DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 1682/2008, hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 23/12/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului"
2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Incepand cu luna ianuarie 2009, indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate in ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, datei de la care s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, s-a adoptat copilul ori s-a luat copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta, precum si datei de la care persoana a fost numita tutore, potrivit legii."
3. La articolul 4 alineatul (7), literele j), k) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"j) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. In sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins intre ziua in care incepe si ziua in care se sfarseste fiecare an universitar, in conditiile legii;
k) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii in somaj, potrivit legii, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare absolvirii;
...............................................................................................................................
o) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat;".
4. La articolul 4 alineatul (7), dupa litera q) se introduc doua noi litere, literele r) si s), cu urmatorul cuprins:
"r) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare;
s) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire."
5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1)-(4) si la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit."
6. La articolul 6, alineatele (2), (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini, nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.
...............................................................................................................................
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritatile competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
c) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state, sau, dupa caz, realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente totalizate in baza prevederilor Regulamentului CEE 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 4 alin. (7) si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:
a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. a);
b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. b), c), e) si f);
c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatiile prevazute la lit. c)-h) si p);
d) dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate, pentru situatiile prevazute la lit. c)-g) si i), l)-n);
e) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. j), k) si s);
f) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. o)."
7. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care situatia prevazuta la alin. (1) se produce dupa data de 1 ianuarie 2009, se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil."
8. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta."
9. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
10. Dupa articolul 19 se introduc doua noi articole, articolele 191 si 192, cu urmatorul cuprins:
"Art. 191. - (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 5, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 4 alin. (7).
(2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.
(3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).
(4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.
(5) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
(6) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare prevazute la art. 6 alin. (5) lit. b).
(7) In situatia persoanelor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara stabilirii dreptului.
(8) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
Art. 192. - (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de autoritatile competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. b).
(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, cu respectarea termenului general de prescriptie prevazut de lege.
(3) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acorda pentru toata perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se recupereaza de la beneficiar, in conditiile art. 21 alin. (1) din ordonanta de urgenta."
11. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;".
12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - Pe perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului, plata pensiei de invaliditate si a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspenda."
13. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Agentiile teritoriale solicita Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.
(2) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare prevazute la alin. (1), centralizate la nivelul intregii tari, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni."
14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Sumele incasate necuvenit sau acordate in conditiile prevazute la art. 192 alin. (3) se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.
(2) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/reluarea platii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor sunt prevazute in anexele nr. 3a), 3b), 3c) si 3d)."
15. Dupa articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 301, 302, 303 si 304, cu urmatorul cuprins:
"Art. 301. - Dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) se acorda incepand cu luna ianuarie 2009 si persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului;
b) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
c) in plata stimulentului lunar;
d) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente;
e) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului sau de stimulentul lunar si nu au solicitat acest drept;
f) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.
Art. 302. - (1) Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantum de 85% in situatia prevazuta la art. 301 lit. a), b) si f), persoanele beneficiare transmit la agentia teritoriala o cerere scrisa care sa contina in mod obligatoriu numele si prenumele, codul numeric personal, adresa, atat ale persoanei beneficiare, cat si ale copilului pentru care se primeste indemnizatia, insotita de documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) si (6), pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.
(2) In situatia prevazuta la art. 301 lit. b), documentele doveditoare mentionate la alin. (1) sunt cele dinaintea nasterii copilului/copiilor anterior/anteriori.
(3) Pana la inregistrarea documentelor doveditoare prevazute la alin. (1) si calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit art. 191, aceasta se acorda in cuantum de 600 lei, urmand ca diferenta de cuantum sa fie acordata incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.
Art. 303. - Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatia prevazuta la art. 301 lit. c), persoana care doreste sa beneficieze de concediu de crestere a copilului transmite la agentia teritoriala cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) si (6).
Art. 304. - Pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in situatiile prevazute la art. 301 lit. d) si e), persoana indreptatita depune la primarie cererea prevazuta in anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea termenelor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta."
16. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului."
17. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni."
18. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul cuprins:
"Art. 361. - (1) Persoanele care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului acordata prin aceste institutii.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente contractul de munca al persoanei prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura prin agentiile teritoriale pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita agentiilor teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului."
19. In cuprinsul normelor metodologice si al anexelor, directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti se inlocuieste cu agentia judeteana pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse se inlocuieste cu Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, cu exceptia art. 37.
20. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3a), 3b) si 3c) se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
21. Dupa anexa nr. 3c) se introduce o noua anexa, anexa nr. 3d), avand cuprinsul prevazut in anexa nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexa Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

  CERTIFICARE PRIMAR 
  L.S. 


CERERE
si
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
pentru acordarea
indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei
de stat pentru copii 


  Domnului director executiv 
  
  I. Subsemnata(ul),
Numele si prenumele  +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
Cod numeric personal +--------------------------------------+
           +--------------------------------------+
Adresa: Str. +--------------------------------------------------------------------------------+
       +--------------------------------------------------------------------------------+
     Nr. +-----------+ Bl. +-----------------------+ Sc. +-----+ Ap. +--------+ Sector+--+
       +-----------+   +-----------------------+   +-----+   +--------+    +--+
     Mun./oras +--------------------------------------------------------------------------+
          +--------------------------------------------------------------------------+
     com; sat +--------------------------------------------------------------------------+
          +--------------------------------------------------------------------------+
     Judetul  +--------------------------------------------------------------------------+
          +--------------------------------------------------------------------------+
Telefon +--------------------------------------+  Fax +--------------------------------------+
    +--------------------------------------+    +--------------------------------------+
E-mail _________________________________________

Actul de identitate1,2) +--------+   Seria +--------+    Nr. +--------------------------+
            +--------+      +--------+      +--------------------------+
Emis de  +-----------------------------------------------------------------------------------+
     +-----------------------------------------------------------------------------------+
Va rog sa-mi aprobati acordarea*):
  - indemnizatiei pentru cresterea copilului [ ]
  - alocatiei de stat pentru copii      [ ]
  - stimulentului pentru cresterea copilului [ ]

Doresc sa primesc aceste drepturi*):
  - la domiciliu prin mandat postal [ ]
  - in cont personal [ ] Nr. +--------------------------------------------+
                +--------------------------------------------+
   deschis la banca __________________________________________________________________________
  - in cont de card [ ] Nr. +--------------------------------------------+
                +--------------------------------------------+
   deschis la banca __________________________________________________________________________
Avand calitatea de:
  - parinte natural
  - parinte adoptiv
  - persoana care are in incredintare copil in vederea adoptiei
  - tutore
  - persoana care are copilul in plasament
  - persoana care are copilul in plasament in regim de urgenta
Mentionez ca, in conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):
  - persoana indreptatita
  - reprezentant legal al persoanei indreptatite
  - mandatar al persoanei indreptatite

  II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:                 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+

2. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+

3. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
B. Referitor la copiii pe care ii am in intretinere:                     
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
1. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
 Avand calitatea de copil*):
  - Natural             [ ]
  - Incredintat in vederea adoptiei [ ]
  - Adoptat             [ ]
  - Tutelat             [ ]
  - Dat in plasament         [ ]
  - Dat in plasament de urgenta   [ ]

2. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
 Avand calitatea de copil*):
  - Natural             [ ]
  - Incredintat in vederea adoptiei [ ]
  - Adoptat             [ ]
  - Tutelat             [ ]
  - Dat in plasament         [ ]
  - Dat in plasament de urgenta   [ ]

3. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
 Avand calitatea de copil*):
  - Natural             [ ]
  - Incredintat in vederea adoptiei [ ]
  - Adoptat             [ ]
  - Tutelat             [ ]
  - Dat in plasament         [ ]
  - Dat in plasament de urgenta   [ ]

4. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
 Avand calitatea de copil*):
  - Natural             [ ]
  - Incredintat in vederea adoptiei [ ]
  - Adoptat             [ ]
  - Tutelat             [ ]
  - Dat in plasament         [ ]
  - Dat in plasament de urgenta   [ ]

5. Numele si prenumele  +--------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------+
 Cod numeric personal  +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
 Act de identitate/act doveditor3) +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
                  +--------+    +--------+   +--------------------------+
 Avand calitatea de copil*):
  - Natural             [ ]
  - Incredintat in vederea adoptiei [ ]
  - Adoptat             [ ]
  - Tutelat             [ ]
  - Dat in plasament         [ ]
  - Dat in plasament de urgenta   [ ]
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
C. Referitor la situatia inainte de solicitarea drepturilor*):                
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 Mentionez ca in ultimele 12 luni in anul anterior nasterii copilului am fost in una sau mai
 multe din situatiile de mai jos, dupa cum urmeaza:
 a. salariat/a                                       [ ]
 Denumire angajator  +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
 Cod fiscal      +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
 b. perioade asimilate:
  - si-a insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate     [ ]
  - beneficiar de indemnizatie de somaj                          [ ]
  - realizare perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile
   prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile
   colective                                       [ ]
  - concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,
   cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii              [ ]
  - concedii medicale pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de
   munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau
   boli profesionale                                   [ ]
  - concedii medicale pentru maternitate                         [ ]
  - concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav                 [ ]
  - concedii medicale de risc maternal                          [ ]
  - beneficiar de pensie de invaliditate                         [ ]
  - absolvent/a cursurile de zi ale invatamantului universitar cu examen de licenta sau
   de diploma organizat in prima sesiune de licenta                   [ ]
  - in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului
   universitar, organizat potrivit legii                         [ ]
  - in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical
   superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta si inceperea rezidentiatului [ ]
  - concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare
   profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul,
   organizate in conditiile legii                            [ ]
  - contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale
   bilaterale incheiate de Romania cu alte state                     [ ]
  - intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea
   raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare,
   potrivit legii                                    [ ]
  - militar in termen/termen redus/concentrat, mobilizat sau in prizonierat/efectuare
   serviciu militar pe baza de voluntariat                        [ ]
  - beneficiar al indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani,
   respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap                    [ ]
  - beneficiar al concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului cu handicap
   cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia
   si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile
   ulterioare                                      [ ]
 c. am realizat venituri din activitati independente                    [ ]
 d. am realizat venituri din activitati agricole                      [ ]

D. Am beneficiat DA [ ]/NU [ ] de indemnizatie de maternitate [ ]/indemnizatie pentru cresterea
  copilului [ ] incepand cu data de ........................................................ .

E. Declar ca ma ocup de cresterea si ingrijirea copilului, ca acesta locuieste impreuna cu mine
  si ca nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat
  autorizat sau serviciu public.

F. Declar ca ma oblig ca in termenul prevazut de Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 148/2005
  privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului aprobata cu modificari si
  completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, sa comunic in scris primariei
  orice modificare a situatiei mele cu privire la cresterea si ingrijirea copilului sau la
  realizarea de venituri profesionale care poate conduce la incetarea/suspendarea/modificarea
  drepturilor.

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv
declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca
datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

     Data                        Semnatura solicitantului
   ________________                   ____________________________

III. DECLARATIE A CELUILALT PARINTE (SOT/SOTIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)
  I. Subsemnata(ul),
Numele si prenumele  +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
           +-----------------------------------------------------------------------+
Cod numeric personal +--------------------------------------+
           +--------------------------------------+
Adresa: Str. +--------------------------------------------------------------------------------+
       +--------------------------------------------------------------------------------+
     Nr. +-----------+ Bl. +-----------------------+ Sc. +-----+ Ap. +--------+ Sector +--+
       +-----------+   +-----------------------+   +-----+   +--------+    +--+
Localitatea +--------------------------------------------------------------------------------+
       +--------------------------------------------------------------------------------+
Judetul   +--------------------------------------------------------------------------------+
       +--------------------------------------------------------------------------------+
Telefon   +-----------------------------+  Fax +-----------------------------+
       +-----------------------------+    +-----------------------------+
E-mail    __________________________________________________________________________________

Actul de identitate1) +--------+  Seria +--------+  Nr. +--------------------------+
           +--------+     +--------+    +--------------------------+
Emis de   +--------------------------------------------------------------------------------+
       +--------------------------------------------------------------------------------+
Declar urmatoarele*):

Beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului    [ ]
Nu beneficiez de indemnizatie pentru cresterea copilului  [ ]
Beneficiez de indemnizatii de maternitate          [ ]

Nu beneficiez de indemnizatie de maternitate        [ ]
Beneficiez de stimulent lunar                [ ]
Nu beneficiez de stimulent lunar              [ ]

Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire cu falsul in declaratii, respectiv
declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe proprie raspundere ca
datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

     Data                        Semnatura solicitantului
   ________________                   ____________________________
 
  ___________ 
  1) In cazul cetatenilor romani se va specifica tipul de act de identitate: 
  - B.I. - buletin de identitate
- C.I. - carte de identitate
- C.I.P. - carte de identitate provizorie 
  2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi: 
  - C.I. - carte de identitate
- L.S.T. - legitimatie de sedere temporara
- D.I. - document de identitate. 
  3) Se vor specifica datele inscrise in certificatele de nastere ale copiilor. 
  *) Se va marca cu "X" casuta corespunzatoare 

Anexa Nr. 2 [Anexa nr. 2a) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ............./Municipiului Bucuresti ..........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 19 alin. (2), art. 191 si art. 192 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ....................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ............./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Se aproba pentru doamna/domnul ..................................., in calitate de titular, urmatoarele drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum ................. lei;
b) stimulent, in cuantum de ....................... lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de ........................ lei.

Art. 2
(1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de .......................................................... .
(2) Plata drepturilor prevazute la art. 1 se efectueaza in perioada .......................................... a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicare, la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............./Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................


Anexa Nr. 3 [Anexa nr. 2b) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului .................../Municipiului Bucuresti .........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 1, art. 7 si art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 19 alin. (2)-(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ....................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Se respinge pentru doamna/domnul .................................. acordarea drepturilor de:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului;
b) stimulent;
c) alocatie de stat pentru copii.

Art. 2
Respingerea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) solicitantul nu locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si nu se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
b) solicitantul nu a realizat in ultimul an anterior datei nasterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
c) alte motive ............................................................ .
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................


Anexa Nr. 4 [Anexa nr. 3a) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind suspendarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ............../Municipiului Bucuresti..........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 27 alin. (1), art. 28 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ....................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........./Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Se suspenda pentru doamna/domnul ................................., in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de .............. lei;
b) stimulent, in cuantum de ....................... lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de ........................ lei.

Art. 2
Suspendarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ............................................. .

Art. 3
Suspendarea platii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) 3 luni consecutiv s-au inregistrat mandate postale returate;
i) alte situatii prevazute de lege.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................


Anexa Nr. 5 [Anexa nr. 3b) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind incetarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........./Municipiului Bucuresti ..........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ....................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Inceteaza pentru doamna/domnul ................................, in calitate de titular, plata urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de .............................. lei;
b) stimulent, in cuantum de ....................... lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de ........................ lei.

Art. 2
Incetarea platii drepturilor prevazute la art. 1 se face incepand cu data de ............................................. .

Art. 3
Incetarea acordarii drepturilor are la baza urmatoarele motive, dupa caz:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................


Anexa Nr. 6 [Anexa nr. 3c) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind reluarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a
stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ............./Municipiului Bucuresti ..........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 12 alin. (5) si (6) si art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 27 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. .......................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Se aproba pentru doamna/domnul ................................, in calitate de titular, reluarea platii urmatoarelor drepturi:
a) indemnizatie pentru cresterea copilului, in cuantum de .............................. lei;
b) stimulent, in cuantum de ....................... lei;
c) alocatie de stat pentru copii, in cuantum de ........................ lei.

Art. 2
(1) Drepturile prevazute la art. 1 se acorda incepand cu data de .......................................................... .
(2) Plata drepturilor prevazute la art.1 se efectueaza in perioada .......................................... a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................


Anexa Nr. 7 [Anexa nr. 3d) la normele metodologice]


AGENTIA PENTRU PRESTATII SOCIALE A JUDETULUI ........./MUNICIPIULUI BUCURESTI

DECIZIE
nr. ......... din .........
privind modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului

Directorul executiv al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului ........./Municipiului Bucuresti ..........................., numit prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale nr. ........,
avand in vedere:
- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale;
- art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare;
- art. 191, art. 192 si art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, inregistrata cu nr. ...................;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Prestatii Sociale a Judetului .........../Municipiului Bucuresti
si in temeiul competentelor conferite de lege,

D E C I D E:

Art. 1
Se aproba pentru doamna/domnul ..................................., in calitate de titular, modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului de la .................................... lei la ................................... lei.

Art. 2
(1) Dreptul prevazut la art. 1 se acorda incepand cu data de ......................................................... .
(2) Plata dreptului prevazut la art. 1 se efectueaza in perioada .......................................... a fiecarei luni prin mandat postal/cont personal/cont de card.

Art. 3
Fata de drepturile achitate pana la data modificarii cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului, aveti de primit/restituit suma de .................................... lei, reprezentand diferente de cuantum rezultate din recalcularea dreptului.
Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Agentia pentru Prestatii Sociale a Judetului ............/Municipiului Bucuresti.
In cazul in care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, decizia poate fi atacata la Tribunalul ........................., in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei contestatiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director executiv,
........................

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Legea 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
OG 6/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Ordonanta nr. 6/2015
OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 65/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014
Ordin 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 289/2013 pentru aprobarea OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Lege nr. 289/2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013
OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Ordonanta de urgenta nr. 42/2013
COR. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Cod 521. Actualizat la 15.10.2013
Editura C.H. Beck

Pret: 12 lei
10.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: