DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 09/08/2007

Camera Auditorilor din Romania

Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunita in baza prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, avand in vedere prevederile art. 12 lit. m) ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotaraste:

Art. 1
Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania va intreprinde demersurile necesare pentru adoptarea modificarilor si completarilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform legii.


ANEXA


Articol unic
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 983/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In raporturile cu autoritatile publice, Camera este independenta si se supune numai legii."
2. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Camera, prin atributiile ce i-au fost conferite de lege, asigura supravegherea exercitarii profesiei de auditor financiar.
(2) Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania. In acest scop, in baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, Camera are urmatoarele atributii:
a) elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, care cuprinde, in principal, prevederi referitoare la:
 • organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
 • atributiile si raspunderile Camerei;
 • regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar;
 • cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
 • situatiile de incompatibilitate cu exercitarea activitatii de audit financiar;
 • abaterile, sanctiunile si procedurile disciplinare;
  b) elaborarea urmatoarelor reglementari:
 • Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
 • Standardele de audit financiar;
 • Programa analitica pentru examenul in vederea accesului la profesia de auditor financiar;
 • Normele privind controlul calitatii auditului financiar;
 • Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari;
 • Normele minimale de audit financiar;
 • Standardele de audit intern;
 • Normele de audit intern, in conformitate cu standardele internationale in domeniu;
 • Normele privind perioada de pregatire practica profesionala a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
  c) atribuirea calitatii de auditor financiar si emiterea de autorizatii pentru exercitarea independenta a acestei profesii, potrivit normelor aprobate referitoare la aceasta materie;
  d) organizarea si urmarirea programului de pregatire continua a auditorilor financiari;
  e) controlul calitatii activitatii de audit financiar;
  f) promovarea actualizarii legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
  g) elaborarea si urmarirea aplicarii normelor interne privind activitatea Camerei;
  h) retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare independenta a profesiei de auditor financiar in conditiile prevazute de prezentul regulament;
  i) reprezentarea profesiei de auditor financiar din Romania in raporturile cu institutiile si organizatiile profesionale internationale;
  j) tinerea evidentei auditorilor financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, prin intocmirea si actualizarea Registrului auditorilor financiari si aducerea acestuia la cunostinta publicului, conform legii;
  k) organizarea sustinerii testului pentru verificarea cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si a examenului de aptitudini profesionale;
  l) stabilirea conditiilor de independenta care trebuie indeplinite de persoanele care exercita profesia de auditor financiar;
  m) exercitarea prerogativei disciplinare asupra membrilor sai;
  n) retragerea temporara sau definitiva a dreptului de exercitare independenta a profesiei de auditor financiar in conditiile prevazute de prezentul regulament;
  o) sesizarea autoritatii de stat la care se depun situatiile financiare in conditiile art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  p) constatarea savarsirii contraventiei prevazute de art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, si aplicarea sanctiunii amenzii;
  r) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute de lege sau de prezentul regulament.
  (3) Camera elaboreaza si alte norme si proceduri, in limitele competentelor prevazute de lege, prin care sa se asigure buna sa functionare, respectarea dispozitiilor legale in vigoare si a normelor adoptate de Camera in aplicarea acestora, referitoare la auditul financiar si la organizarea profesiei de auditor financiar.
  (4) Reglementarile prevazute la alin. (2) lit. b) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei.
  (5) Camera raspunde in fata statului, conform legii, pentru legalitatea hotararilor pe care le adopta.
  (6) Actele juridice incheiate prin organele sale de conducere, in conformitate cu competentele cu care acestea au fost investite, sunt considerate actele Camerei."
  3. Alineatele (1) si (3) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Camera isi are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5.
  .....................................................................................................................
  (3) Organele alese cu rol reprezentativ, de conducere, decizie si control ale Camerei, sunt: Conferinta, Consiliul Camerei si Biroul permanent al Consiliului Camerei."
  4. Articolul 11 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Conferinta ordinara poate fi convocata si la solicitarea Comisiei de auditori statutari sau a cel putin o cincime din numarul total al membrilor Camerei cu drept de vot."
  5. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Membrii cu drept de vot sunt auditorii financiari care si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera la termenele stabilite prin hotararile acesteia si nu se afla in executarea unei sanctiuni disciplinare ori in situatii de incompatibilitate prevazute de lege si de prezentul regulament."
  6. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - Conferinta extraordinara a Camerei poate fi convocata de Biroul permanent sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului Camerei ori a cel putin o cincime din numarul membrilor Camerei cu drept de vot, care adreseaza cererea presedintelui Camerei, specificand in aceasta problemele propuse sa fie dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare."
  7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 15. - Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara:
  a) la prima convocare, prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate;
  b) la a doua convocare, prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de membri, care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate."
  8. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16. - Conferinta extraordinara poate adopta hotarari in ceea ce priveste:
  a) modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, conform legii;
  b) schimbarea sediului Camerei, conform legii."
  9. La articolul 17, alineatele (2), (3), (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Anuntul privind convocarea se afiseaza pe site-ul Camerei si se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala si cuprinde: locul, ziua si ora de desfasurare, precum si ordinea de zi a Conferintei.
  (3) In cadrul aceluiasi anunt se stabilesc locul, ziua si ora pentru desfasurarea Conferintei la a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului statutar pentru desfasurarea acesteia la prima convocare.
  .....................................................................................................................
  (5) Membrii Camerei pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza Normelor de reprezentare la Conferinta, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare. Normele de reprezentare la Conferinta se vor stabili prin hotarare de Consiliu.
  .....................................................................................................................
  (8) Prin procesul-verbal, semnat de presedintele si de secretarii lucrarilor Conferintei, se constata indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea membrilor, declaratiile facute de acestia in cadrul sedintei. Hotararile Conferintei adoptate in conformitate cu legea sunt obligatorii pentru toti membrii Camerei si se aduc la cunostinta acestora prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, afisare pe site-ul Camerei sau intr-un alt mod, potrivit hotararii Conferintei."
  10. La articolul 18, alineatul (2) se abroga, iar alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Orice membru al Camerei, cu exceptia persoanelor juridice, poate fi ales ca membru al Consiliului Camerei, cu conditia ca:
  a) sa fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevazuta de regulamentul de desfasurare a alegerilor;
  b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  c) impotriva sa sa nu se fi hotarat anterior sanctiunea excluderii din Camera;
  d) in ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii sale sa nu se fi hotarat de catre Camera vreo sanctiune disciplinara impotriva sa;
  e) sa fie la zi cu indeplinirea obligatiilor fata de Camera, potrivit normelor emise de aceasta;
  f) sa nu detina o functie de conducere eligibila intr-un alt organism profesional;
  g) sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate, potrivit prevederilor prezentului regulament.
  (4) Depunerea candidaturii se face in termenul si pe formularul prevazute in regulamentul de desfasurare a alegerilor, la locul prevazut de acesta.
  (5) Consiliul Camerei poate cere unui candidat sa dea declaratii pe care le considera necesare privind respectarea conditiilor de eligibilitate mentionate mai sus. Consiliul Camerei poate respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa faca asemenea declaratii sau care face o declaratie necorespunzatoare adevarului. In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei si una sau mai multe dintre declaratiile sale au fost necorespunzatoare adevarului, alegerea sa este nula. Nulitatea produce efecte de la data declararii alegerii si se constata oricand, prin hotarare a Consiliului Camerei. Hotararile adoptate pana la constatarea ei de catre Consiliu cu votul celui in cauza raman valabile."
  11. La articolul 19, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul Camerei. Buletinul de vot trebuie sa contina cel putin numele si prenumele fiecarui candidat.
  .....................................................................................................................
  (5) Conferinta alege Comisia de votare care indeplineste urmatoarele atributii:
  a) primirea buletinelor de vot si distribuirea acestora catre auditorii financiari cu drept de vot;
  b) numararea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;
  c) stabilirea candidatilor care au fost alesi;
  d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la rezultatele votarii;
  e) predarea buletinelor de vot structurii cu atributii de secretariat din cadrul aparatului executiv al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu mandatul Consiliului Camerei;
  f) alte atributii stabilite de Conferinta."
  12. La articolul 20, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Orice membru al Consiliului Camerei poate comunica in scris acestuia intentia sa cu privire la retragerea din Consiliu, iar de la data demisiei locul sau devine vacant.
  (4) In cazul vacantarii din orice motive a unui loc in Consiliul Camerei se procedeaza potrivit prevederilor alin. (2), cu mentiunea ca mandatul noului membru inceteaza la expirarea mandatului celui pe care l-a inlocuit sau, dupa caz, la data incetarii cauzei de suspendare a membrului titular.
  (5) Consiliul Camerei nu poate functiona legal in conditiile in care o treime sau mai mult din numarul locurilor acestuia au devenit vacante, iar acestea nu au fost ocupate conform prevederilor alin. (2)."
  13. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21. - Calitatea de membru al Consiliului Camerei inceteaza de drept in una dintre urmatoarele situatii:
  a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
  b) condamnarea penala definitiva pentru infractiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului Camerei;
  c) pe data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare disciplinara a persoanei respective;
  d) in cazul absentei nejustificate de la 4 sedinte consecutive ale Consiliului Camerei;
  e) demisie;
  f) imposibilitate definitiva a indeplinirii mandatului;
  g) deces."
  14. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22. - Consiliul Camerei se intruneste lunar si ori de cate ori se considera necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin structura cu atributii de secretariat din cadrul aparatului executiv."
  15. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Secretariatul Consiliului pastreaza procesele-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii Consiliului Camerei in sedinta imediat urmatoare celei la care se refera."
  16. La articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Consiliul Camerei are urmatoarele atributii:
  a) asigura executarea hotararilor conferintelor Camerei;
  b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
  c) stabileste strategia si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei, pe care le supune aprobarii Conferintei;
  d) prezinta spre aprobare Conferintei strategia, raportul de activitate pe perioada anterioara, situatiile financiare, bugetul de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate al Camerei;
  f) aproba contractul colectiv de munca, statul de functii si politica de personal ale Camerei;
  g) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atributiile si responsabilitatile structurilor executive, precum si raporturile dintre acestea;
  h) stabileste anual indemnizatiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;
  i) desemneaza un membru al Consiliului pentru a reprezenta Camera pe langa autoritatea administratiei publice centrale in domeniul finantelor publice, conform legii;
  j) desemneaza un membru al Consiliului Camerei pentru a reprezenta auditorii nonactivi.
  .....................................................................................................................
  (3) In baza cerintei exprese a Consiliului Camerei, hotararile acestuia vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform legii."
  17. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In calitate de reprezentant legal al Camerei, presedintele semneaza hotararile Conferintei, ale Consiliului Camerei si ale Biroului permanent al acestuia."
  18. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Biroul permanent se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, in prezenta majoritatii absolute a membrilor sai, si adopta decizii cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti."
  19. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Biroul permanent exercita urmatoarele atributii:
  a) asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli anual, pe care il inainteaza spre dezbatere si avizare Consiliului Camerei, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
  b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
  c) examineaza si propune Consiliului Camerei strategia, programul anual de activitate, raportul de activitate si situatiile financiare anuale ale Camerei;
  d) analizeaza modul de indeplinire de catre aparatul executiv al acesteia a atributiilor si obiectivelor stabilite prin hotararile Camerei;
  e) aproba programul deplasarilor in strainatate;
  f) numeste, sanctioneaza si revoca directorul executiv, directorul executiv adjunct, contabilul-sef, precum si alte persoane cu functii de conducere din aparatul executiv al Camerei si le stabileste atributiile, conform legii;
  g) propune spre aprobare Consiliului Camerei statul de functii si politica de personal a organizatiei;
  h) urmareste intocmirea, actualizarea si publicarea Registrului auditorilor financiari, conform legii si prezentului regulament."
  20. La articolul 30, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
  "d) indeplineste alte atributii prevazute de prezentul regulament sau dispuse de Conferinta."
  21. La articolul 33, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) membrii Consiliului Camerei, ai Comisiei de apel sau personalul executiv al Camerei;".
  22. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Comisia de apel este compusa din 5 membri: 3 auditori financiari activi, membri ai Camerei, alesi de Conferinta si care nu fac parte din organele de conducere sau control ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si un reprezentant al Ministerului Justitiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este auditor financiar activ.
  (2) Comisia de apel judeca apelurile declarate impotriva hotararii pronuntate de Consiliul Camerei in calitate de instanta disciplinara si indeplineste alte atributii stabilite in domeniul sau de activitate de catre Conferinta."
  23. La articolul 35 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Comisia de apel se intruneste valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, dintre care unul trebuie sa fie reprezentantul Ministerului Justitiei, si adopta decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti."
  24. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Aparatul executiv al Camerei este format din:
  A. conducerea:
  a) director executiv;
  b) director executiv adjunct;
  c) contabil-sef;
  B. structuri executive:
  a) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari;
  b) Departamentul de servicii pentru membri;
  c) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala;
  d) Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii;
  e) Departamentul de contabilitate si raportari financiare;
  f) Departamentul de reglementare a activitatii de audit intern;
  g) Serviciul administrativ;
  h) Biroul relatii publice interne si internationale;
  i) Biroul promovare imagine;
  j) Compartimentul resurse umane;
  k) Compartimentul IT;
  l) Compartiment secretariat.
  (2) Directorul executiv conduce, coordoneaza si controleaza activitatea structurilor executive ale Camerei.
  (3) Pentru indeplinirea atributiilor sale, directorul executiv colaboreaza cu directorul executiv adjunct."
  25. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 37. - Directorul executiv si adjunctul sau sunt angajati de Biroul permanent care le stabileste si atributiile prin fisele posturilor."
  26. Articolul 38 se abroga.
  27. Articolul 39 devine articolul 38, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 38. - Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) organizarea desfasurarii testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar;
  b) elaborarea normelor privind admiterea la stagiu a persoanelor care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
  c) monitorizarea auditorilor financiari activi care indruma pregatirea practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
  d) intocmirea documentatiei privind atribuirea calitatii de auditor financiar si de membru al Camerei;
  e) stabilirea cerintelor de pregatire profesionala continua si organizarea acestor activitati;
  f) elaborarea normelor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari si a programului de pregatire a stagiarilor in audit financiar;
  g) asigurarea conformitatii activitatii si normelor sale de lucru cu normele Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) si cu alte norme internationale in materie de pregatire profesionala;
  h) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei sau de Biroul permanent."
  28. Articolul 40 devine articolul 39 si litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "f) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei sau de Biroul permanent."
  29. Articolul 41 devine articolul 40, iar alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala are, in principal, atributia de a urmari respectarea de catre membri a urmatoarelor norme ale Camerei:
  a) Standardele de audit financiar;
  b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  c) Normele minimale de audit financiar;
  d) Normele privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari;
  e) Procedurile de control al calitatii auditului financiar;
  f) Standardele de audit intern;
  g) Normele de audit intern;
  h) alte norme de reglementare a profesiei.
  .....................................................................................................................
  (3) In cazul unor constatari privind incalcarea normelor Camerei, Departamentul de monitorizare si competenta profesionala sesizeaza Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii, prin comunicarea catre acesta a raportului sau de control, insotit de documentele care au stat la baza intocmirii acestuia.
  (4) Consiliul Camerei si Biroul permanent pot stabili si alte atributii pentru Departamentul de monitorizare si competenta profesionala."
  30. Articolul 42 devine articolul 41, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 41. - Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii cerceteaza sesizarile privind abaterile de la conduita profesionala a membrilor Camerei si, in cazul in care constata incalcari, propune aplicarea de sanctiuni disciplinare, potrivit prezentului regulament."
  31. Articolul 43 devine articolul 42, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 42. -Competentele si activitatea Departamentului de etica, conduita profesionala si investigatii sunt reglementate de prevederile cap. XII."
  32. Articolul 44 devine articolul 43, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 43. - Biroul permanent poate stabili si alte atributii pentru Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii, in domeniul de activitate al acestuia."
  33. Articolul 45 devine articolul 44, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 44. - Departamentul de contabilitate si raportari financiare are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) elaborarea situatiilor financiare anuale si a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli ale Camerei si inaintarea acestora conducerii executive spre a fi supuse dezbaterii, avizarii si aprobarii conform prezentului regulament;
  b) organizarea si tinerea contabilitatii organizatiei si gestionarea activitatii financiare a acesteia, conform legii si normelor interne;
  c) urmarirea incasarii cotizatiilor, tarifelor si a altor venituri ale Camerei si sesizarea Biroului permanent in cazul nerespectarii termenelor de plata;
  d) asigurarea gestionarii patrimoniului Camerei, conform legii si normelor interne;
  e) efectuarea platii salariilor, a altor venituri de natura salariala, a onorariilor colaboratorilor, precum si a indemnizatiilor organelor alese;
  f) intocmirea de rapoarte privind executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, in vederea supunerii lor dezbaterii Biroului permanent, conform prezentului regulament;
  g) alte atributii stabilite de Consiliul Camerei sau de Biroul permanent."
  34. Articolul 46 se abroga.
  35. Dupa fostul articol 46 se introduc doua noi articole, articolele 45 si 46, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 45. - Departamentul de reglementare a activitatii de audit intern are, in principal, urmatoarele atributii:
  a) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Standardelor internationale de audit intern, denumite Standarde de audit intern;
  b) propune asimilarea, actualizarea si publicarea Cadrului general al Standardelor internationale de audit intern, denumit Cadrul general al standardelor de audit intern;
  c) elaboreaza si propune spre adoptare si publicare normele profesionale de audit intern;
  d) colaboreaza cu celelalte departamente ale Camerei in ceea ce priveste pregatirea profesionala a auditorilor interni, membri ai Camerei, si urmareste respectarea standardelor si normelor profesionale de audit intern;
  e) asigura dezvoltarea si consolidarea relatiilor internationale ale Camerei in domeniul auditului intern;
  f) indeplineste alte atributii dispuse de Consiliu sau Biroul permanent in domeniul auditului intern.
  Art. 46. - Atributiile serviciului administrativ, biroului relatii publice interne si internationale, biroului promovare imagine, compartimentului resurse umane, compartimentului IT si compartimentului secretariat sunt prevazute de normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei, aprobate de Consiliu."
  36. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cuantumul si nivelurile cotizatiilor, tarifelor si ale altor venituri ale Camerei, precum si termenele de plata se stabilesc periodic prin hotarari ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament."
  37. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48. - Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si tarifele datorate catre Camera, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului Camerei."
  38. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 49. - Sunt stagiari in activitatea de audit financiar, in intelesul art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sau au absolvit cursurile de masterat echivalate de Camera cu promovarea acestui test, recunoscute prin protocoale bilaterale incheiate cu institutiile de invatamant respective;
  c) satisfac pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar."
  39. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51. - Stagiarii in activitatea de audit financiar vor efectua, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, programul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit financiar potrivit normelor aprobate de Camera."
  40. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 54. - Auditorul financiar nonactiv este acel membru al Camerei care a declarat aceasta situatie sau nu are dreptul sa exercite profesia de auditor financiar deoarece se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
  a) a fost sanctionat disciplinar cu interdictia de a exercita profesia de auditor financiar pe o perioada de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament;
  b) nu indeplineste conditiile de obtinere a vizei anuale;
  c) are atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege;
  d) se afla intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala."
  41. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  A. Persoanele fizice:
  a) sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si sa aiba o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
  b) sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
  c) sa fi satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
  d) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la lit. a) si b);
  e) sa fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii;
  B. Persoanele juridice:
  a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. A sau cele prevazute la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;
  b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice active ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile prevazute la lit. A.;
  c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit financiar trebuie sa fie persoane fizice active sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A.
  (2) Regulile privind organizarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru acesul la stagiu, precum si regulile privind organizarea examenului de aptitudini profesionale, care cuprind, in mod obligatoriu, prevederi referitoare la: inscrierea candidatilor, tematica si bibliografia, probele care se sustin, desfasurarea testului/examenului si stabilirea rezultatelor, sunt aprobate prin hotarari ale Consiliului Camerei. Aceste hotarari, precum si modificarile si completarile acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau se afiseaza pe site-ul Camerei, conform hotararii adoptate in acest sens de Consiliu, cu cel putin 30 de zile inaintea datei la care are loc testul, respectiv examenul."
  42. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Camera poate retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar care se afla in urmatoarele situatii:
  a) exercita profesia de auditor financiar fara a fi inscris ca membru al Camerei;
  b) nu solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei in termen de un an de la data la care a fost declarat admis in urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii cu privire la acordarea calitatii de auditor financiar persoanelor care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor altui stat, dupa caz;
  c) nu achita cotizatiile si tarifele datorate aferente unei perioade de un an de activitate, dupa expirarea termenului de notificare prealabila stabilit prin hotarare a Consiliului Camerei.
  (2) Masura retragerii se dispune prin hotarare a Consiliului Camerei. In cazul retragerii temporare, prin aceeasi hotarare se vor preciza obligatiile suplimentare de pregatire profesionala pe care cel in cauza este obligat sa le indeplineasca in vederea redobandirii exercitiului dreptului retras."
  43. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 59. - (1) Candidatii admisi la examenul de aptitudini profesionale depun la Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari cererea de inscriere ca membru al Camerei, insotita de documentul care atesta achitarea tarifului de atribuire a acestei calitati si inscriere in Registrul auditorilor financiari, precum si de certificatul de cazier judiciar emis potrivit legii.
  (2) Cererile sunt analizate de Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari conform conditiilor prevazute de lege si de prezentul regulament.
  (3) Dupa indeplinirea conditiilor mentionate la alin. (1) si (2), Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari propune Consiliului Camerei luarea unei decizii privind:
  a) acordarea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari;
  b) respingerea motivata a cererii."
  44. La articolul 60, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In situatia in care cererea nu este aprobata, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari comunica in scris solicitantului decizia Camerei si ii restituie acestuia jumatate din taxa de inscriere."
  45. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Persoanele juridice inainteaza Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari urmatoarele documente:
  a) o cerere semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
  b) dovada achitarii tarifului de acordare a calitatii de membru al Camerei si inscriere in Registrul auditorilor financiari;
  c) copii legalizate de pe documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 56."
  46. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 62. - Persoanele cu calificarea profesionala obtinuta in alt stat inainteaza Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari formularul de solicitare a calitatii de membru si actele doveditoare prevazute de lege si de prezentul regulament."
  47. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 64. - Pe baza actelor depuse, Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari trebuie sa notifice solicitantului, in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor, daca acestea sunt sau nu sunt conforme cerintelor prevazute in prezentul regulament. In cazul constatarii unor neregularitati notificarea va cuprinde mentionarea expresa a acestora si termenul acordat pentru remedierea lor. Nerespectarea acestui termen conduce la respingerea cererii."
  48. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 65. - Conditiile si celelalte dispozitii referitoare la modul de organizare si desfasurare a interviului-test cu solicitantii in cauza, modul de stabilire a rezultatelor obtinute, procedura de contestare a evaluarii Comisiei de examinare si alte dispozitii in materie se stabilesc prin hotarare a Consiliului Camerei."
  49. La articolul 66, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Membrii Camerei, persoane fizice, au dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere cu rol reprezentativ, de decizie si control ale Camerei, in conditiile prezentului regulament."
  50. La articolul 67, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera. Asigurarea trebuie sa acopere intreaga perioada in care se exercita efectiv calitatea de auditor financiar, iar limita minima a sumei asigurate trebuie corelata cu riscurile asumate prin contractele incheiate cu beneficiarii de servicii, potrivit normelor Camerei."
  51. La articolul 71, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Camera. Asigurarea trebuie sa acopere intreaga perioada in care se exercita efectiv activitatea de audit financiar, iar limita minima a sumei asigurate trebuie corelata cu riscurile asumate prin contractele incheiate cu beneficiarii de servicii, potrivit normelor Camerei."
  52. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 75. - Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului in una dintre urmatoarele situatii:
  a) pierderea calitatii de auditor financiar;
  b) neachitarea cotizatiilor si tarifelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de Camera, la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului, desi au fost notificati despre aceste situatii si li s-a acordat un termen pentru conformare;
  c) aplicarea sanctiunii de excludere din Camera prin hotarare ramasa definitiva;
  d) reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale."
  53. La articolul 79, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 79. - (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, in exercitarea profesiei trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala. Conditiile de independenta pentru exercitarea profesiei de auditor financiar sunt cele reglementate de lege, Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, prezentul regulament si de reglementarile emise de Camera.
  (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot sa isi exercite profesia de auditor financiar la o entitate economica daca se gasesc in oricare dintre situatiile prevazute de art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, ori daca au relatii care conduc la situatii de incompatibilitate sau la un conflict de interese."
  54. La articolul 81, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al Camerei verifica prin inspectii realitatea informatiilor cuprinse in rapoartele inaintate Camerei de catre auditorii financiari activi, membri ai acesteia."
  55. La articolul 89, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul in care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute de lege, aceasta va sesiza Camera in vederea conformarii, in caz contrar urmand a lua masurile legale care se impun."
  56. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 92. - In conditiile prevazute de art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, Camera are dreptul sa exercite prerogativa disciplinara asupra membrilor sai, putand aplica acestora una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de prezentul regulament."
  57. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 93. - Auditorii financiari raspund disciplinar fata de Camera in cazul savarsirii urmatoarelor abateri:
  a) nerespectarea Codului de conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, adoptat de Camera;
  b) orice fapta savarsita in legatura cu profesia de auditor financiar sau in afara ei, de natura a prejudicia onoarea si prestigiul acestei profesii sau ale Camerei;
  c) incalcarea dispozitiilor legale aplicabile, a prevederilor prezentului regulament, hotararilor, deciziilor, normelor sau altor reglementari emise de Camera de catre un auditor financiar membru al Camerei ori de catre un asociat, administrator sau angajat al unei societati de audit financiar membra a Camerei;
  d) condamnarea penala definitiva pentru fapte care atrag interzicerea dreptului de exercitarea a profesiei de auditor financiar."
  58. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 94. - (1) Auditorii financiari, persoane fizice active/nonactive sau persoane juridice, membri ai Camerei, pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare cu:
  a) mustrare;
  b) avertisment scris;
  c) interdictia de a exercita profesia de auditor financiar pe o perioada de la 3 luni pana la un an;
  d) excluderea din Camera.
  (2) In perioada interdictiei persoana sanctionata nu poate presta sub nicio forma activitatea de audit financiar, nu poate face uz de aceasta calitate si nu isi poate exercita dreptul de vot in cadrul Conferintei sau al organelor de conducere ale Camerei.
  (3) In caz de abatere evidenta si grava, instanta disciplinara poate lua masura suspendarii celui in cauza din exercitiul profesiei pana la judecarea definitiva a cauzei. Impotriva acestei masuri se poate face contestatie la Comisia de apel in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia suspenda executarea masurii si se judeca de urgenta."
  59. Articolul 95 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 95. - Pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare competenta apartine urmatoarelor organe:
  a) Consiliului Camerei;
  b) Comisiei de apel."
  60. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 96. - Orice sesizare privitoare la fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru al Camerei se adreseaza Departamentului de etica, conduita profesionala si investigatii din cadrul aparatului executiv al Camerei."
  61. Articolul 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 97. - (1) Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii cerceteaza sesizarea primita, avand dreptul sa ii contacteze pe cel reclamat si pe autorul sesizarii, sa solicite acestora orice documente si informatii de natura sa contribuie la elucidarea cazului, acestia fiind obligati sa le prezinte in termenele solicitate.
  (2) Pe baza cercetarilor efectuate potrivit alin. (1), Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii intocmeste un raport referitor la sesizare, cuprinzand: descrierea faptei, dovezile administrate pe parcursul cercetarii, concluziile referitoare la existenta sau nu a abaterii si, dupa caz, propunerea de sanctionare.
  (3) Daca raportul mentioneaza ca faptele sesizate sunt de natura a atrage raspunderea disciplinara a persoanei respective, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii prezinta concluziile din raport celui reclamat, cu solicitarea de a-si exprima punctul de vedere asupra lor.
  (4) Raportul, impreuna cu punctul de vedere al celui reclamat, se inainteaza de catre Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii Consiliului Camerei, in vederea adoptarii unei hotarari."
  62. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 98. - (1) In cazul in care Consiliul hotaraste ca fapta nu constituie abatere disciplinara, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii notifica aceasta hotarare persoanei reclamate si autorului sesizarii.
  (2) In cazul in care Consiliul hotaraste ca fapta constituie abatere disciplinara emite hotararea de sanctionare.
  (3) Hotararea de sanctionare se comunica persoanei in cauza de catre Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii in termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.
  (4) Hotararea poate fi atacata cu apel la Comisia de apel in termen de 15 zile de la comunicare. Apelul suspenda aplicarea hotararii atacate pana la pronuntarea hotararii Comisiei de apel.
  (5) Comisia de apel poate mentine, modifica integral sau partial hotararea Consiliului. Hotararea pronuntata asupra apelului este definitiva. Aceasta se comunica partilor de catre Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii in termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.
  (6) Dupa ce hotararea de sanctionare a ramas definitiva, prin neatacarea ei la Comisia de apel sau prin respingerea apelului de catre aceasta comisie, Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii o da publicitatii prin afisare pe site-ul Camerei ori in alt mod hotarat de Consiliu si o comunica Departamentului servicii pentru membri, in vederea mentionarii ei in evidentele Camerei."
  63. Articolul 99 se abroga.
  64. Articolul 100 devine articolul 99, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 99. - Inainte de adoptarea unei hotarari, Consiliul Camerei ori Comisia de apel poate dispune audierea autorului sesizarii si a celui reclamat, administrarea altor probe sau readministrarea celor de la dosar, precum si orice alte masuri de natura sa contribuie la aflarea adevarului asupra faptelor sesizate."
  65. Articolul 101 se abroga.
  66. Articolul 102 devine articolul 100, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 100. - Sedintele Consiliului Camerei, in cazul in care acesta actioneaza ca instanta disciplinara, precum si intrunirile Comisiei de apel sunt publice, cu exceptia cazurilor in care publicitatea ar vatama pe oricare dintre parti sau ar pune in pericol respectarea obligatiei de confidentialitate de care sunt tinute acestea. Caracterul secret al sedintelor se stabileste de catre instanta disciplinara, din oficiu sau la solicitarea partii."
  67. Articolele 103 si 104 se abroga.
  68. Articolul 105 devine articolul 101, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 101. - (1) Detalierea etapelor procedurale de cercetare a sesizarilor primite de catre Departamentul de etica, conduita profesionala si investigatii, probele care pot fi administrate, termenele, asistarea celui reclamat, cerintele referitoare la documentele care se intocmesc, la dezbateri si hotarari se stabilesc prin regulament, aprobat de Consiliul Camerei.
  (2) Regulamentul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau se afiseaza pe site-ul Camerei."
  Poate fi de interes si:
  OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016
  Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
  Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
  Decizie nr. 45/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activita
  Decizie nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar
  Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
  Hotararea 278/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii
  Legea 672/2002, legea privind auditul public intern, republicata 2011
  Hotararea 179/2010 pentru completarea Hotararii nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
  Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
  Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
  Hotarare nr. 869/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
  Hotarare nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar
  Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
  Norma de audit intern, Camera Auditorilor din Romania, 2007
  Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
  Hotarare nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
  Agenda Juristului 2016
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  25.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  41 useri online

  Useri autentificati: