DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 8 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Procedura de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Procedura de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata


Articolul 1 - Obiectul esalonarii
(1) Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.
(2) Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii fiscale accesorii, datorate si neachitate.
(3) Obligatiile fiscale principale sunt cele stabilite prin declaratii fiscale si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
(4) Obligatiile fiscale accesorii sunt cele stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Articolul 2 - Organul fiscal competent pentru acordarea esalonarilor la plata
(1) Pentru obligatiile fiscale administrate de organele vamale, competenta de acordare a esalonarilor la plata revine organului vamal competent conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru celelalte obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, competenta de acordare a esalonarilor la plata revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

Articolul 3 - Cererea de acordare a esalonarii la plata
(1) Esalonarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent definit la art. 2 sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.
(2) Cererea contribuabilului se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de esalonare la plata sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(3) Cererea de acordare a esalonarii la plata va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;
c) suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;
e) mentiuni referitoare la esalonarile la plata acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
f) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.
(4) La cererea de acordare a esalonarii la plata se anexeaza urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderea, potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.
(5) In cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a esalonarii de plata se anexeaza si urmatoarele documente:
a) copia ultimei situatii financiare anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent, dupa caz;
b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
c) copia ultimei balante de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;
e) situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii, prevazuta in anexa nr. 6.
(6) In cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a esalonarii la plata se anexeaza si urmatoarele documente:
a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;
b) programul de redresare financiara sau orice alt document similar care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.
(7) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de esalonare la plata numai daca desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.

Articolul 4 - Eliberarea certificatului de atestare fiscala
(1) Dupa primirea cererii de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal competent verifica:
a) daca cererea contine elementele prevazute la art. 3 alin. (3);
b) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (4)(6);
c) daca au fost depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) existenta unor sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget.
(2) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. a)c), organul fiscal indruma contribuabilii in privinta drepturilor si obligatiilor ce le revin in cursul procedurii de acordare a esalonarii la plata.
(3) In situatia in care a/au fost emisa/emise decizia de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza inregistrarea compensarii potrivit art. 116 din Codul de procedura fiscala, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala.
(4) In vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarii la plata si a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, conform modelului prevazut in anexa nr. 4. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in doua exemplare: un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.
(5) In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala. Dispozitiile art. 50 din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator.
(6) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(7) Odata cu intocmirea procesului-verbal de punere de acord se elibereaza, in doua exemplare, un nou certificat de atestare fiscala. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.
(8) Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial. Termenul prevazut la art. 3 alin. (2) se prelungeste in mod corespunzator.

Articolul 5 - Continutul certificatului de atestare fiscala eliberat in scopul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
(2) Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:
a) sectiunea A Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului;
b) sectiunea B Obligatii de plata care nu pot face obiectul esalonarii la plata;
c) sectiunea C Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul esalonarii la plata.
(3) La sectiunea A se inscriu:
a) obligatiile fiscale principale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala individualizate pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat;
b) obligatiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe majorari de intarziere/dobanzi/penalitati de intarziere;
c) sumele reprezentand amenzi de orice fel;
d) sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) La sectiunea B se inscriu:
a) obligatiile fiscale prevazute in decizia de acordare a esalonarii la plata, emisa in temeiul ordonantei de urgenta, ramase nestinse din esalonarea la plata acordata;
b) suma totala din decontul/deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare. Se vor mentiona obligatiile de plata de natura celor prevazute la sectiunea A a caror compensare urmeaza a fi inregistrata la data emiterii deciziei prin care a fost aprobata suma de rambursat;
c) sumele reprezentand amenzi de orice fel, precum si sumele reprezentand creante stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) La sectiunea C se inscriu obligatiile fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul esalonarii la plata, reprezentand diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si obligatiile de plata cuprinse la sectiunea B. Acestea se individualizeaza pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatiile fiscale accesorii.
(6) Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6 - Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de esalonare la plata ori a deciziei de respingere
(1) Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal verifica: a) daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)f) din ordonanta de urgenta;
b) daca cererea de acordare a esalonarii la plata contine obligatiile de plata prevazute la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) Indeplinirea conditiei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se stabileste de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la incasarile si platile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata, a programului de restructurare sau de redresare financiara prezentat de contribuabil ori a altor informatii si/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal. In aceasta analiza sunt relevante evolutia pozitiva a capacitatii financiare de plata pe perioada esalonarii, precum si sustenabilitatea acesteia.
(3) In cazul persoanelor juridice, la stabilirea dificultatii generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti se pot avea in vedere si indicatorii orientativi, precum si alte informatii prevazute in anexa nr. 6.
(4) Dupa verificarea conditiilor prevazute la alin. (1), organul fiscal competent, in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, intocmeste referatul A conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
(5) Referatul A va fi insotit de documentele ce dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
(6) Concomitent cu referatul prevazut la alin. (4), organul fiscal competent intocmeste acordul de principiu, conform modelului prevazut in anexa nr. 8, sau, dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata. Un exemplar al acordului de principiu sau al deciziei de respingere se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), organul fiscal emite decizia de esalonare la plata in baza referatului prevazut la alin. (4) in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)f) din ordonanta de urgenta, pentru urmatorii contribuabili:
a) institutii publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoane fizice care solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale de pana la 5.000 lei;
c) persoane juridice care solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale de pana la 20.000 lei.
(8) Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileste perioada de esalonare, dobanda datorata pe aceasta perioada si procentul de pana la 40% prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta, dupa caz, precum si cuantumul garantiei. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.
(9) Organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata in urmatoarele situatii:
a) pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) din ordonanta de urgenta, ori de cate ori in cerere sunt inscrise si astfel de sume;
b) nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d)f) din ordonanta de urgenta;
c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;
d) cererea de acordare a esalonarii la plata si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata prevazute intr-o cerere anterioara care a fost respinsa.
(10) Decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.
(11) Inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal efectueaza audierea contribuabilului potrivit art. 9 din Codul de procedura fiscala. In acest caz, organul fiscal va intocmi un proces-verbal de audiere.

Articolul 7 - Garantii
(1) In termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea bancii emitente;
b) data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia. In acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;
c) valoarea scrisorii de garantie bancara;
d) obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;
e) semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;
f) angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.
(3) In cazul in care contribuabilul ofera bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu exceptia cazului in care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind masurile asiguratorii din titlul VIII din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator numai in ceea ce priveste indisponibilizarea bunurilor.
(4) In cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:
a) actul de proprietate asupra bunului;
b) raportul de evaluare a bunului;
c) extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile; d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;
e) fisa mijloacelor fixe.
(5) Raportul de evaluare se intocmeste de un expert evaluator independent, autorizat in conditiile legii, iar costul evaluarii se suporta de catre contribuabil.
(6) In cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde si valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.
(7) In cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii la plata, iar valoarea acestora acopera valoarea prevazuta la art. 9 alin. (9) sau (11) din ordonanta de urgenta, contribuabilul are obligatia de a prezenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, raportul de evaluare si celelalte documente prevazute la alin. (4).
(8) In cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal atat pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii la plata, cat si pentru alte obligatii ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata, valoarea garantiei trebuie sa acopere valoarea obligatiilor esalonate la plata, dobanda pe perioada esalonarii, procentul de pana la 40% din sumele esalonate la plata, precum si valoarea obligatiilor ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata pentru care s-a instituit sechestrul. Dispozitiile alin. (7) se aplica in mod corespunzator.
(9) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba inlocuirea garantiei si/sau redimensionarea acesteia in functie de valoarea ratelor ramase de achitat. Cererea de inlocuire si/sau de redimensionare a garantiei trebuie sa contina motive justificate si sa indice garantia oferita. Dispozitiile alin. (4)(8) sunt aplicabile in mod corespunzator in cazul inlocuirii si/sau al redimensionarii garantiei.
(10) Organul fiscal competent elibereaza garantiile in cel mult 15 zile de la data comunicarii deciziei de finalizare a esalonarii la plata.

Articolul 8 - Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata
(1) In situatia in care contribuabilul a depus garantiile in cuantumul prevazut in acordul de principiu, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (4), in termenul legal, organul fiscal verifica indeplinirea tuturor conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta si intocmeste referatul B, conform modelului prevazut in anexa nr. 9. Referatul B va fi insotit de documentele ce dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si de documentele prevazute la art. 7 alin. (4).
(2) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul B si emite decizia de esalonare la plata. Decizia de esalonare la plata se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii. Daca contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, decizia de esalonare la plata se emite in 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.
(3) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul B si emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata. Dispozitiile art. 6 alin. (10) se aplica in mod corespunzator.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si in situatia in care contribuabilul nu depune garantiile, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (4) in termenul legal. In acest caz, organul fiscal nu va verifica indeplinirea celorlalte conditii prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(5) Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la plata. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.
(6) Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de contribuabil.
(7) Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.
(8) Odata cu emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.

Articolul 9 - Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata
(1) Esalonarea la plata acordata isi mentine valabilitatea in cazul respectarii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(2) Obligatiile fiscale ce fac obiectul declaratiilor rectificative au regimul obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgenta.
(3) Dupa comunicarea deciziei de esalonare la plata, pentru obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. f) din ordonanta de urgenta, organul fiscal comunica, in toate cazurile, somatia, potrivit legii, in scopul urmaririi indeplinirii conditiei de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata.
(4) Neindeplinirea la termenul prevazut de lege a obligatiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Articolul 10 - Regimul executarii silite pe perioada esalonarii la plata
Pe perioada esalonarii la plata, pentru obligatiile prevazute la art. 9 alin. (3), organul fiscal nu continua procedura de executare silita dupa emiterea somatiei.

Articolul 11 - Finalizarea esalonarii la plata
In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 10. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

Articolul 12 - Pierderea valabilitatii esalonarii la plata
(1) In cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, conform modelului prevazut in anexa nr. 11. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.
(2) In scopul efectuarii stingerii, vechimea sumelor reprezentand rate ramase nestinse ca urmare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata este data pierderii valabilitatii esalonarii la plata potrivit art. 13 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Articolul 13 - Stingerea obligatiilor fiscale inainte de emiterea deciziei de esalonare
In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare. In cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la aceasta operatiune.

Articolul 14 - Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada esalonarii
(1) In cazul divizarii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de esalonare la plata, aceasta este obligata sa prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune si, daca este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau fuziune.
(2) In baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de esalonare la plata pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau fuziunii, astfel:
a) in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneaza;
b) in cazul divizarii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.
(3) Noile decizii de esalonare la plata se emit de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, in baza informatiilor si documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de esalonare la plata initiale.

Articolul 15 - Contestarea deciziilor
Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.

Articolul 16 - Evidenta si monitorizarea esalonarilor la plata
(1) Organele fiscale competente care acorda esalonari la plata organizeaza evidenta cererilor de esalonare la plata, deciziilor de esalonare la plata, deciziilor de respingere a cererilor de esalonare la plata, deciziilor de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, precum si a deciziilor de finalizare a esalonarii la plata si urmaresc modul de respectare a esalonarilor la plata acordate.
(2) Inlesnirile la plata acordate in baza altor acte normative se deruleaza in conditiile prevazute de respectivele dispozitii legale.

Articolul 17 - Anexe
Anexele nr. 111 fac parte integranta din prezenta procedura.


Anexe


Anexe - Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata">Anexe la Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
Ordonanta de plata si Cererile de valoare redusa
Daniel-Catalin Velicu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: