DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 86/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 17 octombrie 2011

Ca urmare a Infogramei nr. 724 din 26 ianuarie 2011 prin care Reprezentanta Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana a comunicat autoritatilor romane faptul ca Comisia Europeana a recomandat modificarea legislatiei in domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibila cu acquis-ul si jurisprudenta europeana in domeniul achizitiilor publice si concesiunilor, precizand ca deja cazul a fost trimis pentru a fi introdus in sistemul EU Pilot care precede procedurile de incalcare a dreptului comunitar (infringement),
tinand seama ca prin Acordul-cadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, in valoare de 1,4 miliarde euro (Acord), si prin Memorandumul de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania (Memorandum), care constituie parte integranta din Acord, la capitolul E "Reforme structurale”, al treilea paragraf, se precizeaza "cadrul legal privind parteneriatele public-privat din Romania trebuie revizuit pentru a se asigura concordanta deplina cu Directivele Europene privind achizitiile publice”, este imperios necesara, pentru respectarea angajamentelor internationale pe care Romania si le-a asumat, modificarea cadrului legal national in domeniul parteneriatului public-privat in vederea compatibilizarii acestuia cu legislatia europeana in cel mai scurt timp.
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene in materie, luand in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana, consecinta cea mai grava
in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,
luand in considerare Infograma nr. 9.071 din 11 octombrie 2011 prin care Reprezentanta Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana a comunicat scrisoarea domnului Jonathan Faull, director general al DG Markt, prin care autoritatile romane au fost informate ca procedura de incalcare a dreptului european poate fi inchisa de indata ce prezenta ordonanta de urgenta va fi adoptata si notificata serviciilor Comisiei Europene, in forma agreata de cele doua parti,
tinand cont de recomandarile Comisiei Europene, precum si de perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, se impune initierea unei ordonante de urgenta pentru modificarea Legii parteneriatul public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie prevazute ajustarile impuse de prevederile normelor europene si prin care sa fie imbunatatit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nediscriminarea — asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de nationalitate sau cetatenie, sa poata participa la procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat publicprivat si sa aiba sansa de a deveni contractant;
b) tratamentul egal — stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de incheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti investitorii privati, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de selectie si de a deveni contractant;”.

2. Dupa articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 3^1—3^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Investitorii privati care, in temeiul legislatiei statului membru in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze serviciul in cauza nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei romane, sunt obligati sa fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate sa indice, in cadrul ofertelor sau scrisorilor de intentie, numele si calificarile profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestatiei in cauza.
(2) Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de investitori privati, la procedura de selectie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intentie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privati sa aiba o anumita forma juridica, dar grupul selectat va fi obligat sa dobandeasca o anumita forma juridica in cazul in care i s-a atribuit contractul, in masura in care aceasta transformare este necesara in scopul bunei executari a contractului.

Art. 3^2
In scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de catre partenerii publici, statul roman in relatiile lui cu alte state membre aplica in relatiile lor conditii la fel de favorabile precum cele pe care le aplica operatorilor economici/investitorilor privati din tarile terte in temeiul acordului privind contractele de achizitii publice incheiat in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. In acest scop, statul roman se consulta cu privire la masurile pe care urmeaza sa le ia in scopul punerii in aplicare a acordului, in cadrul Comitetului consultativ pentru achizitii publice constituit in temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achizitiile publice de lucrari.

Art. 3^3
Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentei legi, in special celor privind obligatiile in materie de publicitate a contractelor atribuite si de informare in legatura cu investitorii privati, si in conformitate cu cadrul legal in materie, acesta din urma nu divulga informatiile comunicate de investitorii privati cu titlu confidential; respectivele informatii cuprind in special secrete tehnice sau comerciale si aspectele confidentiale ale ofertelor/scrisorilor de intentie.”

3. La articolul 4, literele e) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) investitor privat — orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situatiei prevazute la art. 3^1 alin. (1), si care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrari — cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata bunuri, servicii si/sau executie de lucrari;
......................................................
s) valoarea estimata a contractului de parteneriat publicprivat
— suma valorii aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.”

4. La articolul 4, dupa litera s) se introduc trei noi litere, literele t)—u), cu urmatorul cuprins:
"t) contractele de parteneriat public-privat de lucrari — contractele de parteneriat care au ca obiect fie executia, fie atat proiectarea, cat si executia unor lucrari referitoare la una dintre activitatile mentionate la anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrari care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. O «lucrare» este rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructie sau de lucrari publice, destinata sa indeplineasca ea insasi o functie economica sau tehnica;
t) contractele de parteneriat public-privat de bunuri — contractele de parteneriat, altele decat cele prevazute la lit. t), care au ca obiect furnizarea de bunuri care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri si care acopera, in mod accesoriu, lucrari de montaj si de instalare este considerat «contract de parteneriat public-privat de bunuri»;
u) contractele de parteneriat public-privat de servicii — contractele de parteneriat, altele decat contractele specificate la lit. t) si t), care au ca obiect prestarea de servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atat bunuri, cat si servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerat «contract de parteneriat public-privat de servicii», in cazul in care valoarea serviciilor in cauza este mai mare decat valoarea bunurilor cuprinse in contract. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii in intelesul anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care cuprinde numai incidental activitati in intelesul anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii.”

5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In sensul art. 11 lit. h), se intelege:
a) retea publica de telecomunicatii — infrastructura publica de telecomunicatii care permite trimiterea de semnale intre puncte terminus definite ale retelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
b) punct terminus al retelei — ansamblul de conexiuni fizice si specificatii tehnice de acces care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si sunt necesare pentru a avea acces la respectiva retea publica si pentru a comunica in mod eficient prin intermediul sau;
c) servicii publice de telecomunicatii — serviciile de telecomunicatii furnizate de una sau mai multe entitati de telecomunicatii desemnate in mod special de statul membru;
d) servicii de telecomunicatii — serviciile care constau, integral sau partial, in transmisia si transmiterea de semnale in reteaua publica de telecomunicatii prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii.”

6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
Contractele de parteneriat public-privat de lucrari, de bunuri si de servicii includ si contractele care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica: gaze, energie termica si electrica, apa, transport, servicii postale, explorarea sau extractia de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi, precum si porturile sau aeroporturile.”

7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin urmatoarele tipuri de contracte:
a) contracte de lucrari;
b) contracte de bunuri;
c) contracte de servicii.”

8. Dupa articolul 5^1 se introduc cinci noi articole, articolele 5^2—5^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^2
(1) In ceea ce priveste gazele si energia termica, prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termica;
b) alimentarea cu gaze sau energie termica a unor asemenea retele.
(2) Alimentarea cu gaze sau energie termica a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera activitate relevanta in sensul alin. (1), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) producerea de gaze sau energie termica de catre partenerul public este consecinta inevitabila a desfasurarii unei activitati, alta decat cele mentionate la alin. (1) sau (3) ori la art. 5^3—5^6;
b) alimentarea retelei publice este destinata doar exploatarii economice a unei asemenea productii si reprezinta maximum 20% din cifra de afaceri a entitatii, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.
(3) In ceea ce priveste energia electrica, prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei energiei electrice;
b) alimentarii cu energie electrica a unor asemenea retele.
(4) Alimentarea cu energie electrica a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera o activitate relevanta in sensul alin. (3), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) producerea de energie electrica de catre partenerul public are loc deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la alin. (1)—(3) sau la art. 5^3—5^6;
b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depasit 30% din productia totala de energie a entitatii, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 5^3
(1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila;
b) alimentarea cu apa potabila a unor asemenea retele.
(2) Prezenta lege se aplica si contractelor de parteneriat public-privat atribuite de parteneri publici care desfasoara o activitate mentionata la alin. (1) si care:
a) se refera la proiecte de inginerie hidraulica, irigatii sau drenare, cu conditia ca volumul de apa destinat aprovizionarii cu apa potabila sa reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare ori drenare;
b) au legatura cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Alimentarea cu apa potabila a retelelor care furnizeaza un serviciu public, de catre un partener public, nu se considera o activitate relevanta in sensul alin. (1), in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) producerea de apa potabila de catre partenerul public se efectueaza deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la art. 5^2—5^6;
b) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public si nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila a partenerului public, avand in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul curent.

Art. 5^4
(1) Prezenta lege se aplica activitatilor relevante privind punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor destinate sa furnizeze un serviciu public in domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz ori prin cablu. In ceea ce priveste serviciile de transport, se considera ca o retea exista in cazul in care serviciul este oferit in conditii de functionare stabilite de o autoritate competenta, cum ar fi conditiile privind rutele ce urmeaza sa fie deservite, privind capacitatea de transport disponibila sau frecventa serviciului.
(2) Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alti investitori privati au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii ca si partenerii publici.

Art. 5^5
(1) Prezenta lege se aplica activitatilor privind prestarea urmatoarelor servicii:
a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale — corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala — indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preceda si urmeaza expedierii;
c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. XVII A si la art. 24 lit. c) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, si care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
f) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)—f) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
(3) In sensul prevederilor alin. (2), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei notificari/cereri formulate in acest sens de partenerul public interesat, care va cuprinde toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia existenta.
(4) Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea notificarii/cererii prevazute la alin. (3) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 5^6. — Prezenta lege se aplica activitatilor relevante referitoare la exploatarea unei regiuni geografice in scopul:
a) explorarii sau extractiei de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi;
b) punerii la dispozitia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor si a porturilor maritime sau fluviale ori a altor terminale de transport.”

9. La articolul 6, alineatele (2^1) si (2^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2^1) In situatia asocierii partenerilor publici potrivit dispozitiilor art. 8 lit. b), la constituirea asocierii, avand in vedere scopul si obiectivele asocierii si ale proiectului de parteneriat public-privat, precum si cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum si orice alte conditii privind regimul juridic si modul de punere in valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.
(2^2) In situatia asocierii unei autoritati publice centrale cu una sau mai multe autoritati publice locale, conform art. 8 lit. b), in vederea derularii unui proiect de parteneriat public-privat de interes public national, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autoritatii publice centrale, in buna stare si liber de orice sarcini sau obligatii, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).”

10. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Este partener public, in sensul prezentei legi:
a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local, sau organisme de drept public, indiferent de activitatea lor, incluzandu-le pe cele care opereaza activitati mentionate la art. 5^2—5^6. Un «organism de drept public» inseamna orice organism:
(i) stabilit in scopul specific de a satisface nevoile de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial; si
(ii) avand personalitate juridica; si
(iii) finantat, in cea mai mare parte, de catre un partener public din cei enumerati la lit. a); sau
— facand obiectul supervizarii, gestionarii de catre un partener public dintre cei enumerati la lit. a); sau
— avand un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, in cadrul caruia mai mult de jumatate dintre membri sunt numiti de catre un partener public dintre cei enumerati la lit. a);
b) oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici enumerati la lit. a), autoritati, institutii publice si intreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de activitatea lor, inclusiv cei care opereaza una dintre activitatile mentionate la art. 5^2—5^6;
c) orice intreprindere publica care opereaza una dintre activitatile mentionate in art. 5^2—5^6, asupra carora partenerii publici definiti la lit. a) si b) pot exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta in virtutea dreptului de proprietate, participarii financiare ori normelor care o guverneaza. Influenta dominanta se prezuma in cazul in care partenerii publici definiti la lit. a) si b), direct sau indirect, fata de o intreprindere:
— detin majoritatea capitalului subscris al intreprinderii; sau
— controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere; sau
— pot numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a intreprinderii;
d) orice entitati juridice care, daca nu sunt parteneri publici asa cum sunt definiti la lit. a)—c), desfasoara printre activitatile lor una ori mai multe dintre activitatile mentionate la art. 5^2—5^6 sau orice combinatie a acestora si beneficiaza de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competenta. In sensul prezentei legi, «drepturile speciale sau exclusive» inseamna drepturile acordate de catre o autoritate competenta a unui stat membru prin intermediul unei dispozitii legislative, de reglementare ori administrative, care au ca efect limitarea exercitarii activitatilor definite in art. 5^2—5^6 la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a efectua o astfel de activitate.”

11. La articolul 10, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "d) protectia unor interese esentiale de stat impune acest lucru;”.

12. La articolul 11, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, altele decat cele ale caror beneficii revin exclusiv partenerilor publici pentru uz propriu in cadrul propriilor activitati, cu conditia ca serviciul prestat sa fie integral remunerat de catre partenerul public.”

13. La articolul 11, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
"g) sunt reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE;
h) in urma atribuirii, partenerii publici pot pune la dispozitie sau pot exploata retele publice de telecomunicatii ori pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicatii.”

14. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul ori mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv; toate acordurile sunt comunicate Comisiei Europene de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat;”.

15. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Partenerul public are obligatia de a exclude din procedura de selectie pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
(3) Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic sau care au facut obiectul unor proceduri echivalente prevazute de legislatia nationala a altor tari;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) prezinta informatii incorecte sau nu prezinta informatiile solicitate de catre partenerul public, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.”

16. La articolul 18 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) intocmirea raportului de evaluare a ofertelor, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei castigatoare dintre ofertele admisibile de catre comisia de evaluare;”.

17. La articolul 18 alineatul (2), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) partenerul public va publica anuntul de atribuire a contractului, cu respectarea continutului prevazut in anexa la prezenta lege;”.

18. La articolul 18, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul procedurii deschise, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este egala cu sau mai mare decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), termenul de primire a ofertelor este de 52 de zile calendaristice de la data trimiterii anuntului de selectie spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
........................
(5) In cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic si/sau financiar, cand partenerul public nu este in masura sa defineasca, din motive obiective, fara ajutor si in avans, mijloacele tehnice care sa ii satisfaca nevoile ori sa faca aranjamentele financiare sau legale pentru proiect, acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv, in masura in care considera ca aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului.”

19. La articolul 18 alineatul (7), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) intocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privati si desemnarea ofertei castigatoare dintre ofertele admisibile de catre comisia de evaluare;”.

20. La articolul 18 alineatul (7), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r^1), cu urmatorul cuprins:
"r^1) partenerul public va publica anuntul de atribuire a contractului, cu respectarea continutului prevazut in anexa la prezenta lege;”.

21. La articolul 18 alineatul (7), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) partenerii publici pot prevedea ca procedura sa se desfasoare in etape succesive, pentru a reduce numarul de solutii care trebuie discutate in etapa de negociere, aplicand criteriile de atribuire mentionate in anuntul de selectie sau in documentul atasat anuntului de selectie. Partenerii publici continua negocierea pana cand sunt in masura sa identifice solutia sau solutiile, dupa caz, dupa ce le-au comparat, care pot raspunde necesitatilor lor.”

22. La articolul 18, alineatele (8), (13) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul procedurii de dialog competitiv, cand valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat este egala cu sau mai mare decat pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1), termenul minim de primire a scrisorilor de intentie este de 37 de zile calendaristice de la data transmiterii anuntului de selectie spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
...............
(13) Criteriile de evaluare si negociere trebuie sa includa cel putin costul total al ofertei si obiectivele de performanta definite conform scopului contractului.
...............
(18) In cazul in care un investitor privat depune o oferta cu un pret neobisnuit de scazut, partenerul public are dreptul sa o descalifice, daca in urma analizei unor detalii solicitate in scris de la investitorul privat aceasta oferta nu este sustinuta din punct de vedere tehnic, financiar, logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de catre partenerul public prin anuntul de selectie si/sau documentul atasat. Ofertele/Scrisorile de intentie sunt considerate inacceptabile/neconforme/ descalificate, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

23. La articolul 18, dupa alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (18^1), cu urmatorul cuprins:
"(18^1) Partenerul public care constata ca o oferta este anormal de scazuta, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva oferta numai din acest motiv, cu exceptia cazului in care consulta investitorul privat in acest sens si acesta nu este in masura sa demonstreze, in decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public, ca ajutorul in cauza nu afecteaza concurenta loiala intre investitorii privati ce participa la una dintre procedurile de selectie stabilite prin prezenta lege. Partenerul public care respinge o oferta anormal de scazuta, deoarece investitorul privat a obtinut un ajutor de stat, informeaza Comisia Europeana cu privire la aceasta.”

24. La articolul 18, dupa alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:
"(24) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si ca o chestiune de exceptie, partenerii publici pot atribui un contract de parteneriat public-privat printr-o procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru lucrarile sau serviciile suplimentare care nu sunt prevazute in proiectul estimat initial si nici in contractul initial de parteneriat publicprivat si care au devenit necesare, ca urmare a unei situatii neprevazute, pentru executia lucrarii ori serviciilor descrise de acestea, cu conditia atribuirii contractului investitorului privat care a contractat respectiva lucrare sau respectivul serviciu si:
 • in cazul in care respectivele lucrari sau servicii suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic ori economic de contractul initial fara a constitui un inconvenient major pentru partenerii publici; sau
 • in cazul in care respectivele lucrari sau servicii, chiar daca pot fi separate de executarea contractului initial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia.
  Cu toate acestea, valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari sau servicii suplimentare nu trebuie sa fie mai mare de 50% din valoarea contractului initial.”

  25. Dupa articolul 20 se introduc patru noi articole, articolele 20^1—20^4, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 20^1
  (1) Intrucat in cazul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, partenerii publici pot autoriza investitorii privati sa prezinte oferte alternative.
  (2) In anuntul de selectie partenerii publici trebuie sa precizeze daca autorizeaza sau nu oferte alternative. In lipsa acestei mentiuni, ofertele alternative nu pot fi autorizate.
  (3) Partenerii publici care autorizeaza oferte alternative mentioneaza in documentul atasat cerintele minime pe care trebuie sa le respecte acestea, precum si cerintele de prezentare.
  (4) Partenerii publici iau in considerare numai ofertele alternative care indeplinesc cerintele minime impuse.
  (5) In cazul procedurilor de selectie privind atribuirea contractelor de parteneriat public-privat de bunuri si a contractelor de parteneriat public-privat de servicii, partenerii publici care au autorizat oferte alternative nu pot respinge o oferta alternativa din simplul motiv ca ar conduce, in cazul in care ar fi selectata, fie la un contract de parteneriat public-privat de servicii in locul unui contract de parteneriat public-privat de bunuri, fie la un contract de parteneriat public-privat de bunuri in locul unui contract de parteneriat public-privat de servicii.

  Art. 20^2
  (1) Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:
  a) situatia personala a investitorului privat;
  b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
  c) situatia economica si financiara;
  d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;
  e) standardele de asigurare a calitatii;
  f) standardele de protectie a mediului.
  (2) Investitorii privati pot mentiona capacitatile altor entitati, indiferent de tipul caracterului legal al relatiilor dintre acestia si respectivele entitati, in conditiile prevazute in cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

  Art. 20^3
  Partenerii publici pot prevedea conditii speciale privind executarea contractului, cu conditia sa fie compatibile cu dreptul comunitar si sa fie mentionate in anuntul de selectie sau in documentul atasat. Conditiile speciale de executare a unui contract se pot referi, in special, la aspecte sociale si de mediu.

  Art. 20^4
  (1) Partenerii publici intocmesc, pentru fiecare contract de parteneriat public-privat, un proces-verbal care sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
  a) denumirea si adresa partenerului public, obiectul si valoarea contractului de parteneriat public-privat;
  b) numele investitorilor privati selectati si justificarea alegerii lor;
  c) numele investitorilor privati respinsi si motivele respingerii lor;
  d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scazute;
  e) numele adjudecatarului si justificarea selectarii ofertei sale, precum si, daca se cunoaste, partea din contract pe care acesta intentioneaza sa o subcontracteze unor terti;
  f) in ceea ce priveste dialogul competitiv, circumstantele care justifica recurgerea la respectiva procedura;
  g) dupa caz, motivele pentru care partenerul public a renuntat sa atribuie un contract de parteneriat public-privat.
  (2) Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei Europene, la cererea acesteia.”

  26. La articolul 22, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22
  (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate numai dupa implinirea termenului de asteptare de minimum 10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii catre investitorii privati participanti prin fax ori alte mijloace electronice sau, in cazul utilizarii altor mijloace de comunicare, inainte de expirarea fie a unui termen de cel putin 15 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii catre investitorii privati participanti, fie a unui termen de cel putin 10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare primirii comunicarii privind rezultatul procedurii.
  ...................................
  (3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificari cu privire la anuntul de selectie si documentul atasat anuntului de selectie.
  (4) Partenerul public are obligatia de a raspunde la orice solicitare de clarificare cu cel mult 6 zile calendaristice inainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/scrisorilor de intentie, in cazul in care a fost solicitata in timp util. Totusi, aceste solicitari nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esentiali ai contractului, modificari care ar putea conduce la distorsionarea concurentei ori care ar putea avea un efect discriminatoriu.”

  27. La articolul 22, alineatul (5) se abroga.

  28. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24
  (1) Anuntul de selectie se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).
  Publicarea in JOUE este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de parteneriat public-privat care urmeaza sa fie realizat este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al pragurilor prevazute la art. 5^1 alin. (1). Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public- Privat verifica fiecare anunt de selectie sau alta documentatie complementara transmis/transmisa de catre partenerul public pentru publicare in SEAP si in JOUE, dupa caz. Avizul primit pentru publicare in SEAP si/sau JOUE nu exonereaza partenerul public de raspunderea privind respectarea prevederilor legale in domeniul parteneriatului public-privat.
  (2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de selectie, documentul atasat anuntului de selectie, clarificari solicitate de investitorul privat conform art. 22 alin. (3) si (4), termenul-limita pentru depunerea ofertelor finale conform art. 18 alin. (7) lit. p) si anuntul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.
  (3) Informatiile minime care trebuie incluse in anuntul de selectie, respectiv in anuntul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
  (4) Partenerii publici precizeaza in anuntul de selectie daca autorizeaza sau nu oferte alternative; ofertele alternative nu pot fi autorizate in lipsa acestei mentiuni.”

  29. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "SECTIUNEA 1 - Contestatii”

  30. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice investitor privat care:
  a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de selectie;
  b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al partenerului public, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de selectie.”

  31. La articolul 28^3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 28^3
  (1) Persoana vatamata poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare transmiterii comunicarii partenerului public catre investitorul privat interesat, in cazul utilizarii faxului ori a mijloacelor electronice sau, in cazul utilizarii altor mijloace de comunicare, acest termen este egal fie cu cel putin 15 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare transmiterii comunicarii partenerului public catre investitorul privat interesat, sau de cel putin 10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare primirii comunicarii facute de partenerul public catre un investitor privat, in conditiile prezentei legi, despre un act al partenerului public considerat nelegal.”

  32. La articolul 28^5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Consiliul, admitand contestatia, dispune, dupa caz:
  a) anularea in tot sau in parte a actului partenerului public;
  b) obligarea la emiterea actului de catre partenerul public;
  c) indeplinirea unei obligatii de catre partenerul public, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul de selectie, documentul atasat sau din alte documente emise in legatura cu procedura de selectie;
  d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia parteneriatului public-privat.”

  33. Dupa articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 38^1—38^4, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 38^1
  In vederea ducerii la indeplinire a atributiilor sale, Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public- Privat constituie o comisie de analiza si selectie privind sustenabilitatea si fezabilitatea proiectelor de parteneriat publicprivat; partenerii publici vor sustine in fata acestei comisii proiectele de parteneriat pe care doresc sa le realizeze, prezentand notele de fundamentare ori studiile de prefezabilitate, includerea in buget a cheltuielilor aferente, aspecte privind finantarea, detalii tehnice etc., orice alte elemente prin care se pot demonstra avantajele implementarii proiectului de parteneriat public-privat; nu pot fi initiate proiecte de parteneriat public-privat care nu sunt admise de comisia de analiza si selectie din cadrul Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat privind fezabilitatea acestor proiecte; organizarea si functionarea comisiei prevazute mai sus se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului.

  Art. 38^2
  (1) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice constituie un mecanism de colaborare pentru analiza si elaborarea opiniilor juridice unitare, in cazul in care cele doua structuri au emis, in opinia solicitantului, puncte de vedere diferite la intrebarile acestuia in legatura cu modul de derulare a procedurilor de selectie sau de achizitie, dupa caz.
  (2) Rezolvarea situatiei in care un solicitant a obtinut doua puncte de vedere diferite la o intrebare/clarificare a acestuia se face numai de catre o comisie, constituita ca un mecanism de colaborare infiintat in conditiile prevazute de prezentul articol.
  (3) Solicitantul va depune in scris la Secretariatul General al Guvernului o cerere privind emiterea unui singur punct de vedere, in situatia in care acesta a primit doua opinii diferite de la cele doua structuri specificate la alin. (1); se vor anexa la cererea depusa ambele raspunsuri primite de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si de la Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, insotite de aceeasi documentatie depusa la obtinerea acestor raspunsuri.
  (4) Secretariatul General al Guvernului va convoca, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, o comisie formata dintr-un reprezentant al Unitatii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat si un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Secretariatul General al Guvernului va desemna ca membru in cadrul acestei comisii un reprezentant din cadrul Directiei juridice, acesta conducand si lucrarile acestei comisii.
  (5) Toate hotararile in cadrul comisiei se adopta cu majoritate simpla; membrii comisiei pot solicita si opinia/consultarea unor experti ori a altor persoane cu expertiza, in vederea adoptarii celei mai bune solutii la solicitarea depusa.
  (6) Sedintele comisiei sunt pregatite de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, care va asigura si conditiile necesare pentru desfasurarea lucrarilor in cele mai bune conditii; cu ocazia fiecarei intalniri se va incheia un proces-verbal de sedinta, ce va fi semnat de catre toti membrii comisiei.
  (7) Adoptarea raspunsului/solutiei finale se va face tinand cont in mod primordial de punctul de vedere al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; daca exista si alte puncte de vedere, acestea se vor consemna in procesul-verbal de sedinta.
  (8) Solutia/Raspunsul adoptata/adoptat de catre comisie va fi semnata/semnat de catre reprezentantul Secretariatului General al Guvernului si va fi transmisa/transmis in scris solicitantului.

  Art. 38^3
  In indeplinirea atributiilor sale specifice de monitorizare, daca Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat identifica existenta unor elemente ce ar putea conduce, in opinia sa, la nulitatea absoluta a contractului de parteneriat public-privat, aceasta va sesiza Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in vederea aplicarii dispozitiilor art. 40.

  Art. 38^4
  Sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi initiate, semnate sau derulate contracte de parteneriat public-privat in cazul in care autoritatea publica isi asuma riscuri care conduc la clasificarea proiectului in cheltuieli publice, potrivit normelor legale in vigoare.”

  34. Dupa articolul 47 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu urmatorul cuprins:
  "*
  Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 aprilie 2004, Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, si ale Directivei 2007/66/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 20 decembrie 2007.”

  35. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

  36. In tot cuprinsul legii, termenii "ofertant” si "candidat” se inlocuiesc cu sintagma "investitor privat”.

  Art. II
  Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


  ANEXA (Anexa la Legea nr. 178/2010) - Informatii minime care trebuie incluse in anuntul de selectie pentru contractele de parteneriat public-privat


  1. Denumirea, tara, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale partenerului public

  2. Modul de atribuire ales

  3. Forma contractului

  4. Locul executiei/realizarii lucrarilor, locul de livrare a bunurilor sau locul furnizarii serviciilor

  5.a) Contract de parteneriat public-privat de lucrari:
 • natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii. Indicati in special optiunile referitoare la lucrarile suplimentare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; numarul (numerele) de referinta din nomenclatorul CPV
 • informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica, de asemenea, elaborarea de proiecte
  b) Contract de parteneriat public-privat de bunuri:
 • natura bunurilor care urmeaza sa fie furnizate, indicand numarul de referinta din nomenclatorul CPV. Cantitatea de bunuri care trebuie furnizata, indicand, in special, optiunile privind suplimentarea acestora si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; numarul (numerele) de referinta din nomenclatorul CPV
  c) Contract de parteneriat public-privat de servicii:
 • categoria si descrierea serviciului. Numarul (numerele) de referinta din nomenclatorul CPV; cantitatea serviciilor care trebuie furnizate. Indicati, in special, optiunile privind serviciile suplimentare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru recurgerea la respectivele optiuni.
 • indicati daca executia serviciului este rezervata unei profesii determinate in temeiul unor acte cu putere de lege si al unor acte administrative; faceti trimitere la actele cu putere de lege si la actele administrative.
 • indicati daca persoanele juridice trebuie sa indice numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil cu executia serviciului.

  6. Valoarea totala estimata a contractului de parteneriat public-privat

  7. Termenul de finalizare a lucrarilor/bunurilor/serviciilor sau durata contractului de lucrari/bunuri/servicii. In cazul in care este posibil, termenul la care incep lucrarile sau termenul la care sunt livrate bunurile ori sunt prestate serviciile

  8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

  9. Dupa caz, conditiile speciale de care depinde executarea contractului

  10. Adresa la care trebuie transmise, termenul de primire si limba in care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intentie

  11. In cazul procedurilor deschise:
  a) denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale partenerului public de la care se pot solicita documentul atasat si documentele suplimentare
  b) dupa caz, termenul de depunere a respectivelor solicitari
  c) dupa caz, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii respectivelor documente

  12. In cazul procedurilor deschise:
  a) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor
  b) data, ora si locul deschiderii

  13. Dupa caz, orice garantii solicitate

  14. Modalitati esentiale de finantare si de plata si trimiteri la textele care le reglementeaza

  15. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o aiba grupul de investitori privati castigatori

  16. Criterii de selectie privind situatia personala a investitorilor privati, care pot atrage excluderea acestora, si informatii solicitate care sa dovedeasca faptul ca nu se incadreaza in cazurile ce justifica excluderea. Criterii de selectie si informatii privind situatia personala a investitorilor privati, informatii si formalitati necesare pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic pe care trebuie sa le aiba investitorii privati. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(ale) capacitatilor eventual impuse

  17. Pentru dialogul competitiv, indicati, dupa caz, recurgerea la o procedura care se deruleaza in etape succesive, pentru a reduce in mod progresiv numarul de solutii care trebuie discutate sau de oferte care trebuie negociate

  18. Pentru dialogul competitiv, in cazul in care se recurge la optiunea de reducere a numarului de candidati care vor fi invitati sa prezinte o oferta sau sa dialogheze: numarul minim si, dupa caz, numarul maxim propus de candidati si criteriile obiective care urmeaza sa se aplice pentru a alege respectivul numar de candidati

  19. Perioada de timp in care investitorul privat trebuie sa isi mentina oferta valabila (proceduri deschise)

  20. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat publicprivat

  21. Criteriile corespunzatoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum si ponderea lor sunt mentionate daca nu figureaza, in cazul dialogului competitiv, in documentul atasat.

  22. Denumirea si adresa organismului competent cu rezolvarea contestatiilor

  23. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obtine aceste informatii

  24. Data expedierii anuntului de selectie

  25. Indicati daca contractul este reglementat sau nu de acord.


  INFORMATII care trebuie incluse in anuntul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat


  1. Denumirea si adresa partenerului public
  2. Procedurile de selectie alese
  3. Contracte de parteneriat public-privat de lucrari: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrarii Contracte de parteneriat public-privat de bunuri: natura si cantitatea produselor furnizate, dupa caz, pe furnizor; numarul de referinta din nomenclatorul CPV
  Contracte de parteneriat public-privat de servicii: categoria si descrierea serviciului; numarul de referinta din nomenclatorul CPV; cantitatea de servicii ce vor fi prestate
  4. Data atribuirii contractului de parteneriat public-privat
  5. Criterii de atribuire a contractului de parteneriat publicprivat
  6. Numarul de oferte primite
  7. Denumirea si adresa castigatorului sau castigatorilor
  8. Pretul contractului
  9. Valoarea ofertei (ofertelor) retinute sau a ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scazute luate in considerare in vederea atribuirii contractului de parteneriat public-privat
  10. Dupa caz, valoarea si partea din contract care poate fi subcontractata unor parti terte
  11. Data publicarii anuntului de selectie la contractul de parteneriat public-privat conform specificatiilor tehnice de publicare
  12. Data expedierii prezentului anunt
  13. Denumirea si adresa organismului competent cu rezolvarea contestatiilor si, dupa caz, ale celui de mediere.
  Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obtine aceste informatii
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
  OUG 39/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 39/2011
  Legea 178/2010 legea parteneriatului public-privat. Lege nr. 178/2010
  Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009
  Frauda fiscala privind TVA din operatiunile intracomunitare
  Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe,Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe

  Pret: 49.9 lei
  42.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: