Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Curierul Judiciar, Nr. 5/2015, Editura C.H. Beck
DreptOnline.ro, carte juridica

Cautare titluri:


Carti juridice - Pagina de start


Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
de Editura C.H. Beck

Num#259rul din luna mai al Revistei Curierul Judiciar v#259 propune subiecte de maxim#259 importan#355#259 juridic#259.


Editorialul din acest num#259r este semnat de prof.dr. Mircea Du#355u, Directorul Institutului de Cercet#259ri Juridice „Acad. Andrei R#259dulescu” al Academiei Romane, care ne vorbe#351te despre proiectul cultural-#351tiin#355ific na#355ional ENCICLOPEDIA JURIDIC#258 ROMÂN#258, a c#259rei lansare reprezint#259 un moment important in dezvoltarea #351tiin#355ei #351i a culturii juridice romane#351ti, iar realizarea sa va constitui un punct culminant #351i un reper fundamental in devenire dreptului roman post-modern. Lucrarea i#351i propune o viziune integrat#259 asupra con#355inutului termenilor #351i no#355iunilor prezentate in sensul c#259, din punct de vedere conceptual, elementele de drept na#355ional, unional-european #351i interna#355ional sunt complementare, semnifica#355iile lor se intrep#259trund, spre a se ob#355ine un rezultat nou, ireductibil la primele, cu diferite fa#355ete #351i cu valen#355e superioare. EJR poart#259 in sine o puternic#259 semnifica#355ie simbolic#259. Ea reprezint#259 un sistem juridic post-modern, de tip occidental, dup#259 150 de ani de dezvoltare #351i, in acela#351i timp, un reper de identificare a unei culturi juridice ancorat#259 tradi#355iilor #351i deschis#259 spre orizonturile globaliz#259rii.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna mai 2015, inclusiv decizii ale Cur#355ii Constitu#355ionale, decizii ale Înaltei Cur#355i de Casa#355ie #351i Justi#355ie #351i ale Cur#355ii Europene a Drepturilor Omului, precum #351i recursuri in interesul legii promovate in materie civil#259 li penal#259.

Rubricile de Actualitate european#259 #351i Actualitate interna#355ional#259 corespunz#259toare lunii aprilie 2015 aduc in prim plan principalele activit#259#355i de la nivelul institu#355iilor Uniunii Europene, dar #351i evenimentele de interes interna#355ional. Cele dou#259 rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv de conf.dr. Bogdan Aurescu.

Practic#259 judiciar#259 neunitar#259

Rubrica realizat#259 de judec#259torul R#259zvan Anghel dedicat#259 practicii judiciare neunitare cuprinde solu#355ii ce ilustreaz#259 apari#355ia unei jurispruden#355e neunitare cu privire la o problem#259 de drept de actualitate fie prin aceea c#259 prive#351te interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durat#259, ceea ce face ca practica neunitar#259 s#259 se manifeste intr-o perioad#259 mai mare de timp, fie pentru c#259 prive#351te o norm#259 cu implica#355ii imediate asupra unui num#259r mare de raporturi juridice, chiar dac#259 intr-o perioad#259 limitat#259 de timp. În acest num#259r este analizat modul de stabilire a stagiului complet de cotizare #537i a varstei standard de pensionare potrivit Legii nr. 263/2010.

Dreptul afacerilor

Articolul Patrimoniul de afecta#355iune al profesioni#537tilor persoane fizice, semnat de drd. Loredana Cochior, propune s#259 analizeze constituirea, componen#355a #351i evolu#355ia patrimoniului de afecta#355iune al profesionistului persoan#259 fizic#259 #351i a masei patrimoniale fiduciare din perspectiva respect#259rii drepturilor creditorilor. Importan#355a analiz#259rii acestor aspecte rezid#259 in consecin#355ele sale practice.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 2045/09.04.2013 a Înaltei Cur#355i de Casa#355ie #351i Justi#355ie, Sec#355ia I civil#259, privind un caz aparte de subroga#355ie in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, concesiunea bunurilor proprietate public#259 ori privat#259, semnat de avocat Cristina-Gabriela R#259chit#259. În opinia autorului comentariului, solu#355ia, demn#259 de semnalat din practica judiciar#259 pentru c#259 tran#351eaz#259 o problematic#259 destul de rar intalnit#259, este totu#351i criticabil#259. Dou#259 expresii folosite inadecvat de instan#355#259 au re#355inut aten#355ia in mod special, „subroga#355ie real#259” #351i „calitatea procesual#259 de concedent a recurentei”. Ambele fiind inedite in peisajul juridic romanesc, cat#259 vreme subroga#355ia personal#259 produs#259 in cauz#259, in realitate, se refer#259 la preluarea de c#259tre un ter#355 a locului #351i rolului unui creditor in raportul juridic, iar calitatea de concedent #355ine, mai degrab#259, de dreptul material, decat de cel procesual civil. Mai mult, concluzia instan#355ei in sensul c#259 art. 14 din Legea nr. 10/2001 ar institui o form#259 special#259 de subroga#355ie real#259 cu titlu particular in privin#355a calit#259#355ii de concedent este un caz v#259dit de aplicare #351i interpretare gre#351it#259 a legii.

Articolul Denun#355area unilateral#259 – noutate legislativ#259 din perspectiva reglement#259rii in noul Cod civil, semnat de lect.dr. Bazil Oglind#259, propune o evaluare interesant#259 a provoc#259rilor jurispruden#355iale #351i doctrinare privind denun#355area unilateral#259, mai ales c#259 regula simetriei in contracte se aplic#259 nu numai in privin#355a incet#259rii efectelor contractului ca urmare a revoc#259rii lui, ci #351i in privin#355a modific#259rilor efectelor contractului, a#351a cum rezult#259 expressis verbis din formularea art. 1270 alin. 2) C.civ. Analiza se concentreaz#259 pe regimul juridic al denun#355#259rii unilaterale din perspectiva dreptului comun, a#351a cum a optat legiuitorul prin reglementarea in dou#259 articole, art. 1276 #351i art. 1277 C.civ., intr-o organizare prin diferen#355iere tripartit#259, #351i anume: regimul juridic al denun#355#259rii unilaterale a contractelor cu executare uno ictu regimul juridic al denun#355#259rii unilaterale in cazul contractelor cu executare succesiv#259 incheiate pe durat#259 determinat#259 regimul juridic al denun#355#259rii unilaterale in cazul contractelor cu executare succesiv#259 incheiate pe durat#259 nedeterminat#259.

Articolul O posibil#259 replic#259 la Decizia Cur#355ii Constitu#355ionale nr. 542/2014 referitoare la unele dispozi#355ii din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, semnat de prof.dr. Alexandru Athanasiu #351i drd. Ana-Maria Vizireanu, constituie continuarea studiului deja publicat in Curierul Judiciar nr. 2/2015, in care autorii i#351i propun s#259 examineze chestiunile ce au f#259cut obiectul articolului men#355ionat #351i prin prisma DCC nr. 542/2014, pronun#355at#259 cu ocazia stabilirii conformit#259#355ii cu Legea fundamental#259 a dispozi#355iilor art. 1004 raportate la art. 1695 alin. 6) din Legea nr. 263/2010.

Drept public

Articolul No#355iunea de cet#259#355enie, semnat de prof.dr. Cristian Ionescu, aduce in prim plan unul dintre elementele constitutive ale statului, #351i anume popula#355ia, iar analiza cap#259t#259 contur in jurul ecua#355iei cet#259#355ean – stat – suveranitate. No#355iunea de cet#259#355enie are conota#355ii juridice multiple, in func#355ie de natura raporturilor juridice in care aceasta se manifest#259: raporturi de drept interna#355ional, raporturi de drept constitu#355ional raporturi de drept administrativ raporturi de dreptul familiei. Rezult#259, a#351adar, c#259 termenul juridic de cet#259#355enie are un caracter complex, generat de multitudinea #351i de natura ramurilor de drept care ii confer#259 o hain#259 juridic#259 specific#259.

Articolul Independen#355a justi#355iei – principiul fundamental al statului de drept, semnat de prof.dr. Verginia Vedina#351 #351i consilier juridic Ana Pan#259, propune fundamentarea semnifica#355iei principiului independen#355ei justi#355iei. În egal#259 m#259sur#259, sunt semnalate unele aspecte constatate in activitatea Cur#355ii de Conturi, care pun in discu#355ie necesitatea ca principiul care guverneaz#259 activitatea unei institu#355ii, s#259 fie interpretat #351i aplicat respectand specificul #351i principiile aplicabile altor institu#355ii ale statului, respectiv, principiul separa#355iei #351i echilibrului puterilor in stat sau caracterul de unic#259 autoritate legiuitoare a #355#259rii, pe care il are Parlamentul.

Drept penal

Comentariul Deciziei nr. 1415/17.11.2014 a Cur#355ii de Apel Bucure#351ti, Sec#355ia a II-a penal#259, privind redeschiderea procesului penal, lipsa cercet#259rii judec#259tore#351ti #351i aplicarea direct#259 a Conven#355iei europene a drepturilor omului, semnat de asist.drd. Teodor Manea #351i drd. Simona Anghel. În opinia autorilor comentariului, prin solu#355ia pronun#355at#259 de Curtea de Apel pare c#259 s-a dorit, #351i s-a #351i reu#351it, integrarea cerin#355elor Cur#355ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la aplicabilitatea direct#259 a prevederilor Conven#355iei in jurispruden#355a na#355ional#259. Astfel, o sc#259pare a legiuitorului, care nu a prev#259zut decat o palet#259 limitat#259 a cazurilor in care instan#355ele de control judiciar pot admite calea de atac, desfiin#355a prima solu#355ie pronun#355at#259 intr-o cauz#259 #351i trimiterea acesteia spre rejudecare, a fost corectat#259 pe cale jurispruden#355ial#259, totul cu scopul de a salvgarda dreptul petentului. În consecin#355#259, autorii modalitatea instan#355ei de solu#355ionare a c#259ii de atac este, pe de o parte, indoielnic#259, iar pe de alta, periculoas#259.

Rubrica de Sinteze de jurispruden#355#259 i#351i p#259streaz#259 structura, dar #351i actualitatea: CC, CJUE, IPI – martie 2015.

În cadrul rubricii Instrumente, avocatul Ferdinand Seco#351an, atrage aten#355ia asupra efectelor juridice ale unei erori de traducere in versiunea in limba roman#259 a art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conven#355ia european#259 a drepturilor omului. Eroarea, pe fondul c#259reia s-a suprapus o interpretare restrictiv#259 #351i literal#259 a unei instan#355e de judecat#259 din #355ar#259, a determinat consecin#355a unei erori judiciare. Eroarea judiciar#259 a fost indreptat#259 in calea de atac, ins#259 indreptarea erorii de traducere, nefiind de competen#355a instan#355ei de judecat#259, inc#259 nu a avut loc. Prezentul articol este o pledoarie in sensul indrept#259rii grabnice a acestei erori.

Ca in fiecare num#259r, revista cuprinde un Index alfabetic #351i un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Nr. pagini 60
Limba 1
Editura C.H. Beck
Data aparitie 22-07-2015
Tematica


Detalii si comenzi


[click]
Curierul Judiciar, Nr. 5/2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei

[COMANDA]In categoria Variae
Investitorul inteligentTeoria generala a dreptuluiLegislatie rutieraCurierul Judiciar, Nr. 6/2015


RSS Feed

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: