DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a VamilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 / 2 martie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 alin. (1)si
(2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, cu buget si patrimoniu proprii, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea politicii vamale si in domeniul accizelor si exercita atributiile stabilite prin lege.
(3) Sediul Autoritatii Nationale a Vamilor este in municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.

Art. 2
Autoritatea Nationala a Vamilor asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal si pentru accize, in mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.

Art. 3
Modelul si caracteristicile siglei Autoritatii Nationale a Vamilor sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. aplica in domeniul vamal si pentru accize masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale si pentru accize si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala si fiscala pentru accize sau supuse controlului vamal si fiscal pentru accize;
2. organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si a birourilor vamale din subordine;
3. urmareste si supravegheaza respectarea reglementarilor vamale pe intregul teritoriu al tarii si exercita controlul specific, potrivit legislatiei in vigoare;
4. ia masuri pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea contraventiilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
5. participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal si al accizelor;
6. aplica prevederile Tarifului vamal si ale altor acte normative referitoare la acesta;
7. aplica prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiale cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;
8. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
9. urmareste aplicarea corecta a regulilor generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului armonizat si de evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, accize si alte drepturi vamale;
10. elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
11. elaboreaza si adopta norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;
12. elaboreaza propuneri privind sistematizarea legislatiei vamale;
13. actioneaza pentru indeplinirea programelor privind integrarea vamala europeana;
14. coordoneaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, in cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale;
15. verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre reprezentantul sau a drepturilor de import si a altor drepturi legal datorate reprezentand impozite si taxe care, potrivit legii, sunt in atributia autoritatii vamale; incaseaza si vireaza aceste drepturi; stabileste, prin controlul ulterior al declaratiilor, diferentele si asigura incasarea sau, dupa caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a drepturilor de import si a altor impozite si taxe aflate in competenta sa;
16. controleaza mijloacele de transport incarcate cu marfuri de import, export sau aflate in tranzit, precum si bagajele insotite ori neinsotite ale calatorilor care trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal ale acestora, potrivit reglementarilor vamale in vigoare; retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
17. verifica, potrivit reglementarilor vamale in vigoare, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate in vederea identificarii si expertizarii marfurilor supuse vamuirii;
18. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei vamale de catre persoane fizice si juridice; verifica registre, corespondenta si alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau juridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale;
19. exercita controlul ulterior, conform reglementarilor vamale;
20. asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru statistica vamala si de comert exterior; gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;
21. reprezinta in fata instantelor, direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale;
22. asigura, prin intermediul Biroului central, infiintat conform art. 202 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, transmiterea si/sau primirea pe cale electronica a informatiilor privind acordarea asistentei pentru recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania, potrivit competentelor legale;
23. asigura aplicarea prevederilor legale privind recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si a celor privind recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania, pentru creantele pe care le administreaza potrivit legii;
24. Intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind organizarea activitatii proprii, pe care le supune presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru a fi valorificate si promovate;
25. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal;
26. aplica legislatia in ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de munca ale personalului propriu;
27. organizeaza, prin Scoala de Finante Publice si Vama, programe de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;
28. elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu, precum si programul de investitii, pe care le transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acesteia; asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli;
29. organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotare;
30. colaboreaza, pe baza de protocol, cu structurile abilitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu alte organe ale statului sau cu asociatii patronale, cu atributii in aplicarea legii ori interesate in realizarea politicii vamale;
31. coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, in vederea prevenirii, cercetarii si combaterii fraudelor vamale;
32. organizeaza si executa controlul respectarii prevederilor legale privind supravegherea miscarii produselor accizabile pe teritoriul national;
33. propune masuri cu privire la imbunatatirea activitatii de colectare si incasare a accizelor si de intarire a capacitatii de control in inchiderea circuitelor miscarii produselor accizabile;
34. organizeaza si acorda asistenta de specialitate contribuabililor in domeniul miscarii produselor accizabile;
35. adopta masurile necesare pentru asigurarea aplicarii prevederilor Conventiei privind utilizarea tehnologiei informatiilor de catre serviciile vamale, incheiata la 26 iulie 1995, in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), si ale Conventiei cu privire la asistenta reciproca si cooperarea intre administratiile vamale, incheiata la 18 decembrie 1997, in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2);
36. administreaza si gestioneaza, in cooperare cu autoritatile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aspectele vamale ce decurg din aplicarea aranjamentului administrativ privind sistemul cotelor tarifare comunitare;
37. Indeplineste atributiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricola, delegate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in calitate de organism responsabil in plan national de derularea si gestionarea fondurilor europene pentru agricultura;
38. efectueaza gestionarea riscurilor pe baza de surse si de strategii nationale si internationale;
39. raporteaza Comisiei Europene cazurile de frauda si neregularitati privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;
40. Incaseaza si contabilizeaza resursele proprii traditionale (taxe vamale, contributii agricole, taxe antidumping) ale bugetului comunitar;
41. Intreprinde masurile speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei produselor accizabile, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
42. Indeplineste atributiile si sarcinile prevazute de lege in domeniul autorizarii, atestarii, avizarii persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati de productie, imbuteliere, ambalare, primire, detinere, depozitare si/sau expediere, comercializare, utilizare finala a produselor accizabile;
43. controleaza, in conditiile legii, mijloacele de transport incarcate sau susceptibile a fi incarcate cu produse accizabile aflate in miscare intracomunitara, verifica indeplinirea conditiilor legale cu privire la circulatia intracomunitara de produse accizabile, verifica, in conditiile legii, pe timp de zi si de noapte, cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate, in vederea identificarii si expertizarii produselor accizabile;
44. constata si sanctioneaza faptele care constituie contraventii potrivit reglementarilor fiscale referitoare la regimul produselor accizabile si retine, in vederea confiscarii, marfurile care fac obiectul contraventiei, pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;
45. efectueaza investigatii, supravegheri si verificari, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei fiscale privind accizele de catre persoane fizice si juridice;
46. efectueaza inspectia fiscala, in conditiile Codului de procedura fiscala, in domeniul produselor accizabile;
47. emite decizii de impunere in urma inspectiei fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, in domeniul produselor accizabile;
48. asigura cooperarea administrativa in domeniul accizelor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.073/2004 privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor;
49. organizeaza si aplica masuri de supraveghere fiscala si efectueaza controlul respectarii prevederilor legale, nationale si comunitare, in cazul deplasarii pe teritoriul national a produselor accizabile; indeplineste atributiile prevazute de reglementarile fiscale privind procedura de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv;
50. colaboreaza cu institutiile abilitate pentru transpunerea in practica a masurilor ce se impun in vederea indeplinirii atributiilor asumate prin Planul de actiune Schengen;
51. realizeaza, prin intermediul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, executarea silita a drepturilor de import sau de export, a altor taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, in cadrul operatiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor si a oricaror altor sume datorate bugetului general consolidat in temeiul unor titluri executorii, precum si, in cazurile prevazute de lege, a creantelor stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competentelor legale;
52. Indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile fiscale privind accizele
(2) Autoritatea Nationala a Vamilor indeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.

Art. 5
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. In subordinea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor se organizeaza si functioneaza, potrivit legii, cabinetul demnitarului.
(2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor reprezinta autoritatea vamala in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tara sau din strainatate si raspunde in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau a ministrului finantelor publice, dupa caz, pentru intreaga activitate a sistemului vamal.
(3) In exercitarea atributiilor sale, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor emite, in conditiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ si instructiuni de aplicare a reglementarilor vamale.
(4) Ordinele cu caracter normativ si instructiunile de aplicare a reglementarilor vamale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor are calitatea de ordonator tertiar de credite si poate delega aceasta calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.

Art. 6
(1) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor poate delega unele competente ce ii revin in calitate de conducator al institutiei altor functionari publici de conducere din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) In cazul in care, din motive intemeiate, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor nu isi poate exercita atributiile prevazute in actele normative in vigoare, delegarea competentelor ca inlocuitor al acestuia se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 7
(1) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor este prevazuta in anexa nr. 2. Aparatul central si unitatile subordonate, respectiv directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine a vicepresedintelui, precum si numarul posturilor de conducere se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(2) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.
(3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Personalul de executie din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor este numit prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii.
(5) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar si cabinetul acestuia.
(6) Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul central si pe unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat pentru aceste unitati conform alin. (5).
(7) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate redistribui prin ordin, intre aparatul central, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, birourile vamale si punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru aceste unitati conform alin. (6).
(8) Autoritatea Nationala a Vamilor are reprezentanti permanenti la Misiunea Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organisme internationale care asigura legatura operativa pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.

Art. 8
(1) Structura organizatorica a directiilor, inclusiv serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine a vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, si numarul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor, precum si structura organizatorica a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale, unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
(2) Directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si directorii executivi ai directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu avizul conform al ministrului finantelor publice.
(3) Directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale, directorii executivi adjuncti ai directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din structura directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si din structura directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in conditiile legii, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor poate delega directorilor executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale calitatea de ordonatori tertiari de credite atat pentru activitatea proprie, cat si pentru cea a directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale si birourile vamale subordonate.
(5) Sefii birourilor vamale si adjunctii acestora sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

Art. 9
(1) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(2) Statele de functii pentru directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, pentru directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si pentru birourile vamale se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

Art. 10
(1) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitatile subordonate ale Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.
(2) Atributiile si raspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritatii Nationale a Vamilor se stabilesc prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.
(3) Raspunderea personalului Autoritatii Nationale a Vamilor este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2004, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se realizeaza, in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
(1) Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activitati specifice, avand structura, numarul si consumul de carburanti prevazute la pct. I din anexa nr. 3.
(2) Repartizarea sau, dupa caz, redistribuirea pe structuri ale Autoritatii Nationale a Vamilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu incadrarea in normativele prevazute la pct. I din anexa nr. 3.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor in domeniul controlului antidrog si al materialelor explozive, Autoritatea Nationala a Vamilor are in dotare caini dresati, potrivit pct. II din anexa nr. 3.

Art. 12
Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central si teritorial, prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si de alti furnizori de formare, in conditiile legii. Pregatirea profesionala va fi efectuata ca urmare a unei analize a necesarului, acordandu-se prioritate formarii de formatori. Intreaga pregatire profesionala a personalului vamal este coordonata la nivel central, fiind organizata o evidenta a pregatirii profesionale.

Art. 13
(1) Sumele necesare in vederea functionarii Autoritatii Nationale a Vamilor se asigura de la bugetul de stat.
(2) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Autoritatea Nationala a Vamilor poate beneficia de consultanta si asistenta din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii personalului, in limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din tara ori din strainatate, potrivit legii.

Art. 14
(1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale asigura, la cererea autoritatii vamale, spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii institutiei vamale din desfasurarea activitatii institutiei vamale din teritoriu sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.
(2) Autoritatea Nationala a Vamilor va propune, in programul propriu de investitii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.

Art. 15
(1) Actele normative emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, continua sa isi produca efectele in masura in care nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
(2) Trimiterile facute prin alte acte normative la Hotararea Guvernului nr. 495/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta hotarare.

Art. 16
Toate formularele si imprimatele cu regim special, emise sub antetul Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor, pot fi utilizate in continuare pana la epuizarea stocurilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009.

Art. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18
Incadrarea in numarul de posturi si in noua structura organizatorica se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 19
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr.532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
-------------------------

NN: Anexele nu fac parte din prezentul material. Pentru consultarea lor va recomandam consultarea site-ului oficial: www.customs.ro

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: http://www.gnm.ro

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor
Veress Emod

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: