DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 12/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 27 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 564/2001, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se aproba Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, denumit in continuare regulament.
(2) Regulamentul reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza regulamentelor locale de urbanism pentru localitatile rurale din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, denumita in continuare RBDD.
(3) Regulamentul are ca scop asigurarea unei dezvoltari durabile a teritoriului RBDD, cu protejarea cadrului natural si cultural, precum si asigurarea unei utilizari rationale a acestuia din punct de vedere economic si turistic, in beneficiul locuitorilor RBDD, in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila domeniilor vizate.
(4) Regulamentul prevede controlarea modului de utilizare a terenului si resurselor naturale in scopuri strict economice, eliminarea interventiilor excesive si stridente din punctul de vedere al suprafetelor si volumelor, materialelor utilizate, aspectului vizual al cadrului construit asupra mediului natural si antropic traditional specific RBDD.
(5) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii in cazul elaborarii sau reactualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor rurale din Delta Dunarii, cu respectarea specificului local.
(6) Prezentul regulament constituie baza tehnica de avizare si de autorizare a executarii lucrarilor de constructii si amenajarilor pana la revizuirea planurilor urbanistice generale existente la data intrarii sale in vigoare.
(7) Prevederile prezentului regulament se aplica de la data intrarii in vigoare pentru localitatile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(8) Regulamentul se aduce la cunostinta tuturor factorilor interesati de catre directiile judetene de urbanism si amenajarea teritoriului.

Art. 2
(1) Regulamentul stabileste regulile de ocupare a terenurilor, de amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente acestora, precum si normele generale de arhitectura.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile cu caracter militar si special, care se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite de lege.
(3) Regulamentele locale de urbanism (RLU) vor prelua in mod obligatoriu prevederile prezentului regulament, detaliindu-le in functie de contextul specific local, in baza studiilor de fundamentare aferente planului urbanistic general, si vor putea introduce si alte norme specifice.
(4) La elaborarea unor planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu, care detaliaza sau modifica planurile urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale, este obligatorie respectarea prevederilor prezentului regulament in aceste documentatii.

Art. 3
Controlul respectarii prezentului regulament se face prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean si al primariilor de comuna, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Impartirea teritoriului unitatilor administrativ-teritoriale in zone functionale, subzone functionale si unitati teritoriale de referinta


Art. 4
In cadrul planurilor urbanistice generale (PUG) si planurilor urbanistice zonale (PUZ), fiecare unitate administrativteritoriala se imparte in unitati teritoriale de referinta cu reglementari detaliate pe zone si subzone functionale, iar autorizarea executarii lucrarilor de constructii se face cu respectarea cerintelor stabilite pentru zonele si/sau subzonele functionale in care se incadreaza parcelele.

Art. 5
Principalele zone functionale ale trupului de baza al intravilanului unitatii administrativ-teritoriale delimitate prin PUG sunt:
a) zona centrala - C;
b) zona institutiilor publice si serviciilor - IS;
c) zona locuintelor si functiunilor complementare - L;
d) zona unitatilor agricole, mestesugaresti si a micilor intreprinderi - A;
e) zona spatiilor verzi pentru agrement, sport etc

V;
f) zona de gospodarie comunala, inclusiv zona de cimitire - G;
g) zona cu caracter special, unitati militare - S;
h) zona cu valoare peisagistica - P.

Art. 6
(1) Zonele naturale cu valoare peisagistica vor fi identificate si delimitate prin Planul de amenajare a teritoriului zonal Delta Dunarii si vor fi preluate ca atare in PUG ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Pentru zonele cu valoare peisagistica deteriorate, identificate si delimitate prin Planul de amenajare a teritoriului zonal Delta Dunarii, se vor institui masuri de protectie specifice in PUG ale comunelor si in regulamentele locale de urbanism aferente, in vederea refacerii peisagistice si ecologice a zonelor deteriorate.


Capitolul III - Utilizari functionale


Art. 7
Pe teritoriul pe care se aplica prezentul regulament sunt admise urmatoarele functiuni:
a) locuirea, cu variantele locuire permanenta, locuire sezoniera, case de vacanta, cazare turistica in locuinte traditionale, cu suprafata construita la sol de maximum 200 m2;
b) institutii, servicii, dotari publice;
c) spatii verzi pentru agrement, sport;
d) gospodarie comunala;
e) amenajari piscicole;
f) unitati agricole, mestesugaresti, industriale, de prestari de servicii si de transport;
g) circulatii rutiere si navale, cu dotarile aferente;
h) edificii de cult, cu constructii anexe.

Art. 8
Sunt admise, cu conditionari, urmatoarele functiuni:
a) camparea, inclusiv in zonele de locuit, conditionata de dotarea cu instalatii tehnico-sanitare, cu respectarea prevederilor legale specifice pentru structurile de primire turistica;
b) functiunile comerciale si serviciile profesionale, daca se inscriu in conditiile de configurare a parcelelor si cladirilor, precum si cu conditionari care se refera la forma, materiale de constructie si finisaj;
c) sunt permise constructii izolate pentru alimentatie publica, cu conditionari referitoare la forma, materiale de constructie si finisaj, in conformitate cu legislatia specifica, cu prevederile prezentului regulament si cu respectarea legislatiei privind protectia mediului;
d) in extravilanul localitatilor se autorizeaza numai lucrari de infrastructura si anexe ale exploatatiilor agricole, piscicole sau zootehnice;
e) structurile de agrement care nu includ serviciul de alimentatie publica sunt admise cu conditia limitarii impactului vizual si sonor asupra vecinatatilor, precum si cu respectarea normelor privitoare la forma, materiale de constructie si finisaj din prezentul regulament;
f) locuinte cu suprafata construita la sol pana la 300 m2, cu conditia incadrarii in indicatorii urbanistici aprobati si a respectarii prevederilor Codului civil;
g) case de vacanta cu suprafata construita la sol pana la 350 m2, cu conditia incadrarii in indicatorii urbanistici aprobati si a respectarii prevederilor Codului civil;
h) depozitari de materiale refolosibile, cu conditia respectarii legislatiei specifice;
i) platforme de precolectare a deseurilor menajere, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului;
j) activitati care utilizeaza pentru depozitare sau productie terenul vizibil din circulatiile publice sau de pe parcelele adiacente, cu conditia respectarii normelor sanitare si neproducerii de noxe sau zgomote care deranjeaza vecinatatile;
k) spatii comerciale cu suprafata utila peste 300 m2, cu conditia asigurarii locurilor de parcare pentru aprovizionare si cu respectarea legislatiei privind protectia mediului.

Art. 9
Pe teritoriul pe care se aplica prezentul regulament sunt interzise urmatoarele utilizari:
a) structuri de cazare de mari dimensiuni: hoteluri cu mai mult de 20 de camere, pensiuni si moteluri cu mai mult de 10 camere; ansamblurile hoteliere cu mai mult de 20 de camere se vor dispune in sistem pavilionar;
b) in intravilan: structuri si anexe pentru cresterea si folosirea animalelor domestice pentru agrement (herghelii, hipodrom); depozitare angro, cu suprafata construita mai mare de 100 m2 si depozitare in aer liber cu suprafata mai mare de 150 m2;
c) activitati productive poluante de orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
d) depozitarea substantelor inflamabile sau toxice.


Capitolul IV - Conditii de amplasare, echipare si configurare a cladirilor si amenajarilor


Art. 10
(1) Sunt construibile terenurile care au dimensiunea minima a deschiderii parcelei, catre calea de acces, de 12 m.
(2) Sunt admise numai constructiile in regim discontinuu - cladiri izolate pe parcela. Se interzice amplasarea de locuinte insiruite, care nu sunt caracteristice zonei.

Art. 11
(1) Retragerea constructiilor fata de aliniament este de minimum 2,5 m.
(2) In situatia unui front existent construit pe aliniament, pe un tronson stradal de minimum 50 m, constructiile noi se pot executa pe aliniament.
(3) Retragerea constructiilor fata de limitele de proprietate laterale si posterioare se realizeaza cu respectarea prevederilor Codul civil si a normativelor de stingere a incendiilor.
(4) Distanta dintre cladirile amplasate pe aceeasi parcela va fi cel putin egala cu inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele.

Art. 12
(1) Accesul auto in incinta parcelelor adiacente unei cai de circulatie carosabila se asigura direct din aceasta.
(2) Fiecare functiune adiacenta la o circulatie carosabila va asigura pe parcela aferenta numarul de locuri de parcare potrivit prevederilor legale.
(3) In zonele institutiilor publice, ale dotarilor turistice, de agrement sau sport, parcarea autovehiculelor se asigura in locuri special amenajate.

Art. 13
(1) Inaltimea maxima admisa a constructiilor din zonele rurale din Delta Dunarii este de 10 m (echivalentul a 3 niveluri, dintre care unul in mansarda/acoperis), cu conditia ca raportul dintre dimensiunea orizontala cea mai lunga si inaltimea cladirii sa fie de cel putin 1,6.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul edificiilor cu caracter de unicat - foisoare, belvederi, faruri sau alte structuri pentru navigatie, comunicatii si aparare, elemente verticale ale lacasurilor de cult -, conform legilor in vigoare.

Art. 14
(1) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime functiunea si sa se inscrie in caracterul general traditional al RBDD, tinand seama de vecinatati.
(2) Se interzic constructiile cu fatade din lemn, avand aspect montan.
(3) Se interzic inoxul pentru balustrade, precum si balustrii din beton sau piatra.
(4) Cladirile vor avea prispa sau terasa deschisa pe minimum 50% din lungimea fatadei.
(5) Panta admisa a acoperisului cladirii este de maximum 30%, cu exceptia acoperisurilor realizate din stuf, care pot avea o panta mai mare pentru scurgerea apelor pluviale spre exteriorul cladirii.
(6) Suprafata vitrata a cladirilor noi nu va depasi 50% din suprafata unei fatade, pentru a se pastra raportul plin-gol din arhitectura traditionala, in favoarea plinului. Se interzice utilizarea de pereti-cortina.
(7) Se interzic dispunerea antenelor TV satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV.
(8) Amplasarea si proiectarea ferestrelor se fac in functie de directia vantului dominant - crivatul, NE - SV.

Art. 15
(1) La realizarea constructiilor se folosesc, de regula, materiale de constructii traditionale: ciamur, chirpici, paianta.
(2) La realizarea edificiilor publice de mari dimensiuni, in cazul in care studiile geotehnice dovedesc ca orice solutie traditionala este neindicata, fundatiile se pot executa din beton sau beton armat.
(3) Pentru fundare se vor folosi piloti din lemn batuti, piatra (fundatie locala sau continua) cu mortar de var sau cimenturi si lianti artificiali, precum si alte sisteme constructive, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) Se pot folosi sisteme prefabricate sau realizate in situ de pereti in 3 straturi de lemn cu exterior in sistem caplama, acoperite cu tencuiala zugravita in alb sau alte culori traditionale. In zonele unde acest sistem nu este specific se va folosi numai la constructiile parter cu suprafata construita de maximum 20 m2.
(5) Lemnul se poate folosi - cu aspectul sau natural sau vopsit - la prispe, acoperisuri si in decoratia acestora traforuri, timpane etc. De asemenea, sarpantele se vor executa din lemn.
(6) Se interzice placarea cu materiale ceramice a peretilor exteriori, inclusiv a soclului.
(7) Se interzic materialele care contin azbest, precum si materialele din poliesteri.
(8) Finisajele exterioare vor fi de culoare alba in proportie de minimum 80%. Se interzic culorile tari, puternic contrastante, cu exceptia celor caracteristice zonei.
(9) Tavanele se recomanda sa se execute din grinzi de lemn peste care se bat scanduri si se asterne un strat de ciamur, iar pe dedesubt o captuseala de trestie cu driscuiala de ciamur.
(10) Pentru acoperire se vor utiliza materialele specifice zonei: stuf, tigla sau olane. Se interzic tabla zincata, azbocimentul, tigla metalica emailata si membranele bituminoase, cu exceptia invelitorilor-terasa orizontale.
(11) Acoperisurile se vor construi cu minimum doua ape, paralele cu directia lunga a casei. Spre strada se recomanda folosirea timpanelor, de preferinta decorate cu elemente traditionale. La realizarea constructiilor se vor utiliza:
a) pentru ziduri se vor folosi urmatoarele materiale:
(i) ciamur - lut amestecat cu paie, ierburi fibroase, calti sau pleava, asezat in straturi de 20-25 cm;
(ii) chirpici - calupuri de ciamur pus in forme si apoi uscat, avand dimensiunile 10 x 20 x 40 cm);
(iii) paianta;
(iv) caramizi;
(v) amestec de chirpici cu caramida arsa, pe fundatie de piatra;
(vi) piatra la zidarie nu este specifica zonei si se va folosi doar pe suprafete restranse;
b) zugravelile se recomanda a fi realizate cu var alb;
c) tamplaria ferestrelor va fi executata exclusiv din lemn;
d) dotarile si amenajarile cu caracter sezonier vor fi realizate din materiale naturale;
e) realizarea de turnulete la constructii este interzisa, iar lucarnele se executa sub forma alungita, de preferinta curbilinii.

Art. 16
(1) Se impune folosirea culorilor naturale ale materialelor sau acoperite cu alb, albastru, verde, gri, in functie de specificul local, atat la pereti, cat si la tamplarii si elemente decorative. Se folosesc cu precadere pigmentii naturali.
(2) Pentru colorarea lemnului se folosesc cu precadere baiturile si lacurile colorate care patrund in textura lemnului si lasa vizibil desenul natural al acestuia.
(3) Caramida si lemnul pot fi varuite.
(4) Piatra va fi pastrata la culoarea sa naturala, iar dispozitia ei se va face in campuri sedimentare, cu textura regulata sau neregulata, rugoasa, pentru a contrasta cu planurile albe si netede. Piatra de tip moloane, la garduri, se poate varui.
(5) Acoperisurile vor pastra culorile naturale ale materialelor folosite - stuf, tigla sau olane.
(6) Tamplaria exterioara se poate vopsi in nuante de albastru, verde, gri, in functie de specificul fiecarei localitati.

Art. 17
(1) Edificiile religioase din Delta Dunarii trebuie realizate potrivit traditiilor locale si particularitatilor de cult ale religiei careia ii apartin.
(2) Se recomanda pastrarea edificiilor existente prin lucrari de reparatii sau restaurare si abia dupa aceea va fi incurajata constructia unor noi lacasuri de cult.
(3) Pentru realizarea edificiilor religioase se vor folosi materiale naturale durabile (caramida, piatra), culorile proprii materialelor sau culorile naturale (tencuieli de var stins). Se va incuraja arhitectura de zid cu caracter de permanenta si se va ingadui pastrarea traditiei turlelor de tabla zincata. Se poate explora potentialul arhitecturii de lemn, dar va fi evitata arhitectura, mult prea efemera, din pamant nears.
(4) Se recomanda ca edificiile de cult sa aiba o pozitie privilegiata in localitate - centrala, in relatie cu spatiul public cel mai frecventat al localitatii - si o silueta care sa le permita a fi vizibile ca reper vertical al localitatilor respective.

Art. 18
Pentru arhitectura noua din Delta Dunarii se recomanda folosirea cel putin a unei surse de energie alternativa, in afara de conectarea la utilitati: energia solara captata in sisteme pasive de incalzire a apei calde menajere si/sau sisteme active alternative de producere a energiei curate incorporate cladirilor.

Art. 19
(1) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii se conditioneaza de prevederea, in proiectul propus spre autorizare, a modalitatii tehnice si financiare de realizare a utilitatilor.
(2) Cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice pe masura realizarii acestora. In cazul inexistentei acestor retele, utilitatile se vor rezolva printr-o solutie provizorie locala, cu respectarea normativelor in vigoare.
(3) Este interzisa autorizarea executarii lucrarilor de constructii si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural depreciaza valoarea peisajului natural.
(4) Pentru orice constructie cu aria desfasurata mai mare de 150 m2, indiferent de destinatie, se va solicita prin certificatul de urbanism avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a consiliului judetean.
(5) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii si amenajarilor pe terenuri forestiere este interzisa. Pensiunile si alte constructii sau amenajari destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera padurilor, cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Art. 20
(1) Spatiile libere vizibile din circulatiile publice se trateaza ca gradini de fatada.
(2) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda etc. se inierbeaza si se planteaza.
(3) Procentul minim obligatoriu de spatiu verde plantat in interiorul parcelei este de 25%.
(4) Spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi plantat cu arbori in proportie de minimum 25%. Pentru siguranta cladirii, arborii se planteaza la o distanta de cel putin 5 m de aceasta.
(5) Se va acorda o atentie deosebita spatiilor libere publice si semipublice, prin amenajari specifice: terase, spatii pentru repaus si altele asemenea.

Art. 21
(1) Imprejmuirea catre domeniul public va fi joasa, cu inaltimea maxima de 1,5 m si transparenta, lasand vizibila cladirea.
(2) Pentru gard se va folosi una dintre formulele consacrate din arhitectura traditionala sau mai recenta din Delta Dunarii, in functie de specificul local:
a) soclu de gard din piatra cu asize orizontale, de maximum 60 cm inaltime, si gard din lemn;
b) stalpi ziditi din caramida, varuiti, si gard din lemn vopsit in albastru sau verde ori varuit;
c) gard din plasa de sarma dublat de vegetatie - gard viu, plante agatatoare, vita-de-vie etc.;
d) gard din stuf.
(3) Se interzic gardurile opace, din zidarie, metal si tabla vopsite, sau sarma ghimpata, precum si folosirea suprafetelor de policarbonat, p.v.c. sau sticla armata.
(4) In zonele cu acces public - dotari, alimentatie publica etc. - nu se admit imprejmuiri.


Capitolul V - Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului


Art. 22
(1) Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pe parcela, inclusiv constructiile existente si anexe, va fi de 30% pentru parcelele de pana la 1.000 m2 si de 15% pentru parcelele mai mari de 1.000 m2.
(2) Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) pe parcela va fi de 0,5.
(3) Pentru dotarile publice, procentul maxim de ocupare a terenului va fi conform Regulamentului general de urbanism, in functie de amplasarea in cadrul localitatii.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 23
(1) Unitatile administrativ-teritoriale din perimetrul RBDD, prevazute in anexa, au obligatia ca in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa isi revizuiasca PUG in vederea armonizarii cu prezentul regulament.
(2) Regulamentele locale de urbanism vor urmari detalierea articolelor cuprinse in prezentul regulament, conform conditiilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale si caracteristicilor unitatilor teritoriale de referinta.


ANEXA - LOCALITATILE pentru care se aplica Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Comuna        ¦   Localitatile componente   ¦
¦crt.¦                   ¦                  ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 1 ¦BESTEPE               ¦       Bestepe       ¦
¦  ¦                   ¦     Baltenii de Sus     ¦
¦  ¦                   ¦     Baltenii de Jos     ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 2 ¦C.A. ROSETTI             ¦      C.A. Rosetti      ¦
¦  ¦                   ¦        Letea        ¦
¦  ¦                   ¦       Sfistofca       ¦
¦  ¦                   ¦       Periprava       ¦
¦  ¦                   ¦       Cardon        ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 3 ¦CEAMURLIA DE JOS           ¦     Ceamurlia de Jos     ¦
¦  ¦                   ¦        Lunca        ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 4 ¦CEATALCHIOI             ¦      Ceatalchioi      ¦
¦  ¦                   ¦       Plauru        ¦
¦  ¦                   ¦       Salceni       ¦
¦  ¦                   ¦      Patlageanca      ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 5 ¦CHILIA VECHE             ¦      Chilia Veche      ¦
¦  ¦                   ¦       Tatanir       ¦
¦  ¦                   ¦       Ostrovu       ¦
¦  ¦                   ¦       Tataru        ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 6 ¦CRISAN                ¦       Crisan        ¦
¦  ¦                   ¦       Caraorman       ¦
¦  ¦                   ¦       Mila 23       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 7 ¦JURILOVCA              ¦       Jurilovca       ¦
¦  ¦                   ¦       Visina        ¦
¦  ¦                   ¦       Salcioara       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 8 ¦MAHMUDIA               ¦       Mahmudia       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 9 ¦MALIUC                ¦       Maliuc        ¦
¦  ¦                   ¦       Partizani       ¦
¦  ¦                   ¦     Ilganii de Sus      ¦
¦  ¦                   ¦       Vulturu       ¦
¦  ¦                   ¦       Gorgova       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 10 ¦MURIGHIOL              ¦       Murighiol       ¦
¦  ¦                   ¦     Dunavatu de Sus     ¦
¦  ¦                   ¦        Plopu        ¦
¦  ¦                   ¦     Dunavatu de Jos     ¦
¦  ¦                   ¦       Sarinasuf       ¦
¦  ¦                   ¦       Colina        ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 11 ¦NUFARU                ¦       Nufaru        ¦
¦  ¦                   ¦     Ilganii de Jos      ¦
¦  ¦                   ¦       Malcoci       ¦
¦  ¦                   ¦       Victoria       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 12 ¦PARDINA               ¦       Pardina       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 13 ¦SARICHIOI              ¦       Sarichioi       ¦
¦  ¦                   ¦       Enisala       ¦
¦  ¦                   ¦       Sabangia       ¦
¦  ¦                   ¦       Visterna       ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 14 ¦SFANTU GHEORGHE           ¦     Sfantu Gheorghe     ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 15 ¦SOMOVA                ¦       Somova        ¦
¦  ¦                   ¦       Parches       ¦
¦  ¦                   ¦       Mineri        ¦
+----+-------------------------------------+-----------------------------------¦
¦ 16 ¦VALEA NUCARILOR           ¦     Valea Nucarilor     ¦
¦  ¦                   ¦       Agighiol       ¦
¦  ¦                   ¦       Iazurile       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 -------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013
OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012
OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010
HG 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 2009—2013 pe teritoriul Rezervatiei
Hotarare nr. 704/2007 privind unele masuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii pe perioada 2007-2009


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: