DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, 341/2007
Intrare in vigoare: 03/04/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.247 din 12/04/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta hotarare reglementeaza normele specifice aplicabile cu privire la intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici.
(2) Scopul prezentei hotarari il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a cadrului normativ necesar organizarii modalitatilor de ocupare a functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si gestionarii carierei categoriei inaltilor functionari publici.

Art. 2
(1) Cariera inaltilor functionari publici cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data intrarii in categoria inaltilor functionari publici pana in momentul incetarii raporturilor de serviciu, in conditiile legii.
(2) Managementul carierei cuprinde ansamblul proceselor decizionale, al procedurilor administrative si al mecanismelor instituite prin prezenta hotarare cu privire la cariera inaltilor functionari publici.
(3) Mobilitatea inaltilor functionari publici cuprinde ansamblul activitatilor si deciziilor generatoare de modificari ale raporturilor de serviciu ale inaltilor functionari publici de la data intrarii in categoria inaltilor functionari publici pana in momentul incetarii raporturilor de serviciu in conditiile legii, realizate in interes public, pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice, precum si pentru dezvoltarea profesionala a inaltilor functionari publici.


Capitolul II - Gestiunea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici


Art. 3
(1) Functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se stabilesc ca functii publice de stat si functii publice teritoriale, in conditiile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) functiile publice de secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului si inspector guvernamental se stabilesc in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
b) functiile publice de secretar general si, dupa caz, de secretar general adjunct se stabilesc in cadrul ministerelor, al altor organe de specialitate ale administratei publice centrale si in cadrul autoritatilor administrative autonome;
c) functiile publice de prefect si subprefect se stabilesc in cadrul institutiei prefectului.
(2) Autoritatile si institutiile publice in cadrul carora se pot stabili, in conditiile legii, functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici gestioneaza si sunt responsabile, prin ordonatorii principali de credite, de modul de infiintare, finantare, reorganizare si desfiintare a acestor functii.

Art. 4
Stabilirea si ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se realizeaza in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza mecanismelor prevazute de prezenta hotarare.

Art. 5
(1) Numarul maxim al functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se stabileste anual prin planul de ocupare a functiilor publice, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Numarul functiilor publice de inspector guvernamental se stabileste in conditiile prevazute la alin. (1), in limita a maxim 30% din numarul de posturi aferente celorlalte functii publice din categoria inaltilor functionari publici.
(3) Stabilirea numarului functiilor publice de inspector guvernamental se face pe baza unei analize realizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in colaborare cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Secretariatul General al Guvernului, privind dinamica in cadrul categoriei inaltilor functionari publici, avand in vedere si modificarile institutionale previzionate sau produse ori, dupa caz, prioritatile administratiei publice.

Art. 6
(1) Evidenta functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si a inaltilor functionari publici se administreaza separat de evidenta generala a functiilor publice si a functionarilor publici si se gestioneaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia.
(2) In vederea gestionarii corespunzatoare a modalitatilor de ocupare, autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa transmita Agentiei, in luna ianuarie a fiecarui an sau in cursul anului, in situatia in care functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici a devenit vacanta, conditiile specifice si, dupa caz, procedurile specifice propuse pentru ocuparea acesteia, in conditiile prezentei hotarari.
(3) Agentia asigura accesul comisiei permanente prevazute de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare comisia de concurs, si al comisiei de evaluare a inaltilor functionari publici, denumita in continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, la datele pe care le gestioneaza in conditiile alin. (1) si (2).
(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (3) sunt obligati sa asigure, in conditiile legii, respectarea regimului privind protectia datelor cu caracter personal la care au acces.


Capitolul III - Intrarea in categoria inaltilor functionari publici


Sectiunea I - Dispozitii generale privind concursul de intrare in categoria inaltilor functionari publici


Art. 7
Intrarea in categoria inaltilor functionari publici se face prin concurs national organizat in conditiile legii, pe o functie publica vacanta de inspector guvernamental.

Art. 8
(1) Concursul national, denumit in continuare concursul, se organizeaza, de regula anual, de catre comisia de concurs.
(2) Planificarea activitatilor necesare organizarii si desfasurarii concursului, precum si perioada de desfasurare a concursului se stabilesc de catre comisia de concurs si se comunica Agentiei.
(3) Agentia are urmatoarele obligatii:
a) sa emita avizul pentru organizarea concursului, pe baza indeplinirii conditiilor legale, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea documentatiei transmise de comisia de concurs in conditiile alin. (2);
b) sa publice anuntul privind organizarea concursului in termenul si conditiile prevazute de art. 511 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa publice pe pagina de internet si sa afiseze la sediul sau conditiile de desfasurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia, documentele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere la concurs, precum si termenul-limita de depunere a dosarelor.

Art. 9
Pot participa la concursul pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
(1) Concursul cuprinde parcurgerea a cel putin urmatoarelor 3 etape, respectiv:
a) verificarea si selectia dosarelor de inscriere pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs;
b) proba scrisa;
c) interviul.
(2) In cadrul probelor de concurs se testeaza:
a) nivelul cunostintelor generale teoretice si practice in domeniul administratiei publice din Romania si in domeniul functiei publice;
b) nivelul cunostintelor generale in domeniul institutiilor comunitare;
c) nivelul cunoasterii unei limbi straine de circulatie internationala utilizate in cadrul institutiilor comunitare;
d) capacitatea de analiza si sinteza;
e) capacitatea de a fundamenta si de a prezenta o viziune strategica;
f) previzionarea impactului deciziilor;
g) exercitarea controlului decizional.
(3) Proba scrisa cuprinde o parte teoretica, una practica si testarea cunostintelor unei limbi straine de circulatie internationala utilizate in cadrul institutiilor comunitare. Subiectele de la proba scrisa se formuleaza pe baza bibliografiei si a lucrarilor de specialitate stabilite pentru concurs, astfel incat acestea sa testeze cunostintele teoretice de administratie generala, de specialitate si de management ale candidatilor, precum si solutionarea unui studiu de caz. Testarea cunostintelor de limba straina se face prin redactarea unei traduceri in si din limba romana.
(4) Interviul urmareste evaluarea urmatoarelor criterii minimale: motivatia, abilitatile de comunicare, aptitudinile, experienta profesionala si manageriala a candidatilor. Interviul se poate desfasura pe baza unor intrebari deschise sau prin prezentarea unui proiect managerial de catre candidat.
(5) Evaluarea probelor de concurs prevazute la alin. (3) si (4) se face pe baza criteriilor de evaluare si a grilei de notare, stabilite anterior sustinerii fiecarei probe.
(6) Concursul poate cuprinde si o proba suplimentara bazata pe teste.
(7) Modul de organizare si desfasurare a concursului, criteriile si modul de evaluare a probelor de concurs, precum si procedura de contestare se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agentiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) In situatia prevazuta la alin. (6), tipul testelor, conditiile in care pot fi utilizate si modul de evaluare se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agentiei. Regulamentul se publica pe site-ul Agentiei si se afiseaza la sediul acesteia.

Art. 11
Persoanele care promoveaza concursul sunt numite in functia publica vacanta de inspector guvernamental, prin decizie a primului-ministru, in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii si comunicarii rezultatelor finale ale concursului de catre comisia de concurs.

Sectiunea 2 - Dispozitii speciale privind functia publica de inspector guvernamental


Art. 12
(1) In realizarea prerogativelor de putere publica corespunzatoare functiei publice ocupate, inspectorii guvernamentali coordoneaza activitati, proiecte sau programe complexe in legatura cu statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, precum si cu prioritatile strategice de dezvoltare a capacitatii administrative si institutionale.
(2) In indeplinirea activitatilor desfasurate, inspectorii guvernamentali vor asigura continuitatea in dezvoltarea si implementarea unei viziuni strategice la nivel central, regional, teritorial sau local, prin coordonarea si, dupa caz, evaluarea implementarii legislatiei nationale si comunitare relevante, prin identificarea si promovarea mecanismelor necesare respectarii principiilor subsidiaritatii si descentralizarii, a bunei gestiuni a fondurilor publice si a bunei guvernari.
(3) Atributiile inspectorilor guvernamentali se stabilesc individual, pe baza activitatilor generale prevazute la alin. (1) si (2), prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului general al Guvernului sau a ministrilor.
(4) Inspectorii guvernamentali care coordoneaza activitati, proiecte sau programe la nivel regional, teritorial sau local informeaza prefectul, respectiv prefectii, despre stadiul desfasurarii activitatii din judet, in situatia in care rezultatele activitatilor, proiectelor sau programelor prezinta relevanta pentru dezvoltarea judetului.


Capitolul IV - Gestionarea concursului de intrare in categoria inaltilor functionari publici


Sectiunea 1 - Structura si criteriile de desemnare a membrilor comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor


Art. 13
(1) Concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici este gestionat de comisia de concurs si, dupa caz, de comisia de solutionare a contestatiilor, conform atributiilor ce revin acestor comisii.
(2) Competentele comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilor se realizeaza cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii in cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in luarea deciziilor.

Art. 14
(1) Comisia de concurs este formata din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
(2) Membrii comisiei de concurs sunt numiti pe o perioada de 10 ani si jumatate.
(3) In scopul asigurarii rotatiei membrilor, prin exceptie de la prevederile alin. (2), la prima desemnare a comisiei de concurs constituite in conditiile prezentei hotarari:
a) un membru este numit pe o perioada de un an si jumatate;
b) un membru este numit pe o perioada de 3 ani;
c) un membru este numit pe o perioada de 4 ani si jumatate;
d) un membru este numit pe o perioada de 6 ani;
e) un membru este numit pe o perioada de 7 ani si jumatate;
f) un membru este numit pe o perioada de 9 ani;
g) un membru este numit pe o perioada de 10 ani si jumatate.
(4) Membrii comisiei de concurs nu pot fi numiti pentru un nou mandat.
(5) Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4).
(6) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor, se desemneaza din randul membrilor, prin votul majoritatii acestora, pe o perioada de maximum 2 ani, fara reinnoirea consecutiva a mandatului.
(7) Secretariatul tehnic al comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor, denumit in continuare secretariatul, se asigura de catre Agentie. Desemnarea persoanelor care asigura secretariatul se face prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 15
(1) Poate fi desemnata ca membru in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea mandatului;
d) are studii superioare de lunga durata, atestate in conditiile legii;
e) nu face parte dintr-un partid politic, organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice;
f) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica;
g) nu a savarsit infractiuni, pentru care nu a intervenit reabilitarea care l-ar face incompatibil cu calitatea de membru in cadrul comisiei si, dupa caz, nu a savarsit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sanctiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea in conditiile legii;
h) are o buna reputatie si o inalta competenta profesionala, apreciate pe baza unui curriculum vitae si a recomandarilor;
i) are cunostintele necesare evaluarii functionarilor publici, specifice procesului de recrutare;
j) cunoaste cel putin o limba straina de circulatie internationala utilizata in cadrul institutiilor comunitare.
(2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face cu documente justificative. Experienta profesionala si manageriala se apreciaza pe baza unor documente doveditoare minimale, precum: fisa postului, acte care sa dovedeasca detinerea unor functii sau calitati, diplome, atestate sau lucrari de specialitate elaborate.

Art. 16
Membrilor comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor li se aplica urmatoarele cazuri de incompatibilitate:
a) nu pot fi desemnati ca membri in aceeasi comisie, respectiv in ambele comisii, persoane care au intre ele calitatea de sot, sotie, ruda sau afin de pana la gradul al IV-lea;
b) aceeasi persoana nu poate fi desemnata si in comisia de concurs, si in comisia de solutionare a contestatiilor;
c) nu pot fi desemnati ca membri in comisia de evaluare sau in comisia de disciplina, constituite pentru categoria inaltilor functionari publici;
d) niciunul dintre membri nu este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica ori nu este candidat pentru o astfel de functie.

Art. 17
(1) Membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor se afla in conflict de interese daca sunt in una dintre urmatoarele situatii:
a) au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati;
b) au relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati;
c) interesele patrimoniale personale, ale sotului, sotiei sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit prezentei hotarari;
d) ori de cate ori considera ca integritatea, obiectivitatea si impartialitatea procesului de recrutare pot fi afectate.
(2) In cazul existentei unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs sau, dupa caz, al comisiei de solutionare a contestatiilor este obligat sa se abtina de la participarea in comisie si sa il informeze de indata pe presedintele comisiei. In cazul in care presedintele comisiei de concurs sau al comisiei de solutionare a contestatiilor se afla in aceasta situatie, este obligat sa se abtina de la participarea in comisie. Pentru sedinta respectiva, presedintele supleant este ales cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) Anterior derularii etapei de selectie a dosarelor, pe baza analizei listei candidatilor inscrisi la concurs, membrii comisiei de concurs au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (1). Declaratiile se pastreaza la dosarul de concurs. Aceeasi obligatie revine si membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor, in situatia in care sunt convocati, potrivit legii, pentru solutionarea unei contestatii.
(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoana interesata, din momentul initierii procedurilor de organizare a concursului.
(5) In situatia in care membrul comisiei de concurs sau, dupa caz, al comisiei de solutionare a contestatiilor aflat in conflict de interese nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, incetarea calitatii de membru al comisiei de concurs sau, dupa caz, al comisiei de solutionare a contestatiilor.
(6) Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea civila ori penala, potrivit legii.

Sectiunea 2 - Atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor si ale secretariatului


Art. 18
(1) Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) verifica indeplinirea conditiilor pentru ocuparea unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici si selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisa;
c) stabileste planul interviului si realizeaza interviul;
d) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului;
e) asigura, prin secretariatul comisiei, afisarea rezultatelor concursului;
f) formuleaza propunerea de numire a candidatului declarat admis, pe care o transmite, prin secretariatul comisiei, persoanei care are competenta legala de numire in functia publica;
g) elaboreaza regulamente cu privire la procedura de concurs, cu avizul Agentiei.
(2) Comisia de concurs indeplineste si alte atributii prevazute de acte normative.

Art. 19
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor, la notarea fiecarei probe a concursului, precum si cu privire la respectarea procedurii privind organizarea si desfasurarea concursului;
b) asigura, prin secretariatul comisiei, afisarea rezultatelor contestatiilor;
c) propune Agentiei amanarea sau, dupa caz, suspendarea procedurii privind organizarea si desfasurarea concursului, in cazul in care constata nerespectarea acesteia sau, dupa caz, in alte situatii prevazute de lege.

Art. 20
Membrii comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor au urmatoarele indatoriri:
a) sa evalueze in termen sau, dupa caz, sa solutioneze contestatiile, dand dovada de integritate, impartialitate si obiectivitate;
b) sa asigure prin activitatea desfasurata respectarea legislatiei in vigoare, precum si independenta comisiilor si obiectivitatea procesului de evaluare;
c) sa aduca la cunostinta presedintelui comisiei respective orice ingerinta in activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
d) sa participe la sedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, si sa respecte confidentialitatea deliberarilor si a datelor cu caracter personal, in conditiile legii;
e) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala necesara evaluarii probelor de concurs;
f) sa nu isi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare;
g) sa evite orice contact privat cu candidatii pe durata procesului de recrutare;
h) sa respecte regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese si sa aplice prevederile legale privind modalitatile de evitare a conflictului de interese.

Art. 21
Secretariatul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului;
b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
c) asigura transparenta concursului si comunicarea prin afisare a rezultatelor concursului;
d) indeplineste orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.

Art. 22
Secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor indeplineste in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 21.

Sectiunea 3 - Organizarea si functionarea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor


Art. 23
(1) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor isi desfasoara activitatea in mod legal in prezenta a cel putin 5 dintre membrii fiecarei comisii.
(2) Presedintele si ceilalti membri ai comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor pot absenta de la desfasurarea activitatii comisiei din care fac parte din motive obiective sau, dupa caz, in situatia existentei unui conflict de interese constatat.
(3) In cazul in care presedintele comisiei de concurs sau, dupa caz, al comisiei de solutionare a contestatiilor se afla in situatiile prevazute la alin. (2), pentru sedinta respectiva se alege un presedinte supleant, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 24
(1) Convocarea comisiei de concurs sau, dupa caz, a comisiei de solutionare a contestatiilor se face de catre secretariatul tehnic, la solicitarea presedintelui comisiei respective.
(2) Activitatea comisiei de concurs sau, dupa caz, a comisiei de solutionare a contestatiilor, se desfasoara pe baza regulamentului de functionare a fiecarei comisii. Regulamentul se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei comisii, cu avizul conform al Agentiei.
(3) Sedintele comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor se desfasoara la sediul Agentiei.

Art. 25
(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie, inaintata primului-ministru;
c) in cazul imposibilitatii exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 3 luni;
d) in cazul in care intervine unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 16;
e) in cazul in care se afla in conflict de interese si nu isi indeplineste obligatia prevazuta la art. 17 alin. (2);
f) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1);
g) este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni;
h) in caz de deces.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), primul-ministru desemneaza o persoana, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata ramasa a mandatului persoanei care isi pierde calitatea de membru al comisiei de concurs sau comisiei de solutionare a contestatiilor, dupa caz.

Art. 26
Agentia monitorizeaza, prin intermediul secretariatului comisiilor, durata mandatelor membrilor comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor si il instiinteaza pe ministrul internelor si reformei administrative cu 30 de zile inainte de data incetarii mandatului unui membru al comisiei potrivit art. 25 alin. (1) lit. a), respectiv in termen de 5 zile de la data aducerii la cunostinta Agentiei a situatiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b)-h).


Capitolul V - Mobilitatea in categoria inaltilor functionari publici


Sectiunea 1 - Dispozitii comune


Art. 27
(1) Mobilitatea inaltilor functionari publici se realizeaza in categoria inaltilor functionari publici prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) in interes public;
c) in interesul functionarului public.
(2) Mobilitatea inaltilor functionari publici se realizeaza cu respectarea principiilor privind legalitatea, impartialitatea, obiectivitatea si transparenta. Publicitatea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se face in conditiile prezentei hotarari prin afisarea acestora pe site-ul Agentiei.
(3) Mobilitatea nu poate fi realizata:
a) in acelasi timp pentru toti inaltii functionari publici dintr-o autoritate sau institutie publica;
b) decat cel mult o data pe an, pentru aceeasi persoana.

Art. 28
(1) Mobilitatea inaltilor functionari publici se poate realiza si poate fi dispusa numai in conditiile legii, in scopul si limitele expres prevazute de prezenta hotarare, sub sanctiunea nulitatii acestei masuri.
(2) Nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari la realizarea mobilitatii unui inalt functionar public poate fi sesizata de acesta instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.

Art. 29
Inaltii functionari publici prezinta disponibilitate la numirile in functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, prin mobilitate, in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 27 si 28 din prezenta hotarare.

Art. 30
Mobilitatea pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice se dispune in una dintre urmatoarele situatii:
a) atunci cand exista o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta;
b) in cazuri exceptionale, care necesita coordonarea unor situatii complexe de natura celor care intra in atributiile inaltilor functionari publici;
c) atunci cand este necesara coordonarea unor activitati de catre un inalt functionar public cu o anumita calificare, specializare si experienta.

Art. 31
Mobilitatea in interes public se dispune in una dintre urmatoarele situatii:
a) pentru realizarea unui interes care vizeaza satisfacerea nevoilor comunitare sau realizarea competentei autoritatilor si institutiilor publice;
b) atunci cand este necesara coordonarea la nivel central, regional, teritorial sau local a unor proiecte, programe sau activitati.

Art. 32
Mobilitatea in interesul functionarului public poate fi aprobata de persoana care are competenta numirii in functia publica, la cererea inaltului functionar public, formulata in scris si motivat, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.

Sectiunea 2 - Dispozitii specifice pentru realizarea mobilitatii


Art. 33
(1) Mobilitatea pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice se dispune:
a) prin hotarare a Guvernului, pentru functiile publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
b) prin decizie a primului-ministru, la solicitarea motivata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct;
c) prin hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a ministrului internelor si reformei administrative, pentru functiile publice de prefect si subprefect;
d) prin decizie a primului-ministru, pentru functiile publice de inspector guvernamental.
(2) Situatia prevazuta la art. 30 lit. b) se aplica numai inspectorilor guvernamentali.
(3) Pentru situatia prevazuta la art. 30 lit. c) este necesara existenta unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, vacanta sau temporar vacanta.

Art. 34
(1) Mobilitatea in interes public nu necesita existenta unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, vacanta sau temporar vacanta, si se realizeaza in interiorul categoriei inaltilor functionari publici.
(2) Mobilitatea in interes public se poate dispune in mod individual, prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire sau pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotarare a Guvernului.
(3) Mobilitatea in interes public pe baza unui plan de mobilitate poate fi dispusa in cazul exercitarii aceleiasi functii publice, in cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice, pe o durata de maxim 5 ani consecutivi.
(4) Mobilitatea prevazuta la art. 31 lit. b) se aplica numai inspectorilor guvernamentali.

Art. 35
Mobilitatea in interesul functionarului public poate fi realizata numai in cazul in care cererea inaltului functionar public se face pentru o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, pentru care indeplineste conditiile stabilite.

Art. 36
(1) Pentru realizarea mobilitatii inspectorilor guvernamentali pe o functie publica de prefect sau subprefect, acestia trebuie sa aiba o activitate de minim 6 luni in functia publica de inspector guvernamental si sa fi obtinut la evaluarea activitatii cel putin calificativul "bine".
(2) Pentru realizarea mobilitatii inspectorilor guvernamentali pe o functie publica de secretar general sau secretar general adjunct in cadrul ministerelor sau altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o activitate de minim un an in functia publica de inspector guvernamental;
b) sa fi obtinut la ultima evaluare a activitatii cel putin calificativul "bine";
c) sa indeplineasca conditiile specifice sau, dupa caz, procedurile specifice, daca au fost stabilite.
(3) Pentru realizarea mobilitatii inspectorilor guvernamentali pe functia publica de secretar general al Guvernului sau secretar general adjunct al Guvernului, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o activitate de minim 3 ani in functia publica de inspector guvernamental;
b) sa fi obtinut la ultima evaluare generala calificativul "foarte bine";
c) sa indeplineasca conditiile specifice sau, dupa caz, procedurile specifice, daca au fost stabilite.

Sectiunea 3 -Dispozitii privind mobilitatea prin aplicarea conditiilor specifice sau a procedurilor specifice in cadrul categoriei inaltilor functionari publici


Art. 37
(1) Pentru ocuparea functiilor publice de secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general si secretar general adjunct din ministere sau din cadrul altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pot fi stabilite conditii specifice sau proceduri specifice.
(2) Conditiile specifice si, dupa caz, procedurile specifice pentru ocuparea functiilor publice prevazute la alin. (1) se propun de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva si se comunica Agentiei in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2), cu exceptia conditiilor specifice si, dupa caz, procedurilor specifice pentru functiile publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului.

Art. 38
Conditiile specifice se pot referi la urmatoarele:
a) specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) experienta in domenii similare sau conexe domeniului de activitate;
c) experienta manageriala relevanta in sectorul public sau in sectorul privat;
d) stagii in cadrul unor institutii comunitare sau organisme internationale;
e) cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala utilizate in cadrul institutiilor comunitare.

Art. 39
(1) Procedurile specifice care pot fi utilizate pentru selectarea candidatului sunt:
a) selectia dosarelor de candidatura;
b) interviu;
c) teste.
(2) In situatia in care sunt stabilite conditii specifice de natura celor prevazute la art. 38 lit. a)-d), in mod obligatoriu se vor stabili ca proceduri specifice probele prevazute la alin. (1) lit. a) si b).
(3) Indeplinirea conditiei specifice prevazute la art. 38 lit. e) se poate dovedi prin atestat recunoscut international sau, dupa caz, prin rezultatele obtinute la testarea organizata in acest scop.
(4) Testele prevazute la alin. (1) lit. c) pot fi si teste de personalitate, de potential sau teste psihometrice.
(5) Agentia verifica conditiile specifice si procedurile specifice, in cazul in care au fost propuse, si le transmite cu celeritate comisiei de concurs. In cazul in care Agentia constata stabilirea necorespunzatoare a conditiilor specifice sau a procedurilor specifice, solicita autoritatilor sau institutiilor publice modificarea acestora in conformitate cu prevederile art. 38 si 39.

Art. 40
(1) Procedura specifica ce va fi utilizata, precum si conditiile in care va fi aplicata si evaluata se stabilesc de comisia de concurs, pe baza propunerii conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva, luand in considerare conditiile specifice, abilitatile, aptitudinile si competentele necesare exercitarii acesteia.
(2) Comisia de concurs asigura publicitatea functiei publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru ocuparea careia se aplica prevederile art. 37 alin. (1), conditiile specifice sau, dupa caz, procedura specifica stabilita pentru ocuparea acesteia, precum si perioada desfasurarii procedurilor specifice. Publicitatea se asigura prin publicarea pe site-ul Agentiei, pe site-ul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva si prin afisare la sediul acestor institutii publice, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea procedurilor specifice.
(3) In termen de 15 zile de la publicarea anuntului in conditiile prevazute la alin. (2), inaltii functionari publici interesati depun cererea de participare insotita de dosarul de candidatura care va cuprinde documente ce dovedesc indeplinirea conditiilor specifice.
(4) In termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3) comisia de concurs verifica indeplinirea conditiilor specifice pe baza dosarului de candidatura si comunica rezultatul cu mentiunea "admis" sau "respins".
(5) In situatia utilizarii procedurii specifice prevazute la art. 39 alin. (1) lit. b), inaltii functionari publici participa la interviul cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva. La interviu participa in mod obligatoriu cel putin 2 membri ai comisiei de concurs. La solicitarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva pot participa si cel mult 2 functionari publici cu inalta calificare si competenta din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(6) Interviul se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4).
(7) Modul de organizare si desfasurare a interviului, criteriile si modul de evaluare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de comisia de concurs, cu avizul conform al Agentiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 41
Conditiile specifice si procedurile specifice pentru ocuparea functiilor publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului se stabilesc prin decizia primului-ministru.

Art. 42
In termen de 15 zile de la finalizarea procedurilor specifice utilizate in conformitate cu prevederile art. 39, inaltul functionar public declarat admis va fi numit, potrivit legii, in functia publica pentru care a candidat.

Sectiunea 4 - Dispozitii privind ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici in situatii exceptionale


Art. 43
In mod exceptional, in cazul in care, ulterior verificarii in baza de date prevazuta la art. 6 alin. (1), se constata ca in categoria inaltilor functionari publici nu exista persoane care indeplinesc conditiile stabilite pentru ocuparea unor functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, sunt aplicabile dispozitiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Drepturi si obligatii specifice ale inaltilor functionari publici in cazul mobilitatii


Art. 44
Inaltii functionari publici au dreptul de a fi informati, cu respectarea termenelor prevazute de prezenta hotarare, cu privire la procedurile si deciziile privind modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 45
Inaltii functionari publici au dreptul de a solicita, in conditiile legii si ale prezentei hotarari, modificarea raporturilor de serviciu.

Art. 46
(1) Inaltul functionar public are dreptul, ca urmare a realizarii mobilitatii in alta localitate decat cea de domiciliu, la urmatoarele:
a) locuinta de serviciu corespunzatoare sau decontarea cheltuielilor de cazare, in conditiile legii;
b) costul integral al transportului, dus si intors in localitatea de domiciliu, cel putin o data pe luna, daca este cazul;
c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decat cele prevazute la lit. a) si b).
(2) Autoritatea sau institutia publica in care este numit inaltul functionar public are obligatia de a asigura respectarea drepturilor prevazute la alin. (1).

Art. 47
Mobilitatea in interes public nu poate fi refuzata de inaltul functionar public, sub sanctiunea eliberarii din functia publica, cu exceptia situatiilor cand aceasta presupune mutarea in alta localitate, sub rezerva justificarii temeinice si a aprobarii de catre primul-ministru.


Capitolul VII - Evaluarea inaltilor functionari publici


Sectiunea 1 - Dispozitii generale privind evaluarea


Art. 48
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, inaltii functionari publici sunt supusi unor evaluari periodice privind eficienta, calitatea activitatii, obiectivitatea, obligatia de perfectionare continua, precum si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
(2) Evaluarea inaltilor functionari publici cuprinde:
a) evaluarea performantelor profesionale individuale;
b) evaluarea generala.
(3) Evaluarea prevazuta la alin. (2) lit. a) se realizeaza anual, in scopul aprecierii performantelor obtinute, prin raportarea rezultatelor obtinute in mod efectiv la obiectivele operationale stabilite.
(4) Evaluarea prevazuta la alin. (2) lit. b) se realizeaza o data la 2 ani, in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici, prin raportarea rezultatelor obtinute la obiectivele strategice stabilite.
(5) In situatia prevazuta la art. 36 alin. (1), evaluarea se realizeaza anterior dispunerii mobilitatii.

Art. 49
Obiectivele operationale si obiectivele strategice, termenele de realizare, precum si indicatorii de performanta se stabilesc de catre:
a) primul-ministru, pentru functiile publice de secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se regaseste functia publica respectiva, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
c) ministrul internelor si reformei administrative, pentru functiile publice de prefect si subprefect;
d) secretarul general al Guvernului, pentru functiile publice de inspector guvernamental.

Sectiunea 2 - Comisia de evaluare a inaltilor functionari publici


Art. 50
(1) Evaluarea prevazuta la art. 48 se face de catre comisia de evaluare, formata din 5 personalitati, numite prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 3 ani, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
(2) Competentele comisiei de evaluare se realizeaza cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii in cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in luarea deciziilor.
(3) Presedintele comisiei de evaluare se desemneaza din randul membrilor, prin votul majoritatii acestora.
(4) Mandatul membrilor comisiei de evaluare nu poate fi reinnoit consecutiv.
(5) Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare se asigura de catre Agentie. Desemnarea persoanelor care asigura secretariatul tehnic se face prin ordin al presedintelui Agentiei.

Art. 51
(1) Poate fi desemnata ca membru in comisia de evaluare persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-h) si are cunostintele necesare evaluarii functionarilor publici.
(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se dovedeste cu documente justificative. Experienta profesionala si manageriala se dovedeste pe baza unor documente justificative minimale precum: fisa postului, acte care sa dovedeasca detinerea unor functii sau calitati, diplome, atestate sau lucrari de specialitate elaborate.

Art. 52
Membrilor comisiei de evaluare li se aplica urmatoarele cazuri de incompatibilitate:
a) nu pot fi desemnati ca membri in comisia de evaluare persoane care au intre ele calitatea de sot, sotie, ruda sau afin de pana la gradul al IV-lea;
b) aceeasi persoana nu poate fi desemnata in comisia de evaluare si in celelalte comisii care gestioneaza categoria inaltilor functionari publici;
c) nu sunt numiti sau alesi intr-o functie de demnitate publica ori nu sunt candidati pentru o astfel de functie.

Art. 53
(1) Prevederile art. 17 se aplica in mod corespunzator si pentru membrii comisiei de evaluare.
(2) In cazul existentei unui conflict de interese, membrul comisiei de evaluare este obligat sa se abtina de la participarea in comisie si sa-l informeze de indata pe presedintele comisiei. In cazul in care presedintele comisiei de evaluare se afla in aceasta situatie, este obligat sa se abtina de la participarea in comisie. In acest caz, presedintele supleant al comisiei de evaluare pentru sedinta respectiva este ales de catre membrii comisiei.
(3) Anterior evaluarii, membrii comisiei de evaluare au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (1). Declaratiile se pastreaza la secretariatul tehnic al comisiei de evaluare.
(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoana interesata.
(5) In situatia in care membrul comisiei de evaluare aflat in conflict de interese nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, incetarea calitatii de membru al comisiei de evaluare.
(6) Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea civila ori penala, potrivit legii.

Art. 54
Prevederile art. 20 cu privire la indatoriri se aplica in mod corespunzator si membrilor comisiei de evaluare, in derularea procedurii de evaluare.

Art. 55
Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de evaluare intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
b) convoaca comisia de evaluare, la solicitarea presedintelui comisiei;
c) indeplineste orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a procesului de evaluare.

Art. 56
(1) Comisia de evaluare isi desfasoara in mod legal activitatea in prezenta a minimum 3 dintre membrii sai. Membrii comisiei de evaluare pot absenta de la desfasurarea activitatii comisiei din motive obiective sau, dupa caz, in situatia existentei unui conflict de interese constatat.
(2) In cazul in care presedintele comisiei de evaluare se afla in situatia prevazuta la alin. (1), sedinta va fi prezidata de unul dintre membrii comisiei, ales prin votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 57
(1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare inceteaza in cazurile prevazute la art. 25 alin. (1).
(2) In cazurile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b)-h), primul-ministru desemneaza o persoana, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata ramasa a mandatului persoanei care isi pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare.

Art. 58
Agentia monitorizeaza, prin secretariatul tehnic al comisiei, durata mandatelor membrilor comisiei de evaluare si il instiinteaza pe ministrul internelor si reformei administrative cu cel putin 30 de zile anterior datei incetarii acestora, in situatia prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. a), respectiv in termen de 5 zile de la data aducerii la cunostinta Agentiei, in situatiile prevazute la art. 25 lit. b)-h).

Art. 59
(1) Comisia de evaluare adopta, in scopul organizarii activitatii sale, regulamente, cu avizul conform al Agentiei. Regulamentele se adopta cu votul majoritatii membrilor comisiei de evaluare.
(2) Sedintele comisiei de evaluare se desfasoara la sediul Agentiei.

Sectiunea 3 - Aspecte specifice privind evaluarea inaltilor functionari publici


Art. 60
(1) Pentru evaluarea performantelor profesionale individuale, perioada evaluata este 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecarui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie a anului urmator perioadei evaluate.
(2) Pentru evaluarea generala, perioada evaluata este de 2 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a primului an si pana la data de 31 decembrie a anului urmator, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie - 31 martie din anul urmator perioadei evaluate. In anul in care se face evaluarea generala, evaluarea performantelor profesionale individuale face parte din aceasta.

Art. 61
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale si evaluarea generala se realizeaza pe baza urmatoarelor documente:
a) raportul de activitate intocmit de inaltul functionar public;
b) referatul de evaluare intocmit de primul-ministru pentru secretarul general al Guvernului si secretarul general adjunct al Guvernului, conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de catre ministrul internelor si reformei administrative, pentru functiile publice de prefect si subprefect, respectiv de catre secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali;
c) fisa postului inaltului functionar public evaluat;
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea si indicatorii de performanta.
(2) In situatia in care exista diferente intre informatiile cuprinse in raportul de activitate al inaltului functionar public si referatul de evaluare, interviul cu inaltul functionar public este obligatoriu si are rolul de a furniza informatiile necesare finalizarii evaluarii.

Art. 62
(1) Fiecare evaluare realizata de comisia de evaluare se consemneaza in raportul de evaluare a inaltului functionar public, document cu caracter administrativ incheiat in 3 exemplare originale, unul anexa la dosarul profesional al inaltului functionar public, unul arhivat la secretariatul tehnic al comisiei de evaluare si unul transmis la persoana care are competenta legala de numire, conform legii.
(2) Raportul de evaluare se comunica inaltului functionar public in termen de 15 zile de la emitere.
(3) In masura in care persoana care are competenta legala de numire, potrivit legii, considera ca aprecierile consemnate nu corespund realitatii, poate solicita comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat.

Art. 63
Inaltii functionari publici nemultumiti de rezultatele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generala, se pot adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile legii.

Art. 64
(1) Metodologia de evaluare, modelul raportului de evaluare, al raportului de activitate si al referatului de evaluare, precum si criteriile de evaluare se stabilesc prin regulamentul elaborat de comisia de evaluare, cu avizul conform al Agentiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Regulamentul prevazut la alin. (1) poate fi modificat numai in primul trimestru al perioadei evaluate.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 65
(1) Pentru participarea la lucrarile comisiilor de concurs, de solutionare a contestatiilor si a comisiei de evaluare, membrii si secretariatul acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 10% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica de secretar general din cadrul ministerelor.
(2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) se platesc de Agentie pe baza proceselor-verbale incheiate ca urmare a activitatii acestor comisii.
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice.
(4) Decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile prevazute la alin. (3), se suporta, dupa caz, de:
a) autoritatile sau institutiile publice unde isi desfasoara activitatea membrii comisiilor;
b) Agentie, daca membrii comisiilor prevazute la alin. (1) nu sunt angajati in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala sau locala.

Art. 66
(1) Cheltuielile materiale de natura administrativa necesare desfasurarii lucrarilor comisiilor prevazute la art. 65 alin. (1) se suporta de Agentie.
(2) Incepand cu anul 2008, Agentia poate asigura, la propunerea motivata a presedintelui comisiei de concurs, a presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor, respectiv a presedintelui comisiei de evaluare, prin bugetul sau, in limita fondurilor bugetare alocate, finantarea cheltuielilor ocazionate de instruirea membrilor comisiei de concurs si/sau a membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor, respectiv a membrilor comisiei de evaluare.

Art. 67
(1) Comisia de concurs, comisia de solutionare a contestatiilor si comisia de evaluare se constituie in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Pana la data constituirii comisiei de concurs, a comisiei de solutionare a contestatiilor si a comisiei de evaluare in conditiile prezentei hotarari, recrutarea inaltilor functionari publici se realizeaza de comisiile stabilite prin Decizia primului-ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea inaltilor functionari publici, respectiv evaluarea inaltilor functionari publici se realizeaza de comisia stabilita prin Decizia primului-ministru nr. 57/2006 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici.

Art. 68
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1) si (2), posturile corespunzatoare functiei publice de inspector guvernamental se infiinteaza in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in conditiile art. 90 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin transformarea unor posturi vacante sau, dupa caz, prin infiintarea unor posturi.
(2) Numarul posturilor corespunzatoare functiei publice de inspector guvernamental se stabileste, in conditiile alin. (1), avand in vedere criteriile prevazute la art. 5 alin. (3), in mod treptat si in raport de fondurile bugetare disponibile, in cursul anilor 2007 si 2008, pana la incadrarea in limita a maximum 30% din numarul de posturi aferente celorlalte functii publice din categoria inaltilor functionari publici.
(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza in cursul anului 2007 cu sumele necesare, pe baza numarului functiilor publice aprobate de Guvern.
(4) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca modificarile necesare in structura bugetului aprobat pentru anul 2007.

Art. 69
(1) In cursul anilor 2007 si 2008, ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza mecanismelor instituite prin prezenta hotarare, cu aplicarea, in ordine, a urmatoarelor modalitati:
a) prin mobilitate, in conditiile prezentei hotarari;
b) prin exceptie de la prevederile art. 7, prin concurs national organizat pentru ocuparea functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacante, in situatia in care nu a fost posibila ocuparea functiei in conditiile prevazute la lit. a).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in cursul anilor 2007 si 2008 pana la infiintarea functiilor publice de inspector guvernamental, in conditiile art. 68.

Art. 70
Persoanele care au avut calitatea de membru in comisia de concurs, in comisia de solutionare a contestatiilor si in comisia de evaluare, anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, au obligatia de a preda noilor comisii, in termen de 10 zile de la data constituirii acestora, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective.

Art. 71
Dispozitiile prezentei hotarari se aplica si inaltilor functionari publici din cadrul autoritatilor administrative autonome, precum si inaltilor functionari publici numiti in functii publice specifice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in masura in care acestea nu contravin dispozitiilor cuprinse in legi speciale.

Art. 72
In situatia in care regulamentele prevazute la art. 10 alin. (7) si alin. (8), art. 40 alin. (7) si art. 64 alin. (1) nu sunt elaborate in 60 de zile de la data numirii in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari a comisiei de concurs, a comisiei de solutionare a contestatiilor, respectiv a comisiei de evaluare, acestea se elaboreaza de catre Agentie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 73
(1) Pana la data intrarii in vigoare a regulamentelor prevazute la art. 10 alin. (7) si alin. (8), art. 40 alin. (7) si art. 64 alin. (1), se aplica in mod corespunzator dispozitiile referitoare la inaltii functionari publici cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitii contrare se abroga.


Poate fi de interes si:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009
Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006
Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, oug nr. 116/2007
Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
Regulament cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care
Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, legea nr. 287/2007
Hotarare privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, hotararea nr. 1344/2007
Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 31/2007
Ordin privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere, ordin nr. 114/2008
OUG nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice. Ordonanta de urgenta nr. 37/2009
Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, hotarare nr. 373/2008
OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, actualizata pana in 2007
Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004
Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplina
Hotarare nr. 485/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG nr.50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 50/2006


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: