DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 29 iunie 2013

Avand in vedere faptul ca aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulteriorare, a generat numeroase contestatii si litigii,
in considerarea faptului ca, in prezent, majoritatea institutiilor publice de cultura se confrunta cu dificultati in derularea actului managerial, generate, in parte, de interpretarea si aplicarea neunitara a legii, precum si de existenta unor lacune sau inadvertente legislative,
in considerarea problemelor existente in reglementarea actuala, a controverselor aparute in aplicarea ordonantei de urgenta sus-mentionate, dupa modificarea acesteia prin legea de aprobare, care a generat blocaje si litigii cu privire la: neclaritatea dispozitiilor referitoare la partile raportului contractual, conditiile de studii ce trebuie indeplinite de manager, nestabilirea clara a naturii remuneratiei managerului si a raporturilor de tip institutional cu autoritatea, dar si fata de institutia pe care o conduce; insuficienta reglementare a interimatului, a drepturilor, obligatiilor si limitelor de competenta ce revin, pe de o parte, autoritatii si, pe de alta parte, managerului interimar in asigurarea conducerii institutiei publice de cultura pana la organizarea unui nou concurs; componenta si atributiile comisiilor de concurs si a celor de evaluare anuala si finala a activitatii managerului; reglementarea ambigua si insuficienta privind clauzele contractuale, inclusiv in ceea ce priveste concediul de odihna si posibilitatea managerului de a participa, direct sau indirect, la realizarea unor proiecte sau programe culturale in cadrul institutiei pe care o conduce; competentele si rolul organismelor colegiale care asista managerul in indeplinirea sarcinilor de conducere ce ii revin; natura juridica a remuneratiei managerului, consecinta grava a neadoptarii acestor masuri legislative este blocarea activitatii institutiilor publice de cultura, lipsa clarificarilor si modificarilor propuse de prezenta ordonanta de urgenta impiedica desfasurarea normala a activitatii multor institutii de cultura, care se regasesc astfel in imposibilitatea de a realiza scopul si obiectivele pentru care au fost infiintate. Totodata, lipsa unitatii de interpretare si de aplicare a dispozitiilor actului normativ creeaza premisa unor abuzuri sau a unor potentiale conflicte de interese.
De asemenea, in prezent, majoritatea institutiilor publice de cultura se confrunta cu dificultati in derularea actului managerial, mentinerea situatiei existente, in care subzista inadvertente si lacune cu privire la natura juridica a contractului de management, a remuneratiei managerului, a drepturilor acestuia, putand duce la inmnultirea situatiilor litigioase.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul institutiilor publice de cultura care organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice sau ofera servicii in domeniul culturii.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta pot fi aplicate, potrivit dispozitiei autoritatii, si in cazul institutiilor publice prevazute la alin. (1) cae sunt finantate integral din venituri proprii."

2. La articolul 2, literele a)-c), f) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) autoritate organ al administratiei publice centrale sau al administratiei publice locale, autoritatea deliberativa, reprezentata prin ministru, conducator sau autoritate executiva, in calitate de ordonator principal de credite pentru institutia publica de cultura, dupa caz;
b) manager persoana fizica ce a castigat concursul de management si a incheiat un contract de management cu autoritatea, in conditiile prezentei ordonante de urgenta; managerul nu este functionar public, nu este angajat cu contract individual de munca si nu are statut de functie de autoritate publica;
c) management organizarea, gestionarea si conducerea activitatii unei institutii publice de cultura de catre o persoana fizica, in baza setului de cerinte definite de autoritate in caietul de obiective, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
......
e) plan de management documentul elaborat de candidat, ca oferta, care cuprinde descrierea solutiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum si estimarea resurselor si mijloacelor necesare indeplinirii cerintelor stabilite de catre autoritate prin caietul de obiective;
f) contract de management contractul incheiat pe durata determinata intre ordonatorul principal de credite si manager, prin care managerul se obliga, in schimbul unei remuneratii, sa asigure conducerea si buna administrare a activitatii institutiei publice de cultura, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
......
i) program minimal parte din programul de management, care cuprinde un numar de proiecte realizabile in intervalul de timp si in conditiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de catre autoritate prin subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz, sau din veniturile proprii ale institutiilor prevazute la art. 1 alin. (2)."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Managementul institutiilor publice de cultura poate fi incredintat unei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) intruneste conditiile de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul de activitate al institutiei;
d) intruneste conditiile de pregatire sau experienta in management;
f) nu detine o functie de conducere la o alta institutie din Romania;
g) nu a implinit varsta legala pentru pensionarea pentru limita de varsta."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) In vederea incredintarii managementului institutiilor publice de cultura, autoritatea organizeaza concurs de management, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Castigatorul concursului prevazut la alin. (1) incheie contract de management cu autoritatea si este remunerat din bugetul institutiei in conditiile art. 28."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Regulamentul-cadru de organizare si desfasurare a concursului de management, de solutionare a contestatiilor, precum si modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzator specificului fiecarei categorii de institutii publice de cultura, sunt elaborate de catre Ministerul Culturii, dupa consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, in calitate de ordonatori principali de credite, si se aproba prin ordin al ministrului culturii."

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In vederea organizarii concursului de management, caietul de obiective se intocmeste de catre autoritate, pe baza modelului-cadru, si se aproba prin ordin sau, dupa caz, prin dispozitie a autoritatii."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Conditiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a planului de management si desfasurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunostinta publica de catre autoritate, pe pagina de internet a institutiei publice de cultura si a autoritatii, dupa caz, precum si prin afisare la sediul autoritatii si al institutiei pentru care se organizeaza concursul."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
In vederea participarii la concurs, candidatii depun la sediul autoritatii planurile de management, in scris si in format electronic, precum si dosarele de concurs, cuprinzand, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate in anuntul public."

9. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) misiunea institutiei publice de cultura;".

10. La articolul 11 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) date despre activitatea, bugetul estimat sau cunoscut si specificul institutiei de cultura;
......
c) sarcini pentru management."

11. La articolul 12 alineatul (1), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) strategia, programele si planul de actiune pentru indeplinirea misiunii specifice a institutiei publice de cultura, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evolutiei economico-financiare a institutiei publice de cultura, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de catre autoritate, precum si a veniturilor institutiei ce pot fi atrase din alte surse."

12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Pentru desfasurarea concursului de management la nivelul autoritatii se infiinteaza comisii de concurs, in functie de specificul institutiei.
(2) Comisia de concurs este desemnata de autoritate prin ordin sau dispozitie, dupa caz, si este compusa din reprezentanti ai autoritatii si specialisti in domeniul de activitate al institutiei.
(3) Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public."

13. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Secretariatul comisiei de concurs este format din cate un reprezentant de la compartimentul de specialitate, daca acesta exista, de la compartimentul juridic, compartimentul economic si de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru al autoritatii.
......
(3) Secretariatul comisiei elimina din concurs dosarele de concurs incomplete si pe cele care contin documente neconforme cu cerinele din anuntul public si ii instiinteaza pe candidatii in cauza."

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste punctajul echivalent notelor pentru grila de evaluare a planurilor de management;
b) analizeaza planurile de management depuse de candidati, acorda punctajul potrivit grilei de evaluare, noteaza fiecare candidatura;
c) stabileste rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecarei etape notate, potrivit prevederilor regulamentului de organizare si desfasurare a concursului;
d) elaboreaza un raport asupra notelor acordate candidatilor si castigatorului concursului si face recomandari privind perioada pentru care se incheie contractul de management."

15. La articolul 19, alineatele (3), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt declarati admisi pentru sustinerea etapei prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidatii care au obtinut in prima etapa a concursului nota minima 8.
......
(6) In cazul in care mai multi candidati obtin medii egale, este declarat castigator candidatul care a obtinut nota cea mai mare la interviu.
(7) In cazul in care niciun candidat nu a obtinut o medie de minim 8, procedura de concurs se reia in termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9."

16. La articolul 20, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Rezultatul final al concursului, planul de management castigator si durata pentru care se va incheia contractul de management se aproba prin ordin sau, dupa caz, decizie a autoritatii."

17. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de management cuprinde, fara a se limita la acestea, clauze privind:
a) partile contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) remuneratia managerului;
e) drepturile si obligatiile managerului;
f) drepturile si obligatiile autoritatii;
g) limitele de competenta;
h) sarcinile specifice pentru institutia de cultura;
i) calendarul si modul in care se vor face evaluarile anuale, periodice si cea finala;
j) clauze speciale pentru deplasari profesionale;
k) clauze speciale legate de participarea directa sau indirecta la realziarea unor proiecte in cadrul institutiei;
l) clauze speciale legate de programul de activitate si timpul de odihna;
m) clauze speciale privind neindeplinirea celorlalte responsabilitati prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de reglementarile specifice institutiei de cultura, de regulamentul de organizare si functionare a respectivei institutii;

n) clauze speciale legate de neindeplinirea obligatiilor asumate de autoritate;
o) raspunderea contractuala;
p) conditiile de incetare a contractului;
q) solutionarea litigiilor;
r) modificarea contractului;
s) clauza penala si forta majora;
t) alte clauze speciale;
u) dispozitii finale.
(3) Modelul-cadru al contractului de management pentru institutiile publice de cultura, in fucntie de categoria si specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii si se aproba prin ordin al ministrului culturii."


18. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Contractului de management i se vor anexa, ca parti integrante, urmatoarele documente:
a) planul de management ca document de referinta;
b) programul minimal;
c) alte anexe, dupa caz."

19. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) In functie de marimea, complexitatea si specificul institutiei publice de cultura, managerul este asistat in activitatea sa de organisme colegiale, dupa cum urmeaza:
a) un consiliu administrativ, cu rol deliberativ sau consultativ, in functie de reglementarile legale pentru fiecare categorie de institutie;
b) un consiliu de specialitate, cu rol consultativ, in functie de specificul activitatii institutiei.
(2) Numarul membrilor consiliului de specialitate prevazut la alin. (1) lit. b) se aproba prin ordin sau dispozitie a autoritatii si nu poate depasi 5 membri.
(3) In functie de specificul si complexitatea activitatii institutiei, managerul poate delega personalului din subordine sarcini si responsabilitati, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare."

20. La articolul 27 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) dispune efectuarea evaluarilor anuale ale performantelor salariatilor, in conditiile legii;".

21. La articolul 27, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In exercitarea atributiilor sale, managerul poate incheia contracte individuale de munca pe durata determinata, contracte incheiate potrivit Codului civil, precum si contracte privind dreptul de autor si drepturile conexe, fara ca durata acestora sa depaseasca cu mai mult de un an durata contractului de management."

22. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Pentru activitatea depusa, managerul are dreptul la o remuneratie, in cuantumul si in limitele stipulate de lege, prevazuta in contractul de management.
(2) In cazul in care managerul are studii de specialitate corespunzatoare, acesta are dreptul sa participe, in mod direct sau indirect, la realizarea de proiecte in cadrul institutiei pe care o conduce, pentru care poate beneficia de remuneratie in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Numarul maxim de proiecte care urmeaza sa fie realizae direct sau la a caror realizarea urmeaza sa participe nemijlocit managerul, in conditiile prevazute la alin. (2), va fi stabilit de comun acord cu autoritatea si va fi prevazut in mod expres in contractul de management, potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (2) lit. k).
(4) Pentru proiectele ce urmeaza sa fie realizate in conditiile prevazute la alin. (2), autoritatea incheie anual act aditional la contractul de management, care va cuprinde denumirea si prezentarea proiectelor, bugetul alocat de autoritate in acest scop, precum si necesarul de venituri proprii, pentru managerul care poate primi o remuneratie in conditiile Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu poate depasi 10% din incasarile nee corespunzatoare proiectelor respective.
(5) In cazul operelor de creatie intelectuala la a caror realizare managerul participa in mod direct sau indirect si pentru care sunt utilizate resursele institutiei, drepturile patrimoniale vor fi cesionate institutiei, conform contractului de cesiune incheiat intre manager si autoritate in conditiile Legii nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare."

23. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Remuneratia managerului, prevazuta in contractul de management, este asimilata salariului, din punct de vedere fiscal, respectiv al obligatiilor ce decurg pentru manager si autoritate din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, din legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.
(2) Managerul beneficiaza prin contractul de management de timp de odihna anual, asimilabil concediului de odihna, si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuieli de delegare in interesul serviciului, concediu medical potrivit legii si zile libere platite pentru sarbatorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevazute in legislatia muncii.
(3) In cazul in care castigatorul concursului de management detine o functie de executie sau de conducere in aceeasi institutie ori in alta institutie de cultura, contractul individual de munca pentru functia respectiva se suspenda pe durata contractului de management.
(4) Suspendarea contractulu individual de munca potrivit alin. (3) isi produce efectele de la data semnarii contractului de management pana la data incetarii acestuia in una dintre modalitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."

24. Articolul 31 se abroga.

25. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) rezultatul evaluarii anuale, periodice este sub nota 8;".

26. La articolul 32 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) constatarea neindeplinirii obiectivelor, programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizarii indicatorilor de referinta stabiliti prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii institutiei ori a autoritatii, precum si constatarea nerespectarii dispozitiilor legate de indeplinirea atributiilor prevazute la art. 27."

27. La articolul 32, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile, conform prevederilor contractului de management.
(4) Contractul de management se suspenda de drept in cazurile prevazute de lege sau cu acordul partilor, la cererea motivata a managerului.
(5) In cazul reorganizarii de catre autoritate a institutiei, managerul are dreptul sa depuna un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a institutiei, in termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere in aplicare a reorganizarii.
(6) Contractul de management inceteaza la data implinirii varstei de pensionare pentru limita de varsta de catre manager, daca autoritatea nu decide mentinerea valabilitatii acestuia, la propuenrea motivata a consiliului administrativ, fara a depasi durata pentru care a fost initial incheiat."

28. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) In situatiile de incetare a contractului de management, autoritatea desemneaza prin ordin sau dispozitie o persoana competenta sa asigure managementul institutiei publice de cultura, in maximum 5 zile de la data constatarii incetari contractului de management si organizeaza un nou concurs de management in maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.
(2) In cazul in care persoana astfel desemnata isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei sau intr-o alta institutie publica de cultura, raporturile de munca ale acesteia cu respectiva institutie se suspenda pe intreaga perioada de exercitare a mandatului de interimat.
(3) Persoana care asigura interimatul managementului va fi remunerata la nivelul prevazut pentru manager.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 24, autoritatea va incheia cu persoana desemnata un contract de management pentru perioada asigurarii interimatului, in care se vor prevedea expres atributiile si limitele de competenta.
(5) Conducerea interimara se asigura pana la data inceperii executarii noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice."

29. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul de management se incheie intre ordonatorul principal de credite si castigatorul concursului de management in urma negocierii, potrivit dispozitiilor art. 22."

30. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Evaluarea managerului se face, de regula, anual si periodic, ori de cate ori autoritatea considera necesar, pe baza Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, elaborat de Ministerul Culturii, si reprezinta procedura prin care autoritatea verifica modul in care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management, in raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevazute la art. 25 alin. (2) si (3).'

31. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Termenele si modul in care se efectueaza evaluarile anuale si periodice sunt prevazute prin grija autoritatii in contractul de management.
(2) In cazul in care rezultatele evaluarilor anterioare sunt peste 8, autoritatea este obligata sa organizeze o evaluare finala cu cel putin 90 de zile calendaristice inainte de expirarea duratei contractului de management."

32. La articolul 38, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de evaluare este alcatuita potrivit prevederilor art. 16, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiti prin ordin sau dispozitie a autoritatii."

33. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) In vederea efectuarii evaluarii, managerul are obligatia de a inainta, in termen de 30 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale, un raport de activitate intocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii si aprobat prin ordin al ministrului culturii.
(2) Dupa depunerea de catre manager a situatiilor financiare anuale si a raportului de activitate, ordonatorul principal de credite are obligatia sa organizeze, in termen de 60 de zile, evaluarea anuala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) In cuprinsul raportului de activitate managerul are dreptul sa formuleze propuneri motivate privind modificarea si/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management incheiat cu autoritatea si poate propune, pentru urmatoarea perioada de raportare, noi proiecte, conform bugetului aprobat."

34. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) Evaluarea managementului este organizata in urmatoarele etape:
a) analiza raportului de activitate;
b) sustinerea raportului de activitate de catre manager in cadrul unui interviu, desfasurat la sediul institutiei al carei manager urmeaza sa fie evaluat.
(2) Cheltuielile ocazionate de aceste deplasari vor fi suportate din bugetul autoritatii."

35. La articolul 41, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Comisia de evaluare elaboreaza un raport motivat asupra rezultatului obtinut de manager in urma evaluarii si face recomandari pentru continuarea sau incetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management incheiat cu respectivul manager.
(2) In cazul in care nota finala se situeaza sub 8, rezultatul evaluari este nesatisfacator."

36. La articolul 42, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Rezultatul final al evaluari se aproba prin ordin sau dispozitie a autoritatii, dupa caz."

37. La articolul 42, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Rezultatul evaluarii finale reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la evaluarile anuale, periodice si a notei de la evaluarea finala."

38. Articolul 44 se abroga.

39. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
Autoritatea are obligatia sa organizeze concurs de management in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei contractului de management, in termen de 30 de zile de la finalizarea evaluarii finale;
b) rezultatul evaluarii anuale sau periodice este sub nota 8;
c) intervine o situatie prevazuta la art. 32 alin. (1) lit. g);
d) in termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) partile nu convin asupra clauselor noului contract de management."

40. Articolul 51 se abroga.

41. In cuprinsul ordonantei de urgenta, urmatoarele sintagme se inlocuiesc astfel:
a) "concurs de proiecte de management" cu "plan de management"
b) "mapa de concurs" cu "dosar de concurs".

Art. II
Regulamentul-cadru de organizare si desfasurare a concursului de management, Regulamentul-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de institutii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum si modelul-cadru recomandat pentru contractele de management se elaboreaza de catre Ministerul Culturii si se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Pana la data intrarii in vigoare a ordinului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, pe tipuri de institutii, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, prevazut la art. II, se vor aplica dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura.

Art. IV
Contractele de management incheiate conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgena, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru proiectele de management, pentru institutiile publice de cultura aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pot fi modificate si/sau completate cu clauze noi, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. II, fara a afecta durata initiala a acestora.

Art. V
In cazul institutiilor publice pentru care nu s-a realzat evaluarea anuala a managementului pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care durata contractului de management expira in 90 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatea este obligata sa realizeze evaluarea finala, care va include si evaluarea anuala nerealizata, in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, dupa aprobarea acesteia prin lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
Legea 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cartii. Lege nr. 81/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
Planul de marketing. Ghid practic
Nicoleta-Valentina Florea

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: