DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. Hotarare nr. 578/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 22 iunie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 15, literele l) si x) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"l) sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care este formular cu regim special, unic pe tara, daca, din motive justificate, nu poate fi utilizata prescrierea medicala electronica; sa asigure numai utilizarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate de la data la care prescrierea se face numai electronic; sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala de care beneficiaza asigurarii, corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguatul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;
......
x) sa completeze formularele cu regim special utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internatii, bilet de admitere pentru investigatii paraclinice, prescriptie medicala, precum si prescriptia medicala electronica pentru medicamentele cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatiriu, cu toate datele pe care acestea trebuie sa le cuprinda conform prevederilor legale in vigoare. In cazul nerespectarii acestei obligatii, casele de asigurari de sanatate recupereaza de la acestia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu si fara contributie personala prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alti furnizori in baza acestor formulare si decontate de casele de asigurari de sanatate din Fond;".


2. La articolul 31 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) o suma reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de acesta, decontate prin tarif pentru anumite servicii, denumit in continuare tarif pe servicii exprimat in legi, numai pentru semestrul II al anului 2012."

3. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte, stabilit in functie de numarul de servicii medicale si de valoarea minima garantata a unui punct per serviciu. Numarul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu si nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitiva a unui punct per serviciu este unica pe tara si se calculeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala, conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru. Aceasta valoare nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, prevazuta in norme si asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat;".

4. La articolul 36 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) plata prin tarif pe serviciu exprimat in lei, numai pentru semestrul II al anului 2012."


5. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), numai pentru semestrul II al anului 2012, pentru stabilirea valorii unui punct per capita si a valorii minime garantate pentru un punct per serviciu, fondul aferent asistentei medicale primare are urmatoarea structura:
a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniti intr-o localitate care desfasoara activitate in cabinete medicale in conditiile stabilite prin norme;
b) sume necesare pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat in legi prevazut la alin. (1) lit. c);
c) 50% pentru plata per capita si 50% pentru plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte, dupa retinerea sumelor prevazute la lit. a) si b)."

6. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Valoarea definitiva a unui punct per serviciu medical se stabileste trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, ca raport intre fondul aerent pentru trimestrul respectiv pentru plata pe serviciu prin tarif exprimat in puncte a medicilor de familie si numarul de puncte per serviciu medical efectiv realizate, si reprezinta valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical unica pe tara pentru trimestrul respectiv."

7. La articolul 36, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), numai pentru trimestrele III si IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat in calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determina astfel: din fondul aferent asistentei medicale primare pentru trimestrul respectiv se scade suma pentru plata per capita, suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat in lei, precum si venitul cabinetelor medicale, prevazut la art. 31 alin. (1) lit. a) si b), in care isi desfasoara activitatea medicii de familie nou-veniti intr-o localitate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada in care medicul de familie are incheiata o conventie de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate."

8. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asiguari de sanatate, la valoarea pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minima garantata pentru un punct per serviciu, iar pentru trimestrele III si IV ale anului 2012 si la nivelul tarifelor/servicii exprimate in lei. Regularizarea trimestriala se face la valoarea definitiva pentru un punct per serviciu, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, conform normelor."

9. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
Raportarea eronata a unor servicii medicale se regularizeaza conform normelor, la regularizare avandu-se in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate sau raportate eronat in plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au in vedere si serviciile pentru care plata se face prin tarif exprimat in lei, omise la raportare in perioada in care au fost realizate sau raportate eronat in plus."

10. La articolul 39 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) la a doua constatare se diminueaza valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilita conform art. 31 alin. (1) lit. a) si b) in cazul medicilor nou-veniti intr-o localitate, pentru luna in care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care acestea au fost inregistrate, cu 10%;".

11. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) la a doua constatare se dimineaza valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilita conform art. 31 alin. (1) lit. a) si b) in cazul medicilor nou-veniti intr-o localitate, pentru luna in care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii, cu 10%;".

12. La articolul 39, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care in derularea contractului se constata in urma controlului efecgtuat de catre serviciile specializate ale caselor de asigurari de sanatate ca serviciile raportae conform contractului in vederea decontarii acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminueaza cu 10% valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilita conform art. 31 alin. (1) lit. a) si b) in cazul medicilor nou-veniti intr-o lotalitate, pentru luna in care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care se inregistreaza aceste situatii."

13. La articolul 49 alineatul (1), litera e) se abroga.

14. La articolul 50, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situatiile programabile, daca asiguratul solicita efectuarea serviciilor respective inaintea datei programate;".

15. La articolul 53 alineatul (1) litera b), dupa subpunctul b2) se introduce un nou subpunct, subpunctul b3), cu urmatorul cuprins:
"b3) serviciile medicale acordate in specialitatile clinice, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu exprimat in lei, conform normelor, numai pentru semestrul II al anului 2012;".

16. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) plata prin tarif pe serviciu exprimat in lei, stabilit prin norme, pentru specialitatea de recuperare-reabilitare, numai pentru semestrul II al anului 2012. Contravaloarea acestor servicii se suporta din fondul aferent asistentei medicale de recuperare."

17. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Pentru stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu, fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice se defalcheaza trimestrial. Pentru trimestrele III si IV ale anului 2012, fondul trimestrial luat in calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per serviciu medical se determina astfel: din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitatile clinice aferent trimestrului respectiv se scade suma pentru plata serviciilor decontate prin tarif exprimat in lei corespunzatoare trimestrului respectiv.
(2) Casele de asigurari de sanatate au obligatie sa deconteze lunar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate in luna anterioara, potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale ambualtorii si casele de asigurari de sanatate, pe baza documentelor prezentate de furnizori pana la termenul prevazut in contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunara se face la valoarea minima garantata pentru un punct, unica pe tara si prevazuta in norme, iar pentru trimestrele III si IV ale anului 2012, la nivelul tarifului pe serviciu exprimat in lei prevazut in norme. Regularizarea trimestriala se face la valoarea definitiva pentru un punct per serviciu, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori in luna urmatoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, pana la termenul prevazut in contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitiva a unui punct nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata pentru un punct, prevazuta in norme si asigurata pe durata valabilitatii contractului de furnizare de servicii medicale incheiat."

18. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55
Raportarea eronata a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte se regularizeaza conform normelor. La regularizarea se au in vedere si serviciile medicale omise la raportare in perioadele in care au fost realizate sau raportate eronat in plus. La regularizarea trimestrului IV al anului 2012 se au in vedere si serviciile clinice pentru care plata se face prin tarif exprimat in lei, omise la raportare in perioada in care au fost realizate sau raportate eronat in plus."

19. La articolul 57, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) odata cu prima constatare dupa aplicarea de 3 ori a masurilor prevazute la art. 56 alin. (1) si (2), precum si la prima constatare dupa aplicarea masurii prevazute la art. 56 alin. (3); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filialte, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se intelege punct extern de recoltare) in raza administrativ-teritoriala a unei case de asigurari de sanatate, pentru care au incheiat contract cu aceasta, odata cu prima constatare dupa aplicarea la nivelul furnizorului a masurilor prevazute la art. 56 alin. (1) de cate 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de catre fiecare filiala, respectiv punct de lucru din structura furnizorului, daca la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplica de 3 ori in cursul unui an masurile prevazute la art. 56 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de catre aceeasi filiala sau de catre acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaza numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se inregistreaza aceste situatii si se modifica corespunzator contractului;".

20. La articolul 67 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) sa raporteze consumul de medicamente conform prevederilor legale in vigoare."

21. La articolul 76, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Nerespectarea obligatiei de catre unitatile sanitare cu paturi prevazuta la art. 67 alin. (1) lit. h) atrage aplicarea unor sanctiuni dupa cum urmeaza:
a) retinerea unei sume calculate dupa incheierea fiecarei luni, prin aplicarea, pentru fiecare luna neraportata in cadrul fiecarui trimestru, a 3% la valoarea din contract aferenta lunii respective;
b) retinerea unei sume calculate dupa incheierea fiecarui trimestru prin aplicarea pentru fiecare luna neraportata in cadrul trimestrului respectiv, a 7% la valoarea de contract aferenta lunii respective suplimentar fata de procentul prevazut la lit. a);".

22. La articolul 76, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Retinerea unei sume potrivit alin. (1) si (1^1) se face din prima plata care urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
(3) Recuperarea sumei potrivit alin. (1) si (1^1) se face prin plata directa sau prin executare silita pentru furnizorii care nu mai sunt in relatie contractuala cu case de asigurari de sanatate.
......
(5) Casele de asigurari de sanatate, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, anunta Ministerul Sanatatii, respectiv ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, odata cu prima constatare, despre situatiile prevazute la alin. (1) si (1^1)."

23. La articolul 76, alineatul (4) se abroga.

24. La articolul 99, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa intocmeasca si sa prezinte caselor de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite prin norme, documentele necesare in vederea decontarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu factura si alte documente justificative prevazute in norme. Sumele prevazute in factura si medicamentele si materialele sanitare din documentele justificative insotitoare, prezentate caselor de asigurari de sanatate de furnizorii de medicamente in vederea decontarii acestora, trebuie sa corespunda cu datele raportate conform prevederilor lit. v);".

25. La articolul 99, literele y) si z) se abroga.

26. Dupa articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 143, cu urmatorul cuprins:
"Art. 143
(1) Incepand cu data de 1 iulie 2012 toti furnizorii de servicii medicale si medicamente aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate sunt olbigati sa utilizeze prescriptia medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Prin exceptie, pana la data prevazuta in norme, in situatii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizand formularul de prescriptie medicala cu regim special off-line.
(2) Un medic nu poate prescrie unui asigurat medicamente in tratamentul ambulatoriu utilizand in acelasi timp prescriptia medicala electronica si prescriptia medicala cu regim special.
(3) Prescriptia medicala electronica este un formular utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.
(4) Modalitatile de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor utilizand prescrierea electronica se stabilesc prin norme. Prescrierea electronica de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate se face on-line si numai in situatii justificate prescrierea se face off-line. Prescrierea electronica off-line se face de la data prevazuta in norme.
(5) Asumarea prescriptiei electronice de catre medicii prescriptori se face sub semnatura electronica extinsa potrivit dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. In situatia in care medicii presciptori nu detin semnatura electronica, prescriptia medicala se va lista pe suport hartie si va fi completata si simnata de medicul prescriptor in conditiile prevazute in norme.
(6) Furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale prescrise off-line pana cel tarziu in ultima zi a lunii in care s-a facut prescrierea off-line; in situatia in care nu a putut fi pusa in aplicare obligatia prevazuta anterior, acestia au oblligatia sa raporteze la casa deasigurari de sanatate, in format electronic, la data prevazuta in contract/conventie, prescriptiile off-line prescrise in luna pentru care se face raportarea.
(7) In situatia in care nu a fost indeplinita obligatia prevazuta la alin. (6), furnizorii de servicii medicale aflati in relatia contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia sa introduca in sistemul informatic toate prescriptiile medicale prescrise off-line pana cel tarziu in ultima zi a fiecarui trimestru in care s-a facut prescrierea off-line sau au obligatia sa raporteze la casa de asigurari de sanatate, la data prevazuta in contract/conventie, in format electronic, prescriptiile off-line prescrise in trimestrul anterior. Aceasta prevedere se aplica incepand cu trimestrul III al anului 2012.
(8) In cazul in care in derularea contractului/conventiei se constata nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (6), se aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment pentru prima luna pentru care se constata nerespectarea obligatiei din cadrul unui trimestru;
b) diminuarea cu 10% a tarifului pe serviciu exprimat in lei in asistenta medicala primara si asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice pentru a doua luna pentru care se constata nerespectarea obligatiei din cadrul unui trimestru.
(9) In cazul in care in derularea contractului/conventiei se constata nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (7), se retine o suma egala cu contravaloarea prescriptiilor medicale electronice off-line neintroduse sau neraportate, prescrise in cadrul unui trimestru.
(10) Retinerea sumelor prevazute la alin. (8) lit. b) si alin. (9) se face din prima plata care urmeaza a fi efectuata, pentru furnizorii care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. In situatia in care suma prevazuta la alin. (8) lit. b) si alin. (9) depaseste prima plata, recuperarea sumelor se realizeaza prin plata directa sau executare silita, in conditiile legii.
(11) Recuperarea sumelor conform prevederilor alin. (8) lit. b) si alin. (9) se face prin plata directa sau executare silita pentru furnizorii care nu mai sunt in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate si pentru furnizorii care au incheiate conventii pentru prescriere medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.
(12) Pentru cazurile prevazute la alin. (8) si (9) casele de asigurari de santate tin evidenta distinct pe fiecare medic prescriptor."

Art. II
Modelul prescriptiei medicale electronice prevazute la art. 143 alin. (3) si normele metodologice privind utilizarea si modul de completare a acestuia se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. III
In tot cuprinsul Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2011, cu modificarile ulterioare, sintagma "cod numeric personal" se inlocuieste cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, dupa caz."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Institutii financiar-bancare internationale
Sorin Gabriel Anton,Sorin Gabriel Anton

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: