DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare nr. 538/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008

In temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, avand in vedere dispozitiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

Art. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Data si locul in care se organizeaza concursul se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii."
2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Modul de desfasurare a concursului de admitere, calendarul de desfasurare, numarul de locuri scoase la concurs, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum si cererea de inscriere tipizata se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz."
3. La articolul 4, alineatele (3), (6), (7), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Datele prevazute la alin. (2) si (21) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
...............................................................................................................................
(6) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.
(7) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii datelor prevazute la alin. (2) si (21) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii.
(8) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licenta, in copie legalizata, sau adeverinta provizorie;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal.
...............................................................................................................................
(10) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor de participare la concurs, prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."
4. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens. Aceeasi persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale."
5. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Comisia de admitere a concursului are in principal urmatoarele atributii:
1. transmite cererea tipizata de inscriere, tematica si bibliografia de concurs catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
2. verifica indeplinirea conditiilor de inscriere, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere, afiseaza lista finala a candidatilor;
3. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
4. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei si in timpul transportului acestora;
5. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;
6. instruieste cu 24-48 de ore inaintea datei concursului persoanele care asigura supravegherea in salile de concurs, responsabili de sala si supraveghetori, numite prin hotarare a presedintelui comisiei de admitere;
7. preia de la presedintele comisiilor de elaborare a subiectelor si examinare, pe baza de delegatie nominala, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
8. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
11. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
12. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrele de examen cu 15 minute inainte de incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
13. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
16. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
17. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
18. informeaza de indata conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
19. asigura afisarea si publicarea simultana pe paginile de internet, de catre Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, a rezultatelor concursului si asigura transmiterea rezultatelor catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului."
6. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de cate un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei."
7. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.
8. La articolul 9, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti, care vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiilor de concurs."
9. La articolul 11 punctul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica."
10. La articolul 11, punctul 3 se abroga.
11. La articolul 13 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) solutionarea contestatiilor la barem la testul-grila eliminatoriu, respectiv la testul de verificare a rationamentului logic, motivarea solutiei contestatiilor la barem si adoptarea baremului definitiv;".
12. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Rezultatele verificarii se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data concursului."
13. La articolul 16, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Lucrarile se noteaza cu «Admis» sau «Respins», in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7."
14. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grila se afiseaza la centrele de examen cu 15 minute inainte de incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la publicare candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de comisia de contestatii in cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect.
(4) In cazul admiterii contestatiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor care sunt raspunzatori pentru aceasta situatie suporta consecintele, care pot consta fie in reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in interdictia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.
(5) Masurile prevazute la alin. (4) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii in urma unei analize a cauzelor care au determinat aceasta situatie."

15. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba eliminatorie. Contestatia se depune la tribunalul, respectiv parchetul de pe langa acesta, la care s-au inscris candidatii, in termen de 3 zile de la data afisarii rezultatelor la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea. Contestatiile se transmit in aceeasi zi, prin fax, la Institutul National al Magistraturii."
16. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Nota acordata de comisia de contestatii este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata."
17. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii."
18. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Nota obtinuta la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculata in raport cu urmatoarea pondere: proba eliminatorie tip grila 75%, proba de verificare a rationamentului logic 15%, interviul 10%."
19. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Lista cuprinzand rezultatele finale ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmite in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea."
20. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Testarea psihologica consta in sustinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din randul specialistilor din cadrul Consiliului, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania. Rezultatele testarii psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat, precum si calificativul «Admis» sau «Respins».
(2) In vederea publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit dintr-o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(3) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Contestatiile se solutioneaza de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, altii decat cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologica se realizeaza prin reevaluarea testului scris si sustinerea unui nou interviu.
(5) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in conditiile alin. (2)."
21. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Pentru cazurile in care prezentul regulament stipuleaza ca un document urmeaza sa fie afisat la sediile instantelor sau ale parchetelor, anuntul se va afisa de indata la usa de intrare a instantei sau parchetului, iar procesul-verbal de afisare va fi inaintat de indata comisiei de admitere."

Art. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Hotarare CSM 327/2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Hotarare CSM 1260/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al
Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
Hotararea CSM 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Cons
Hotarare CSM 862/2014 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului Natio
Hotararea 694/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare CSM 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului S
Hotarare 130/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
Legea 137/2013 privind aprobarea OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind
Hotararea CSM 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Hotararea 50/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea
Hotararea CSM 1132/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
Hotararea CSM 911/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea jude
Hotararea 610/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecato
Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 2. Verificarea rationamentului logic
Sorin Costreie

Pret: 34.9 lei
29.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: