DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Taxa de clawback. Ordonanta de urgenta nr. 77/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 26 septembrie 2011

Taxa de clawback

Avand in vedere consumul ridicat de medicamente care a condus la depasirea plafonului alocat, pentru asigurarea unui acces neintrerupt al populatiei la medicamentele cu si fara contributie personala acordate in ambulatoriu, in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si in unitatile sanitare cu paturi, se impune interventia legislativa de urgenta.
Tinand cont de necesitatea implementarii unui sistem de contributie sustenabil pentru suplimentarea in continuare a surselor de finantare a sistemului public de sanatate in regim de urgenta, in vederea asigurarii asistentei medicale a populatiei, si de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora, iar amanarea adoptarii acestor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurarii asistentei medicale pentru un numar important de pacienti,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, cu impact direct asupra asigurarii asistentei medicale populatiei, prin suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sanatate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, o contributie trimestriala calculata conform prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, reprezentant legal este persoana juridica romana imputernicita de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata care nu este persoana juridica romana pentru raportarea si plata contributiei trimestriale.

Art. 3
(1) Contributia trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent "p asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, consum aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie.
(2) Procentul "p se calculeaza astfel:

p=((CTt - BAt)/CTt)*100,
unde:
CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;
BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, calculat prin impartirea la 4 a bugetului anual aprobat initial prin legea bugetului de stat.

(3) Valoarea procentului "p se comunica persoanelor prevazute la art. 1 de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, odata cu consumul trimestrial prevazut la art. 5 alin. (7).
(4) Contributia trimestriala prevazuta la alin. (1) se calculeaza si se datoreaza pentru valoarea consumului de medicamente realizat dupa data de 30 septembrie 2011.

Art. 4
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate datele de identificare ale reprezentantilor legali care vor duce la indeplinire obligatiile legale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.
(2) Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in termenul prevazut la alin. (1), lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.
(3) In acelasi termen, persoanele juridice romane prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se inregistreze fiscal la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca platitori ai contributiei trimestriale prevazute la art. 1.

Art. 5
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala administreaza contributia trimestriala prevazuta la art. 1, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contributia trimestriala prevazuta la art. 1 este asimilata obligatiei fiscale. (3) Stabilirea, calculul si declararea contributiei se efectueaza de catre persoanele obligate la plata acesteia, prevazute la art. 4 alin. (3), pe baza informatiilor furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Contributia trimestriala se declara de catre platitori la organul fiscal competent, pana la termenul de plata al acesteia prevazut la alin. (8).
(4) Farmaciile cu circuit deschis, unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamente potrivit prevederilor art. 1 raporteaza consumul de medicamente care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, dupa cum urmeaza:
a) farmaciile cu circuit deschis raporteaza lunar consumul, in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
b) unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1 raporteaza lunar, pana la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate consumul de medicamente pe baza formularelor de raportare aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile.
(5) Unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1, dupa aprobarea bugetului propriu, raporteaza caselor de asigurari de sanatate bugetul anual aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Pentru anul 2011, raportarea se face in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(6) Casele de asigurari de sanatate raporteaza lunar consumul centralizat catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pana la data de 20 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia, pe baza unei machete de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(7) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite in format electronic persoanelor prevazute la art. 1, pana la finele lunii urmatoare expirarii trimestrului, consumul centralizat de medicamente inregistrat corespunzator datelor din sistemul de asigurari sociale de sanatate.
(8) Contributia prevazuta la art. 3 se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

Art. 6
(1) Datele comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) pot fi contestate de persoanele prevazute la art. 1 in termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicarii datelor.
(2) Contestatiile se depun la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se solutioneaza prin emiterea unui act administrativ, comunicat contestatarilor, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
(3) Depunerea contestatiilor nu suspenda obligatia de plata a contributiei prevazute la art. 3.
(4) In cazul solutionarii contestatiilor pana la termenul de plata prevazut la art. 5 alin. (8), se vor plati contributiile aferente noilor sume comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar in cazul depasirii acestui termen se vor face regularizari la termenele de plata aferente trimestrului urmator.
(5) Ulterior comunicarii actului administrativ sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), contestatarul se poate adresa instantei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Sumele incasate din contributia prevazuta la art. 3 constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si sunt folosite pentru medicamente incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala si pentru servicii medicale.

Art. 8
(1) Pentru neachitarea la termenul prevazut la art. 5 alin. (8) de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora a contributiei prevazute la art. 3 se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru persoanele juridice care nu isi indeplinesc obligatiile de plata a contributiei in termen de 180 de zile de la data scadentei, medicamentele pentru care detin autorizatie de punere pe piata se exclud, dupa caz, din:
a) lista medicamentelor cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate in alte unitati sanitare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, elaborata pe baza Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, la prima actualizare; medicamentele pot fi reincluse la o urmatoare editie a acesteia, in conditiile indeplinirii integrale a obligatiilor de plata;
b) lista denumirilor comerciale si a preturilor de decontare a medicamentelor care se acorda bolnavilor cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate, corespunzatoare denumirilor comune internationale (DCI) prevazute in sectiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii, la prima actualizare; medicamentele pot fi reincluse la o urmatoare editie a acesteia, in conditiile indeplinirii integrale a obligatiilor de plata.
(3) Pentru persoanele juridice care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 4, dupa expirarea termenului, medicamentele pentru care detin autorizatie de punere pe piata se exclud din listele prevazute la alin. (2) si pot fi reincluse la o urmatoare editie a acestora in conditiile indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute de prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9
(1) Pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, vandute anterior intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, contributia datorata potrivit art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se plateste conform reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii acestora.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, procedurile de administrare a creantelor reprezentand contributiile prevazute la alin. (1) vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care se subroga in drepturile si obligatiile Ministerului Sanatatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in calitate de creditor bugetar, pe care le succeda de drept in aceasta calitate.
Administrarea creantelor reprezentand contributiile prevazute la alin. (1) se indeplineste potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contributiile prevazute la alin. (1) constituie in continuare venituri proprii ale Ministerului Sanatatii si se utilizeaza potrivit prevederilor art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sumele reprezentand contributiile prevazute la alin. (1), inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris pana la data preluarii in administrare a acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, raman in responsabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru obligatiile prevazute la alin. (1) Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:
a) inscrisurile in care sunt individualizate creantele datorate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si care reprezinta titluri executorii;
b) situatia soldurilor contributiilor stabilite inainte de data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si neincasate pana la aceeasi data;
c) notificarile privind contributiile stabilite, aferente trimestrului III 2011;
d) orice alte informatii disponibile, necesare urmaririi si verificarii sumelor datorate.
(6) Procedura de predare-primire a documentelor si informatiilor prevazute la alin. (5) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(7) Debitorii platitori de contributii sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la organul fiscal competent declaratii-inventar privind contributiile in sold la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, care sunt asimilate declaratiilor fiscale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.
(8) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, contributia prevazuta la alin. (1), inclusiv sumele restante aferente acestor contributii, se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, intr-un cont distinct de disponibilitati codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.
(9) Sumele incasate in contul distinct prevazut la alin. (8) se transfera de unitatile Trezoreriei Statului in contul de venituri proprii al Ministerului Sanatatii, la data de 15 si in ultima zi lucratoare ale fiecarei luni.
(10) Procedura de restituire a sumelor achitate in contul prevazut la alin. (8) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului sanatatii.
(11) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligatiilor bugetare cuprinse in declaratiileinventar prevazute la alin. (7) se intrerup la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.
(12) Nedepunerea declaratiei-inventar in termenul prevazut la alin. (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre organele fiscale competente.
(13) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (12) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14) Modelul si continutul declaratiei-inventar prevazute la alin. (7) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 10
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011, cu exceptia prevederilor art. 9 alin. (12) care intra in vigoare la data de 10 octombrie 2011.

Art. 11
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, art. 270 alin. (1) lit. x), art. 363^1 si art. 365 alin. (1^1)(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, se abroga.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Infractiuni contra vietii, integritatii sau sanatatii persoanei
Ruxandra Raducanu,Diaconescu Horia

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: