DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 94/2013 pentru modificarea si completarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania. Ordonanta de urgenta nr. 94/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 18 octombrie 2013

Avand in vedere angajamentele legislative si institutionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si le-a asumat cu Fondul Monetar International si cu reprezentantii Comisiei Europene, care vizeaza modificarea cu celeritate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea armonizarii cu cele mai bune practici internationale,
luand in considerare recomandarile Fondului Monetar International si ale Comisiei Europene care vizeaza dimensionarea Consiliului A.S.F., in sensul reducerii numarului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificarii profesionale minime pe care trebuie sa o aiba membrii Consiliului A.S.F., stabilirea personalului din cadrul A.S.F. si introducerea unor prevederi concrete care sa prevada regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese, atat pentru membri Consiliului A.S.F., cat si pentru salariatii A.S.F.,
in vederea resepctarii criteriilor de guvernanta corporativa si pentru sporirea transparentei institutionale si a comunicarii publice,
intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de Romania in urma negocierilor cu organismele internationale,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernulu inr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si fucntionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Dispozitiile legale care privesc restrictii bugetare de orice natura aplicabile Bancii Nationale a Romaniei se aplica si Autoritatii de Supraveghere Financiara."

2. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
Orice proiect de act normativ al autorittilor publice centrale, cu exceptia celor initiate de membrii Parlamentului, care priveste A.S.F. si domeniile in care aceasta are atributii, se adopta dupa ce in prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis in termen de 15 zile de la solicitare."

3. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) A.S.F. are calitate procesuala activa si poate interveni in orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum si in orice proces impotriva entitatilor reglementate sau persoanelor care se afla intr-o relatie juridica cu acestea, fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii intereselor investitorilor, asiguratilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii si a stabilitatii financiare."


4. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) A.S.F. este condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedine si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepresedinti are atributii specifice corespunzatoare unui dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora se stabileste sectorul de supraveghere financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 4 membri sunt membri neexecutivi.
......
(3) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti membri ai Consiliului A.S.F."

5. La articolul 9, literele a^1) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a^1) sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
......
g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, cu membrii birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei."


6. La articolul 9, dupa litera a^1) se introduce o noua litera, litera a^2), cu urmatorul cuprins:
"a^2) sa aiba o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevazute la lit. a^1);".

7. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) se face de catre cele 4 comisii prevazute la art. 8 alin. (2)."

8. Dupa articolul 17 se introduc doua noi articole, articolele 17^1 si 17^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Salariatii A.S.F. trebuei sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu fie membri in consiliile de administratie, consiliile de supraveghere, directorate sau in comisiile de cenzori, sa nu detina functia de director ori alte functii si sa nu presteze servicii la/pentru urmatoarele entitati, cu exceptia Institutului de Management in Asigurari:
1. entitatile care vizeaza activitatea intermediarilor in instrumente financiare si a organismelor de plasament colectiv;
2. societatile de administrare a investitiilor;
3. entitatile care vizeaza activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si reasigurari si a altor activitati in legatura cu acestea;
4. entitatile care vizeaza sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. societatile de investitii financiare.
b) sa nu detina ei si/sau membrii familiilor lor pana la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entitatilor prevazute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participatie care sa permita exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie al acestora. In acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzactii personale in care salariatii A.S.F. au obligatia inregistrarii participatiilor detinute;
c) sa nu ocupe functii de conducere in structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice.
(2) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) au obligatia sa opteze, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de incompatibilitate, intre calitatile care au generat aparitia acesteia.

Art. 17^2
(1) Salariatii A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti.
(2) Pe perioada in care un salariat A.S.F. candideaza pentru exercitarea unei functii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, contractul individual de munca se poate suspenda, la cererea acestuia, in conditiile legii."

9. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator si poate fi utilizat pentru finantarea eventualelor deficite inregistrate de A.S.F."

10. Dupa articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1-21^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21^1
Sune supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi numai operatiunilor comerciale efectuate de A.S.F., care se reflecta in bugetul de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare anuale.

Art. 21^2
(1) Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a legislatiei care reglementeaza activitatea entitatilor reglementate si/sau supravegheate de A.S.F., precum si a reglementarilor si a actelor individuale emise in aplicarea acestora se constata de A.S.F., ca urmare a exercitarii de catre directiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.
(2) Efectuarea controlului periodic se hotaraste de catre Consiliul A.S.F.
(3) Efectuarea controlului inopinat se hotaraste de catre Presedintele A.S.F., care poate declansa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricaruia dintre cei 3 vicepresedinti prevzzuti la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabila a Presedintelui.
(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sanctiuni potrivit legislatiei speciale in domeniu si/sau poate dispune masuri in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii de nerespectare a dispozitiilor legale constatate cu prilejul efectuari controlului.
(5) Urmarirea aplicarii sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la alin. (4) se face de catre directiile de specialitate din cadrul A.S.F.
(6) In urma desfasurarii controlului periodic sau inopinat se intocmeste un proces-verbal.
(7) Entitatea controlata are dreptul de a formula obiectiuni la procesul-verebal prevazut la alin. (6) in termenele stabilite prin reglementari ale A.S.F.
(8) Procedura privind activitatea de control desfasurata de A.S.F. se va stabili de catre A.S.F. prin regulament.

Art. 21^3
Deciziile si orice alte acte administrative emise de A.S.F. se contesta conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21^4
Contraventiile prevazute in legislatia care reglementeaza activitatea A.S.F. se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei."

Art. II
Persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 17^1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, au obligatia sa opteze, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, intre calitatile care au generat aparitia acesteia.

Art. III
Numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Surpaveghere Financiara, cu incadrare in numarul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organziarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea conditiilor de numire, asa cum au fost acestea modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se face de catre Parlament, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
Numarul total de 718 posturi existente la data de 30 aprilie 2013 se va diminua la maximum 609 posturi, dupa aplicarea unei reduceri de 15% stabilite la data infiintarii Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Art. V
Prevederile art. IV intra in vigoare la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 21 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VII
Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 63 alineatul 2, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevzute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:".

2. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Constatarea contraventiilor se face de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in conformitate cu procedura prevazuta de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulteriore."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor. Hotararea nr. 918/2013
Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013
Legea nr. 9/20111 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 9/2011
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
HG 885/2010 privind organizarea si functionarea Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor
Ordin nr. 47/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate
HG nr. 970/2004, hotarare privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei
HG nr. 890/2008, hotarare privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profes
Certificat de conformitate
Lege nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
Ordin nr. 1813/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea calificarii profesionale de consilier juridic a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in vederea admiterii si practicarii
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: