DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora. Hotarare nr. 233/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 2 aprilie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza metodologia de autorizare a organismelor private romane sa desfasoare servicii si activitati in domeniul adoptiei interne, precum si serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de acestea in cadrul procedurii adoptiei interne.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, prin organisme private se intelege asociatiile, fundatiile, federatiile, precum si filialele acestora infiintate in conditiile legii.


Art. 3
Autorizarea prevazuta la art. 1 se realizeaza de catre Oficiul Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiu, si se acorda pentru o perioada de un an de la data emiterii ei, specificandu-se serviciile si activitatile pe care organismul privat le poate desfasura.

Art. 4
(1) Pentru prestarea/desfasurarea efectiva a serviciilor si activitatilor pentru care a fost autorizat, organismul privat are obligatia de a incheia contracte de colaborare cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumite in continuare DGASPC, in a caror raza administrativ-teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea.
(2) Organismul privat are obligatia ca, in termen de 5 zile de la incheierea contractelor de colaborare prevazute la alin. (1), sa transmita o fotocopie a acestora Oficiului.Capitolul II - Conditii de autorizare


Art. 5
Organismele private romane care solicita autorizarea in vederea desfasurarii de servicii si activitati in domeniul adoptiei interne trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoane juridice romane, fara scop lucrativ, constituite in conditiile legii;
b) sa aiba inscris in statut desfasurarea de activitati in domeniul adoptiei si in domeniul protectiei drepturilor copilului;
c) scopul si obiectul de activitate, inscrise in statut, sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei romane;
d) sa dispuna de resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor a caror autorizare o solicita sau sa demonstreze capacitatea de a atrage resursele necesare;
e) sa aiba relatii contractuale pe perioada pentru care se solicita autorizatia cu cel putin 3 specialisti, absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta unul in specializarea asistenta sociala, unul in specializarea psihologie si unul in drept sau stiinte juridice;
f) persoanele din conducerea organismului privat, precum si cele prevazute la lit. e) sa nu fi fost condamnate definitiv pentru o infractiune savarsita cu intentie si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
g) sa aiba proceduri/metodologii de lucru adecvate si conforme cu principiile si prevederile legale in materia adoptiei, precum si proceduri de evaluare periodica a satisfactiei beneficiarilor;
h) sa aiba prevazuta in regulamentele proprii obligativitatea pastrarii conficdentialitatii de catre persoanele angajate si colaboratori a datelor si informatiilor la care au acces referitoare la copiii adoptati, adoptatori si parintii firesti;
i) sa asigure masurile necesare in vedeea protectiei datelor si informatiilor prevazute la lit. h).


Capitolul III - Procedura de autorizare


Art. 6
In vederea obtinerii autorizatiei, organismele private vor depune o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv si statutul, in copie legalizata sau certificata;
b) incheierea judecatoreasca prin care s-a admis cererea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau, dupa caz, in Registrul federatiilor a organismului privat;
c) regulamentul intern al organismului privat solicitant;
d) lista personalului care va realiza activitatile in domeniul adoptiei, insotita de cv-urile acestora, diplomele de studii si contractele in baza carora isi vor desfasura activitatea; diplomele de studii si contractele se depun in copie legalizata sau certificata;
e) documentele prevazute de lege pentru exercitarea profesiei, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
f) angajamentul personalului din conducerea organismului privat, al persoanelor angajate, precum si al colaboratorilor, care au acces la date si informatii referitoare la copiii adoptati, adoptatori, parintii firesti si rudele biologice ale adoptatului, cu privire la pastrarea confidentialitatii acestor date;
g) document de prezentare a organismului privat care sa cuprinda si descrierea activitatilor planificate si a metodologiilor/procedurilor de lucru utilizate;
h) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor din conducerea organismului privat, precum si ale persoanelor prevazute la art. 5 lit. e);
i) declaratia reprezentantului legal al organismului privat prin care se obliga sa prezinte Oficiului raportul anual de activitate in vederea reinnoirii autorizatiei, precum si rapoarte periodice, la cererea acestuia;
j) angajamentul reprezentantului legal de a informa Oficiul cu privire la schimbarile in urma carora conditiile de autorizare nu mai sunt indeplinite, in maximum 15 zile de la data la care a luat cunostinta de producerea acestora.

Art. 7
In vederea autorizarii, Oficiul poate solicita de la organismul privat sau de la alte autoritati competente orice alte informatii pe care le va considera pertinente.

Art. 8
(1) Oficiul va solutiona cererea de eliberare a autorizatiei in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Pentru motive temeinice, la initiativa Oficiului sau a solicitantului, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data pentru o perioada de maximum 15 zile. Prelungirea termenului prevazut la alin. (1), precum si durata acestei prelungiri, in cazul in care initiativa apartine Oficiului, se motiveaza in mod corespunzator si se notifica solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(3) In situatia in care documentatia depusa nu este completa, solicitantul este informat de catre Oficiu, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea cererii, in vederea completarii documentelor.

Art. 9
(1) Analizarea cererii si a documentatiei depuse se realizeaza de catre persoanele desemnate prin ordin al presedintelui Oficiului, care intocmesc un raport ce contine propunerea privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare.
(2) In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale, presedintele Oficiului emite un ordin prin care autorizeaza organismul privat sa desfasoare servicii si activitati in domeniul adoptiei interne.
(3) Autorizatia este valabila pentru o perioada de un an de la data emiterii.
(4) In ordinul prevazut la alin. (2) se vor mentiona serviciile si activitatile pe care organismul privat a fost autorizat sa le desfasoare in cadrul procedurii adoptiei interne.
(5) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale de autorizare, ordinul prin care se respinge cererea de autorizare a solicitantului va contine si indicarea expresa a motivelor care justifica aceasta solutie.
(6) Ordinul privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii lui.

Art. 10
Ordinul presedintelui Oficiului, prin care a fost solutionata cererea de autorizare, poate fi atacat in contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 11
(1) Autorizatia poate fi reinnoita, la solicitarea organismului privat, fiind insotita de documentele prevazute la art. 6, de un raport anual de activitate, precum si de un raport intocmit de DGASPC/ DGASPC-urile cu care a colaborat, vizand modul in care organismul privat a desfasurat activitatile pentru care a fost autorizat.
(2) La solutionarea cererii privind reinnoirea autorizatiei se va avea in vedere si modul in care organismul privat a implementat eventualele propuneri si recomandari formulate ca urmare a realizarii unor actiuni de control de catre Oficiu.

Art. 12
(1) Autorizatia acordata in conditiile prezentei hotarari poate fi suspendata de catre Oficiu in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de autorizare prevazute la art. 5 lit. d), e) si g).
(2) Suspendarea autorizatiei poate fi dispusa si in situatia in care Oficiul constata ca organismul privat nu da curs propunerilor si recomandarilor formulate ca urmare a realizarii unor actiuni de control de catre aceasta institutie.
(3) Ordinul privind suspendarea autorizatiei se comunica atat organismului privat, cat si DGASPC/ DGASPC-urilor cae se afla in relatie contractuala cu acesta in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(4) In perioada de suspendare a autorizatiei, organismul privat nu mai poate desfasura activitati in domeniul adoptiei.
(5) Ordinul privind suspendarea autorizatiei poate fi revocat daca organismul privat face dovada incetarii cauzelor care au stat la baza luarii acestei masuri.

Art. 13
(1) Autorizatia poate fi retrasa de catre Oficiu, prin ordin, in urmatoarele situatii:
a) nu mai sunt indeplinite conditiile de autorizare prevazute la art. 5 lit. a)-c), f);
b) nerespectarea de catre personalul din conducerea organismului privat, precum si de catre persoanele prevazute la art. 5 lit. e) a obligatiei privind pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor la care au acces referitoare la copiii adoptati, adoptatori si parintii firesti;
c) nerespectarea angajamentului prevazut la art. 6 lit. j).
(2) Ordinul privind retragerea autorizatiei se comunica organismului privat, cat si DGASPC/ DGASPC-urilor care se afla in relatie contractuala cu acesta in maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii.

Art. 14
Autorizatia inceteaza de drept in urmatoarele situatii:
a) divizarea, transformarea, fuzionarea sau dizolvarea organismului privat;
b) implinirea termenului pentru care a fost acordata.

Art. 15
Ordinul vizand suspendarea sau retragerea autorizatiei poate fi atacat in contencios administrativ, in conditiile legii.


Capitolul IV - Serviciile si activitatile ce pot fi prestate/desfasurate de organismele private autorizate in cadrul procedurii adoptiei interne


Art. 16
Beneficiarii serviciilor si activitatilor prestate/desfasurate in cadrul procedurilor de adoptie interna de catre organismele private care indeplinesc conditiile de autorizare prevazute la art. 5 sunt:
a) copiii care au fost sau urmeaza sa fie adoptati;
b) adoptatorii;
c) parintii firesti si familia extinsa;
d) comunitatea persoanele fizice, precum si membrii organizati ai colectivitatilor locale.

Art. 17
(1) Activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private, adresate copiilor care au fost sau urmeaza sa fie adoptati, sunt:
a) informarea si consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protectie si includerea adoptiei interne ca finalitate a acestuia, precum si referitor la procesul de adoptie, la implicatiile si consecintele adoptiei, etapele, procedurile si activitatile specifice;
b) informarea si consilierea copilului cu privire la modul si consecintele exprimarii consimtamantului la adoptie, sau, dupa caz, in vederea exprimarii opiniei sale in cadrul pricedurilor de adoptie, precum si cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luata in considerare;
c) participarea la potrivirea dintre copil si persoana/familia adoptatoare, intreprinderea demersurilor necesare acomodarii copilului cu familia potential adoptatoare si intocmirea unor rapoarte in acest sens, pe care le inainteaza DGASPC;
d) asistenta de specialitate a copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivita, in cazul in care demersurile de adoptie ale copilului au esuat sau adoptia a incetat;
e) intocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile si efectele adoptiei;
f) consilierea si pregatirea adoptatului pentru realizarea contactelor acestuia cu parintii firesti si/sau rudele biologice;
g) activitatile postadoptie prevazute de lege.
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) pot fi realizate de catre organismele private autorizate doar in cazul in care copilul beneficiaza de o masura de protectie speciala dispusa in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, la un asistent maternal angajat al acestuia sau, dupa caz, la un serviciu rezidential al organismului privat.

Art. 18
Activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private destinate adoptatorilor sunt:
a) informarea familiilor/persoanelor care isi exprima intentia de a adopta cu privire la documentatia necesara, la demersurile si la durata procedurilor adoptiei interne;
b) pregatirea adoptatorilor pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte;
c) informarea si consilierea adoptatorilor cu privire la demersurile legale necesare dezvaluirii, in conditiile legii, a identitatii parintilor firesti ai copilului si, dupa caz, necesare contactarii acestora si/sau a rudelor biologice de catre copil;
d) activitatile postadoptie prevazute de lege.

Art. 19
Activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private, destinate parintilor firesti si familiei extinse a copiilor care au fost sau urmeaza sa fie adoptati, sunt:
a) asigurarea de asistenta de specialitate in situatia incetarii adoptiei;
b) consilierea si pregatirea parintilor firesti si/sau a rudelor biologice pentru realizarea contactelor cu adoptatul.

Art. 20
(1) Serviciile ce pot fi prestate de catre organismele private destinate comunitatii vizeaza informarea si promovarea adoptiei interne in scopul constientizarii problematicii si nevoilor beneficiarilor si cresterii numarului adoptiilor interne.
(2) In vederea realizarii serviciilor prevazute la alin. (1) pot fi organizate intalniri, conferinte, comunicari, campanii de mediatizare, editare de publicatii, precum si orice alte servicii de promovare a adoptiei interne.
(3) In cazul in care se solicita autorizarea doar pentru realizarea serviciilor prevazute la alin. (1), nu este aplicabila conditia prevazuta la art. 5 lit. e).


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 21
(1) Organismele private care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, desfasoara activitati in domeniul adoptiei pe teritoriul Romaniei in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.442/2004 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne au obligatia ca pana la data de 7 iunie 2012 sa solicite obtinerea autorizatiei in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
(2) Nerespectarea obligatiei in termenul prevazut la alin. (1) atrage, de drept, imposibilitatea continuarii activitatilor in cadrul procedurii adoptiei interne, initiate anterior in baza conventiilor de parteneriat incheiate cu DGASPC.
(3) Organismele private prevazute la alin. (1), care au solicitat obtinerea autorizatiei pana la data de 7 iunie 2012, isi pot continua activitatile aflate in derulare, pana la solutionarea cererii de autorizare.
(4) In cazul obtinerii autorizatiei, organismele private au obligatia incheierii unor noi contracte de colaborare cu DGASPC-urile in a caror raza administrativ-teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea si sa transmita Oficiului o fotocopie a acestora in termen de 5 zile de la incheierea lor.

Art. 22
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 aprilie 2012.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 21/2014 privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie. Lege nr. 21/2014
HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan. Hotarare nr. 1059/2013
HG 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii
Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
Ordin nr. 550/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica. Criterii pentru adoptii
Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009
HG 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei. Hotarare nr. 329/2010
HG nr. 1413/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numarului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare ale Oficiului Roman pentru Adoptii. Hota
Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
Codul Familiei, actualizat 2009
Rudenia. Rudenia fireasca, rudenia prin adoptie. Afinitate
OUG nr. 102/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei
Legea nr. 274/2004, legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii
Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

Pret: 209.7 lei
178.24 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: