DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 15 noiembrie 2012

Avand in vedere necesitatea recuperarii intr-un timp cat mai scurt a creantelor datorate si neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului, a administrarii unitare prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala a redeventelor datorate si diminuarii presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,
in considerare faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Agentia Domeniilor Statului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, are urmatoarele atributii:".

2. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) concesionarea, arendarea sau inchirierea bunurilor aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului."

3. Articolul 5^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
(1) Privatizarea societatilor comerciale agricole care detin in exploatare terenuri cu destinatie agricola, constiuite in conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificarile ulterioare, adminstrarea acestora pana la privatizare si concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publica si privata a statului, aflate in exploatarea acestora, se coordoneaza de catre Comitetul de privatizare, concesionare si arendare, denumit in continuare Comitet, organism fara personalitate juridica, constituit in cadrul Agentiei Domeniilor Statului.
(2) Din Comitet fac parte 5 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 4 ai Agentiei Domeniilor Statului si cate un reprezentant al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Mediului si Padurilor si Ministerul Administratiei si Internelor. Atributiile si componenta nominala a membrilor Comitetului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea institutiilor reprezentate.
(3) Membrii Comitetului sunt remunerati din bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Agentiei domeniilor Statului, intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizatiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, fara a putea depasi 20% din nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat."

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si ai altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, au obligatia de a declara si de a plati trimestrial sumele reprezentand redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola.
(2) Beneficiarii contractelor au obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale caror termene de plata sunt scadente in trimestrul de referinta. In declaratie nu se cuprind amenzile, penalitatile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) se declara si se platesc trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza, si constituie venit la bugetul de stat.
(4) Sumele prevazute la alin. (1) se achita de beneficiarii contractelor in conturi distincte de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului pe numele Agentiei Domeniilor Statului, in cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscala al beneficiarilor contractelor.
(5) Sumele colectate de Agentia Domeniilor Statului in conturile prevazute la alin. (4) se transfera in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat, in fucntie de natura acestora, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la incasare, pe baza ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului intocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.
(6) In ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care Agentia Domeniilor Statului transfera in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitarii» se va inscrie «data platii» din extrasul conturilor prevazute la alin. (4) in care au fost incasate sumele respective.
(7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat, se efectueaza intr-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai dupa achitarea redeventei restante."

Art. II
Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, aprobata prin Legea nr. 368/2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si Agentiei Domeniilor Statului in calitate de instituie implicata in procesul de privatizare, cu exceptia redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului."

Art. III
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, redeventele din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului si neplatite catre Agentia Domeniilor Statului, inclusiv sumele restante aferente acestor redevente, se achita la unitatile Trezoreriei Statului, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4)-(6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala este competenta sa administreze redeventele rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului.

Art. IV
(1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, platitori de redeventa, sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4), la organul fiscal competent, o declaratie-inventar privind redeventele restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si neachitate pana la data depunerii acesteia, avizat de Agentia Domeniilor Statului.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) constituie titlu de creanta, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine titlu executoriu in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la alin. (1).
(3) Termenele de prescriptie prevazute de lege, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru creantele prevazute la alin. (1), ce fac obiectul declaratiei-inventar, raman aplicabile.
(4) Modelul si continutul formularului "declaratiei-inventar" se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. III si ale prezentului articol se incheie un protocol intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind schimbul de informatii, care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Pentru creantele ce fac obiectul declaratiei-inventar se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua imediat urmatoare implinirii termenului prevazut la alin. (1). De la aceasta data incep sa curga termenele in functie de care se stabileste nivelul penalitatii de intarziere.
(7) Obligatiile incluse in titlurile executorii emise de Agentia Domeniilor Statului si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu sunt supuse declaratiei-inventar prevazute la alin. (1).
(8) Punerea in executare a titlurilor executorii prevazute la alin. (7) se supune legii in vigoare la data la care au fost emise titlurile executorii respective.

Art. V
(1) Executarile silite pentru creante reprezentand redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului, aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se continua de Agentia Domeniilor Statului si se supun legii in vigoare la data la care au fost incepute.
(2) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care au ca obiect plata redeventelor prevazute la alin. (1), statul este reprezentat in continuare de Agentia Domeniilor Statului, fiindu-le aplicabile dispozitiile legale in vigoare la data introducerii cererii de chemare in judecata.

Art. VI
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 655/2011 pentru stabilirea atributiilor, componentei si numarului membrilor Comitetului de privatizare, concensionare si arendare din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
Ordin nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completrea Procedurilor si modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate in baza Legii nr. 29/1994, cu modificarile ulterioare, precum si a tehnicilor de analiza si selectie a ofe
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
Ordin nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenit
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperare
OUG 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale Romaniei. Ordonanta de Urgenta nr. 91/2010
OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010
OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010
Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
94 useri online

Useri autentificati: