DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014. Ordonanta de urgenta nr. 4/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13 februarie 2014

Tinand cont de problemele si disfunctionalitatile constatate in cadrul Evaluarii nationale a capacitatii primarilor de a folosi Registrul electoral si de a tipari listele electorale permanente, organizata in perioada 1-3 august 2013 conform Memorandumului Guvernului nr. 10.079 din 13 iunie 2013,
constatand faptul ca neluarea unor masuri legislative imediate pentru extinderea utilizarii Registrului electoral la toate tipurile de alegeri sau referendumuri va impiedica intocmirea si tiparirea listelor electorale permanente la procesele electorale care vor fi organizate in anul 2014,
vazand faptul ca orice intarziere in fixarea delimitarii si numerotarii sectiilor de votare va conduce la disfunctionalitati in arondarea alegatorilor la sectiile de votare si, pe cale de consecinta, la omisiuni si erori in listele electorale utilizate in sectiile de votare,
avand in vedere ca insuficienta reglementarii si vacanta posturilor din cadrul birourilor judetene constituie in acest caz o amenintare la capacitatea Autoritatii Electorale Permanente de a stabili cu exactitate numarul alegatorilor si locul de exercitare a dreptului de vot de catre acestia,
luand in considerare necesitatea asigurarii corectitudinii proceselor electorale prin evidentierea cat mai exacta a structurii si dimensiunii corpului electoral,
vazand ca, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, Romaniei ii revine sarcina de a transpune si implementa directivele emise de Uniunea Europeana,
in scopul transpunerii Directivei 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE in ceea ce priveste anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 26 ianuarie 2013,
tinand cont de necesitatea prevenirii consecintelor negative asupra drepturilor electorale ale cetatenilor Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania, in cazul nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ,
tinand cont de imperativul luarii masurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014, pentru realizarea buletinelor de vot, a stampilelor cu mentiunea "VOTAT" si a timbrelor autocolante in conditii de siguranta, precum si pentru centralizarea corecta si eficienta a rezultatelor votarii, toate acestea vizand interesul public si constituind o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Titlul I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"31. registrul electoral - sistem informatic national de inregistrare si actualizare a datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot si a informatiilor privind arondarea acestora la sectiile de votare;".

2. La articolul 18, alineatele (1) - (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 18
(1) Autoritatea Electorala Permanenta administreaza Registrul sectiilor de votare din tara care reprezinta o baza de date centralizata privind delimitarea, numerotarea, sediile si dotarea sectiilor de votare. Registrul sectiilor de votare este public.
(2) Delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora se actualizeaza anual pana cel mai tarziu la data de 1 martie, de catre primari, prin dispozitie, fara ca acestea sa poata depasi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor. Modificarile intervenite pana la data de referinta se comunica Autoritatii Electorale Permanente, in formatul stabilit de aceasta, in cel mult 48 de ore de la emiterea dispozitiei primarului. Dupa data de 1 martie a fiecarui an, modificarile pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Numerotarea sectiilor de votare se actualizeaza de catre Autoritatea Electorala Permanenta la nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, incepand cu localitatea resedinta de judet si continuand cu cele din municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege.
(4) Pana cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea datei votarii, primarii aduc la cunostinta publica, cu ajutorul prefectilor, delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, precum si locurile de desfasurare a votarii, in conditiile stabilite de Autoritatea Electorala Permanenta, prin hotarare."

3. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Metodologia de avizare a delimitarii sectiilor de votare si a stabilirii sediilor acestora, din punctul de vedere al indeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege, se stabileste prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente."


4. La articolul 20, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) primesc de la primari, pe baza de proces-verbal, un exemplar al copiilor de pe listele electorale permanente, in preziua votarii;".

5. La articolul 22, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Autoritatea Electorala Permanenta asigura administrarea si suportul tehnic necesar functionarii Registrului electoral, coordonarea si indrumarea metodologica a persoanelor autorizate sa opereze in Registrul electoral, precum si controlul respectarii dispozitiilor legale incidente in domeniu.
...................
(3) Inregistrarea si actualizarea datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot inscrise in Registrul electoral se realizeaza, in mod permanent, de catre persoane autorizate de primari, prin dispozitie, cu sprijinul filialelor si birourilor Autoritatii Electorale Permanente. Persoanele autorizate de primari, prin dispozitie, opereaza direct in Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin conform legii.
...................
(5) Datele care se inscriu in Registrul electoral pentru fiecare alegator cu domiciliul in Romania sunt urmatoarele:
a) numele si prenumele, precum si numele avut inaintea casatoriei sau a modificarii administrative a numelui;
b) data nasterii;
c) codul numeric personal;
d) tara in care isi are resedinta, daca este cazul;
e) adresa de domiciliu;
f) adresa de resedinta si perioada de valabilitate a acesteia;
g) seria si numarul cartii de alegator;
h) seria si numarul actului de identitate;
i) data emiterii actului de identitate;
j) data expirarii actului de identitate."

6. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Datele care se inscriu in Registrul electoral pentru fiecare alegator care si-a stabilit domiciliul in strainatate sunt cele prevazute la alin. (5) lit. a), b), c), d), precum si numarul pasaportului si data eliberarii acestuia."

7. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face in caz de deces, pierdere a cetateniei romane, interzicere a exercitarii drepturilor electorale sau de punere sub interdictie.
(2) Actualizarea datelor de identificare a cetatenilor romani cu drept de vot inscrise in Registrul electoral sau radierea acestora din Registrul electoral se realizeaza in cel mult 24 de ore de la data luarii la cunostinta de catre primari a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, dupa caz.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta actualizeaza Registrul electoral cu datele si informatiile furnizate conform art. 22 alin. (4), in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii acestora.
(4) Pentru cazurile in care arondarea alegatorilor la sectiile de votare nu se poate realiza in baza mentiunilor privind domiciliul sau resedinta din actul de identitate, arondarea acestora se va realiza alfabetic ori la prima sectie de votare a localitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde acestia isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz."

8. La articolul 26, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Listele electorale permanente se intocmesc si se tiparesc de catre primari, pe baza datelor si informatiilor cuprinse in Registrul electoral.
...................
(5) Listele electorale permanente se intocmesc intr-un exemplar oficial, se semneaza de primar si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si se pastreaza intr-un registru special cu file detasabile de secretarul unitatii administrativ-teritoriale."

9. La articolul 26, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) In termen de 10 zile de la tiparirea listelor electorale permanente, primarul este obligat sa puna la dispozitia competitorilor electorali, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente."

10. La articolul 26, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Primarul este obligat sa comunice Autoritatii Electorale Permanente orice modificare in listele electorale."

11. La articolul 26, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc de catre primari in doua exemplare si cuprind: numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, numarul circumscriptiei electorale, numarul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor, numarul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului. Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Un exemplar se pastreaza de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se preda birourilor electorale ale sectiilor de votare."

12. La articolul 26, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Modificarile intervenite dupa predarea copiilor de pe listele electorale permanente potrivit prevederilor alin. (10) se comunica Autoritatii Electorale Permanente si biroului electoral al sectiei de votare in termen de 24 de ore."

13. Articolul 26^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
Autoritatea Electorala Permanenta comunica birourilor electorale de circumscriptie, in cel mult 48 de ore de la data constituirii acestora, numarul minim de semnaturi necesar pentru sustinerea candidaturilor independente in fiecare colegiu uninominal."

14. La articolul 50, literele a), a2), a3), a4) si h1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) inscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de inregistrari sau radieri in Registrul electoral, cu incalcarea legislatiei in vigoare;
...................
a2) neefectuarea inregistrarilor ori a radierilor in Registrul electoral sau in listele electorale permanente la termenele stabilite potrivit prezentei legi;
a3) efectuarea de operatiuni in Registrul electoral sau in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
a4) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;
...................
h1) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor si oficiilor electorale; nerespectarea hotararilor Autoritatii Electorale Permanente;".

15. La articolul 65 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"m) organizeaza programe specifice de instruire si formare in materie electorala pentru personalul autoritatilor si institutiilor, cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale;".

16. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73
Prevederile prezentului titlu privind sectiile de votare, registrul electoral si listele electorale permanente se aplica in mod corespunzator alegerilor pentru Presedintele Romaniei, alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum si referendumurilor nationale si locale."

Art. II
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
In tara, operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Articolul 15 se abroga.

3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se actualizeaza conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intampinarile si contestatiile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se aplica in mod corespunzator.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. Articolul 17 se abroga.

5. La articolul 103, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;"

Art. III
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, primarii intocmesc si tiparesc intr-un exemplar, pe baza datelor si informatiilor cuprinse in Registrul electoral, listele electorale permanente.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se actualizeaza conform prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Dispozitiile din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intampinarile si contestatiile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se aplica in mod corespunzator."

2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pe teritoriul national, operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In orase, municipii si comune se vor organiza sectii de votare speciale, de regula in gari, autogari si aerogari; se vor organiza sectii de votare speciale si in campusurile universitare; in aceste sectii isi exercita dreptul de vot alegatorii prevazuti la art. 44 alin. (4)."

4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Stabilirea sectiilor de votare speciale se va face de catre Guvern, prin hotarare, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. In acest sens institutiile prefectului vor asigura furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare."

5. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Buletinele de vot se vor imprima de catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adauga numarul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate, precum si numarul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare speciale. In acest sens, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta, Ministerul Afacerilor Externe si institutiile prefectului vor comunica Biroului Electoral Central: numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, numarul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate, precum si numarul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare speciale."

6. La articolul 55, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;".

Art. IV
Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se actualizeaza conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intampinarile si contestatiile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se aplica in mod corespunzator.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 14, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Propunerea de candidatura sau cererea de admitere a candidaturii independente a cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, trebuie sa fie insotita, pe langa documentele prevazute la art. 16 sau art. 17, dupa caz, de o declaratie pe propria raspundere care sa precizeze urmatoarele:
a) cetatenia, data si locul nasterii, ultima adresa in statul membru de origine, adresa de domiciliu sau de resedinta din Romania;
b) ca nu mai candideaza la alegerile pentru Parlamentul European intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
c) ca nu a fost decazut din dreptul de a fi ales in statul membru de origine in baza unei hotarari judecatoresti individuale sau a unei decizii administrative, sub conditia ca aceasta din urma sa faca obiectul unor cai de atac;
d) colectivitatea locala ori circumscriptia din statul al carui cetatean este unde a fost inscris ultima data in lista electorala.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se afla sub incidenta art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 15, alineatele (1) - (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Autoritatea Electorala Permanenta notifica autoritatilor cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene urmatoarele:
a) informatiile cuprinse in cererile de inscriere in listele electorale speciale a alegatorilor comunitari, pana cel mai tarziu cu 20 de zile inaintea zilei de referinta;
b) informatiile din declaratiile pe propria raspundere prevazute la art. 14 alin. (1), in cel mult 24 de ore de la data primirii lor de la Biroul Electoral Central, in vederea verificarii eligibilitatii candidatului.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta raspunde la cererile de verificare a eligibilitatii cetatenilor romani care si-au depus candidaturile in statul membru de resedinta, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii cererii sau intr-un termen mai scurt daca este posibil si daca se solicita astfel de catre statul de resedinta.
(3) Necomunicarea raspunsului la notificarea prevazuta la alin. (1) lit. b), in termenul prevazut la art. 19 alin. (2), nu poate atrage respingerea candidaturii persoanei eligibile comunitar.
(4) In cazul in care Autoritatea Electorala Permanenta este informata, de catre o autoritate cu responsabilitati similare din alt stat membru al Uniunii Europene, asupra faptului ca o persoana eligibila comunitar si-a pierdut dreptul de a fi aleasa sau ca aceasta candideaza si in statul membru de origine, respectiv asupra faptului ca un cetatean roman a fost inscris in listele electorale ale statului membru de resedinta, ia masurile prevazute de lege pentru:
a) impiedicarea exercitarii dreptului de a fi ales la aceleasi alegeri atat in statul membru de origine, cat si in Romania, impiedicarea exercitarii dreptului de a fi ales de catre persoanele carora li s-a interzis exercitarea acestui drept, precum si pentru impiedicarea exercitarii mandatului de catre persoanele care au candidat fara a avea dreptul de a fi alese;
b) radierea din copia de pe lista electorala permanenta a alegatorilor romani inscrisi in listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta comunica organismelor electorale sau autoritatilor competente, dupa caz, informatiile primite de la autoritatile cu responsabilitati similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene privind alegatorii resortisanti si persoanele eligibile comunitar, in vederea aplicarii alin. (4), in cel mult 48 de ore de la data primirii acestora."

4. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor de catre Biroul Electoral Central se face prin decizie, in termen de 10 zile de la inregistrarea acestora."

5. La articolul 34, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Pe teritoriul national, operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. La articolul 34, alineatele (2) - (6) se abroga.

Art. V
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul aproba prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, cu avizul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, normele metodologice de implementare, functionare, administrare si securitate a Registrului electoral si a Registrului sectiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autoritatilor publice si termenele de actualizare a Registrului electoral si a Registrului sectiilor de votare, precum si sanctiunile pentru nerespectarea acestora.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primarii efectueaza, prin dispozitie, prima delimitare a sectiilor de votare din tara si stabilesc sediile acestora.
(3) In termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2), Autoritatea Electorala Permanenta stabileste prin hotarare prima numerotare a sectiilor de votare.
(4) Dispozitiile art. I pct. 14, art. II pct. 5 si art. III pct. 6 din prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Fondurile privind materialele necesare pentru tiparirea listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente se asigura din bugetul de stat.

Art. VI
(1) In anul 2014, in judetele in care nu sunt operationale birourile judetene ale Autoritatii Electorale Permanente, Autoritatea electorala Permanenta va fi sprijinita cu personal al institutiilor prefectului si al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in limita resurselor disponibile, pentru indeplinirea de atributii referitoare la Registrul electoral, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre Autoritatea Electorala Permanenta si Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Protocolul prevazut la alin. (1) se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII
(1) Autoritatea Electorala Permanenta achizitioneaza aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.
(2) Institutul National de Statistica asigura editarea si tiparirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnica de calcul si consumabile, precum si instruirea personalului implicat in efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, in statiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale judetene si al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.
(4) Hartia necesara pentru tiparirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014 se asigura de Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
(5) Modelul, dimensiunile, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014 se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Interne.
(6) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014, timbrele autocolante se tiparesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
(7) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014, imprimarea buletinelor de vot se asigura de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".
(8) La alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014, stampilele cu mentiunea "VOTAT" se confectioneaza de Regia Autonoma "Monetaria Statului".
(9) 1 Prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica achizitiilor publice aferente realizarii masurilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014.

*

Punctele 2-4 ale articolului IV transpun Directiva 2013/1/UE a Consiliului din 20 decembrie 2012 de modificare a Directivei 93/109/CE in ceea ce priveste anumite norme de exercitare a dreptului de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetatenii Uniunii care au resedinta intr-un stat membru in care nu sunt resortisanti, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 26 ianuarie 2013.