexa, in scopul prevazut de Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Administrator,
  Participant, (numele si prenumele) (semnatura)
  Reprezentant legal, (numele, prenumele, semnatura si stampila)
  Data (zz/ll/aaaa)
  Agent de marketing persoana juridica, (denumirea agentului de marketing)
  Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  Agent de marketing persoana fizica, (numele si prenumele)
  Codul din Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  (semnatura agentului de marketing)

  Rubrica completata de administrator

  Verificat:
  Numele:
  Prenumele:
  Sematura
  Data


  ^* In cazul in care participantul este inregistrat in Registrul asiguratilor la mai multe case de pensii, acesta are obligatia sa mentioneze acest lucru in prezentul act.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
  Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
  Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
  Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
  Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
  HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
  Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
  HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
  Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  53 useri online

  Useri autentificati: