DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 949 din 23 decembrie 2014

Avand in vedere necesitatea reglementarii unor masuri privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
luand in considerare actualul context economic in care se impune adoptarea unor masuri rapide pentru asigurarea respectarii intocmai si la termen a prevederilor angajamentelor statului roman asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, referitoare la termenele de depunere, de catre operatorii economici, a bugetelor de venituri si cheltuieli anuale si multianuale,
avand in vedere derularea unor programe cu organismele financiare internationale, in care indicatorii economico-financiari "plati restante" si "rezultat brut operational" sunt monitorizati in vederea incadrarii in tintele stabilite,

intrucat respectarea angajamentelor fata de institutiile financiare internationale necesita asigurarea unui cadru normativ coerent de functionare care sa creeze conditiile pentru indeplinirea angajamentelor sus-mentionate, oferind astfel continuitate si coerenta actului de administrare a participatiilor statului,
avand in vedere necesitatea aplicarii unitare a politicilor guvernamentale si eficientizarea activitatii operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, necesitatea reglementarii unor masuri referitoare la intarirea disciplinei financiare, astfel incat sa se asigure dezideratul programului de guvernare in conditii de eficienta si rentabilizare a companiilor de stat care sa devina competitive pe pietele pe care acestea activeaza atat la nivel national, cat si la nivel regional, precum si necesitatea reglementarii unor aspecte insuficient reglementate sau care dau nastere la interpretari diferite, rezultate de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014,
intrucat neadoptarea de urgenta a masurilor propuse poate conduce la intarzieri sau nerespectarea angajamentelor statului roman asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana referitoare la incadrarea in tintele stabilite a indicatorilor economico-financiari "plati restante" si "rezultat brut operational",

tinand seama de necesitatea reglementarii unor aspecte insuficient legiferate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, ce pot duce la aparitia unor discriminari pentru aceeasi categorie socioprofesionala din cadrul sistemului public de asistenta sociala,
deoarece aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se propune adoptarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) operatorilor economici care indeplinesc conditiile art. 1, dar prin legi speciale sunt exceptati de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;."

2. La articolul 3, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) castigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariati/numarul de luni aferente. Din cheltuielile de natura salariala se deduc cheltuielile reprezentand participarea salariatilor la profitul anului precedent prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cheltuielile efectuate pentru salariati de natura si in limita prevazuta la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;".

3. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor, in cazul in care mai multe unitati administrativ-teritoriale au participatii la capitalul social al operatorilor economici si au delegat atributiile unor asociatii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare, si ale Legii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, republicata."

4. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru operatorii economici la care statul, unitatile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. c) detin, individual, direct sau indirect, numai o participatie minoritara, bugetul de venituri si cheltuieli se aproba prin hotarare a Adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de administratie, potrivit legii.
(4) Operatorii economici carora li s-a ridicat dreptul de administrare in procedura insolventei, potrivit prevederilor legale in vigoare la momentul declansarii procedurii, nu au obligatia aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor alin. (1)."

5. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a actionarilor, respectiv Consiliul de administratie al operatorului economic, dupa caz, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorii economici, care datorita specificitatii activitatii desfasurate concentreaza realizarea acesteia intr-o anumita perioada a anului, pot efectua in aceasta perioada cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul caruia se afla."

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat se stabileste procentual din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz. Limita procentuala maxima a cresterii castigului mediu brut pe salariat se stabileste prin legea anuala a bugetului de stat."

7. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care inregistreaza cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, numai pentru personalul care intra sub incidenta reglementarilor referitoare la aceasta majorare."

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Operatorii economici au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice fundamentari, analize, situatii, raportari referitoare la indicatorii economico-financiari, precum si orice alte date si informatii, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare, astfel:
a) lunar, trimestrial si anual, operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice, conform listei publicate de Institutul National de Statistica;
b) lunar, trimestrial si anual, operatorii economici care functioneaza la nivelul administratiei publice centrale;
c) trimestrial si anual operatorii economici care functioneaza la nivelul administratiei publice locale;
d) anual, de catre operatorii economici prevazuti la lit. a), b) si c) aflati in stare de lichidare conform prevederilor legale."

9. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) depasirea anuala si trimestriala a nivelului platilor restante prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli si in anexele de fundamentare prezentate la aprobarea acestuia."

10. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d), e) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

11. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei."

Art. II
Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sistemul public de asistenta sociala se intelege, in conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, institutiile si unitatile publice de asistenta sociala care furnizeaza servicii sociale, serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor judetene, sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, municipiilor, oraselor si comunelor, precum si persoanele care asigura serviciile de ingrijire personala la domiciliu."

Art. III
La articolul VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 5 noiembrie 2014, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, prin hotarare a Guvernului, sume Ministerului Apararii Nationale pentru plata echipamentelor contractate si realizate de furnizori, precum si a elementelor de suport logistic, in vederea introducerii acestora in inzestrarea armatei."

Art. IV
Articolul 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) In situatia in care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 inregistreaza la sfarsitul celui de al treilea an fiscal de la data anularii obligatiilor alte obligatii neachitate la scadenta de natura celor anulate, obligatiile si accesoriile care au fost anulate se repun in sarcina debitorului.
(2) Operatorii economici aflati in situatia prevazuta la alin. (1) nu datoreaza, pe perioada celor trei ani, accesorii aferente obligatiilor anulate si repuse in sarcina acestora."

Art. V
Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VI
Articolul I intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
25 useri online

Useri autentificati: