DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale. Ordonanta de urgenta 46/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 25 mai 2009

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Lege nr. 324/2009

  Luand in considerare situatia economico-financiara actuala in contextul manifestarii crizei economice in executia veniturilor bugetului general consolidat, este necesara, in primul rand, imbunatatirea climatului de parteneriat intre stat si contribuabilii viabili si de buna-credinta prin recunoasterea creantelor contribuabililor asupra bugetului la data emiterii certificatului de atestare fiscala si compensarea lor potrivit solicitarii contribuabilului in scopul evitarii blocajeior financiare, acumularii de arierate artificiale si a situatiilor litigioase nejustificate.
  Pe de alta parte, administratia fiscala trebuie sa isi simplifice procedura si sa aplice principii de eficienta in colectarea venituriior bugetare, sa limiteze posibilitatile de evaziune fiscala in segmentul stabilirii obligatiilor si al colectarii acestora, prin consolidarea competentelor si cresterea vitezei de reactie a organelor sale operative, prin luarea de masuri asiguratorii in faza incipienta a investigatiilor si directionarea masurilor de recuperare spre persoanele beneficiare ale veniturilor nefiscALIzate prin atragerea lor in raspundere solidara, urmarindu-se de fapt corelarea tratamentutui fiscal al administratiei fiscale cu comportamentul fiscal al contribuabilului fata de stat.
  In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, cu impact direct asupra executiei bugetare a veniturilor,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I Masuri in domeniul procedurilor fiscale


  Art. 1
  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins;
  "Imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare."

  2. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Desfiintarea totala sau partiala, potrivit legii, a actelor administrative prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage desfiintarea totala sau partiala a actelor administrative prin care s-au stabitit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale anulate, chiar daca acestea au devenit definitive in sistemul cailor administrative de atac."

  3. La articolul 78, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi si le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) si(1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
  a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
  b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat."

  4. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare."

  5. La articotul 81, alineatul (4) se modifica si va avea urmatoru; cuprins:
  "(4) In caz de inactivitate temporara sau in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, Organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale. Asupra termenelor si conditiilor va decide organul fiscal potrivit competentelor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

  6. La articolul 83, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Declaratia fiscala poate fi transmisa prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta. In cazul impozitelor, taxelor si al contributiiior administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, procedura privind transmiterea declaratiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (4) Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. In cazul contribuabililor care au obligatia declararii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, Taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, instiintarea pentru nedepunerea declaratiilor si stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se face in cazul contribuabililor inactivi, atat timp cat se gasesc in aceasta situatie."

  7. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite si din oficiu sau la solicitarea altor autoritati publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. Prevederile art. 11 se aplica in mod corespunzator.
  (2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, si neachitate pana la data eliberarii acestuia.
  (3) In situatia in care se emit certificate de atestare fiscala in primele 5 zile lucratoare ale lunii, acestea vor cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold la sfarsitul lunii anterioare lunii de referinta si neachitate pana la data eliberarii acestora.
  (4) Certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. In cazul persoanelor fizice, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.
  (5) In certificatul de atestare fiscala vor fi cuprinse orice alte mentiuni cu privire la situatia fiscala a contribuabilului, prevazute prin ordin al ministrului finantelor publice."

  8. La articolul 115, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:
  a) obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, in ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute in planul de reorganizare confirmat;
  b) sume datorate in contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse in planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
  c) obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de piata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabiliior aflati in stare de faliment;
  d) alte obligatii fiscale in afara celor prevazute la lit. a)c).
  (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul in care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale."

  9. La articolul 115, alineatui (5) se abroga.

  10. Dupa articolul 122^1 se introduce un nou articol, articolul 122^2, cu urmatorul cuprins:
  "ARTICOLUL 122^2
  Majorari de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare
  (1) Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere.
  (2) In cazul in care prin hotarare judecatoreasea irevocabila a fost desfiintat actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii, se calculeaza majorari de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare."

  11. La articolul 164, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
  "(4^1) Suma reprezentand diferenta de pret si/sau cheltuielile prevazute la alin. (1) si (4) se stabiiesc de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit procedurii prevazute la titlul IX."

  12. La articolul 176, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins;
  "(6) Creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii."

  13. La articolul 219, litera b^1) a alineatului (1) si litera h) a alineatului (2) se abroga.

  14. La articolul 221, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 219220 se aplica, dupa caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica reprezentantilor acestora."

  15. La articolul 228, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, afineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Pentru aplicarea Codului de procedura fiscala, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate emite ordine."


  Capitolul II - Repunerea in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice


  Art. II
  (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in baza reglementarilor legale in materie beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efectele prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
  a) pana la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plata si conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata acordate in baza prevederilor legale in materie;
  b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscal a se afla, conform legii, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);
  c) pana la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au faeut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;
  d) fac dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (7), dupa caz;
  e) acordarea initiala a inlesniriior la plata s-a realizat cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
  (2) Pentru sumele restante si care urmeaza sa fie platite pana la data de 25 decembrie 2009 se datoreaza majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Acestea se comunica de catre organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie 2010 si se achita nu mai tarziu de data de 31 martie 2010.
  (3) Obligatiile fiscale principale si accesorii constatate de catre organele de inspectie fiscala competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala se achita in cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai tarziu de data de 25 decembrie a fiecarui an fiscal.
  (4) Pentru debitorii care depun cererea prevazuta la alin. (1), masurile de executare silita se suspenda in perioada cuprinsa intre data depunerii si data solutionarii cererii debitorului.
  (5) Organul fiscal de adminlstrare competent, conform legii, va solutiona cererea de mentinere a valabilitatii inlesnirii la plata prevazuta la alin. (1) in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care este necesara completarea documentatiei in vederea punerii in aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculeaza de la data depunerii intregii documentatii.
  (6) Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica:
  a) graficele de esalonare refacute pentru sumele ramase de plata, fara a se depasi termenul de finalizare a inlesnirii la plata aprobata initial;
  b) cuantumul sumelor scutite la plata ca urmare a producerii efectelor inlesnirilor la plata acordate initial.
  (7) In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor fiscale, debitorul are obligatia constituirii unei noi garantii pentru sumele ramase de plata, pana la urmatorul termen de piata din noul grafic de esalonare. Garantiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garantie bancara.
  (8) Beneficiaza de toate efectele juridice ale inlesnirilor la plata debitorii care achita anticipat pana la data de 25 decembrie 2009 ratele din graficul de esalonare, dar nu au Indeplinit celelalte conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, fara a mai fi necesara constituirea garantiei prevazute la alin. (7), cu exceptia debitorilor pentru care contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost desfiintat din vina cumparatorului.
  (9) Debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1) nu datoreaza obiigatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale care au facut obiectul scutirilor la plata, de la data nerespectarii conditiilor legale de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata si pana la data solutionarii cererii, cu exceptia celor deja stinse de catre debitori, care nu se restituie si nu se compenseaza.
  (10) In cazul in care se constata ca de la data nerespectarii conditiilor de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata pana la data solutionarii cererii s-au incasat sume reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente, prin plata, compensare, executare silita si alte modalitati prevazute de reglementarile legale in materie si care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, debitorii vor achita ratele esalonate pana la concurenta sumelor ramase de plata, iar in cazul in care sunt cuprinse in suma care face obiectul scutirii la plata, acestea nu se restituie si nu se compenseaza.
  (11) Prevederile alin. (1)-(10) si (12) se aplica in mod corespunzator si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor reprezentand creante proprii ale institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, precum si creante fiscale sau de alta natura preluate in vederea recuperarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
  (12) In cazul institutiilor publice implicate in procesul de privatizare care au acordat inlesniri la plata obligatiilor restante din cele prevazute la alin. (11), sumele de plata vor fi stabilite prin notificare a institutiei publice.


  Capitolul III - Masuri pentru diminuarea evaziunii fiscale


  Art. III
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 712 din 13 octornbrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  (1) Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantata de la bugetul de stat.
  (3) Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa."

  2. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Garda Financiara este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii. Structura organizatorica a Garzii Financiare, numarul de posturi, normele generale si speciale de dotare, insemnele distinctive si modelele de uniforma se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (4) Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare stabileste relatiile de coordonare, colaborare si raspundere pentru toate structurile Garzii Financiare, competentele si atributiile personalului care ocupa functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual. Regulamentul de organizare si functionare se aproba de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general."

  3. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de proba, potrivit legii."

  4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente."

  5. La articolul 6, alineatele (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(3) Controlul tematic se executa de catre comisarii Garzii Financiare in baza ordinelor date de catre ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationaie de Administrare Fiscala sau de catre comisarul general.
  (7) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal, organele Garzii Financiare intocmesc procese-verbale in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la faptele constatate."

  6. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins;
  "Art. 6^1
  Procedura de aplicare, forma si continutul proceselor-verbale incheiate de Garda Financiara in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

  7. La articolul 7, literele f)h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins;
  "f) sa constate acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscala, sa stabileasca implicatiile fiscale ale acestora si sa dispuna, in conditiile Codului de procedure fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;
  g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor unitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in savarsirea faptelor constatate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;
  h) sa retina documente, in conditiile Codului de procedura fiscala, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre etc. si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control. Analiza si examinarea probelor, esantioanelor si mostrelor, precum si expertizele tehnice se fac in laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea si manipularea marfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate Garzii Financiare prin bugetul de venituri si cheltuieli;".

  8. La articolul 7, dupa litera n) se introduc doua noi litere, literele o) si p), cu urmatorul cuprins:
  "o) sa constituie si sa utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in domeniul fiscal;
  p) sa efectueze, in exercitarea controlului operativ si inopinant, monitorizari si verificari necesare prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de frauda si evaziune fiscala."

  9. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8
  (1) Comisarii Garzii Financiare sunt permanent la dispozitia serviciului, poarta uniforma cu insemne specifice si sunt dotati cu armament si mijloace de autoaparare, stabilite prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii."

  Art. IV
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. V
  Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 664 din 23 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza;

  1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  (1) In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili.
  (2) In cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
  a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
  b) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.
  (3) In cazul situatiei prevazute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.
  (4) Oficiul National al Registrului Comertului va comunica, in format electronic, in termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal."

  2. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4
  (1) In cazierul fiscal se inscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevazute la art. 2 alin. (1), precum si date din documentele prevazute la art. 2 alin. (2)."

  3. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza operatiunile prevazute la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala si/sau fapte prevazute la art. 2 alin. (2)."

  Art. VI
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 11, alineatul (1^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi adusa la cunostinta publica in conformitate cu cerintele prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

  2. La articolul 153, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins;
  "(8) Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentulul articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta."

  3. La articolul 156^3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) In aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale competente in administrarea persoanelor prevazute la alin. (3), respectiv a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt inregistrate conform art. 153^1, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 125^1 alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin. (3), in vederea inmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa in Romania. Prin organe fiscale competente se intelege organele fiscale prevazute la art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."


  Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii


  Art. VII
  Inscrierea in cazierul fiscal a faptelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele juridice aflate in inactivitate fiscala la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru reprezentantii legali ai acestora, se realizeaza in termen de 60 de zile de la publicarea acesteia.

  Art. VIII
  Abrogat, Legea nr. 324/2009

  Art. IX
  (1) Pe perioada cat isi desfasoara activitatea, persoanele care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, Inaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, nu raspund civil sau penal, dupa caz, decat daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu vinovatie, constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin.
  (2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (1) se suporta de catre ordonatorul de credite, urmand sa fie recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii, in functie de gradul de vinovatie a acestora retinut de instanta de judecata.
  (3) Modalitatea de aplicare a dispozitiilor alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

  ----------- Conform Legii nr. 324/2009:
  Prevederile cap. II "Repunerea in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale se aplica si pentru contribuabilii care au beneficiat de inlesniri la plata, ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care au respectat prevederile art. II alin. (1) lit. a), depun cerere potrivit art. II alin. (1) lit. b) si respecta prevederile art. II alin. (1) lit. c) si e), precum si ale art. II alin. (2) din acelasi act normativ.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
  Curierul Fiscal, Nr. 6/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  36 useri online

  Useri autentificati: