DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1097/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24/09/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor".
2. La articolul 7, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7

(1) Sursele de finantare prevazute la art. 9 lit. b),
c) si d) din lege se evidentiaza la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», in afara bugetelor consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale, dupa caz.
(2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) si d) din lege, in vederea finantarii constructiilor de locuinte, se reflecta, in afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuinte, servicii si dezvoltare publica», subcapitolul 70.11.03 «Locuinte».
...............................................................................................................................
(4) Contributia de la bugetul local pentru finantarea constructiilor de locuinte in limita surselor prevazute la art. 9 lit. a) din lege se evidentiaza la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuinte, servicii si dezvoltare publica», respectiv la subcapitolul «Locuinte»."
3. La articolul 8, literele d) si e) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) dupa analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in contul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», deschis la Trezoreria Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti;
e) la primirea sumelor in cont, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, si vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte» in acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti la unitatile Trezoreriei Statului. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului.
(2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale in limita resurselor prevazute la art. 9 din lege se evidentiaza in afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuinte, servicii si dezvoltare publica»."
4. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26 - (1) Finantarea construirii locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice, efectuate conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea executarii constructiilor de locuinte sociale si de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective, pe surse de finantare, inclusiv sumele necesar a fi alocate in completare de la bugetul de stat.
(3) In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, pentru activitati comerciale, de prestari de servicii sau altele asemenea, finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia de locuinte. Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza astfel incat sa permita receptia si darea in folosinta a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.
(4) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari ca in contractele de executie a locuintelor sa fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului-limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de partea care a generat depasirea termenului respectiv.
(5) Verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de comisii stabilite prin hotarare a consiliilor locale, respectiv prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, prin hotarare a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, din care vor face parte administratorii delegati de primar/primarul general si dirigintii de santier nominalizati de unitatile specializate in raspunderea carora a fost data derularea investitiei.
(6) In aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor stabili anual lista cuprinzand obiectivele de investitii pentru locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se finanteze in anul urmator, conform modelului prevazut in anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in vederea definitivarii programului de finantare a locuintelor.
(7) In sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, conform modelului prevazut in anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute de cele necesare pentru constructiile noi.
(8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti deschid la unitatile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru constructia de locuinte», in afara bugetelor locale, reprezentand venituri cu destinatie speciala. Acest cont se alimenteaza, in masura necesitatilor si in limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.
(9) In termen de 30 de zile dupa aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor impreuna cu autoritatile administratiei publice locale vor analiza si vor efectua prioritizarea investitiilor in constructia de locuinte sociale si de necesitate propuse a se realiza si vor corecta in mod corespunzator programul de finantare prevazut la alin. (6).
(10) Alocarea sumelor pentru finantarea constructiilor de locuinte sociale si de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor cu respectarea termenului de punere in functiune si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract."
5. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, conform prevederilor programelor de investitii, sunt de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale."
6. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:
"Art. 271 - (1) Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu destinatia finantarii constructiilor de locuinte, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti procedeaza dupa cum urmeaza:
a) solicita lunar, in scris, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pana la data de 6 a lunii in curs, necesarul de fonduri in completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrarilor de constructii-montaj executate pana la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi insotita de situatia privind productia realizata, conform anexei nr. 2bis, si de un extras al contului prevazut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti. Anexa nr. 2bis se completeaza in baza situatiilor de lucrari verificate, insusite si avizate de dirigintii de santier nominalizati in comisia prevazuta la art. 26 alin. (5) de unitatile specializate in raspunderea carora a fost data derularea investitiilor;
b) in vederea fundamentarii sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea productiei care se va realiza in luna in curs se va transmite, pana la data de 6 a lunii in curs, valoarea preliminata a productiei respective, conform anexei nr. 3bis;
c) dupa analiza si aprobare, in baza fundamentarii prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocatii bugetare cu aceasta destinatie, conform anexei nr. 4;
d) dupa analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in conturile consiliilor locale, in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, in conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul resedinta de judet, respectiv din municipiul Bucuresti. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului.
(2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor aproba listele cuprinzand constructiile de locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se realizeze din fondurile aflate in conturile deschise la Trezoreria Statului.
(3) In listele prevazute la alin. (2), cuprinzand constructiile de locuinte, se vor preciza numarul, structura dupa marime si amplasamentul acestora."
7. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90- Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis si 5-12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."
8. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
9. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
10. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 4bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
11. Anexa nr. 11 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 2bis la normele metodologice)

CONSILIUL LOCAL ..................................................... 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  SITUATIA
privind productia realizata în anul ........ pana la finele
lunii ....................... pentru darea în folosinta a
locuintelor ...........................*) aflate în
diferite stadii de executie 
  
                                               - mii lei -
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦             ¦       ¦Valoarea lucrarilor realizate ¦Valoarea lucrarilor realizate ¦
¦             ¦  Valoarea  ¦ si decontate, cumulat de la ¦  si nedecontate la finele  ¦
¦             ¦ lucrarilor ¦    începutul anului    ¦ lunii .................... ¦
¦ Denumirea obiectivului ¦ executate de +------------------------------+------------------------------¦
¦   de investitii    ¦ la începutul ¦   ¦    Din care    ¦   ¦ la care plata se face ¦
¦             ¦ anului pana ¦Total+------------------------¦Total+------------------------¦
¦             ¦la ...........¦   ¦Din bugete¦De la bugetul¦   ¦Din bugete¦De la bugetul¦
¦             ¦       ¦   ¦ proprii ¦  de stat  ¦   ¦ proprii ¦  de stat  ¦
+--------------------------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------¦
¦      0       ¦   1    ¦ 2 ¦  3   ¦   4   ¦ 5 ¦  6   ¦   7   ¦
+--------------------------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------¦
¦Obiectiv 1 ...............¦       ¦   ¦     ¦       ¦   ¦     ¦       ¦
+--------------------------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------¦
¦..........................¦       ¦   ¦     ¦       ¦   ¦     ¦       ¦
+--------------------------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------¦
¦Obiectiv n ...............¦       ¦   ¦     ¦       ¦   ¦     ¦       ¦
+--------------------------+--------------+-----+----------+-------------+-----+----------+-------------¦
¦TOTAL           ¦       ¦   ¦     ¦       ¦   ¦     ¦       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Raspundem pentru realitatea datelor.

       Primar,                         Director buget-finante,
     (Primar general),                    ...............................
    ......................

___________
*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate.


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3bis la normele metodologice)

CONSILIUL LOCAL ..................................................... 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  SITUATIA
privind sumele preliminate pentru luna ............... necesare în
vederea realizarii locuintelor*) ............... 
  
                                      - mii lei -
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦                  ¦    Alocatii necesare pentru plata     ¦
¦Denumirea obiectivului de investitii¦  lucrarilor preliminate pe luna în curs   ¦
¦                  +-----------------------------------------------¦
¦                  ¦   ¦        Din care         ¦
+------------------------------------¦Total+-----------------------------------------¦
¦                  ¦   ¦Din bugetul propriu¦De la bugetul de stat¦
+------------------------------------+-----+-------------------+---------------------¦
¦         0         ¦ 1 ¦     2     ¦     3     ¦
+------------------------------------+-----+-------------------+---------------------¦
¦Obiectiv 1 ...............     ¦   ¦          ¦           ¦
+------------------------------------+-----+-------------------+---------------------¦
¦..........................     ¦   ¦          ¦           ¦
+------------------------------------+-----+-------------------+---------------------¦
¦Obiectiv n ...............     ¦   ¦          ¦           ¦
+------------------------------------+-----+-------------------+---------------------¦
¦TOTAL                ¦   ¦          ¦           ¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
Raspundem pentru realitatea datelor.

       Primar,                         Director buget-finante,
     (Primar general),                    ...............................
    ......................

___________
*) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se transmite situatia: pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate.


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4bis la normele metodologice)


MINISTERUL DEZVOLTARII, 
  LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR 
  
                                 De acord
                                Ministru,
                             .......................
 
  FUNDAMENTAREA
sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finantarea constructiilor
de locuinte conform Legii locuintei nr. 114/1996, pe luna ..............
anul ............, pentru locuinte .................. 
  
                                                                      - mii lei -
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦           ¦      ¦Alocatii pentru ¦     ¦ Valoarea lucrarilor ¦ Valoarea lucrarilor ¦ Alocatii necesare  ¦     ¦    ¦
¦           ¦      ¦plata lucrarilor¦ Valoarea ¦  realizate si   ¦  realizate si   ¦   pentru plata   ¦     ¦ Total ¦
¦           ¦  Suma  ¦în anul în curs ¦lucrarilor¦decontate, cumulat de¦nedecontate la finele¦lucrarilor preliminate¦ Sume  ¦alocatii¦
¦           ¦ necesara ¦        ¦executate ¦ la începutul anului ¦ lunii ............ ¦  pe luna în curs  ¦existente¦care se ¦
¦Denumirea obiectivului¦finalizarii +----------------¦ de la  +---------------------+---------------------+----------------------¦ în cont ¦solicita¦
¦  de investitii   ¦obiectivului¦    ¦    ¦începutul ¦   ¦  Din care  ¦   ¦  Din care  ¦   ¦  Din care  ¦  si  ¦ de la ¦
¦           ¦   de   ¦ Din ¦ De la ¦ anului ¦   +---------------¦   +---------------¦   +----------------¦ nechel- ¦bugetul ¦
¦           ¦ investitii ¦bugete ¦bugetul ¦  pana  ¦Total¦ Din ¦ De la ¦Total¦ Din ¦ De la ¦Total¦ Din  ¦ De la ¦ tuite ¦de stat ¦
¦           ¦      ¦proprii¦de stat ¦la ...... ¦   ¦bugete ¦bugetul¦   ¦bugete ¦bugetul¦   ¦ bugete ¦bugetul¦     ¦    ¦
¦           ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦proprii¦de stat¦   ¦proprii¦de stat¦   ¦proprii ¦de stat¦     ¦    ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦     0      ¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦ 5 ¦  6  ¦  7  ¦ 8 ¦  9  ¦ 10  ¦ 11 ¦  12  ¦ 13  ¦  14  ¦  15  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Judetul I ........................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Consiliul local 1 ................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Obiectiv 1 ......... ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦  -  ¦  -  ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦Obiectiv 2 ......... ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦  -  ¦  -  ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦Total Consiliu local 1¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦..................................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Consiliul local n ................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Obiectiv 1 ......... ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦  -  ¦  -  ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦Obiectiv 2 ......... ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦  -  ¦  -  ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦Total Consiliu local n¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦Total Judet I     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦..................................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Judetul n ........................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦..................................................                                                  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Total Judet n     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦
+----------------------+------------+-------+--------+----------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+--------+-------+---------+--------¦
¦TOTAL GENERAL     ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                  Secretar de stat,
                             .....................................
         Directia economica                                 Directia coordonatoare program
           Director,                                        Director,
     .................................                        ..................................................
 
Anexa nr. 4 (Anexa nr. 11 la normele metodologice)


  CONSILIUL LOCAL ....................................... 
  (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI) 


  LISTA
cuprinzand locuintele sociale si de necesitate propuse a fi finantate
în anul ................. 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦  Suma  ¦  Suma   ¦ Surse  ¦
¦ Denumirea ¦ Numar ¦     ¦ Regim ¦ Stadiu ¦   ¦       ¦ Numar ¦ Numar  ¦necesara în¦ solicitata ¦ proprii ¦
¦obiectivului¦  de  ¦ Numar ¦  de  ¦ fizic ¦Termen¦   Tip   ¦locuinte¦ locuinte ¦ vederea ¦de la bugetul¦ pentru ¦
¦   de   ¦locuinte¦de cereri¦înaltime¦realizat¦ PIF ¦constructie*)¦sociale ¦  de  ¦finalizarii¦ de stat în ¦anul ..**)¦
¦ investitii ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦necesitate¦ (mii lei) ¦ anul .... ¦(mii lei) ¦
¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦ (mii lei) ¦     ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦   0   ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦   6   ¦  7  ¦  8   ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦Obiectiv 1 ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦......   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦Obiectiv n ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦......   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
+------------+--------+---------+--------+--------+------+-------------+--------+----------+-----------+-------------+----------¦
¦TOTAL    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦   ¦       ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                               Primar,
                            (Primar general),
                       .....................................
 
  ___________ 
  *) Se completeaza: reabilitare sau constructie noua. 
  **) Se completeaza totalul sumelor cuprinse în listele de investitii de la bugetul local, fara transferuri de la bugetul de stat. 


Poate fi de interes si:
Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 296/2015 pentru completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
OUG 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 43/2014
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, legea nr. 15/2003, republicata in 2008
Legea 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Lege nr. 342/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
OG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta 27/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI
OUG 63/2012 pentru modificarea si completarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Ordonanta de urgenta 63/2012
OUG 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
Legea 158/2011 pentru aprobarea OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Lege nr. 158/2011
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
Finante publice locale
Oprea Florin,Cigu Elena

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: