DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de Urgenta nr. 47/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 6 septembrie 2012

Luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar International, Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum si necesitatea reducerii volumului de plati restante si de arierate inregistrate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru evitare blocajelor financiare de la nivelul acestora,
avand in vedere necesitatea:
 • intaririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru evitarea intrarii in incapacitate de plata, respectiv pentru evitarea declansarii unor executari silite ale autoritatilor administratiei publice locale;
 • elaborarii unui proiect de buget care sa reflecte obiectivele politicii fiscale si bugetare pe care noul Guvern si le asuma prin Programul de guvernare;
 • stabilirii unui termen unitar de virare a dividentelor/varsamintelor cuvenite bugetului de stat de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau care detine controlul, precum si la regiile autonome;
 • administrarii unitare prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala a redeventelor datorate;
 • diminuarii presiunii asupra deficitului bugetar general consolidat,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
  "4^1. arierate plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei;".

  2. La articolul 14, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante prevazute la alin. (6), precum si a platilor restante rezultate in cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face dnoi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu exceptia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finantare a proiectelor derulate prin programe nationale."


  3. La articolul 14, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
  "(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), se pot incheia noi angajamente legale pentru proiecte/programe finantate din fonduri externe nerambursabile."

  4. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22
  (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz, si aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale."

  5. La articolul 32 alineatul (1), teza introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 32
  (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale in luna anterioara, cu exceptia impozitului pe veniturile din pensii, se aloca lunar, pana cel tarziu la data de 8 ale alunii in curs, o cota de:".

  6. La articolul 33 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) 20% din suma se repartizeaza, prin hotarare a consiliului judetean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. Hotararea consiliului judetean se comunica directorului directiei generale a finantelor publice judetene, institutiei prefectului si consiliilor locale din judet."

  7. La articolul 33, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Pentru repartizare sumelor conform criteriilor prevazute la alin. (3) lit. b), precum si a celor prevazute la alin. (4) lit. f), consiliul judetean are obligatia ca, in termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa solicite in scris tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare lcoala."

  8. La articolul 33 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) 15% din suma, precum si sumele retinute prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizeaza prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (5), pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, penru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se comunica directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti."

  9. La articolul 49, dupa alineatul (13) se introduc zece noi alineate, alineatele (13^1)-(13^10), cu urmatorul cuprins:
  "(13^1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia raportarii, pana cel tarziu la data de 6 a fiecarei luni, catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a situatiei platilor restante inregistrate la nivelul bugetului general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la finele lunii precedete. In situatia platilor restante se evidentiaza distinct platile restante provenite din activitatea instituiilor publice finantate integral din venituri proprii, din neacordarea sumelor cuvenite la care s-au angajat instituiile publice din administratia publica centrala prin semnarea contractelor de finantare a proiectelor derulate prin programe nationale si cele determinate de implementarea proiectelor ce beneficiaza de fonduri exerne nerambusabile care nu se iau in considerare la aplicarea prevederilor alin. (13^2)-(13^7). La situatia platilor restante inregistrate la nivelul bugetului general al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se anexeaza situatia platilor restante pe fiecare institutie publica de subordonare locala, finantata integral din venituri proprii. Metodologia privind raportarea platilor restante se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
  (13^2) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale care inregistreaza arierate au obligatia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel putin 5%, calculat la soldul lunii anterioare.
  (13^3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (13^1) si (13^2), directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, sisteaza alimentarea atat cu cote, defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
  (13^4) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaza sa achite arierate si in care se mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor lcoale pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor.
  (13^5) In termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, ordonatorii principali de credite prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plata prin care achita arieratele, potrivit celor mentionate in cerere.
  (13^6) In cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta documentele de plata in termenul prevazut la alin. (13^5) sau in cazul in care acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prevazute la alin. (14^4), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa retraga din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite eronat. Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa comunice de indata ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase si motivele pentru care au fost restrase.
  (13^7) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazuta la alin. (13^3), se reia la data respectarii prevederilor alin. (13^1) si (13^2).
  (13^8) Ordonatorii de credite ai institutiilor publice de subordonare locala, finantate integral din venituri proprii, care inregistreaza arierate au obligatia sa diminueze lunar volumul acestora cu cel putin 3%, calculat la soldul lunii anterioare, potrivit situatiilor prezentate conform alin. (13^1) pentru fiecare institutie in parte.
  (13^9) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (13^1) si (13^8), unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligatia sa nu opereze plati din conturile institutiilor publice de subordonare locala, finantate integral din venituri proprii, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor.
  (13^10) Masura prevazuta la alin. (13^9) inceteaza la data respectarii prevederilor alin. (13^1) si (13^8)."

  10. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51
  (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, in limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective, precum si cu respectara procedurilor si calendarului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice."

  11. La articolul 63, alineatul (4^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4^3) In cazul imprumuturilor pentru refinantarea datoriei publice locale, precum si al imprumuturilor contractate si/sau garantate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare de la Uniunea Europeana, totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, dobanzi si comisioane aferente acestor tipuri de imprumuturi, nu se ia in considerare la determinarea incadrarii in limita prevazuta la alin. (4)."

  12. La articolul 78 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) si (7), art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6), si (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) si (13), art. 75 alin. (19) si ale art. 76^1;
  c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6), art. 14 alin. (1) si (6), art. 23, art. 30 alin. (3)-(6), art. 63, art. 73 alin. (1) si ale art. 75 alin. (4) si (6);".

  Art. II
  Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
  "3^1. arierate plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata de la data scadentei;".

  2. La articolul 2, dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu urmatorul cuprins:
  "35^1. plati restante sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura. Pentru sumele datorate si neachitae, reesalonarea la plata, cu acordul partilor, se modifica termenul de plata in mod corespunzator;".

  3. Dupa articolul 28 se introduc doua noi articole, articolele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
  "Plati restante Art. 28^1
  Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, precum si a platilor restante rezultate in cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent, cu exceptia angajamentelor noi pentru proiecte/programe finantate din fonduri externe nerambusabile.

  Gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele instituiilor publice Art. 28^2
  (1) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele institutiilor publice prevazute la art. 62 alin. (1) lit. b) si c) in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste institutii fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.
  (2) Gradul de realizare a veniturilor proprii prevazute la alin. (1) se stabileste potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."

  4. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul curpins:
  "Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament in anii in care se organizeaza alegeri generale parlamentare in ultimele 3 luni ale anului Art. 35^1
  In cazul in care alegerile generale parlamentare sunt organizate in ultimele 3 luni ale anului, calendarul este urmatorul:
  a) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor pe anul urmator, pe care le depune la Guvern in termen de 15 zile de la investirea noului Guvern, conform art. 103 din Constitutia Romaniei, republicata;
  b) dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tarziu in 20 de zile de la investire, fara a depasi data de 31 decembrie a anului in curs."

  5. La articolul 49, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: "(1^1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum si bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii vor fi utilizate in conditiile prezentului articol, potrivit procedurilor si calendarului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice."

  Art. III
  Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale."

  2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu urmatorul cuprins:
  "(4^1) In termen de 3 zile de la data aprobarii repartitiei profitului, conducerea operatorilor economici mentionati la alin. (3) are obligatia instiintarii actionarilor, respectiv a autoritatilor publice centrale si locale sub autoritatea carora functioneaza asupra cuantumului dividedntelor de virat la bugetul de stat sau local, in vederea inregistrarii acestor creante in contabilitatea autoritatilor respective.
  (4^2) In termenul prevazut la alin. (4^1), conducerea regiilor autonome are obligatia instiintarii autoritatilor publice centrale si locale sub autoritatea carora functioneaza asupra cuantumului varsamintelor la bugetul de stat sau local, dupa caz, in vederea inregistrarii acestor creante in contabilitatea autoritatilor respective.
  (4^3) Pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului, conducerea operatorilor economici mentionati la alin. (3), precum si cea a regiilor autonome vor declara sumele prevazute la alin. (4^1) si (4^2) la organele teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv organele de control ale administratiei publice locale, dupa caz, in vederea urmaririi incasarii acestor dividende/varsaminte la bugetul de stat sau local.
  (4^4) Repartitia profitului, conform alin. (1), se va aproba odata cu situatiile financiare anuale."

  3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In caz de nerespectare a termenului prevazut la art. 1 alin. (3), societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau care detine controlul si regiile autonome datoreaza dobanda penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Art. IV
  Alineatul (2) al articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dua caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare."

  Art. V
  Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 45, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Redeventa miniera este datorata din ziua inceperii realizarii productiei si este platibila trimestrial, cu scadenta pana la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator."

  2. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 47
  (1) Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (2) Sumele reprezentand taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera datorate bugetului de stat se declara de catre platitor la organul fiscal competent pana la termenul de plata prevazut la art. 45 alin. (4).
  (3) Pentru neplata la termen a taxelor pentru activitatea miniera si a redeventei miniere se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare."

  Art. VI
  Legea petrolului nr. 238/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 51
  (1) Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza redeventa petroliera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele fiscale din subordinea Agentiei nationale de Administrare Fiscala."

  2. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) Sumele reprezentand redeventa petroliera datorata bugetului de stat se declara de catre platitor la organul fiscal competent pana la termenul de plata prevazut la art. 49 alin. (3).'

  Art. VII
  La articolul 206^28 din Legea nr. 671/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
  "(11^1) In situatia in care, in perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal, intervin modificari ale conditiilor de autorizare sau de functionare ale antrepozitului fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta la data la care persoana a carei autorizatie a fost revocata din cauza neconformarii la aceste conditii indeplineste toate conditiile de autorizare."

  Art. VIII
  Alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Prezentul cod nu se aplica pentru administrarea creantelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale, cu exceptia redeventelor miniere, a redeventelor petroliere si a redeventelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului."

  Art. IX
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate conform art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ramase neutilizate si care se redistribuie intre judete potrivit alin. (14) din cadrul aceluiasi articol, se pot utiliza si pentru achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in aceleasi conditii.
  (2) In aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. X
  Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. I pct. 12, care intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.