DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 9/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 1 martie 2010

Important HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei


Avand in vedere:
 • implementarea masurilor anticriza initiate de Guvernul Romaniei pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, avand ca efecte antrenante cresterea productiei, scaderea somajului, imbunatatirea nivelului de trai al populatiei si a standardelor de mediu;
 • accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor europene destinate Romaniei, prin facilitarea accesului beneficiarilor la instrumentele structurale si la mecanismele de finantare;
 • data fiind necesitatea adoptarii unor masuri urgente, care sa ofere solutii pentru dificultatile intampinate de beneficiarii de proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate in domenii prioritare pentru economia romaneasca, in vederea asigurarii contributiei proprii la finantare;
 • tinand cont de faptul ca neadoptarea unor masuri in regim de urgenta ar conduce la blocarea/intarzierea implementarii proiectelor deja aprobate, putandu-se ajunge la rezilierea contractelor de finantare ca urmare a incapacitatii beneficiarilor de a asigura resursele financiare proprii necesare si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate Romaniei;
 • tinand seama de importanta absorbtiei fondurilor europene, care reprezinta o prioritate absoluta pentru Romania, intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Se aproba Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, avand ca obiectiv facilitarea absorbtiei instrumentelor structurale, prin garantarea creditelor contractate de catre beneficiarii acestor fonduri in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor.

  Art. 2
  Beneficiarii Programului de sprijin pot fi unitati administrativ-teritoriale sau institutii de invatamant superior de drept public acreditate ori institutii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate care implementeaza proiecte finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene si operatori regionali de servicii de alimentare cu apa si canalizare care implementeaza proiecte finantate in cadrul Axei prioritare nr. 1 din Programul operational sectorial "Mediu", cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
  a) solicitantii sprijinului au incheiat un contract de finantare cu o autoritate de management sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicita sprijin;
  b) proiectele pentru care se solicita sprijin sunt promovate in urmatoarele domenii: infrastructura rutiera, infrastructura de energie, infrastructura de alimentare cu apa, canalizare si tratarea apelor uzate, infrastructura pentru managementul deseurilor, infrastructura destinata educatiei si cercetarii dezvoltarii, infrastructura tehnologica de cercetare si dezvoltare stiintifica, infrastructura in domeniul sanatatii si infrastructura in domeniul asistentei sociale;
  c) proiectele pentru care se solicita sprijin trebuie sa prevada realizare de lucrari si/sau achizitie de echipamente, intr-o proportie de cel putin 50% din valoarea eligibila a proiectului.

  Art. 3
  Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la dispozitiile art. 61 alin. (3) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului in favoarea finantatorilor care acorda credite beneficiarilor eligibili prevazuti la art. 2.

  Art. 4
  (1) Procedura si conditiile de acordare a garantiilor, de eligibilitate a institutiilor de credit si a categoriilor de beneficiari ai Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, precum si regulile de gestionare a garantiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare a platilor efectuate se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
  (2) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 3 se aproba pentru fiecare exercitiu bugetar prin hotarare a Guvernului.

  Art. 5
  Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - I.F.N. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si Obligatiile partilor in derularea programului.

  Art. 6
  (1) In cazul in care beneficiarii finantarilor garantate in cadrul programului nu onoreaza la scadenta obligatiile de plata aferente imprumuturilor contractate in vederea asigurarii contributiei proprii la finantarea proiectelor, institutiile de credit au obligatia de a informa in scris Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A . - I.F.N. in termen de 5 zile lucratoare de la data scadentei.
  (2) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea informatiilor privind neachitarea obligatiei de plata la data scadentei, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - I.F.N. transmite Ministerului Finantelor Publice instiintarea care va contine lista unitatilor administrativ-teritoriale si suma aferenta obligatiei neachitate la scadenta, in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
  (3) Pana la achitarea integrala a obligatiilor de plata restante catre institutia de credit sau pana la executarea valorii garantate potrivit art. 7 alin. (1), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, a caror alimentare a fost sistata in conditiile alin. (2), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligatii.

  Art. 7
  (1) Sumele rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A - I.F.N. in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice Actiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A

  I.F.N.
  (2) Sumele prevazute la alin. (1) ce urmeaza a fi recuperate sunt scadente incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice.

  Art. 8
  (1) Inscrisurile intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele incorporate in aceste titluri sunt creante fiscale.
  (2) In termen de 15 zile de la data efectuarii platilor prevazute la art. 7 alin. (1), Titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea inscrierii debitului in evidente. In cadrul aceluiasi termen titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 60 de zile de la data comunicarii titlului de creanta.
  (3) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 60 de zile prevazut la alin. (2).

  Art. 9
  (1) Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 2 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice conform art. 7 alin. (1) si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (2) In vederea recuperarii creantelor fiscale, daca la expirarea termenului de 60 de zile, mentionat in titlul de creanta, debitorul nu face dovada efectuarii platii, directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice va comunica organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu, titlurile executorii.

  Art. 10
  (1) Recuperarea creantelor fiscale principale si accesorii rezultate din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice conform art. 8 alin. (1) in contul finantatorilor pentru toate categoriile de beneficiari se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul titlurilor executorii.
  (2) Recuperarea creantelor fiscale datorate de unitatile administrativ-teritoriale se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 11
  In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele bugetare rezultate din garantiile acordate si platite in cadrul Programului de sprijin se efectueaza de catre organele competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  Art. 12
  Sumele incasate potrivit art. 10 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.

  Art. 13
  Acolo unde prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
  Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
  Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
  Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
  Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
  Legea 64/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Lege nr. 64/2014
  OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
  Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
  Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din
  OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013
  Legea 16/2013 pentru aprobarea OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Lege 16/2013
  Hotararea nr. 11/2011 privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, n temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlament
  OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 39/2011
  HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Hotararea 96/2011
  Ordin 271/2010 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
  Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Lege nr. 196/2010
  Lege privind stabilirea unor masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar - Proiect 27 mai 2010
  Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

  Pret: 15.9 lei
  13.51 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  54 useri online

  Useri autentificati: