DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19 octombrie 2011

Avand in vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) — Romania — "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile” de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispozitiilor comunitare in domeniu potrivit carora aceasta schema de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibila de a fi ajutor de stat, si necesitatea corelarii Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legislatiei comunitare, inclusiv a deciziei sus-mentionate,
tinand seama ca punerea in aplicare a Legii nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuie la dezvoltarea investitiilor in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, avand ca efect indeplinirea obiectivului national privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma Romania in anul 2020, prevedere stipulata in anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE,
deoarece aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, ce nu sufera amanare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera ad) se introduc noua noi litere, lit. ae)—am), cu urmatorul cuprins:
"ae) centrala electrica multicombustibil — centrala electrica care produce energie electrica folosind surse regenerabile si conventionale de energie, care se utilizeaza fie in instalatii de ardere/cazane energetice separate, fie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat nu depaseste 10% din continutul energetic total;
af) supracompensare — situatia in care, luand in considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizati anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuata pentru ansamblul capacitatilor de producere utilizand aceeasi tehnologie rezulta o rata interna de rentabilitate mai mare cu 10% fata de valoarea considerata pentru tehnologia respectiva la autorizarea sistemului de promovare si care se va publica pe site-ul ANRE;
ag) analiza cost-beneficiu — analiza economica efectuata in vederea determinarii rentabilitatii investitiilor in producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie, realizata prin utilizarea tehnicii actualizarii aplicata la costurile de investitie, costurile de exploatare si la veniturile rezultate pe durata de viata a proiectelor;
ah) rata interna de rentabilitate — indicator rezultat dintr-o analiza cost-beneficiu care exprima rentabilitatea unui proiect de investitie, si anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;
ai) culturi energetice — culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, in special, productiei de biocarburanti ori productiei de biomasa utilizata in scopul producerii energiei electrice si termice;
aj) acces prioritar la retele al energiei electrice din surse regenerabile — ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora unor categorii de producatori de energie electrica din surse regenerabile de energie li se asigura posibilitatea preluarii in orice moment si a vanzarii intregii cantitati de energie electrica produsa la un moment dat, in functie de capacitatea racordului la retea si disponibilitatea unitatilor/resurselor eligibile;
ak) acces garantat la retele al energiei electrice din surse regenerabile — ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de schema de sprijin prin certificate verzi contractata si vanduta pe piata de energie electrica se garanteaza preluarea in reteaua electrica;
al) acreditare — activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acorda unui operator economic care detine centrale electrice ce utilizeaza surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege;
am) calificare — activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileste cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta intr-o centrala/grup de cogenerare.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) gaz de fermentare a deseurilor;”.

3. La articolul 3 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, daca sunt utilizate in sisteme izolate sau daca au fost puse in functiune pe teritoriul Romaniei inainte de data aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege;”.

4. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplica producatorilor pentru energia electrica produsa din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrica produsa pe perioada de proba, in baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se realizeaza pana la sfarsitul anului 2016.
(4) In vederea aplicarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe masura punerii in functiune a fiecarui grup electric individual din cadrul unei capacitati energetice continand mai multe astfel de grupuri electrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat in functie de momentul acreditarii.”

5. La articolul 3 alineatul (6), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) energia electrica produsa din combustibil care provine din biomasa, deseuri industriale si/sau municipale achizitionate din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;
...................................................................
c) energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile si conventionale de energie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat depaseste 10% din continutul energetic total;”.

6. La articolul 3, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul energiei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, producatorii care solicita un sistem de promovare sunt obligati sa opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, fie pentru schema de promovare prevazuta in prezenta lege.”

7. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)—(11), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul producatorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege, duratele de aplicare prevazute la alin. (2) se vor diminua corespunzator cu perioadele pentru care acestia au beneficiat deja de certificate verzi.
(9) Producatorii de energie electrica din sursele regenerabile de energie prevazute la alin. (1) lit. e)—g) beneficiaza de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai daca detin certificat de origine pentru biomasa utilizata drept combustibil sau materie prima.
(10) Certificatele de origine prevazute la alin. (9) se emit de catre:
a) Ministerul Mediului si Padurilor, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, precum si pentru biomasa provenita din deseuri industriale si municipale;
b) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe.
(11) Certificatele de origine prevazute la alin. (10) se emit in baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului si padurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.”

8. La articolul 4, alineatele (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) ANRE acrediteaza producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, in conditiile prevazute in Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
...................................................................
(9) ANRE stabileste prin ordin, pana la data de 1 martie a fiecarui an, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza cantitatilor realizate de energie electrica din surse regenerabile si a consumului final de energie electrica din anul precedent, dar fara a depasi nivelul corespunzator cotelor obligatorii de energie electrica din surse regenerabile stabilite la alin. (4).”

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica produsa din centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrica necesara asigurarii consumului propriu tehnologic al acestora.
(2) Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energia electrica produsa si livrata potrivit prevederilor alin. (1) dupa cum urmeaza:
a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
c) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
d) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—g);
e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) si i);
f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c).
(3) Beneficiaza de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege si energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.
(4) Pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri de cogenerare care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)—i) si calificata de ANRE ca fiind de inalta eficienta se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) si e) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(5) Pentru energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza biomasa care provine din culturi energetice se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
(6) ANRE are urmatoarele atributii:
a) acrediteaza grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi, in temeiul Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
b) elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producatorii de energie electrica beneficiaza de:
a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat din centrale electrice pe perioada de proba;
b) un numar de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numarului de certificate verzi prevazut la alin. (2) diminuand valoarea de referinta a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si pastrand valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, daca centralele electrice beneficiaza suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.
(8) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie beneficiaza de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) dupa acreditarea acestora de ANRE in baza regulamentului prevazut la alin. (6) lit. a) incepand cu luna calendaristica in care s-a emis decizia de acreditare.
(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport si sistem au o durata de valabilitate de 16 luni.
(10) Mecanismul de reducere a numarului de certificate verzi prevazut la alin. (7) lit. b) se stabileste de ANRE prin regulamentul prevazut la alin. (6) lit. a).”

10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Producatorii de energie electrica din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport si sistem informatiile necesare stabilirii cantitatii de energie electrica produse din surse regenerabile care beneficiaza de certificate verzi in luna precedenta, insotite de:
a) procesele-verbale care confirma valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate impreuna cu operatorii de retea, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica in retele electrice;
b) datele privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate consumatorilor, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decat consum propriu tehnologic.”

11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Cantitatea de energie electrica pentru care se stabileste obligatia de achizitie de certificate verzi include:
a) energia electrica achizitionata de furnizorii de energie electrica, destinata atat consumului final al acestora, cat si vanzarii catre consumatorii finali;
b) energia electrica utilizata pentru consum final propriu, altul decat consumul propriu tehnologic, de catre un producator de energie electrica;
c) energia electrica utilizata de un producator pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor racordati prin linii directe de centrala electrica.
(2) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (9), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
(3) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa transmita anual la ANRE, in formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitatile de energie electrica pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi, conform prezentei legi.”

12. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la indeplinirea tintelor nationale prevazute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege se realizeaza doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrica al Romaniei, energia electrica respectiva fiind insotita de garantii de origine emise potrivit prevederilor art. 24.”

13. La articolul 11, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Incepand cu anul 2011, valorile de tranzactionare prevazute la alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeana (UE), comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba prin ordin valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile pentru anul in curs.”

14. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV - Indeplinirea cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi”

15. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru fiecare furnizor si pentru fiecare din producatorii care au obligatia de a achizitiona certificate verzi gradul de indeplinire individuala a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informatiilor privind numarul de certificate verzi achizitionate si energia electrica consumata/livrata pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).
(2) Furnizorii, precum si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) care nu realizeaza cota obligatorie anuala sunt obligati sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate Administratiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
(3) Incepand cu anul 2011, valoarea prevazuta la alin. (2) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
(4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba si publica pe site-ul propriu valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (2) si (3), aplicabila pentru anul in curs.
(5) Administratia Fondului pentru Mediu emite facturi de incasare a obligatiilor de plata care decurg din aplicarea alin. (2) in termen de 10 zile de la data instiintarii emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori si sumele datorate de acestia.
(6) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizata de Administratia Fondului pentru Mediu in vederea finantarii investitiilor in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW.
(7) Furnizorii si producatorii care comercializeaza energie electrica consumatorilor finali sunt obligati sa-i informeze periodic conform reglementarilor ANRE cu privire la costul achizitiei de certificate verzi corespunzator unui kWh de energie electrica vanduta acestora.”

16. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata de energie electrica la pretul pietei.
(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centrala poate fi vanduta furnizorilor in ale caror zone de licenta sunt situate centralele respective, la preturi reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrica vanduta la pret reglementat nu mai beneficiaza de certificate verzi.
(3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) sunt obligati, la solicitarea producatorilor care utilizeaza surse regenerabile de energie, sa achizitioneze energia electrica produsa conform alin. (2), in conditiile stabilite de ANRE.
(4) Preturile reglementate si regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevazute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE in baza unei metodologii si vor fi notificate Comisiei Europene in conditiile legii.
(5) Solicitarile de vanzare a energiei electrice de catre producatorii/consumatorii prevazuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizati la alin. (2), de regula, pana la sfarsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vanzare-cumparare fiind incheiate pe cel putin un an de zile.
(6) Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 50 kW pe loc de consum, precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigura dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel incat productia efectiva de energie electrica din surse regenerabile sa fie cat mai aproape de disponibilul acestor resurse, avand dreptul de a limita ori intrerupe producerea de energie electrica din surse regenerabile numai in baza reglementarilor tehnice si comerciale aprobate de ANRE sau in cazuri exceptionale, daca aceasta actiune este absolut necesara pentru mentinerea stabilitatii si indeplinirea criteriilor de siguranta a Sistemului Electroenergetic National.
(8) Pentru energia electrica care beneficiaza de sistemul de sprijin prevazut de prezenta lege, contractata si vanduta pe piata de energie, se asigura acces garantat la retea, cu exceptia energiei electrice care este contractata si vanduta la pret reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigura accesul prioritar la retea.
(9) ANRE stabileste regulile tehnice si comerciale care sa permita accesul garantat, respectiv prioritar la retele in conditiile alin. (7) si (8), inclusiv posibilitatea tranzactionarii energiei electrice in cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport si de sistem si cu consultarea tuturor partilor interesate.”

17. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) si (ii) si lit. b) poate implica si operatorii privati. Acordurile respective sunt incheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de catre ministerul de resort in termen de cel mult 3 luni de la incheierea fiecarui an in care sunt in vigoare.
(3) Daca pentru realizarea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luata in considerare energia electrica din surse regenerabile de energie produsa si consumata intr-o tara terta in cadrul acordurilor comune prevazute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)—(7) si art. 10 din Directiva 2009/28/CE.”

18. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) si (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau daca este necesar pentru indeplinirea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.”

19. La articolul 16, alineatul (1) se abroga.

20. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Capacitatile de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie se racordeaza la reteaua electrica de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Electroenergetic National.”

21. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Un operator economic care dezvolta un proiect de centrala electrica de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW, care indeplineste conditiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, intocmeste si transmite conform legii documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului (2008/C82/01), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.
(2) Operatorii economici solicitanti beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege numai dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana si numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile mentionate in decizia de autorizare, respectiv dupa finalizarea evaluarii detaliate prevazute la alin. (1).
(3) Punerea in aplicare a prevederilor alin. (2) se realizeaza de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).
(4) Pentru operatorii prevazuti la alin. (1), ANRE poate modifica numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2), in conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.”

22. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.

23. Dupa articolul 28 se introduc doua noi articole, articolele 29 si 30, cu urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) ANRE monitorizeaza producatorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si intocmeste rapoarte anuale pe care le face publice.
(2) In cazul in care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investitii noi si din rezultatele monitorizarii costurilor investitionale si de operare/veniturilor producatorilor, se constata ca parametrii specifici fiecarei tehnologii difera de cei avuti in vedere in calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevazut in prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea in ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune masuri pentru reducerea numarului de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2).
(3) Masurile prevazute la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se aplica pentru producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care incep sa produca energie electrica dupa data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 30
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) neprezentarea de catre producatorii si furnizorii mentionati la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informatiilor solicitate de ANRE in baza prezentei legi si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia sau furnizarea incorecta ori incompleta de astfel de date/informatii;
b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachizitionate de catre furnizorii si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementarile ANRE;
c) tranzactionarea certificatelor verzi la preturi care nu se incadreaza in limitele stabilite la art. 11;
d) refuzul nejustificat al operatorilor de retea de a valida valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda egala cu contravaloarea totala a certificatelor verzi neachizitionate de un furnizor sau producator prevazut la art. 8 alin. (1) multiplicata de 3 ori, valoarea minima a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maxima de 100.000 lei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai ANRE.
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. II
(1) Pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, producatorii de energie electrica care detin grupuri/centrale electrice ce utilizeaza surse regenerabile de energie aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligati sa solicite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) acreditarea in termen de 30 de zile si beneficiaza de numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa obtinerea acesteia.
(2) Producatorii de energie electrica ce detin grupuri/centrale electrice care utilizeaza ca surse regenerabile de energie sub forma de biomasa, biolichide sau biogaz, aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt acreditati temporar de ANRE pe o perioada de 6 luni pentru a beneficia de certificate verzi fara sa prezinte certificate de origine pentru aceste surse.
(3) Producatorii de energie electrica, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta exploateaza comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW, vor fi acreditati de ANRE si beneficiaza de numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzator sursei regenerabile utilizate pentru o perioada de 24 de luni de la data acreditarii.
(4) Producatorii de energie electrica prevazuti la alin. (3) trebuie sa intocmeasca si sa transmita autoritatilor competente documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atragand suspendarea acordarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) se realizeaza de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul producatorilor de energie electrica mentionati la alin. (3), eventualele diferente pozitive intre numarul de certificate verzi primite si numarul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera in maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, in baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipuleaza regularizarea numarului de certificate verzi prin reducerea numarului de certificate verzi primite si/sau prin obligatia de achizitie de certificate verzi din piata de catre acestia.

Art. III
Procedurile prevazute la art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, iar regulamentul prevazut la art. 6 alin. (6) lit. a), respectiv metodologiile prevazute la art. 14 alin. (4) si (6) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ANRE in termen de 30 de zile, respectiv 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2003, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009.