DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, hotararea nr. 1344/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13/11/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza normele privind modul de constituire, organizare, functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale comisiilor de disciplina.

Art. 2
Comisiile de disciplina sunt structuri deliberative, fara personalitate juridica, independente in exercitarea atributiilor ce le revin, care au competenta de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz.


Capitolul II - Norme privind constituirea, organizarea si functionarea comisiilor de disciplina


Sectiunea 1 - Norme generale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplina


Art. 3
In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, o comisie de disciplina.

Art. 4
(1) Comisia de disciplina are in componenta 3 membri titulari, functionari publici definitivi numiti in functia publica pe perioada nedeterminata. Doi membri sunt desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, iar al treilea membru este desemnat, dupa caz, de organizatia sau organizatiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplina se desemneaza, in conditiile prevazute la alin. (1), cate un membru supleant. Membrul supleant isi desfasoara activitatea in absenta membrului titular corespunzator din comisia de disciplina, in cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen, in conditiile prezentei hotarari.
(3) Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
(4) Presedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre acestia. In situatia in care nu se poate intruni majoritatea, va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau, in cazul in care acesta nu exista, membrul care are cea mai mare vechime in functia publica.
(5) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplina.

Sectiunea 2 - Norme speciale privind constituirea si componenta comisiilor de disciplina


Art. 5
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, comisia de disciplina poate fi constituita pentru mai multe autoritati sau institutii publice, in cazul in care in cadrul uneia dintre acestea isi desfasoara activitatea mai putin de 10 functionari publici.
(2) Constituirea comisiilor de disciplina potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului vecinatatii teritoriale, pentru autoritatile administratiei publice locale, respectiv principiului subordonarii ierarhice, pentru institutiile publice aflate in subordinea sau sub autoritatea unei autoritati ori institutii publice centrale sau locale.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1), comisia de disciplina se constituie prin act administrativ comun al conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 4.
(4) In actul administrativ de constituire a comisiei de disciplina se stabileste si locul de desfasurare a activitatii acesteia.

Art. 6
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, se constituie la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, cate o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se constituie prin ordin al prefectului si are urmatoarea componenta:
a) subprefectul care are atributii in domeniul verificarii legalitatii;
b) secretarul judetului, respectiv secretarul municipiului Bucuresti;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.
(3) Membrii supleanti pentru comisia constituita potrivit prevederilor alin. (2) sunt:
a) secretarul unitatii administrativ-teritoriale resedinta de judet, respectiv secretarul unui sector al municipiului Bucuresti;
b) un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv;
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul respectiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (4), presedintele comisiei de disciplina se desemneaza prin actul administrativ prevazut la alin. (2).
(5) Prevederile art. 4 alin. (2), (3) si (5) se aplica in mod corespunzator.
(6) Comisia prevazuta la alin. (1) isi desfasoara activitatea la sediul institutiei prefectului din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

Art. 7
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 si 6, se constituie la nivel national o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se constituie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si are urmatoarea componenta:
a) un functionar public din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
b) un functionar public din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia;
c) un secretar al judetului, desemnat de majoritatea secretarilor judetelor si de secretarul municipiului Bucuresti.
(3) Comisia de disciplina prevazuta la alin. (1) are un secretar titular si un secretar supleant, numiti prin actul administrativ prevazut la alin. (2), la propunerea majoritatii functionarilor publici pentru care este constituita comisia de disciplina, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.
(5) Comisia prevazuta la alin. (1) isi desfasoara activitatea la sediul Agentiei.

Art. 8
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3, se constituie la nivel national o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele inaltilor functionari publici, denumita in continuare comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici.
(2) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 5 inalti functionari publici, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. Cel putin unul dintre membrii comisiei are studii superioare juridice.
(3) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Secretariatul comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici este asigurat de Agentie. Secretarul titular si secretarul supleant se desemneaza prin ordin al presedintelui Agentiei.
(5) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici isi desfasoara activitatea la sediul Agentiei.

Sectiunea 3 - Competentele comisiilor de disciplina


Art. 9
(1) Comisia de disciplina competenta sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita pentru autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara la data savarsirii faptei sesizate.
(2) Comisia de disciplina inainteaza raportul de propunere a sanctiunii disciplinare aplicabile sau, dupa caz, raportul de clasare a sesizarii persoanei care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare la momentul inaintarii acestui raport.

Art. 10
(1) Comisia de disciplina competenta sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita in cadrul autoritatii sau institutiei publice ierarhic superioare, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele urmatorilor functionari publici:
a) conducatori ai autoritatilor sau institutiilor publice aflate in subordinea ori sub autoritatea acesteia;
b) conducatori ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
c) conducatori ai serviciilor publice infiintate in subordinea sau sub autoritatea autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Comisia de disciplina competenta sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita:
a) potrivit art. 6, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare;
b) potrivit art. 7, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti;
c) potrivit art. 8, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele inaltilor functionari publici.

Sectiunea 4 - Conditii de desemnare si mandatul membrilor comisiilor de disciplina


Art. 11
(1) Poate fi desemnat membru in comisia de disciplina functionarul public care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are o buna reputatie profesionala si o conduita corespunzatoare in exercitarea functiei publice;
b) are studii superioare;
c) este functionar public definitiv, numit pe perioada nedeterminata;
d) nu se afla in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (4).
(2) Cel putin unul dintre membrii comisiei de disciplina are studii juridice sau administrative.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care nu exista cel putin un functionar public care are studii juridice sau administrative, in comisia de disciplina poate fi desemnat membru unul dintre functionarii publici incadrati pe functii publice din clasele I sau, dupa caz, a II-a.
(4) Nu poate fi desemnat ca membru in comisia de disciplina functionarul public care se afla in urmatoarele cazuri de incompatibilitate:
a) este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competenta legala de a numi membrii in comisia de disciplina, cu persoanele care au competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara sau cu ceilalti functionari publici desemnati membri in comisie;
b) a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(5) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie in cazul membrilor comisiilor de disciplina constituite potrivit art. 5.

Art. 12
(1) Membrii comisiei de disciplina isi exercita mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplina pana la data expirarii duratei acestuia sau inainte de termen, in conditiile prezentei hotarari.
(2) Cu 30 de zile inainte de data expirarii duratei mandatului membrilor comisiei de disciplina, autoritatile si institutiile publice au obligatia initierii procedurilor de constituire a comisiei de disciplina al carei mandat urmeaza a intra in vigoare, in conditiile prezentei hotarari.

Art. 13
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda in cazul in care:
a) sotul, ruda sau afinul sau, pana la gradul al patrulea inclusiv, exercita cu caracter temporar functia care implica competenta legala de a numi reprezentanti in comisia de disciplina ori de a aplica sanctiunea disciplinara, pentru perioada numirii temporare in cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public care are calitatea de membru in comisia de disciplina, pentru cercetarea administrativa in cauza;
b) este in concediu de odihna, medical sau alt concediu, este delegat ori detasat in cadrul altei autoritati sau institutii publice ori este suspendat din functia publica, pentru perioada concediului, delegarii, detasarii sau suspendarii raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;
c) comisia de disciplina a primit o sesizare din partea sau cu privire la un functionar public cu care membrul comisiei de disciplina este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativa in cauza;
d) s-a pronuntat in orice mod cu privire la fapta sesizata ca abatere disciplinara anterior propunerii comisiei de disciplina pentru solutionarea cauzei, pentru cercetarea administrativa in cauza;
e) comisia de disciplina a primit o sesizare indreptata impotriva sa, pentru cercetarea administrativa in cauza;
f) se afla in una dintre situatiile de conflict de interese prevazute la art. 14, pentru cercetarea administrativa in cauza;
g) solicita motivat suspendarea sa pentru o perioada de cel mult 60 de zile consecutive, pentru perioada solicitata.
(2) In caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplina, sedintele se desfasoara cu participarea membrului supleant corespunzator.
(3) Membrul comisiei de disciplina care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f) are obligatia de a solicita suspendarea mandatului de indata ce ia cunostinta de existenta vreuneia dintre acestei situatii. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplina poate fi solicitata de orice persoana care sesizeaza existenta uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f).
(4) Cererea de suspendare se face in scris, cu mentionarea perioadei pentru care se solicita suspendarea, si se inainteaza comisiei de disciplina, impreuna cu probele doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.
(5) Presedintele comisiei de disciplina are obligatia de a convoca ceilalti membri ai comisiei de disciplina pentru intocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplina se intocmeste in lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu mentionarea expresa a perioadei pentru care se suspenda mandatul membrului comisiei de disciplina, si se comunica:
a) persoanei prin al carei act administrativ s-a constituit comisia de disciplina;
b) membrului comisiei de disciplina care a facut obiectul cererii de suspendare;
c) persoanei care a solicitat suspendarea, daca este alta decat cea prevazuta la lit. b);
d) membrului supleant, in cazul in care acesta va face parte din comisia de disciplina pe durata suspendarii titularului.
(6) In situatia in care mandatul membrului care are calitatea de presedinte al comisiei de disciplina se suspenda, pentru perioada suspendarii mandatului titularului, presedintele comisiei de disciplina se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 14
(1) Membrii si secretarul comisiei de disciplina se afla in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) au relatii cu caracter patrimonial cu functionarul public a carui fapta sesizata ca abatere disciplinara este cercetata;
b) interesele patrimoniale personale, ale sotului, sotiei sau rudelor de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea atributiilor corespunzatoare care ii revin potrivit prezentei hotarari;
c) se afla in raporturi ierarhice directe cu functionarul public a carui fapta sesizata ca abatere disciplinara este cercetata;
d) se afla in relatii de prietenie sau dusmanie cu functionarul public a carui fapta este sesizata ca abatere disciplinara;
e) ori de cate ori considera ca integritatea, obiectivitatea si impartialitatea procedurii disciplinare pot fi afectate.
(2) Prevederile art. 13 alin. (2)-(6) se aplica in mod corespunzator.
(3) La prima sedinta a comisiei de disciplina pentru analizarea oricarei sesizari adresate acesteia, membrii si secretarul comisiei de disciplina au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in niciunul dintre cazurile prevazute la alin. (1).
(4) In situatia in care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii si secretarul comisiei au obligatia de a actualiza declaratia prevazuta la alin. (3) si de a solicita suspendarea mandatului in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. f).
(5) Declaratiile se pastreaza de catre secretarul comisiei. Incalcarea dispozitiilor alin. (3) si (4) constituie abatere disciplinara.

Art. 15
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina inceteaza:
a) la data expirarii perioadei pentru care a fost desemnat in comisia de disciplina;
b) la data transferului in cadrul unei alte autoritati sau institutii publice;
c) la data mutarii in cadrul unei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice;
d) la data la care a intervenit o situatie de incompatibilitate prevazuta la art. 11 alin. (4);
e) atunci cand se afla in concediu medical sau alt concediu, este delegat ori detasat in cadrul altei autoritati sau institutii publice ori este suspendat din functia publica pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive;
f) la data incetarii raportului de serviciu;
g) la data solicitata de functionarul public, prin cerere scrisa motivata, cu privire la renuntarea la calitatea de membru in comisia de disciplina.
(2) In caz de incetare a mandatului unui membru al comisiei de disciplina, se numeste ca membru titular membrul supleant corespunzator si se demareaza procedura pentru desemnarea unui alt membru supleant.
(3) Membrul comisiei de disciplina care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e) are obligatia de a aduce la cunostinta comisiei de disciplina, prin cerere formulata in scris, existenta cauzei de incetare a mandatului.
(4) Incetarea mandatului membrului comisiei de disciplina poate fi solicitata de orice persoana care sesizeaza existenta situatiei prevazute la alin. (1) lit. d). Cererea de incetare se face in scris si se inainteaza comisiei de disciplina, impreuna cu orice probe doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.
(5) Presedintele comisiei de disciplina convoaca ceilalti membri ai comisiei de disciplina pentru intocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplina se intocmeste in lipsa membrului care face obiectul cererii de incetare a mandatului de membru al comisiei de disciplina si se comunica:
a) persoanei prin al carei act administrativ s-a constituit comisia de disciplina;
b) membrului comisiei de disciplina care a facut obiectul cererii de incetare;
c) persoanei care a solicitat incetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina, daca este alta decat cea prevazuta la lit. b);
d) membrului supleant, in cazul in care a fost numit in comisia de disciplina ca titular.

Art. 16
(1) Secretarul titular si supleantul acestuia au, de regula, studii superioare juridice sau administrative.
(2) Secretarului titular si secretarului supleant li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 11-15.

Art. 17
(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunara de 15%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, respectiv in lunile in care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativa. Sporul lunar se acorda de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele mentionate, pe baza certificarii de catre presedintele comisiei a desfasurarii activitatii comisiei pe luna respectiva.
(2) Pentru participarea la lucrarile comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici, membrii si persoanele care asigura secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizatie reprezentand 10% din salariul de baza prevazut de lege pentru functia publica de secretar general din cadrul ministerelor.
(3) Indemnizatiile prevazute la alin. (2) se platesc de Agentie pe baza proceselor-verbale incheiate ca urmare a activitatii comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici.
(4) Membrii, secretarul comisiilor de disciplina care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice.
(5) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile prevazute la alin. (4) se asigura de autoritatile sau institutiile publice unde isi desfasoara activitatea membrii comisiilor de disciplina.

Art. 18
Orice persoana care constata desemnarea unui membru al comisiei de disciplina sau al secretarului acesteia fara respectarea procedurii prevazute in prezenta hotarare se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, in conditiile prevazute de lege.

Sectiunea 5 - Activitatea si atributiile comisiei de disciplina


Art. 19
(1) Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia functionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara comisiei de disciplina atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia functionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa;
c) contradictorialitatea, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
e) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
f) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
g) celeritatea procedurii, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevazute de lege si de prezenta hotarare;
h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina.
(2) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea numai in baza unei sesizari, in limitele si raportat la obiectul acesteia.
(3) Competentele comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii comisiilor a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, stabilitatii in cadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in analizarea faptelor si luarea deciziilor.
(4) Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a-si exprima opinia sau abtinerea de la vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.

Art. 20
(1) In desfasurarea activitatii si indeplinirea atributiilor, membrii si secretarul comisiei de disciplina au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure prin activitatea desfasurata respectarea legislatiei in vigoare, precum si aplicarea principiilor prevazute la art. 19 alin. (1) in derularea procedurii de cercetare administrativa;
b) sa aduca la cunostinta presedintelui comisiei de disciplina orice ingerinta in activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) sa participe la sedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativa;
d) sa respecte confidentialitatea deliberarilor si a datelor cu caracter personal, in conditiile legii;
e) sa nu isi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare;
f) sa evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata pe durata procedurii de cercetare administrativa;
g) sa respecte regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese si sa aplice prevederile legale privind modalitatile de evitare a conflictului de interese.
(2) Membrii comisiei de disciplina pot absenta de la sedintele de lucru stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativa din motive obiective, aduse la cunostinta presedintelui comisiei de disciplina, in scris, cu cel putin doua zile inaintea sedintei comisiei de disciplina, fiind inlocuiti de membrii supleanti corespunzatori. In cazul in care in aceasta situatie se afla presedintele comisiei de disciplina, acesta va fi inlocuit de membrul supleant corespunzator. Presedintele comisiei de disciplina pentru sedinta respectiva se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia.

Art. 21
Atributiile comisiei de disciplina sunt:
a) administrative;
b) functionale.

Art. 22
(1) Comisia de disciplina indeplineste urmatoarele atributii administrative:
a) alege presedintele comisiei de disciplina, in conditiile prezentei hotarari;
b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretarul comisiei de disciplina;
c) intocmeste procese-verbale, in conditiile prezentei hotarari;
d) intocmeste rapoarte, in conditiile prezentei hotarari;
e) intocmeste orice alte inscrisuri in conditiile prezentei hotarari.
(2) Comisia de disciplina se intruneste in vederea alegerii presedintelui in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendarii ori incetarii mandatului presedintelui. Alegerea are loc prin vot secret. Este desemnat presedinte al comisiei de disciplina membrul care cumuleaza cele mai multe voturi. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Comisia de disciplina are obligatia de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care ii este destinat. Acesta se inregistreaza in registrul de evidenta al comisiei de disciplina.

Art. 23
(1) Comisia de disciplina indeplineste urmatoarele atributii functionale:
a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere disciplinara;
b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in conditiile prezentei hotarari, cu votul majoritatii membrilor comisiei;
c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, in cazul in care aceasta a fost contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Contestatia cu privire la sanctiunea disciplinara aplicata potrivit art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, se depune in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii actului administrativ prin care aceasta a fost aplicata.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) conducatorul autoritatii sau institutiei publice sesizeaza comisia de disciplina in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. In acest caz, comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata.

Art. 24
Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora sedintelor comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
d) reprezinta comisia de disciplina in fata oricaror persoane fizice sau juridice.

Art. 25
Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) primeste si inregistreaza documentele adresate comisiei de disciplina in registrul de evidenta al comisiei de disciplina;
b) convoaca membrii comisiei de disciplina, precum si orice alta persoana, la solicitarea presedintelui acesteia;
c) redacteaza si semneaza toate documentele emise de comisia de disciplina, alaturi de membrii acesteia, si tine evidenta acestor documente;
d) primeste si transmite corespondenta comisiei de disciplina;
e) efectueaza alte lucrari necesare desfasurarii activitatii comisiei de disciplina, din dispozitia presedintelui acesteia.

Art. 26
Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare al comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici, cu avizul conform al Agentiei. Regulamentul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul III - Procedura disciplinara


Sectiunea 1 - Sesizarea comisiei de disciplina


Art. 27
(1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
(2) Sesizarea se depune la registratura autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia functionarul public isi desfasoara activitatea, respectiv la registratura autoritatii ori institutiei publice la nivelul careia este constituita comisia de disciplina competenta potrivit prezentei hotarari. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplina in termen de maximum 3 zile lucratoare.
(3) Sesizarea se inregistreaza de secretarul comisiei de disciplina si se inainteaza presedintelui comisiei de disciplina in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii.
(4) Presedintele comisiei de disciplina va fixa cu celeritate termenul primei sedinte a comisiei de disciplina si va dispune, prin adresa, convocarea membrilor.

Art. 28
(1) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea si sediul persoanei juridice, precum si numele si functia reprezentantului legal;
b) numele si prenumele functionarului public a carui fapta este sesizata ca abatere disciplinara si denumirea autoritatii sau a institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si data savarsirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
e) adresa de corespondenta, daca este alta decat cea prevazuta la lit. a);
f) data;
g) semnatura.
(2) Sesizarea se depune in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere disciplinara si trebuie insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.
(3) In situatia in care persoana care formuleaza sesizarea nu cunoaste informatiile prevazute la alin. (1) lit. b), sesizarea poate sa cuprinda alte elemente de identificare a functionarului public ale carui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.

Art. 29
(1) Prima sedinta a comisiei de disciplina se desfasoara pentru:
a) verificarea respectarii termenului de depunere a sesizarii;
b) identificarea obiectului sesizarii si stabilirea competentei de solutionare;
c) verificarea elementelor constitutive ale sesizarii.
(2) Sesizarea se claseaza, intocmindu-se in acest sens un raport, daca:
a) nu a fost depusa in termenul prevazut la art. 28 alin. (2);
b) nu contine elementele constitutive prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-c) si f)-g) sau functionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate in conformitate cu art. 28 alin. (3);
c) priveste acelasi functionar public si aceeasi fapta savarsita in aceleasi circumstante pentru care s-a desfasurat procedura de cercetare administrativa si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizarii.
(3) In situatia in care obiectul sesizarii nu se circumscrie sferei legale de competenta a comisiei de disciplina, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplina competente si comunica persoanei care a formulat sesizarea declinarea competentei. Comunicarea se face printr-o adresa semnata de presedinte si de ceilalti membri ai comisiei de disciplina, precum si de secretarul acesteia.
(4) Daca exista mai multe sesizari cu acelasi obiect, impotriva aceluiasi functionar public, acestea se conexeaza.
(5) Comisia de disciplina incepe procedura de cercetare administrativa pentru sesizarile care nu au fost clasate in conditiile prevazute la alin. (2). Presedintele comisiei de disciplina stabileste data si locul desfasurarii urmatoarei sedinte si dispune convocarea membrilor, a functionarului public a carui fapta a fost sesizata, precum si a persoanei care a formulat sesizarea.

Sectiunea 2 - Dispozitii generale privind procedura cercetarii administrative


Art. 30
(1) Procedura cercetarii administrative este obligatorie pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicata, precum si in cazul in care sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a) din acelasi act normativ a fost contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Procedura cercetarii administrative consta in:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, a altor persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara in conditiile prevazute la art. 31;
b) administrarea probelor propuse de parti, precum si, daca este cazul, a celor solicitate de comisia de disciplina;
c) dezbaterea cazului.
(3) Pe parcursul cercetarii administrative, sedintele comisiei de disciplina, respectiv sedintele persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara.
(4) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata pot participa la cercetarea administrativa personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocati, in conditiile prevazute de lege.

Art. 31
(1) Comisia de disciplina poate desemna 1 ori 2 membri sau, dupa caz, poate solicita compartimentului de control din autoritatea ori institutia publica in cadrul careia functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara isi desfasura activitatea la data savarsirii faptei sa efectueze cercetari administrative potrivit art. 30 alin. (2) lit. a) si b) si sa prezinte un raport care sa cuprinda rezultatele activitatii de cercetare, precum si documentele care au stat la baza intocmirii raportului.
(2) Solicitarea de efectuare a cercetarii administrative se transmite compartimentului de control, potrivit alin. (1), dupa aprobarea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara isi desfasura activitatea la data savarsirii faptei.
(3) In cazul in care compartimentul de control se afla in subordinea sau in coordonarea functionarului public a carui fapta este sesizata ori nu exista un compartiment cu atributii de control, efectuarea cercetarii administrative poate fi delegata compartimentului de control din cadrul autoritatii sau institutiei publice ierarhic superioare. Cercetarea abaterilor disciplinare ale functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean poate fi delegata compartimentului de control din cadrul institutiei prefectului.
(4) In situatiile prevazute la alin. (1) si (3), comisia de disciplina intocmeste un proces-verbal care va cuprinde:
a) numarul de inregistrare al sesizarii pentru care se deleaga competenta cercetarii administrative;
b) persoana care a formulat sesizarea si persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea;
c) persoana/persoanele sau compartimentul catre care se face delegarea de competenta;
d) limitele delegarii de competenta;
e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzand rezultatele activitatii de cercetare, precum si a documentelor care au stat la baza intocmirii raportului;
f) data;
g) semnatura presedintelui si a celorlalti membri ai comisiei, precum si a secretarului.

Art. 32
In situatia in care comisia de disciplina nu se poate pronunta pe baza raportului inaintat de persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa, poate dispune efectuarea sau poate efectua cercetari suplimentare.

Art. 33
Lucrarile fiecarei sedinte a comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele si de ceilalti membri ai comisiei de disciplina, precum si de secretarul acesteia.

Sectiunea 3 - Convocarea membrilor comisiei de disciplina si a persoanelor care urmeaza a fi audiate


Art. 34
(1) Convocarea membrilor comisiei de disciplina sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 se face prin adresa, de catre secretarul comisiei de disciplina, la solicitarea presedintelui acesteia.
(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnatura de primire, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin posta electronica. Dovezile de comunicare se depun la dosar.

Art. 35
(1) Convocarea persoanelor care urmeaza a fi audiate, pentru prezentarea in fata comisiei de disciplina sau in fata persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31, se face de catre presedintele comisiei de disciplina, prin citatie.
(2) Citatia este individuala si cuprinde urmatoarele elemente constitutive, sub sanctiunea nulitatii:
a) numarul de inregistrare si data emiterii;
b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul institutiei unde isi desfasoara activitatea si calitatea ori functia celui citat;
c) numarul si data inregistrarii la comisia de disciplina a sesizarii aflate pe rolul comisiei de disciplina;
d) locul, data si ora organizarii sedintei;
e) numele, prenumele si semnatura presedintelui comisiei de disciplina.

Art. 36
(1) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face de catre secretarul comisiei de disciplina, personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.
(2) Comunicarea citatiei si a tuturor actelor de procedura prin scrisoare recomandata se face la domiciliul sau resedinta celui citat ori la adresa de corespondenta. Schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul cercetarii administrative trebuie, sub sanctiunea neluarii ei in seama, sa fie adusa la cunostinta comisiei de disciplina.
(3) Daca persoana citata refuza sa primeasca citatia sau sa semneze dovada de primire se incheie un proces-verbal.
(4) Citatia se considera comunicata partilor si in cazul in care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a o ridica, desi exista dovada avizarii sale.
(5) Citatia, sub sanctiunea nulitatii, va fi comunicata celui citat cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea termenului stabilit.
(6) Prezenta persoanei citate in fata comisiei de disciplina, personal sau prin mandatar, acopera orice vicii de procedura.

Art. 37
(1) Citatia pentru audierea functionarului public a carui fapta face obiectul sesizarii se comunica impreuna cu un exemplar al sesizarii, precum si cu copii ale inscrisurilor depuse de catre persoana care a formulat sesizarea, daca este cazul.
(2) Dupa primirea citatiei, a sesizarii indreptate impotriva sa si a inscrisurilor depuse de persoana care a formulat sesizarea, functionarul public poate sa formuleze o intampinare care sa cuprinda raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale sesizarii, precum si mijloacele de proba prin care intelege sa se apere.
(3) Se considera mijloace de proba, in intelesul prezentei hotarari, inscrisurile si martorii.

Art. 38
Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata pot cere in scris ca procedura de cercetare administrativa sa se desfasoare si in lipsa, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor stabilite pentru audiere.

Sectiunea 4 - Audierea


Art. 39
(1) Persoana care a formulat sesizarea se audiaza separat de functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara. La solicitarea uneia dintre parti si cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza in prezenta persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a carui fapta a fost sesizata.
(2) Audierea se consemneaza intr-un proces verbal distinct, care contine intrebarile formulate de membrii comisiei de disciplina sau de persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 si raspunsurile persoanei audiate.
(3) Procesele-verbale de audiere se semneaza pe fiecare pagina de toate persoanele prezente la audieri. Adaugarile, stersaturile sau schimbarile aduse se semneaza in acelasi mod, sub sanctiunea de a nu fi luate in seama.
(4) In timpul audierii persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta este cercetata au obligatia de a propune mijloacele de proba pe care le considera necesare.
(5) Daca persoanele audiate nu vor sau nu pot sa semneze, se va mentiona acest lucru in procesul-verbal.
(6) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentioneaza in procesul-verbal si nu impiedica desfasurarea cercetarii administrative.
(7) In procesul-verbal se stabileste in mod obligatoriu termenul pana la care mijloacele de proba care nu au fost solicitate in timpul audierii vor mai putea fi invocate in fata comisiei de disciplina sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31, dar nu mai tarziu de termenul limita la care comisia de disciplina administreaza probele.
(8) Termenul prevazut la alin. (7) se comunica functionarului public a carui fapta a fost sesizata, precum si persoanei care a formulat sesizarea.

Sectiunea 5 - Administrarea probelor


Art. 40
Mijloacele de proba care nu au fost solicitate in conditiile art. 39 nu vor mai putea fi invocate in fata comisiei de disciplina sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31.

Art. 41
Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse in timpul audierii de catre persoana care a formulat sesizarea si de catre functionarul public a carui fapta este cercetata, precum si a probelor pe care comisia de disciplina le considera necesare.

Art. 42
Audierea martorilor se face cu respectarea prevederilor art. 39.

Art. 43
Comisia de disciplina are obligatia de a asigura accesul neingradit al persoanei care a formulat sesizarea si al functionarului public a carui fapta a fost sesizata la documentele utilizate in sau rezultate din activitatea comisiei de disciplina privind fapta sesizata ca abatere disciplinara.

Art. 44
(1) In cazul in care sunt indicii ca functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, comisia de disciplina are obligatia de a intocmi un raport de propunere de mutare temporara a acestuia in cadrul altui compartiment sau altei structuri a institutiei ori autoritatii publice si/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.
(2) Raportul se inainteaza persoanei competente sa aplice sanctiunea disciplinara functionarului public a carui fapta este cercetata, care are obligatia de a instiinta comisia de disciplina, in termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra masurilor dispuse.

Art. 45
In cazul in care sunt indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea civila, contraventionala sau penala, comisia de disciplina are obligatia de a lua masurile legale ce se impun in vederea sesizarii organelor abilitate.

Sectiunea 6 - Dezbaterea cazului


Art. 46
Dezbaterea cazului se face de catre comisia de disciplina pe baza:
a) proceselor-verbale de sedinta;
b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;
c) probelor administrate;
d) raportului persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31, daca s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativa.

Art. 47
(1) Comisia de disciplina poate sa propuna, in urma dezbaterii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999, republicata, in cazul in care s-a dovedit savarsirea unei abateri disciplinare;
b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public comisia de disciplina tine seama de:
a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
c) gradul de vinovatie;
d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
e) conduita functionarului public;
f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate in conditiile prevazute de lege.
(3) In situatia in care, prin aceeasi sesizare, se semnaleaza mai multe fapte ca abateri disciplinare savarsite de acelasi functionar public, comisia de disciplina propune, in urma cercetarii administrative, aplicarea unei singure sanctiuni disciplinare, cu luarea in considerare a tuturor abaterilor disciplinare.
(4) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicata, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv treapta sau functia pe care urmeaza a se aplica sanctiunea retrogradarii.

Sectiunea 7 - Finalizarea procedurii de cercetare administrativa


Art. 48
(1) Procedura de cercetare administrativa se finalizeaza:
a) la inchiderea dezbaterii cazului;
b) in termen de 3 luni de la data incetarii raporturilor de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, cu exceptia situatiei prevazute la lit. c), in masura in care functionarul public a carui fapta a fost cercetata nu redobandeste calitatea de functionar public in aceasta perioada;
c) la data decesului functionarului public.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sesizarea se claseaza, intocmindu-se in acest sens un raport care se inainteaza persoanei prin al carei act administrativ s-a constituit comisia de disciplina si care se comunica persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 49
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii procedurii cercetarii administrative potrivit art. 48 alin. (1) lit. a), comisia de disciplina intocmeste un raport cu privire la sesizarea in cauza, care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numarul si data de inregistrare ale sesizarii;
b) numele complet si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;
c) numele complet si domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de aceasta;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propunerea de clasare a sesizarii;
g) motivarea propunerii;
h) numele complet si semnaturile presedintelui si ale celorlalti membri ai comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
i) data intocmirii raportului.
(2) Propunerea prevazuta la alin. (1) lit. f) se formuleaza pe baza majoritatii de voturi. Membrul comisiei care are o alta parere va redacta si va semna opinia separata, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.
(3) Raportul comisiei de disciplina se aduce la cunostinta persoanei care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a carui fapta a fost sesizata.


Capitolul IV - Aplicarea si contestarea sanctiunii disciplinare


Art. 50
(1) In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplina, persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara va emite actul administrativ de sanctionare.
(2) In cazul in care persoana care are competenta legala de a aplica sanctiunea disciplinara aplica o alta sanctiune decat cea propusa de comisia de disciplina, are obligatia de a motiva aceasta decizie.
(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, actul administrativ de sanctionare va cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
c) motivul pentru care a fost aplicata o alta sanctiune decat cea propusa de comisia de disciplina, in situatia prevazuta la alin. (2);
d) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
e) instanta competenta la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara.
(4) La actul administrativ de sanctionare prevazut la alin. (3) se anexeaza raportul comisiei de disciplina, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(5) Actul administrativ de sanctionare se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (1):
a) compartimentelor cu atributii in domeniul resurselor umane din cadrul institutiei sau autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;
b) comisiei de disciplina care a elaborat si transmis raportul;
c) functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;
d) persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 51
Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata o poate contesta, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 52
(1) In termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a art. 3-8 din prezenta hotarare, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a constitui comisiile de disciplina in conditiile prezentei hotarari.
(2) Pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1), in cadrul autoritatilor si institutiilor publice isi desfasoara activitatea comisiile de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile ulterioare.
(3) Mandatul membrilor comisiilor de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare, inceteaza de drept la implinirea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Comisiile de disciplina constituite in conditiile prezentei hotarari isi incep activitatea la data incetarii mandatului membrilor comisiilor de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare.

Art. 53
(1) Comisiile de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare, au obligatia ca, pana la inceperea activitatii comisiilor de disciplina constituite in conditiile prezentei hotarari, sa solutioneze sesizarile aflate pe rolul lor. Masurile dispuse inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari raman supuse cailor de atac si termenelor prevazute de actul normativ sub care au fost pronuntate.
(2) Sesizarile inregistrate dupa publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi solutionate, pana la data inceperii activitatii comisiilor de disciplina constituite potrivit prevederilor prezentei hotarari, de comisiile de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare.
(3) In situatia in care nu este posibila solutionarea potrivit prevederilor alin. (2), sesizarile respective vor fi predate la data incetarii mandatului membrilor comisiilor de disciplina constituite in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare, comisiilor de disciplina competente, constituite in conditiile prezentei hotarari.
(4) Persoanele care au avut calitatea de membru in comisiile de disciplina au obligatia de a preda membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotarari, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe baza de procesverbal de predare-preluare.

Art. 54
Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comisia de disciplina, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare, au caracter confidential si se pastreaza de secretarul acesteia, in situatia in care sedintele comisiei de disciplina nu au avut caracter public.

Art. 55
(1) Presedintele comisiei de disciplina intocmeste rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea comisiei de disciplina, pe care le inainteaza conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(2) Formatul standard, termenele si modalitatea de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 56
(1) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, precum si conducatorii compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata au obligatia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina in vederea solutionarii cazului.
(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice sunt obligate sa transmita presedintelui comisiei de disciplina toate documentele solicitate ca fiind necesare in desfasurarea activitatilor potrivit atributiilor comisiilor de disciplina.

Art. 57
In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Agentia coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

Art. 58
In situatia in care regulamentul prevazut la art. 26 nu este elaborat in termen de 60 de zile de la data constituirii, in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari, a comisiei de disciplina prevazute la art. 8, acesta se elaboreaza de catre Agentie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 59
Orice referire si orice trimitere in actele normative existente, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, la Hotararea Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificarile ulterioare, se vor considera referire la prezenta hotarare.

Art. 60
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii, cu exceptia art. 3-8, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare.


Poate fi de interes si:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009
Legea privind statutul functionarului public parlamentar, legea nr 7/2006
Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, oug nr. 116/2007
Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
Regulament cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care
Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul functionarului public parlamentar, legea nr. 287/2007
Hotarare privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, 341/2007
Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 31/2007
Ordin privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere, ordin nr. 114/2008
Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007
Hotarare privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica, hotarare nr. 373/2008
OUG nr. 45/2008, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, actualizata pana in 2007
Legea contenciosului administrativ, legea nr. 554/2004
Ordin nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplina
Hotarare nr. 485/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Regulament nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici
OUG nr. 81/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/20


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
40 useri online

Useri autentificati: