DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, oug nr. 73/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 29/06/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale, denumita in continuare ASSI se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in scopul implementarii si operarii la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice.
(2) ASSI are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.
(3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale.
(4) ASSI isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare.
(5) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ASSI se asigura integral din venituri proprii.

Art. 2
In realizarea obiectului sau de activitate, ASSI are urmatoarele atributii principale:
a) dezvolta si opereaza Sistemul e-guvernare, Sistemul electronic de achizitii publice si Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport international rutier de marfa si pentru atribuirea electronica a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene;
b) reglementeaza activitatile specifice furnizarii serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, in conditiile legii;
c) implementeaza, coordoneaza si opereaza la nivel national sisteme informatice si de comunicatii proprii, in scopul furnizarii serviciilor destinate guvernarii prin mijloace electronice;
d) colaboreaza cu institutii si organizatii nationale, regionale si internationale din domeniul sau de competenta;
e) inainteaza catre ministerul de specialitate propuneri de acte normative pentru imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice si al serviciilor societatii informationale;
f) auditeaza, la cerere, performanta aplicatiilor si sistemelor informatice destinate furnizarii de servicii publice prin mijloace electronice;
g) selecteaza procesatorii de plati online cu card in cadrul proiectului "Ghiseul virtual de plati";
h) asigura recunoasterea in sistemele pe care le opereaza a oricarei semnaturi electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;
i) poate acorda consultanta de specialitate pentru institutii si organizatii nationale, regionale si internationale;
j) poate incheia conventii, protocoale, intelegeri cu institutiile din tara care au atributii in domeniu si cu institutiile similare din strainatate, in conditiile legii;
k) poate fi membru sau membru fondator al organizatiilor interne si internationale de specialitate si poate participa la activitatile acestora;
l) realizeaza cercetari, studii, analize, sinteze, activitati de proiectare si cursuri de pregatire privind domeniile sale de activitate;
m) urmareste interoperabilitatea aplicatiilor de guvernare prin mijloace electronice;
n) intocmeste rapoarte anuale asupra activitatii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
o) exercita oricare alte activitati stabilite in sarcina sa in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 3
(1) ASSI colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, avand dreptul de a solicita si de a primi din partea acestora informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.
(2) In activitatea sa ASSI este sprijinita de un comitet consultativ, format din 5 membri, dintre care unul este reprezentantul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, iar unul al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
(3) Numirea membrilor si regulamentul de organizare si functionare a comitetului consultativ se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(4) ASSI poate prelua, in conditiile legii, infrastructuri de comunicatii ale altor institutii publice.


Capitolul II - Conducerea, structura organizatorica si asigurarea surselor de finantare a activitatii


Art. 4
(1) Conducerea ASSI este asigurata de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti.
(2) Presedintele este ordonator de credite si reprezinta institutia in relatiile cu terte persoane fizice si juridice.
(3) La nivelul ASSI se constituie comisii tehnice pentru sustinerea activitatii de reglementare si supraveghere. Membrii comisiilor vor fi nominalizati de conducatorii institutiilor implicate.
(4) Prin decizie a presedintelui ASSI se pot constitui comitete si pe alte domenii de activitate.
(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite decizii, care pot avea caracter normativ sau individual.
(6) Deciziile prin care se adopta norme se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Presedintele si vicepresedintii sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(8) Numirea in functie atat a presedintelui, cat si a celor 2 vicepresedinti se face in urma sustinerii si promovarii unui concurs, in conditiile legii.
(9) Salariul presedintelui si al vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, in conditiile legii.
(10) Atributiile presedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ASSI.
(11) Presedintele poate delega o parte din atributiile sale altei persoane din structura organizatorica a ASSI.

Art. 5
(1) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale ASSI se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(2) La nivelul ASSI se pot constitui unitati de management al proiectului, in conditiile prevazute de lege.

Art. 6
(1) Veniturile proprii ale ASSI se asigura din urmatoarele surse:
a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administreaza si opereaza, incasate potrivit legii;
b) tarife pentru activitatile desfasurate in domeniul sau de activitate;
c) donatii, legate si sponsorizari in conditiile legii;
d) credite interne si externe contractate in conditiile legii;
e) alte venituri ce se pot realiza in conditiile legii.
(2) Sumele incasate din sursele prevazute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia ASSI si se folosesc in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 7
(1) Bugetul de venituri si cheltuieli al ASSI se aproba potrivit dispozitiilor legale in vigoare in domeniul finantelor publice.
(2) Excedentele rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.

Art. 8
(1) Pentru efectuarea incasarilor si platilor necesare, ASSI dispune de conturi si subconturi in lei sau in valuta, deschise la Trezoreria Statului si la banci comerciale, in conditiile legii.
(2) In vederea administrarii eficiente a resurselor financiare si pentru garantarea obligatiilor asumate, ASSI poate constitui depozite in conditiile legii.
(3) In cazuri intemeiate, in vederea exercitarii atributiilor stabilite de lege in sarcina sa, ASSI poate contracta credite bancare sau imprumuturi interne sau externe, in lei sau in valuta.

Art. 9
(1) Personalul ASSI este personal contractual, angajat pe baza de concurs organizat in conditiile legii, in conformitate cu structura organizatorica.
(2) Pentru asigurarea continuitatii furnizarii serviciilor, implementarii si operarii sistemelor informatice ale administratiei publice ce furnizeaza servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice, personalul necesar este preluat, pe baza de protocol de predare-preluare, urmat de incheierea de contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, de la Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu mentinerea nivelului de salarizare prevazut prin actele normative in vigoare si a tuturor drepturilor dobandite in temeiul contractului colectiv de munca incheiat la nivelul fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului ASSI se stabilesc prin fisa postului, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ASSI.
(4) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al ASSI se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.
(5) Salarizarea personalului ASSI se face conform reglementarilor legale in vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri proprii.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 10
(1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice, ASSI preia, pe baza de protocol de predare-preluare de la Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, imobilul cladire si teren din Bucuresti, sectorul 2, Str. Italiana nr. 22, infrastructura necesara operarii la nivel national a sistemelor informatice ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice, personalul aferent acestei activitati, sursele de finantare aferente atributiilor specifice, o cota parte stabilita prin protocol, din disponibilitatile bugetare existente si din veniturile ce urmeaza a se incasa in semestrul I in bugetul fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si un numar de 10 autoturisme cu un consum mediu de carburant pe autovehicul de 350 de litri pe luna.
(2) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Virarea sumelor prevazute la alin. (1) in contul ASSI se va efectua, in termen de 15 zile de la data incheierii protocolului de predare-preluare, din disponibilitatile bugetare existente.
(4) Consumul mediu de carburant pe autovehicul este de 350 de litri pe luna.
(5) Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autovehicule aprobat prin prezentul act normativ.
(6) Paza sediilor ASSI se organizeaza si se efectueaza cu efective de jandarmi.

Art. 11
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Atributiile specifice in domeniul operarii la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale, ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se preiau de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si se exercita prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale, care se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, finantata integral din venituri proprii."
2. Alineatul (4) al articolului 5 se abroga.
3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale preia, conform protocolului de predare-preluare incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, imobilul situat in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, o cota din disponibilitatile bugetare existente si din veniturile ce urmeaza a se incasa in semestrul I 2007, precum si sursele de finantare, personalul, drepturile si obligatiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aferente atributiilor specifice domeniului prevazut la alin. (3) si altor domenii conexe."
4. La articolul 30 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei» se inlocuieste cu denumirea «Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale», in cazul atributiilor specifice domeniului prevazut la art. 5 alin. (3)."

Art. 12
Hotararea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are in subordine Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale si in coordonare directa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevazute in anexele nr. 3 si 5."
2. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15 Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare."
3. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5 "Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei", cu urmatorul cuprins:

           "ANEXA Nr. 5
   UNITATILE            care functioneaza in subordinea
      Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei:
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.crt.               Denumirea unitatii
--------------------------------------------------------------------------------
 1.       Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale"
-------------------------------------------------------------------------------- 


Art. 13
Alin. (1) al art. 72 din Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 72

(1) Constatarea contraventiilor prevazute in prezenta hotarare si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit al Ministerului Internelor si Reformei Administrative si al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, acesta din urma putand delega atributiile prevazute personalului Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale."


Poate fi de interes si:
Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic
HG nr. 1609/2008, hotarare privind infiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date Roedunet
Legea 303/2009 privind aprobarea OUG nr. 11/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Lege nr. 303/2009
Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
Hotararea CSM 803/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa a
Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: