DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi. Ordonanta de urgenta 61/2014



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 3 octombrie 2014

Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se deruleaza in relatia dintre autoritatile de management, beneficiarii directi de fonduri externe nerambursabile si ordonatorii de credite ai bugetelor in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013, precum si pentru a evita riscul dezangajarii automate si pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor si/sau programelor finantate din instrumente structurale,
tinand cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iunie 2006 de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, a Fondului Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
intrucat autoritatilor romane le revine obligatia indeplinirii angajamentelor asumate in cadrul memorandumurilor de finantare in ceea ce priveste asigurarea functionalitatii si sustenabilitatii investitiilor (conditionalitatile 8.1 si 8.2) si dupa finalizarea perioadei de eligibilitate,

tinand cont de faptul ca pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA este necesara asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea obligatiilor de plata catre contractori,
intrucat prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica sumelor alocate de la bugetul de stat,

deoarece mecanismul de finantare si verificare a cheltuielilor se realizeaza de catre organismele abilitate sa verifice realitatea, legalitatea si conformitatea procedurilor de achizitie publica pentru proiecte de investitii finantate din fonduri de la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale in vigaore, aplicabile in acest domeniu,
intrucat neonorarea obligatiilor contractuale de plata de catre contractorii ex-ISPA transmite un semnal negativ pietei si investitorilor, fapt ce poate afecta imaginea autoritatilor romane in plan intern si extern, poate conduce la cresterea riscului de tara si nu in ultimul rand ar conduce la imposibilitatea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania,
avand in vedere ca nerealizarea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finantare va duce, de asemenea, la neindeplinirea angajamentelor asumate de Romania in domeniul transportului, cu impact negativ asupra standardelor de viata ale populatiei,
tinand cont de faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor necesare pentru finantarea masurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuarii platilor catre contractori, cu consecinte in aplicarea de penalitati de intarziere si actionarea in instanta a beneficiarilor finali/autoritatilor contractante, rezultand o crestere a costului total al proiectelor si riscul de nefinalizare a acestora in termen de 5 ani de la data expirarii perioadei de eligibilitate,
avand in vedere faptul ca o parte din proiectele aflate in implementare in cadrul POS T au fost pregatite prin masuri de asistenta tehnica ex-ISPA, iar lipsa finantarii acestora conduce la blocaje in executia lucrarilor prin POS T (prin, intre altele, imposibilitatea participarii proiectantilor la faze determinante, conform prevederilor legale) cu efect negativ in absorbtia fondurilor europene,
in cosiderarea faptului ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie urgenta si extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobata prin Legea nr. 222/2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 14^1 si 14^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
(1) Beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, au obligatia de a solicita de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, cu care au incheiate contracte, orice informatii/date/indicatori/rapoarte care sunt in legatura cu implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri structurale, la orice solicitare a Autoritatii de Management POS Transport si in termenul stabilit de aceasta.
(2) Modalitatea de raportare catre Autoritatea de Management POS Transport a informatiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor prevazute la alin. (1) de catre beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, se aproba prin instructiune a conducatorului Autoritatii de Management POS Transport.
(3) In vederea punerii in aplicare a instructiunilor Autoritatii de Management POS Transport beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, emit ordine administrative/instructiuni administrative conform contractelor incheiate cu executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevazuti la alin. (1), incheind cu acestia, daca este cazul, acte aditionale.
(4) Instructiunile/Ordinele administrative emise de beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale conform contractelor incheiate sunt obligatorii pentru executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevazuti la alin. (1).

Art. 14^2
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte:
a) netransmiterea de catre executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevazuti la art. 14^1 alin. (1) beneficiarilor directi, finantati din fonduri structurale, in termenul stabilit de Autoritatea de Management POS Transport, a informatiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor care sunt in legatura cu implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri structurale;
b) neemiterea de catre beneficiarii directi finantati din fonduri structurale a instructiunilor/ordinelor administrative pentru punerea in aplicare a instructiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport;
c) neducerea la indeplinire de catre executantii de lucrari/prestatorii de servicii a instructiunilor/ordinelor administrative emise de beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale in aplicarea instructiunilor Autoritatii de Management POS Transport.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza de catre structurile de evaluare si control cu atributii in domeniul evaluarii si controlului capacitatii administrative, cu respectarea prevederilor legale."

2. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Sumele necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturilor, inclusiv cele aferente incheierii de noi contracte de achizitie publica, se asigura de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor de credite cu atributii in sectorul transporturilor."

3. Articolul 19 se abroga.

4. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigura pana la data de 31 decembrie 2017.
(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele carora se asigura finantarea cheltuielilor destinate finalizarii proiectelor ex-ISPA au obligatia sa asigure cu prioritate sume in bugetul propriu astfel incat proiectele sa fie implementate pana la data de 31 decembrie 2017."

5. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in gemeiul prezentei ordonante de urgenta asigura realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielilor care se solicita a fi decontate din bugetul de stat pentru finalizarea si implementarea proiectelor ex-ISPA.
(2) Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de autoritate de management, si Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, acorda avizul prealabil in limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie, in coditiile prevazute de legisatia in vigoare, pentru toate proiectele ex-ISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situatia in care sursa de finantare este prevazuta in bugetul altor ordonatori de credite.
(3) Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de autoritate de management, si Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, indeplinesc atributiile stabilite prin memorandumul de finantare, memorandumul de intelegere, precum si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei."

6. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in temeiul prezentei ordonante de urgenta raspund de modul de utilizare a fondurilor alocate, in limita creditelor bugetare prevazute cu aceasta destinatie, precum si de incadrarea in termenul prevazut la art. 20.
(2) Controlul contului de executie bugetara pentru platile realizate in baza prezentei ordonante de urgenta se face conform prevederilor legale in vigoare de catre organele abilitate in acest sens."

7. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
(1) Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Fondurilor Europene si Autoritatea de implementare din cadrul Ministerului Transporturilor monitorizeaza periodic realizarea de catre beneficiari a indicatorilor de proiect care sunt obligatorii potrivit memorandumurilor de finantare ex-ISPA incheiate in acest sens cu Comisia Europeana.
(2) Pentru realizarea monitorizarii indicatorilor de proiect prevazuti la alin. (1) beneficiarii ex-ISPA au obligatia raportarii pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara Autoritatii de Management si Autoritatii de implementare ex-ISPA stadiul realizarii acestor indicatori, pe baza unui raport de monitorizare al carui model se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

Art. II
(1) Dispozitiile art. I pct. 1 intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor si Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor vor modifica in mod corespunzator Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de ineres national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.




Nu este


Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica





Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
31 useri online

Useri autentificati: