DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28 februarie 2014

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora Autoritatea de management este responsabila pentru managementul si implementarea programelor operationale conform principiului unui management financiar riguros si transparent,
tinand cont de faptul ca Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" si, respectiv, Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" au fost presuspendate in 2012 cu impact negativ asupra absorbtiei fondurilor europene si, implicit, asupra bugetului de stat si economiei,
pentru a evita mentinerea unor practici ineficiente si neperformante,

in vederea eliminarii dificultatilor intampinate in implementarea proiectelor din perioada curenta ce vor afecta demararea optima a noilor programe operationale,
luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor luate de Romania fata de Comisia Europeana in ceea ce priveste asigurarea functionalitatii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, in regim de urgenta, astfel incat Romania sa aiba programele operationale aprobate si proiectele aferente lansate in cursul acestui an, concomitent cu asigurarea masurilor privind tranzitia la un sistem suplu si eficient privind utilizarea coordonata a fondurilor,
pentru evitarea dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei si pentru a inregistra o crestere continua a gradului de absorbtie in scopul atingerii tintei de 100% pana la sfarsitul anului 2015,
tinand cont de faptul ca lipsa interventiei directe si sustinute a Ministerului Fondurilor Europene in gestionarea efectiva a fondurilor si activitatilor aferente celor doua programe operationale poate conduce la cresterea riscului de dezangajare automata a acestor fonduri,
avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse poate conduce la imposibilitatea asigurarii gradului de absorbtie a fondurilor alocate Romaniei,
in considerarea faptului ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie urgenta si extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea si structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" de la Ministerul Economiei si pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, rol definit la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia posturile vacante si personalul structurilor cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" si pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", in conditiile legii, fara a fi afectate drepturile salariale.
(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 3
Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene se substituie in drepturile si obligatiile care decurg din preluarea personalului, precum si din actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele in care Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", si, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", sunt parti, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

Art. 4
Cu data de 1 martie 2014 se incheie protocoale de predare-preluare intre Ministerul Fondurilor Europene si Ministerului Economiei, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin care se preiau numarul si structura posturilor, prevederile bugetare pe anul 2014 aferente activitatii autoritatilor de management pentru Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" si pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", executia burgetara la momentul predarii-preluarii, precum si patrimoniul aferent activitatilor preluate potrivit art. 1, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predarepreluare prevazute la art. 4, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli aferente personalului preluat de Ministerul Fondurilor Europene se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura carora se preiau.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014, precum si in volumul si structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei si Minsiterului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei si Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sa detalieze modificarile prevazute la alin. (2) pe articole si alineate de cheltuieli in structura bugetelor proprii, sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la acestea si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
(4) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat se face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6
Incepand cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene indeplineste rolul de Autoritate de management in intelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru urmatoarele programe operationale: Programul operational "Competitivitate", Programul operational "Capital uman" si Programul operational "Asistenta tehnica".

Art. 7
Incepand cu data de 1 martie 2014, articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Alineatele (2), (4), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Fondurilor Europene coordoneaza, potrivit competentelor sale, atat structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile autoritatilor de management si ale organismelor intermediare, cat si structurile din cadrul institutiilor care exercita atributiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 si ale anexei B la Memorandumul de intelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014.
......
(4) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru:
a) coordonarea pregatirii, dezvoltarii, armonizarii si functionarii cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea si controlul instrumentelor structurale 2007-2013 si fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020, a instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 si 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014-2019;
b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare si evaluare a implementarii Acordului de parteneriat 2014-2020 si a programelor finantate prin fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020 si prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014-2019.
......
(6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat sa emita ordine si instructiuni, potrivit competentelor sale, privind procesul de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 si 2009-2014, a Programului de cooperare elvetiano-roman, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014-2019, in vederea implementarii corecte si eficiente a acestora.
(7) Ordinele emise in comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, precum si instructiunile cu caracter tehnic si financiar emise de ministrul fondurilor europene potrivit competentelor prevazute la alin. (6) sunt obligatorii pentru structurile care au ca obiect de activitate coordonarea si gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 si 2009-2014, a Programului de cooperare elvetiano-roman, a Programului de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 si a mecanismelor financiare SEE si norvegian 2014-2019."

2. La alineatul (5), literele c), d), j) si n) vor avea urmatorul cuprins:
"c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020 si a fondurilor alocate prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014-2019;
d) de Autoritate de management pentru: Programul operational Asistenta tehnica, Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice si Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane pentru perioada de programare 2007-2013 si pentru: Programul operational Competitivitate, Programul operational Capital uman si Programul operational Asistenta tehnica pentru perioada de programare 2014-2020;
......
j) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala si de asistenta tehnica cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;
......
n) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri europene, asistenta financiara acordata Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009 si 2009-2014 si fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE si norvegian 2014-2019;".
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 84/2013
OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013
OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013
OUG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradulu
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Lege nr. 362/2009
Buletinul Curtilor de Apel nr. 8-9/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 32.9 lei
27.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: