DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Ordonanta de urgenta nr. 64/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 26 iunie 2013

In contextul dificultatilor economice si financiare care afecteaza sectorul agricol din Romania, este importanta oferirea unui cadru legal producatorilor agricoli care sa sprijine infiintarea de fonduri mutuale menite sa ii ajute sa faca fata pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.
Uniunea Europeana acorda sprijin producatorilor agricoli prin intermediul platilor directe si al programelor de dezvoltare rurala, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finantarea infiintarii si functionarii fondurilor mutuale. Prin regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plata unica prevazute in titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinte in vederea finantarii, infiintarii si functionarii fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.
Pentru agricultorii romani este de mare interes implementarea masurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusa in propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) pentru perioada 2014-2020. In acest sens, reprezinta o prioritate sprijinul acordat pentru infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale, in vederea cresterii capacitatii agricultorilor de a face fata riscurilor pentru continuarea productiei agricole si asigurarea securitatii alimentare.
Avand in vedere stadiul avansat al negocierilor care se deruleaza la nivelul institutiilor europene, asupra legislatiei care proiecteaza noua Politica agricola comuna 2014-2020, neadoptarea masurilor prin care se creeaza cadrul juridic necesar infiintarii si acreditarii fondurilor mutuale pentru gestionarea riscuridlor in agricultura, cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta, poate determina nefunctionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse in proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurala, care se finanteaza din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR).
Tinand cont ca aceasta masura vizeaza interesul public si reprezinta o situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de infiintare si acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura, in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fond mutual organizatie neguvernamentala deschisa, apolitica, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, care se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) pierderi economice orice masuri suplimentare suportate de un agricultor drept rezultat al unor masuri exceptionale intreprinse de acesta cu scopul mentinerii aprovizionarii pietei in cauza sau orice pierdere substantiala care afecteaza productia;
c) incident de mediu aparitia specifica a poluarii, a contaminarii sau a degradarii in ceea ce priveste calitatea mediului, cauzate de un eveniment specific si limitate geografic. Aceasta definitie nu acopera riscurile generale de mediu care nu sunt legate de un eveniment specific;
d) situatie exceptionala situatie in care se produce un eveniment/fenomen exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate afecteaza productia agricola sau procesul de productie de natura sa compromita intr-o proportie insemnata rezultatul economic al activitatii si sa genereze pierderi economice care afecteaza reluarea ciclului productiv;
e) membru producator agricol inregistrat in registrul exploatatiilor agricole, persoana fizica sau juridica, aflata la fondul mutual, care plateste contributia stabilita si beneficiaza de compensatii financiare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.


Art. 3
In baza art. 68 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, denumit in continuare Regulamentul nr. 73/2009, se acorda contributii financiare la fondurile mutuale acreditate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.


Capitolul II - Conditii de infiintare si acreditare a fondurilor mutuale si modalitati de acordare de compensatii financiare


Art. 4
Fondurile mutuale sunt create in scoul acordarii de compensatii financiare membrilor, pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

Art. 5
Fondurile mutuale prevazute la art. 4 care acceseaza scheme de sustinere prin contributii financiare, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se acrediteaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 6
(1) Pentru a fi acreditate, fondurile mutuale trebuie sa dispuna de:
a) capacitate de expertiza tehnica;
b) capacitate de gestiune financiara;
c) structura cu competenta nationala, care intruneste cumulativ urmatoarele criterii:
(i) reprezinta toate sectoarele agricole;
(ii) are reprezentare in toate judetele;
(iii) are membri care exploateaza peste 30% din suprafata arabila a Romaniei, inclusiv echivalentul in UVM (unitate vita mare) al animalelor detinute;
d) un program de prezentare a activitaatii pentru o perioada de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare.
(2) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 45 de zile, se aproba normele-cadru tehnice si financiare, precum si documentatia aferenta prin care fondul mutual probeaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (1).

Art. 7
(1) In vederea acreditarii, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, insotita de urmatoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv si statutul fondului;
b) copie de pe dovada privind sediul;
c) copie de pe dovada inscrierii fondului in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul;
d) inscrisuri doveditoare ale indeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1).
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale verifica indeplinirea conditiilor pentru acreditare si aproba, dupa caz, acordarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 8
(1) Acreditarea se acorda pentru o perioada de 5 ani si se poate reinnoi pe inca 3 ani, in baza examinarii unui dosar simplificat al carui continut se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, inainte de expirarea primei perioade de acreditare.
(2) Fondul mutual informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asupra oricaror modificari intervenite in documentele si cerintele care au stat la baza acordarii acreditarii in termen de maximum o luna de la producerea acestora.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale comunica fondului mutual, in termen de o luna, decizia asupra mentinerii/retragerii acreditarii, in baza analizei modificarilor intervenite.

Art. 9
(1) Fondul mutual este condus de un Consiliu director, ale carui componenta, atributii, mod de organizare si functionare se stabilesc prin statutul fondului. Consiliul director isi alege presedintele si desemneaza directorul general al acestuia. Durata mandatului presedintelui si directorului general sunt stabilite prin statut si nu pot depasi 5 ani.
(2) Modalitatea de organizare a reuniunilor Consiliului director al fondului mutual este stabilita prin statut si regulament intern de organizare si functionare.

Art. 10
Statutul fondului mutual va prevedea, sub sanctiunea nulitatii absolute, conditii stabilite de catre Consiliul director pentru programe de compensatii financiare, care cuprind:
a) enumerarea bolilor animalelor, plantelor sau a incidentului de mediu aflate la originea cererii de compensatie financiara;
b) modul de calcul al pierderilor economice generate de evenimentul sanitar sau de incidentul de mediu respectiv.

Art. 11
(1) Compensatiile financiare se platesc de catre fondul mutual direct membrilor care au inregistrat pierderi economice determinate de urmatoarele evenimente:
a) bolile animalelor care figureaza in lista stabilita de Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor si/sau in anexa I la Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumtie cheltuieli in domeniul veterinar;
b) organismele daunatoare la plante si bolile plantelor care fac obiectul unor masuri de combatere obligatorie sau care reprezinta un caracter exceptional;
c) incident de mediu.
(2) Sursele compensatiei financiare platite de catre fondul mutual sunt:
a) contributia Uniunii Europene si de la bugetul de stat;
b) contributia membrilor, in conformitate cu modalitatile de calcul definite de Consiliul director; sau
c) imprumuturi bancare incheiate de fonduri in conditii de piata;
d) orice sume recuperate in conformitate cu prevederile alin. (3).
(3) In cazul in care unui membru i se acorda o compensatie financiara de catre fondul mutual in temeiul prezentului articol, orice drept legal de despagubire pentru pagubele pentru compensarea pierderii economice pe care l-ar putea avea membrul fata de un tert, in temeiul dispozitiilor comunitare sau al legislatiei nationale, este transferat fondului mutual, in conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
In cazul in care sursa compensatiei financiare care urmeaza sa fie platita din fondul mutual este un imprumut bancar, durata acestuia este de minimum un an si maximum 5 ani. Decizia de a recurge la imprumut se supune votului Consiliului director in vederea aprobarii.

Art. 13
(1) Fondul mutual este obligat sa desemneze o comisie de cenzori.
(2) Conturile anuale si raportul comisiei de cenzori sunt publicate in forma electronica in intervalul de 3 luni de la aprobarea acestora, cu obligativitatea de a garanta autenticitatea si accesibilitatea lor gratuita de catre membri.

Art. 14
(1) Fondul mutual acreditat in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de sprijin sub forma de contributii financiare, acordate potrivit art. 3, pentru:
a) costurile administrative pentru crearea si functionarea fondului mutual, repartizate pe o perioada de maximum 3 ani;
b) rambursarea costurilor generate de imprumuturile accesate de fondul mutual cu scopul de a plati compensatii financiare membrilor, precum si a dobanzilor aferente acestor credite.
(2) Contributiile financiare prevazute la alin. (1) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.

Art. 15
(1) Sprijinul sub forma contributiilor financiare acordate fondului mutual prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nu depaseste 65% din costurile prevazute la art. 14 alin. (1), urmand ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub forma de contributii financiare sa fie suportate de membri.
(2) Sprijinul sub forma contributiilor financiare este cofinantat din Fondul European de Garantare Agricola, in proportie de 75%, in conformitate cu prevederile art. 71 alin. (8) din Regulamentul nr. 73/2009, urmand ca pentru perioada 2014-2020 acesta sa fie preluat in cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Incepand cu data finantarii compensatiilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala se vor putea finanta si despagubirile pentru incidentele de mediu.
(3) Diferenta de 25%, in completarea sursei prevazute la alin. (2), se asigura de la bugetul de stat si reprezinta contributie publica nationala.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 16
(1) Agentia pentru Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in calitate de autoritate competenta, deruleaza sprijinul sub forma contributiilor financiare, prevazut la art. 14.
(2) Autoritatea competenta elaboreaza metodologia si formularistica necesare punerii in aplicare a prevederilor alin. (1), care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Procedurile prevazute la alin. (2) se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediile APIA si pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 17
La propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de maximum 30 de zile d ela publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, se vor supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice de aplicare privind:
a) organizarea si functionarea fondului mutual;
b) lista bolilor si daunatorilor care pot conduce la plata unor compensatii financiare catre membri;
c) criterii de evaluare a capacitatii unui anumit eveniment de a atrage plata unor compensatii financiare catre membri;
d) tipurile de costuri administrative ale fondului mutual eligibile pentru acordarea sprijinului;
e) modalitatea de calcul al costurilor suplimentare care constituie pierderi economice in temeiul art. 71 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul nr. 73/2009.

Art. 18
(1) Producatorii agricoli care nu adera la fondul mutual pana la 1 martie 2014 primesc 20% din formele de sprijin sustinute din bugetul national.
(2) Producatorii agricoli care incep sa desfasoare o activitate agricola in sensul definitiei de la art. 2 alin. (1) lit. l) din Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plata unica prevazute in titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1).
(3) Criteriul de eligibilitate prevazut la alin. (1) se aplica incepand cu anul de cerere 2014.

Art. 19
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Comisiei Europene informatii detaliate cu privire la fondul mutual, potrivit art. 140 din Regulamentul nr. 73/2009 si art. 48 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009, respectiv noul Program pentru dezvoltare rurala in perioada 2014-2020.