DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Programul Mihail Kogalniceanu. OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de Urgenta 60/2011Important: HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 30 iunie 2011

In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si de stimulare a mediului de afaceri, prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii si prin imbunatatirea accesului acestora la finantare,
avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare si accesul limitat al intreprinderilor mici si mijlocii la creditare si garantare si, in general, gradul scazut de capitalizare a intreprinderilor mici si mijlocii,
pentru mentinerea activitatii si a locurilor de munca in randul intreprinderilor mici si mijlocii si cresterea competitivitatii lor,
in scopul reducerii numarului falimentelor in randul intreprinderilor mici si mijlocii, cauzate de dificultatile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criza economica, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen scurt in vederea desfasurarii activitatii, in vederea reducerii arieratelor sectorului intreprinderilor mici si mijlocii de catre stat, considerand ca situatia economica este una exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente, care sa vizeze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, in cadrul unui program de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea unei linii de credit cu dobanda subventionata si, dupa caz, garantata partial de stat.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se aproba Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, program guvernamental avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., de catre institutiile de credit.
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 20112013 de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fara a depasi durata programului.


Capitolul II - Definitii


Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) beneficiarul programului operatorul economic care se incadreaza in categoria I.M.M. in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b) contract de garantare contractul incheiat intre beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A

IFN, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si beneficiarul isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit finantatoare;
c) garant statul, prin Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M.;
d) procent garantat partea din credit care este acoperita de garantia de stat, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;
e) valoarea garantiei valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
f) riscul de credit neplata partiala sau integrala a creditului si/ori a dobanzilor aferente contractului de credit de catre beneficiarul programului;
g) valoarea de executare a garantiei suma rezultata din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, suma care urmeaza a fi platita institutiei de credit finantatoare de catre Ministerul Finantelor Publice in cazul producerii riscului de credit;
h) prima de garantare suma datorata de beneficiarul programului constituita din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al carei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice;
i) comision de risc suma datorata de beneficiarul programului destinata acoperirii riscului de garantare si finantarii anuale a capitalului necesar programului;
j) comision de administrare suma datorata de beneficiarul programului care acopera costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;
k) dobanda partial subventionata alocatia financiara nerambursabila acordata I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata partiala a dobanzii aferente creditului contractat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 3
(1) I.M.M.-urile sunt eligibile in cadrul programului daca, la data aprobarii creditului, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;
b) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit partenera;
d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luand in calcul inclusiv ajutorul acordat in baza programului, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul I.M.M.-urilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
e) nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);
f) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.);
g) impotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;
i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
j) respecta prevederile alin. (2).
(2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:
a) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;
b) cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii;
c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;
d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente;
e) cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;
f) plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
g) alte costuri de operare.
(3) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

Art. 4
(1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze F.N.G.C.I.M.M. in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit care urmeaza sa acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, eligibile in cadrul programului.
(2) In exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgenta, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa mandateze filialele sale in scopul derularii programului.
(3) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului pentru creditele obtinute de I.M.M.-urile eligibile in cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii.
(4) Plafonul anual al garantiilor ce pot fi acordate in conditiile programului pe perioada de implementare 20112013 se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 5
(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subventioneaza partial dobanda platita de I.M.M.-uri la contractele de credit in lei incheiate de acestea cu institutiile de credit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prin legea bugetului de stat, se vor aloca in fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subventionarea partiala a dobanzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu institutia de credit in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Bugetul total maxim al subventiei acordate in cadrul programului pentru perioada de implementare 20112013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subventiei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin hotarare a Guvernului, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie.

Art. 6
(1) Mecanismul de garantare inclus in program se deruleaza cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.
(2) Masurile de subventionare a dobanzii prevazute in prezenta ordonanta de urgenta fac parte dintr-o schema transparenta de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, si de legislatia nationala in domeniu.


Capitolul III - Finantarea si garantarea


Art. 7
(1) Creditul prevazut la art. 1 alin. (2) se acorda cu urmatoarele facilitati:
a) dobanda partial subventionata subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in cuantum de maximum 70% din dobanda calculata pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
(2) Perioada de rambursare a creditelor cu dobanda subventionata si, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un an de la data acordarii liniei de credit.
(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, in conditiile prevazute la alin. (2).
(4) I.M.M.-urile vor plati lunar partea din dobanda care le revine in baza contractului de credit, urmand ca, in baza conventiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. si institutia de credit partenera, A.I.P.P.I.M.M. sa vireze lunar institutiei de credit partenere subventia de dobanda aferenta creditului contractat de catre I.M.M. in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Subventionarea partiala a dobanzii se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, iar garantiile in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Art. 8
(1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garantiilor in cadrul programului, precum si pentru finantarea anuala a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare fondul de risc.
(2) Sursele fondului de risc sunt:
a) comisionul de risc incasat de la beneficiarii programului;
b) sumele recuperate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contul valorii de executare a garantiilor platite de catre Ministerul Finantelor Publice;
c) obligatiile fiscale accesorii calculate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor in cadrul programului;
d) dobanzile bonificate la disponibilul fondului de risc in cadrul programului;
e) in cazul in care disponibilul fondului de risc al programului nu acopera valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimenteaza de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 20112014.
(3) Sumele aflate in fondul de risc constituit in cadrul programului sunt destinate achitarii de catre Ministerul Finantelor Publice a obligatiilor de plata a valorii de executare a garantiilor catre institutiile de credit.
(4) Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Disponibilitatile fondului de risc existente in contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtatoare de dobanda. Nivelul ratei dobanzii se stabileste la nivelul dobanzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.
(6) Disponibilitatile aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul de stat, in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfarsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe perioada derularii programului.

Art. 9
(1) Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu dobanda partial subventionata si, dupa caz, cu garantie de stat.
(2) Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o garantie reala mobiliara gaj fara deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.

Art. 10
(1) Cel putin unul dintre administratorii, actionarii sau asociatii beneficiarului programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent, autorizata potrivit legii, dupa caz, in calitate de fideiusor, vor garanta prin cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune.
(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.


Capitolul IV - Executarea garantiilor, recuperarea facilitatilor, monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis


Art. 11
(1) Institutia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garantiei, in conditiile programului. (2) Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin program in numele si in contul statului se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc prevazut la art. 8, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarul programului in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., raporteaza si monitorizeza ajutoarele de minimis, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006. In cazul in care, ulterior acordarii subventiei de dobanda, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute de legislatia in domeniul ajutorului de minimis, A.I.P.P.I.M.M. calculeaza sumele datorate si emite decizia de recuperare a acestora conform procedurilor de recuperare in materia ajutorului de stat si in conformitate cu legislatia privind ajutorul de stat.
(2) Decizia de recuperare intocmita de A.I.P.P.I.M.M., prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala, constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 15 zile de la data intocmirii, decizia de recuperare se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de recuperare, in contul indicat in cuprinsul acesteia.
(4) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plata.
(5) Titlul executoriu prevazut la alin. (4), impreuna cu dovada comunicarii acestuia, se transmite de indata organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii debitului.
(6) Deciziile de recuperare se pot contesta la organul emitent, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Dupa efectuarea platii prevazute la art. 11 alin. (2), Ministerul Finantelor Publice informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si la data acesteia, F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita, prin care se individualizeaza creanta rezultata prin plata.
(8) In termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informarii prevazute la alin. (7), F.N.G.C.I.M.M. transmite inscrisul debitorului beneficiar al finantarii garantate.
(9) Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare si de documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, se inainteaza organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Contractele de garantare constituie titluri executorii.
(11) Pentru sumele prevazute la art. 11 alin. (2) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii inclusiv.
(12) Garantiile prevazute la art. 9 si 10 se executa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
Recuperarea sumelor prevazute la art. 12 alin. (1) se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 14
(1) Sumele incasate ca urmare a punerii in executare a deciziei prevazute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.
(2) Sumele recuperate ca urmare a punerii in executare a contractului de garantare si, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si cele recuperate ca urmare a punerii in executare a contractului de gaj fara deposedare prevazut la art. 9 se fac venit la fondul de risc.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 15
(1) A.I.P.P.I.M.M., in calitate de autoritate de implementare, are obligatia de a asigura aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfasurarea si efectele programului, pana cel mai tarziu la data de 31 martie pentru anul anterior.
(2) In termen de maximum 10 zile de la data intrarii in vigoare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Legea 4/2014 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Lege nr. 4/2014
OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
OG privind completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013
OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Ghid de cercetare penala. Conform noilor coduri. Editia 3
Dumitru Mirel,Dumitru Mirel

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: