DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru CetateniePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 10 februarie 2010

Avand in vedere obligatia Comisiei pentru cetatenie de a respecta termenele legale pentru solutionarea cererilor in materie de cetatenie,
luand in considerare obligatia pozitiva de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligatie instituita de Conventia Europeana a Drepturilor Omului,
tinand cont de necesitatea crearii cat mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetatenie sa poata solutiona in termenul de 5 luni prevazut expres in Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de redobandire si acordare a cetateniei romane, data fiind necesitatea unei reorganizari administrativ-institutionale in scopul eficientizarii activitatii Comisiei pentru cetatenie,
tinand seama de importanta crearii in termen cat mai scurt a unei institutii autonome, cu competente depline in materie de cetatenie
avand in vedere iminenta unor noi litigii in materia cetateniei in cazul nerespectarii termenelor legale prevazute pentru solutionarea cererilor in materie de cetatenie,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, denumita in continuare Autoritate, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Justitiei.
(2) Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Petofi Sandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 2
Autoritatea este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Art. 3
In cadrul Autoritatii functioneaza Comisia pentru cetatenie, potrivit prevederilor Legii cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Scopul, functiile si atributiile principale ale Autoritatii


Art. 4
Autoritatea asigura aplicarea procedurii legale de acordare, redobandire, renuntare si retragere a cetateniei romane.

Art. 5
In realizarea scopului sau fundamental, prevazut la art. 4, Autoritatea are functiile si indeplineste atributiile principale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de alte reglementari in domeniu.

Art. 6
Autoritatea are urmatoarele functii principale:
a) indeplineste prevederile legale cu privire la acordarea, redobandirea, renuntarea si retragerea cetateniei romane;
b) desfasoara, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele in materie de cetatenie, precum si cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de cetatean european, in conditiile regulamentului de organizare si functionare stabilit prin ordin al ministrului justitiei;
c) propune Ministerului Justitiei si participa la elaborarea proiectelor de acte normative care vizeaza domeniul sau de activitate.

Art. 7
Autoritatea are, in desfasurarea activitatii, urmatoarele atributii principale:
a) tine evidenta cererilor de acordare, redobandire, renuntare si retragere a cetateniei romane, alcatuind dosare pentru fiecare caz in parte;
b) asigura conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei pentru cetatenie;
c) asigura secretariatul Comisiei pentru cetatenie;
d) pastreaza si organizeaza arhiva Comisiei pentru cetatenie;
e) intocmeste proiectele de ordine ale presedintelui Autoritatii privind acordarea, redobandirea, retragerea si renuntarea la cetatenia romana, precum si proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;
f) redacteaza certificatele de cetatenie si indeplineste procedura de rectificare a acestora;
g) asigura solemnitatea depunerii juramantului de credinta fata de Romania si pastreaza evidenta persoanelor care au depus juramantul de credinta;
h) colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si cu institutii internationale cu atributii in domeniul cetateniei, fiind abilitata sa incheie protocoale de colaborare;
i) comunica, la cerere, autoritatilor administratiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobandit, au redobandit sau au pierdut cetatenia romana, potrivit legii;
j) raspunde solicitarilor cu privire la problemele cu care a fost sesizata, daca intra in sfera sa de competenta;
k) informeaza cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetatenilor romani, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetatean european;
l) asigura participarea personalului la programe de formare si perfectionare profesionala, in limita bugetului aprobat;
m) realizeaza orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii, in limita bugetului aprobat si a planului de activitati.


Capitolul III - Conducerea Autoritatii


Art. 8
(1) Autoritatea este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat.
(2) Presedintele si vicepresedintii Autoritatii sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizeaza pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data.
(3) Presedintele este ordonator tertiar de credite.

Art. 9
(1) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii, pe care o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie.
(2) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine, decizii si instructiuni, in conditiile legii.
(3) Presedintele are dreptul de a delega atributii, cu exceptia celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenie, care nu poate fi delegata.
(4) In caz de imposibilitate de exercitare a functiei de catre presedinte, ordinul pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenie va putea fi emis numai de ministrul justitiei.
(5) Starea de imposibilitate a exercitarii functiei se constata prin ordin al ministrului justitiei, la sesizarea presedintelui sau a unuia dintre vicepresedintii Autoritatii.
(6) Vicepresedintii conduc si raspund de activitatea structurilor pe care le coordoneaza.
(7) Vicepresedintii Autoritatii indeplinesc atributiile presedintelui in caz de imposibilitate temporara de exercitare a functiei de catre acesta, cu exceptia cazului prevazut la alin. (4).

Art. 10
Calitatea de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul institutiilor de formare profesionala.


Capitolul IV - Organizarea Autoritatii


Art. 11
Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Autoritatii se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 12
(1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii, birouri si birouri teritoriale.
(2) Numarul maxim de posturi la nivelul Autoritatii pentru anul 2010 este de 126 si se va constitui in conditiile art. 19. Dupa data de 1 ianuarie 2010, acest numar poate fi majorat sau diminuat, prin hotarare a Guvernului, in functie de necesitatile Autoritatii, prin reorganizarea acesteia.
(3) Personalul Autoritatii este format din personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor in conditiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici, functionari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administratiei si Internelor si personal contractual.

Art. 13
Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Autoritatii se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 14
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 10^2 se abroga.

2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Aprobarea cererilor de acordare ori de redobandire a cetateniei romane se face prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetatenie."

3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane se formuleaza in limba romana, se adreseaza Comisiei pentru cetatenie si se depune personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, fiind insotita de acte care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.
Cererile de redobandire sau de acordare a cetateniei romane intemeiate pe dispozitiile art. 10 alin. 1 si art. 10^1 pot fi depuse si la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei.
In cazul in care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, acestea vor fi trimise de indata Comisiei pentru cetatenie din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie."

4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Comisia pentru cetatenie, denumita in continuare Comisia, entitate fara personalitate juridica din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana.
Comisia are un secretariat tehnic constituit in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.
Membrii Comisiei si presedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justitiei, pentru un mandat de 2 ani, si pot fi revocati pe toata durata mandatului prin ordin al ministrului justitiei.
Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte si din 20 de membri, personal din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lucrarile Comisiei nu sunt publice, se desfasoara in prezenta a cel putin 5 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru desemnat de acesta.
Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei romane se constata printr-un raport motivat, care se adopta de Comisie cu votul majoritatii celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al inlocuitorului acestuia este decisiv."

5. La articolul 16, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei, precum si in cazul nepromovarii interviului prevazut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentarii, in mod nejustificat, la sustinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respingerea cererii."

6. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Raportul, insotit de cererea de acordare ori de redobandire a cetateniei, va fi inaintat presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie."

7. La articolul 18, alineatele 1, 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, de indata, de la data emiterii ordinului.
In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege, presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobandire a cetateniei.
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobandire a cetateniei romane se comunica, de indata, solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire."

8. La articolul 19, alineatele 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
"In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau redobandire a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau care au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
Juramantul de credinta se depune in sedinta solemna in fata ministrului justitiei si a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau a unuia dintre cei 2 vicepresedinti ai autoritatii delegati in acest sens si are urmatorul continut:

«Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei.»

Dupa depunerea juramantului, Comisia elibereaza certificatul de cetatenie romana, care va fi intocmit in doua exemplare, semnate de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, dintre care un exemplar va fi inmanat titularului. Ambele exemplare ale certificatului contin elemente de siguranta si au aplicate fotografii ale titularului."

9. La articolul 20, alineatele 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
"Constatarea incetarii efectelor ordinului de acordare sau de redobandire a cetateniei romane fata de persoanele care nu au depus juramantul in conditiile legii se face de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, la sesizarea directiei de specialitate din cadrul autoritatii, sau, dupa caz, de seful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.
Persoana care decedeaza inaintea depunerii juramantului de credinta fata de Romania este recunoscuta ca fiind cetatean roman, la cererea succesorilor sai legali, de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane, urmand a fi eliberat certificatul de cetatenie de catre Comisie. Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobandire a cetateniei romane.
Persoana care nu poate depune juramantul de credinta fata de Romania din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obtine cetatenia romana de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei romane, pe baza cererii si a inscrisurilor medicale, transmise in acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori conventional cu mandat special, pana la data finalizarii procedurii de acordare sau, dupa caz, de redobandire a cetateniei. Cererea adresata Comisiei privind eliberarea certificatului de cetatenie poate fi formulata in termen de un an de la data luarii la cunostinta a termenului de depunere a juramantului de credinta.
Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de acordare sau de redobandire a cetateniei romane."

10. La articolul 30, alineatele 4, 5 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
"Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, dupa caz, respingerea cererii de renuntare la cetatenia romana, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constata indeplinirea sau neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 26.
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de renuntare la cetatenia romana se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
..................................................................................................
Dovada renuntarii la cetatenia romana se face cu adeverinta eliberata de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul in Romania, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, pentru persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, in baza ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie."

11. La articolul 31, alineatele 4, 5, 6 si 8 vor avea urmatorul cuprins:
"In cazul in care constata indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor legale de retragere a cetateniei romane, Comisia va propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetateniei romane sau, dupa caz, respingerea sesizarii.
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de lege, emite ordinul de retragere a cetateniei romane, respectiv de respingere a sesizarii de retragere a cetateniei, in cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de lege.
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de admitere sau de respingere a sesizarii de retragere a cetateniei se comunica persoanei in cauza, precum si persoanei care a facut sesizarea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
...............................................................................................
Pierderea cetateniei romane prin retragere are loc la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de aprobare a retragerii cetateniei romane."

Art. 15
Articolul II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. II
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in vederea inregistrarii cererilor de redobandire sau acordare a cetateniei romane, formulate in temeiul dispozitiilor art. 10^1 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor infiinta birouri teritoriale in subordinea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie."

Art. 16
In anul 2010, paza sediilor Autoritatii, a bunurilor si a valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.

Art. 17
Cererile de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane aflate in curs de solutionare la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei se transfera Autoritatii, iar solutionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 18
(1) Cheltuielile aferente personalului si posturilor preluate de Autoritate de la Ministerul Justitiei vor fi alocate din bugetul Ministerului Justitiei in bugetul Autoritatii.
(2) Pentru posturile preluate prin transfer potrivit art. 19 alin. (2), cheltuielile de personal aferente vor fi redistribuite pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor si, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe cu Ministerul Justitiei, din bugetul acestora in bugetul Ministerului Justitiei, pentru Autoritate.
(3) Cheltuielile necesare pentru functionarea Autoritatii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), vor fi alocate din bugetul Ministerului Justitiei, in limita sumei de 766 mii lei. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotica, precum si alte active vor fi transferate, prin protocol de predarepreluare, din gestiunea Ministerului Justitiei in gestiunea Autoritatii.
(4) Cheltuielile care depasesc sumele alocate potrivit alin. (1)—(3) se vor asigura prin redistribuirea din bugetele altor ordonatori de credite bugetare sau din Fondul de rezerva bugetara, prin hotarare a Guvernului.
(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, inclusiv pe baza protocoalelor prevazute la alin. (2), sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetelor acestora.

Art. 19
(1) Prin reorganizarea Ministerului Justitiei si constituirea Autoritatii, personalul incadrat la Directia cetatenie din Ministerul Justitiei, precum si posturile aferente acestuia vor fi preluate de Autoritate.
(2) Posturile ramase vacante in urma aplicarii alin. (1) pot fi ocupate, prin transfer, de personal din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Dupa aplicarea alin. (1) si (2), Ministerul Justitiei va organiza concurs, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru ocuparea posturilor ramase vacante pentru anul 2010.
(4) Pana la operationalizarea Autoritatii, procedura de acordare, redobandire, retragere sau renuntare la cetatenie, precum si orice alte aspecte care decurg din functionarea Autoritatii vor fi asigurate prin Directia cetatenie si, dupa caz, prin alte directii de specialitate ale Ministerului Justitiei.
(5) In mod exceptional, atunci cand nu sunt ocupate potrivit alin. (1)—(3), posturile din cadrul Autoritatii pot fi ocupate si prin detasare de personal din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 20
Guvernul va asigura, pe parcursul anului 2010, un nou sediu care sa permita desfasurarea activitatii Autoritatii, odata cu extinderea personalului potrivit art. 12 alin. (2).

Art. 21
Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: