DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 22 octombrie 2014

Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Prima masina

Avand in vedere necesitatea respectarii angajamentelor asumate in acordurile incheiate cu organizatiile internationale, pentru evitarea riscului ratarii tintelor, se impun, in regim de urgenta, deblocarea procesului de creditare si facilitarea accesului persoanelor fizice la finantare, aspect ce impune implementarea de masuri anticriza de Guvernul Romaniei pentru sustinerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru ca in lipsa unor amsuri urgente de stimulare a consumului cresterea economica poate fi afectata, iar unele sectoare din economie, cum ar fi constructiile de masini si serviciile, ar fi semnificativ afectate de conditiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de creditare si dinamizarea activitatii cu efecte asupra cresterii economice si impact pozitiv in privinta locurilor de munca.
Prin adoptarea prezentului act normativ se doreste implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, avand in vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achizitia de autoturisme in comparatie cu un credit de consum pentru nevoi personale fara garantii materiale.

In vederea mentinerii unor perspective incurajatoare in ceea ce priveste reluarea cresterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar in cadrul unei oferte specifice de finantare dedicate persoanelor fizice, adaptata cererii potentiale,
avand in vedere necesitatea crearii unui cadru favorabil pentru adoptarea si pregatirea implementarii strategiei nationale pentru competitivitate 2014-2020, care plaseaza industria auto si componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10 sectoare de viitor,
lipsa unei oferte de finantare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afecteaza cresterea consumului populatiei, gradul de utilizare a capacitatilor de productie existente ale producatorilor de autoturisme si componente, precum si volumul comertului si serviciilor specializate pentru autovehicule. Acesti factori reprezinta contributori importanti la formarea valorii adaugate din economie si care nu beneficiaa de suportul sistemului bancar intr-o oferta specifica de finantare dedicata persoanelor fizice, proportionala cu cererea potentiala.
Considerand ca se impune luarea unor masuri urgente in vederea atragerii de fonduri in activitati de productie existente ale producatorilor de autoturisme si componente care produc valoare adaugata si cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care sa vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achizitionarii de autoturisme noi.
Intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (40 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Se aproba Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.
(2) Prin Program persoanele fizice pot achizitiona un singur autoturism.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autoturism nou - se intelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, achizitionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si al carui pret de achizitie nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz;
b) beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere ca nu a mai detinut in proprietate un autoturism - bun nou;
2. nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;
3. nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare;
c) credit - linia de credit pe care institutia de credit sau institutia financiara nebancara o pune la dispozitia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii si in baza unui contract de credit;
d) contract de garantare - contractul incheiat intre beneficiarul Programului, institutia de credit sau institutia financiara nebancara si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit sau de institutia financiara nebancara si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit sau de institutia financiara nebancara, in cazul producerii riscului de credit;
e) garant - statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;
f) procent garantat - partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;
g) valoarea garantiei - valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
h) riscul de credit - neplata partiala sau integrala a creditului, principal, de catre beneficiarul Programului;
i) valoarea de executare a garantiei - suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit sau institutiei financiare nebancare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;
j) prima de garantare - suma datorata de beneficiarul Programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget;
k) comision de risc - suma datorata de beneficiarul Programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar Programului;
l) comision de administrare - suma datorata de beneficiarul Programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
m) garantie guvernamentala - garantie asumata de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, materializata intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit, si care trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si expresa, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei relevante din perspectiva recunoasterii calitatii de diminuator de risc de credit al garantiilor.

Art. 3
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare care acorda credite persoanelor fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.
(2) In exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgenta, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa mandateze filialele sale in scopul derularii Programului.
(3) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului pentru creditele obtinute de beneficiarii eligibili in cadrul Programului este Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii.
(4) Plafonul anual al garantiilor, modalitatea si conditiile de acordare, conditiile de eligibilitate a institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare si a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, respectiv institutiilor financiare nebancare si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.
(6) Mecanismul de garantare inclus in Program se deruleaza cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

Art. 4
In baza contractului de garantare se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismelor achizitionate in cadrul Programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente creditului garantat acordat in cadrul Programului.

Art. 5
Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acorda garantiile prevazute la art. 2 constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

Art. 6
Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea Programului.

Art. 7
(1) Beneficiarul Programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.
(2) Contractul de ipoteca mobiliara prevazut la alin. (1) va fi inscris la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de catre institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, care va primi un mandat special in acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Intre institutia de credit sau institutia financiara nebancara, beneficiarul Programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se poate incheia o conventie, in conditiile legii, prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, respectiv institutia financiar nebancara, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont.

Art. 8
(1) Institutia de credit si institutia financiara nebancara au dreptul la plata valorii de executare a garantiei in cazul producerii riscului de credit.
(2) Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin Program, in numele si in contul statului, se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice de la bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarul Programului.

Art. 9
(1) Dupa efectuarea platii prevazute la art. 8 alin. (2), Ministerul Finantelor Publice informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita, prin care se individualizeaza creanta rezultata prin plata.
(2) In termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informarii prevazute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. comunica inscrisul debitorului beneficiar al finantarii garantate.
(3) Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare si de documentele prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, se inainteaza organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru aplicarea masurilor de executare silita, potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulteriore.
(4) Pentru neplata sumelor prevazute la art. 8 alin. (2) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor cap. III din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii creantei inclusiv.
(5) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror colectare si recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
(6) Sumele incasate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 10
In termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice, impreuna cu Ministerul Economiei, va elabora si va supune aprobarii prin hotarare a Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.