DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 104/2009 modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 104/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 7 octombrie 2009

Avand in vedere consumul ridicat de medicamente care a condus la depasirea plafonului alocat in anul 2009, pentru asigurarea unui acces neintrerupt al populatiei la medicamentele cu si fara contributie personala acordate in ambulatoriu, in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si in unitatile sanitare cu paturi, se impune interventia legislativa de urgenta, in sensul autorizarii caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de a incheia angajamente legale suplimentare, in limita sumei de 2.800 milioane lei.
Neaprobarea suplimentara a creditelor de angajament ar conduce la imposibilitatea asigurarii tratamentului medicamentos atat in ambulatoriu, cat si in spitale, fapt care ar avea un impact negativ major asupra starii de sanatate a pacientilor, cu posibile consecinte ireversibile asupra vietii acestora.
Avand in vedere cresterea constanta a numarului de pacienti care beneficiaza de serviciile oferite de sistemul public de sanatate si care a condus la cresterea semnificativa a cheltuielilor suportate din surse publice, se impune suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sanatate in regim de urgenta.
Tinand cont de migratia de personal medical si de faptul ca Romania se confrunta cu un deficit de medici si avand in vedere faptul ca exista o situatie discriminatorie intre medicii care ocupa functii de conducere in cadrul directiilor de sanatate publica judetene si medicii din sistemul sanitar, in sensul ca medicii directori coordonatori si coordonatori adjuncti nu pot sa isi exercite profesia,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, cu impact direct asupra asigurarii asistentei medicale populatiei,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt conduse de un director coordonator, care este ajutat de directori coordonatori adjuncti.
(2) Persoanele care ocupa functii dintre cele prevazute la alin. (1) sunt numite prin act administrativ al ministrului sanatatii, in urma evaluarii cunostintelor si abilitatilor manageriale, in conditiile legii.
(3) Functiile prevazute la alin. (1) se exercita in baza unui contract de management incheiat cu ministrul sanatatii, pe o perioada de maximum 4 ani.
(4) Functiile de director coordonator si director coordonator adjunct sunt incompatibile cu:
a) exercitarea oricaror altor functii remunerate, neremunerate sau/si indemnizate, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar­artistice si in domeniul medical, desfasurate in afara programului normal de lucru si care nu au legatura cu functia detinuta;
b) exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de conducere, inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.
(5) Constituie conflict de interese detinerea de catre directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu directia de sanatate publica la care persoana in cauza exercita functia de director coordonator sau director coordonator adjunct.
(6) Prevederile alin. (5) se aplica si in cazul in care partile sociale, actiunile sau interesele sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea ai directorului coordonator sau ai directorului coordonator adjunct.
(7) Daca directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept, iar Ministerul Sanatatii poate cere persoanelor in cauza despagubiri, conform clauzelor contractului de management."

2. La articolul 246, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate sa incheie angajamente legale suplimentare in anul 2009, in limita sumei totale de 2.800 milioane lei, pentru servicii medicale si medicamente, cu termen de plata in anul 2010, in conditiile stabilite prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(1^2) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa introduca in anexele si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate detALIerea pe programe a creditelor de angajament suplimentare prevazute la alin. (1^1) si sa comunice Ministerului Finantelor Publice modificarile introduse."

3. La articolul 270 alineatul (1), dupa litera v) se introduce o noua litera, litera x), cu urmatorul cuprins:
"x) Organizeaza evidenta pe platitori, persoane juridice, a contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2), pentru finantarea unor cheltuieli pentru sanatate, si urmareste declararea, constatarea, controlul si solutionarea contestatiilor."

4. Articolul 362 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 362
Veniturile prevazute la art. 361 si 3631, gestionate de Ministerul Sanatatii, sunt folosite pentru:
a) investitii in infrastructura si dOTari in sistemul sanitar public;
b) finantarea programelor nationale de sanatate;
c) rezerva Ministerului Sanatatii pentru situatii speciale;
d) sume alocate prin transfer in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) alte destinatii prevazute la art. 93 alin. (1^1), art. 93 alin. (5) si art. 93 alin. (5^1) din prezenta lege."

5. Dupa articolul 363 5e introduce un nou articol, articolul 363^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 363^1
(1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor respective, participa, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata, cu o contributie trimestriala din valoarea acestor incasari, stabilita in functie de volumul vanzarilor, conform grilei privind contributia trimestriala datorata pentru veniturile obtinute, prevazuta in anexa nr. 14.
(2) In cazul in care detinatorii de autorizatii de punere pe piata a medicamentelor respective nu desfasoara in Romania activitati de comercializare a acestora, contributia este datorata de persoanele juridice care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata, direct sau indirect, dreptul de a transmite catre terti dreptul de comercializare a medicamentelor in Romania.
(3) Veniturile realizate din sumele incasate potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Sanatatii si se datoreaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului act normativ."

6. La articolul 365, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Contributia prevazuta la art. 363^1 se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care a avut loc livrarea medicamentelor, intr-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sanatatii.
(1^2) Persoanele juridice prevazute la art. 363^1 alin. (1) care nu isi indeplinesc obligatia de plata pierd dreptul la decontarea din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a contravalorii medicamentelor comercializate in cadrul programelor nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc.
(1^3) Pentru neplata la scadenta a contributiilor prevazute la art. 363^1 se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 366, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 366
(1) Veniturilor si cheltuielilor prevazute la art. 361, 362 si 363^1 si se aplica prevederile referitoare la bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activitati, instituite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare."

8. Dupa anexa nr. 13 se introduce o noua anexa, anexa nr. 14, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor elabora norme de aplicare, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.


ANEXA (Anexa nr. 14 la Legea nr. 95/2006)


Grila privind contributia trimestriala datorata pentru veniturile obtinute

Total venituri trimestriale (mii lei) Contributie (% din total venituri)
> 75.000 11
50.001-75.000 10
25.001-50.000 9
12.501-25.000 8
6.251-12.500 7
1.250-6.250 6
< 1.250 5Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: